Heiliging, tieners en zelfbeheersing

Door John W. Ritenbaugh
20 oktober 2005

Deze preek is grotendeels gericht op onze tieners en jongvolwassenen, maar daarnaast ook op de ouders, omdat zij voor God verantwoordelijk zijn voor de eerste fase van training van hun kinderen om in Zijn Koninkrijk te komen.

Ik wil u binnen de toenemende urgentie der tijden enige dingen in overweging geven. Mijn onderwerp is grotendeels een waarschuwing tegen de onverantwoordelijkheid van het op een bepaald gebied zelfingenomen zijn. Waarom? Omdat God niet, zoals menselijke ouders, ons op zorgeloze manier zal toestaan aan onze verantwoordelijkheden te ontkomen. God is altijd barmhartig en in termen van straf en discipline geeft Hij ons nooit wat wij voor onze nonchalance en ongehoorzaamheid verdienen.

Maar vergis u voor wat betreft dit ene ding niet. Of u nu een jongvolwassene bent of een ouder, onze onverantwoordelijkheid zal ons te pakken krijgen. We kunnen daar niet aan ontsnappen. Des te verantwoordelijker we zijn, des te minder zal onverantwoordelijkheid ons te pakken kunnen nemen.

1 Corinthiërs 7:14 laat zien dat God jonge mensen heiligt als gevolg van de heiliging van hun ouders. Dit betekent gewoon dat God jullie, jonge mensen, in een speciale categorie voor positieve aandacht plaatst, die andere jonge mensen in deze wereld niet krijgen. Dit is een van de grootste gaven die onze Schepper iemand kan schenken, laat staan een kind.

God heeft mogelijkheden en tijden waarvan wij niet eens kunnen dromen, om iemand tot zijn zinnen te brengen. Hij zal vrees en pijn gebruiken om vlak voor het eindresultaat van onze nonchalante, ongelovige, onverschillige houding van laat maar waaien ons een halt toe te roepen, omdat Hij veel meer van ons houdt dan onze ouders. En evenals wij ouders onze heiliging kunnen verliezen, kunnen jullie, jonge mensen, jullie heiliging, die over jullie is gekomen dankzij de roeping van jullie ouders, verliezen.

Jonge mensen, het leven is een serieuze zaak. Het bestaat niet alleen uit plezier en spel. En hoe eerder jullie dit leren des te beter zal het met jullie gaan. Ik doe een beroep op u, ouders, om deze preek voor uw kinderen te interpreteren en deze voor hen praktischer te maken dan ik hier onder deze omstandigheden kan doen.

2 Petrus 3:3-7 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

Ik weet dat het wegens gebrek aan ervaring moeilijk is voor jonge mensen om enkele dingen die ik ga zeggen in te zien, maar deze wereld waarin jullie leven, is niet normaal, zelfs niet voor deze wereld. In zesduizend jaar menselijke geschiedenis is er slechts één tijd die gelijkstaat aan de tijd waar jullie doorheengaan. Die tijd is de tijd die Petrus in deze heel korte paragraaf noemde; de periode voorafgaande aan de zondvloed van Noach lijkt heel veel op de tijd waar jullie nu doorheen gaan.

Ik breng u in herinnering dat uit de afschuwelijke janboel vóór de zondvloed slechts acht mensen overleefden. In aantallen van hen die deze keer voor een afschuwelijke dood gespaard zullen worden, zal het deze keer niet zo slecht zijn. Met andere woorden er zullen er meer zijn die het leven gespaard wordt, maar slechts alleen wegens Gods belofte, Zijn doel en het bestaan van de kerk. Dat is een sleutelfactor die Jezus specifiek noemt. Hij zei: "omwille van de uitverkorenen, zal de tijd worden ingekort".

Daniël 12:4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Wat Daniël schreef zou voor begrip worden verzegeld tot aan de eindtijd. Het is alsof het boek in de eindtijd geopend wordt en deze kennis dan kan worden begrepen. Wat kunnen we aan dit vers ontlenen?

De omstandigheden waaronder wij ons leven moeten leiden, zijn in de laatste vijftig of zestig jaar zo sterk veranderd dat het genoeg is om mij in ongeloof mijn hoofd te doen schudden, zelfs al heb ik zelf in deze tijden geleefd.

Televisie, computers en straalvliegtuigen waren om zo te zeggen zestig jaar geleden nog maar net geboren. De eerste kernbommen waren nog maar net ontploft. Er was weinig of geen airconditioning in huizen, laat staan in auto's. Er bestond geen kleding die je nooit hoefde te strijken, geen cassette-tapes, geen CDs, MP3s of mobiele telefoons. Zelfs had ieder Amerikaans huis geen telefoon. Voor vijftien cent kon je naar de film. Benzine kostte nog zo'n acht [dollar]cent de liter, als je het kon krijgen, want het stond tijdens de tweede wereldoorlog op rantsoen. Ik zat in die tijd nog op de basisschool. De meeste films waren nog in zwart-wit. Er werden wegens de oorlog geen auto's gemaakt voor de publieke verkoop. De geboortegolf was nog maar juist begonnen.

Het gaat mij niet in de eerste plaats om technologie, ook al heeft dat zijn bijdrage geleverd aan datgene wat de tijd zo verschillend heeft gemaakt van alles wat eraan voorafging. Let erop hoe God in dit vers de tijd waarin wij leven, beschrijft. Hij zei: "In de eindtijd zullen velen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen."

Ik heb u een beknopt overzicht gegeven van enkele aspecten van de kennisvermeerdering die heeft plaatsgevonden. Dit zijn technische dingen, maar ik denk dat dit ook betekent dat kennis van de bijbel, kennis van Gods weg en kennis van Gods doel zal toenemen. Waar ik hier werkelijk de aandacht op wil vestigen is dat Hij zegt: "Velen zullen onderzoek doen." [Noot vertaler: Dit kan ook worden vertaald met: "Velen zullen heen en weer gaan." De heer Ritenbaugh haakt hier in eerste instantie op in, omdat het in de KJV zo vertaald is.] U kunt dat zien. De mensen reizen alle kanten uit.

Die woorden kunnen letterlijk worden opgevat, duidend op een werkelijk in de tijd te voet, te paard, per voertuig van de ene naar de andere plaats bewegen, en het kan ook worden toegepast op iets dat geheel in iemands denken plaatsvindt. Het lijkt erop dat de druk van uitwendige oorzaken iemand ertoe brengt van de ene gedachte naar de andere te jagen. Het lijkt erop dat het denken verward is of gehaast naar antwoorden zoekt vanwege de grote verwarring, de opwinding, die samengaat met pleziertjes, of angstig bedenkt hoe men aan gevaar kan ontkomen.

U weet heel goed dat als u fysiek voortdurend bezig bent, bezig bent met uw werk of met spel, uw lichaam vermoeid raakt. Als uw denken almaar voortjaagt zonder vredige rust, kan het zo'n stress op het lichaam veroorzaken dat het zo vermoeid raakt alsof men echt fysiek aan het werk is om het vermoeid te doen worden. God beschrijft een tijd waarin een overvloed aan informatie op ons afkomt, die door stress vermoeit, die enerverend is, waarin de vragen vele zijn en de antwoorden weinige. De vrees neemt voortdurend toe, omdat de mensen zich realiseren wat er in de tijd dat ze leven op het spel staat.

Ik wil enkele schriftgedeelten uit Jeremia 30 doornemen, omdat ik daarin iets wil benadrukken.

Jeremia 30:4-7 Dit nu zijn de woorden die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft. 5 Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. 6 Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? [Ze zijn doodsbang!]7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

De eindtijd is de tijd van benauwdheid voor Jakob en wij geloven dat we aan de vooravond van de eindtijd staan. De druk om in deze wereld te leven neemt toe, omdat God de gehele wereld naar een eindpunt voert — een belangrijke wending in het plan dat Hij aan het uitvoeren is.

Er is niets dat wij aan de tijden kunnen doen, omdat de volgorde der gebeurtenissen in Zijn machtige en capabele handen ligt en niemand kan Hem in de uitvoering daarvan weerhouden. Wij kunnen echter, om er het beste van te maken, onze houding betreffende wat er gaande is, veranderen. De keus ligt bij jullie. Jullie kunnen niet eerlijk iemand anders de schuld geven dan jezelf als jullie de kennis die God jullie gegeven heeft, verwaarlozen. Hij heeft kennis gegeven van wat Hij op het punt staat te doen en Hij heeft die op barmhartige wijze voor jullie begrip beschikbaar gesteld, omdat Hij jullie ouders riep.

Er zijn twee onderwerpen die God in deze verzen die we zojuist lazen, duidelijk maakt. Het eerste is "de uniekheid van de tijd". Zagen jullie dat God in vers 7 zei: "zonder weerga"? Zo uniek is die tijd. In zesduizend jaar menselijke geschiedenis is er nooit een tijd geweest als de tijd waarin jullie nu leven. Trouwens hebben jullie ooit gehoord dat een man een baby ter wereld bracht? Dat is nogal uniek. Maar nogmaals, het laat zien hoe uniek de tijd is waarin jullie leven. Een praktische toepassing hiervan betekent dat zelfs de tijd van Noach voorafgaande aan de zondvloed zich niet echt kan meten met de tijd die wij zijn binnengegaan.

Het tweede punt waar ik jullie aandacht op wil vestigen, dat hier in deze verzen duidelijk tot uiting komt, is vrees — ontzetting. Hier komt het "heen en weer" van Daniël 12 weer in beeld. Het uitzicht van deze tijd is, behalve dat hij uniek is, een uitzicht op absolute terreur.

Ik las eens een artikel dat besprak wat er psychologisch gebeurt als mensen vreselijk angstig worden. Waar denken ze aan? Wat verlangen ze? Wat is in zo'n tijd belangrijk voor hen? Het allerbelangrijkste was, volgens dat artikel, "ontsnappen" aan de situatie. Het enige waaraan nog wordt gedacht, is zelfbehoud.

Jongelui, er is dan totaal geen gedachte meer aan pret. Dat zegt jullie iets over het relatieve belang van pret. Dat heeft echt niet veel om het lijf.

Als we in deze tijd vluchtig kijken naar wat er zich in Amerika afspeelt, kunnen we gemakkelijk tot de conclusie komen dat het allerbelangrijkste ter wereld seks is. Dit artikel wees erop dat in een tijd van grote angst, seks het minst belangrijke punt in het leven is. Het artikel stelde dat het absoluut het allerlaatste punt was dat in het denken opkomt.

Onwetendheid over hoe AIDS tot stand komt en hoe dat te bestrijden, blijkt grotendeels verantwoordelijk te zijn voor de problemen van onvolwassen mensen. Ik denk dat we een AIDS-probleem hebben in de kerk. Nee, niet het Acquired Immune Deficiency Syndrome van de seksueel actieve mens, maar het Adolescent Invincibility Disorder Syndrome [het syndroom dat jonge mensen zich onoverwinnelijk voelen]. Jonge mensen geven vaak in alle opzichten de indruk dat ze onwetend zijn over het eindresultaat van hun handelingen in het heden.

De onvolwassenen geven de indruk dat ze denken dat ze onsterfelijk zijn. Maar onwetendheid zou voor jullie, jonge mensen, geen probleem behoren te zijn, tenzij jullie, vastbesloten een goede tijd te hebben, "jullie kop in het zand steken" en geen aandacht schenken aan wat er rondom jullie heen gebeurt. Alstublieft jongelui, schenk aandacht aan wat er om jullie heen gebeurt. Het leven is een ernstige zaak — ernstiger dan het ooit in de geschiedenis van de mens is geweest. Het komt zover dat het bijna op ieder moment een zaak van "leven en dood" zal zijn. Wuif de dingen dus niet gewoon weg zonder er iets positiefs mee te doen.

Eén van de veranderingen die in de laatste zestig jaren of zo hebben plaatsgevonden, is dat de puberteit nu veel eerder begint. Hebben jullie ooit in de krant gelezen wat jongelui op de middelbare school nu doen? Dat is verbazingwekkend! Maar de puberteit begint nu veel eerder dan in de periode daarvoor. Maar interessant genoeg eindigt die periode, volgens de psychologen, ook veel later. Met andere woorden het proces van volwassen worden lijkt aan de ene kant langzamer te gaan, terwijl het aan de andere kant versnelt. Met andere woorden de puberteit beslaat een veel langere periode dan gebruikelijk was.

Daaraan gekoppeld is dat onverantwoordelijkheid een belangrijk kenmerk is van onze tijd, en de puber geeft de indruk dat hij immuun is voor een ramp, dat hij niet door enig letsel kan worden aangetast; hij is onverwoestbaar, onsterfelijk en onoverwinnelijk.

Het volgende is één stukje bewijs dat ik jullie hiervan kan geven.

Charlotte is een typisch middelgrote Amerikaanse stad. Het heeft niet de geweldig grote bevolking van New York City, Chicago, Dallas, Los Angeles, en dergelijke. Het heeft ook niet de reputatie van geweld die die steden hebben. Maar er gaat geen week voorbij zonder dat het nieuws op de televisie of in de krant melding maakt van één of meer tieners die gedood zijn, of tieners die iemand door iets stoms doden. Meestal gebeurt dat met een auto.

In de meeste gevallen zijn dit helemaal geen slechte jonge mensen. Ik heb het niet over voorvallen die samengaan met bendes, en voor het grootste deel hebben ze ook niets met drugs vandoen. Dit zijn gewoon nonchalante, dwaze kinderen die zich in essentie niet bewust zijn van de gevaarlijke omstandigheden waarin ze zichzelf brengen en waarin ze dan met hun leven spelen. En zoals ik zei, de meeste ervan gebeuren in een auto.

Als ze in een auto rijden, gaan ze over van alles en nog wat praten, en worden ze van het rijden afgeleid. Des te meer jongelui er in de auto zitten, des te waarschijnlijker is het dat dit zal gebeuren. Ze gaan stapje voor stapje dichter naar de kant van de weg. Ze corrigeren dat te sterk en de wagen slaat over de kop, of maakt zo'n scherpe bocht, dat ze met een tegenligger in botsing komen. Dat gebeurt zo vaak dat je het minstens eens per maand kunt verwachten. Dat bedoel ik met dwaas zijn.

Jongelui, als jullie een auto besturen, als jullie rijden, dan is is het jullie verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat je met niemand anders in botsing komt, en dat je je eigen leven veilig stelt en het leven van de anderen die met jou in de auto zitten.

Mijn vraag aan jullie, jongelui, is: Wat gaan jullie met je leven doen?

Jullie verkeren in vergelijking met andere jonge mensen hier op aarde in een unieke positie. De gemiddelde persoon op aarde kan niet lezen, is ondervoed en heeft een levensverwachting van 45 tot 50 jaar. Ik wil dat jullie eens nadenken over wat jullie zo maar voor niets hebben gekregen.

Misschien als jullie in de Sahel in Afrika leefden, in plaats van in de Verenigde Staten of Canada — misschien weten jullie waar de wereld waarin jullie leven heengaat — die jonge mensen daarginds hebben praktisch geen keus. Maar de werkelijkheid is dat jullie niet in de Sahel leven. Jullie leven in de westerse wereld. Jullie zijn niet onwetend. Jullie zijn niet ondervoed en jullie levensverwachting is ongeveer 70 jaar.

Het kan zijn dat je dwaas en nonchalant bent, maar jullie hebben nog steeds mogelijkheden die de overgrote meerderheid van de jonge mensen in de wereld niet heeft.

Hier komt dan het angstaanjagende deel: Jullie zullen er verantwoordelijk voor worden gehouden. Laat me dat herhalen. Jullie zullen er verantwoordelijk voor worden gehouden! Het is een gave die God aan jullie gaf, omdat Abraham trouw was en naast hem vele anderen.

Zoals ik in mijn eerste preek zei, is dit boek de grootste gave die God enig mens kan geven, en er is geen enkele plaats op aarde waar dit boek zo ruim beschikbaar is als voor ons Amerikanen. Het enige land dat misschien een beetje vergeleken kan worden met de Verenigde Staten en Canada, is Engeland.

Die jonge mensen in andere delen van de wereld hebben feitelijk geen keus. Ze zullen in armoede en met honger opgroeien, aan AIDS of een andere ziekte sterven voordat ze in de meeste gevallen zelfs maar vijftig zijn.

Er moeten keuzes worden gemaakt vanwege deze verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de gaven die God ons vrijelijk gegeven heeft. Jullie zijn uniek en hebben de belangrijkste van alle mogelijkheden die jonge mensen waar dan ook op deze planeet, gegeven zijn. Een van de meest belangrijke dingen die aan de kerk van God zijn geopenbaard, heeft rechtstreeks betrekking op jullie — een mogelijkheid die ander mensen op aarde niet hebben.

1 Corinthiërs 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig [geheiligd].

Satan heeft de gehele wereld misleid en de gehele mensheid is van God afgesneden, maar jullie ouders niet en jullie ook niet. Je kunt proberen jezelf ervan te overtuigen dat deze wereld, door de manier waarop die in elkaar zit, iemand geen kans geeft iets goeds tot stand te brengen, waarbij er niets overblijft dan het fatalistisch aanvaarden van de nederlaag. Maar dat is niet het geval met jullie.

Dit vers betekent dat God in Zijn barmhartigheid jegens jullie als kind van zelfs één bekeerde ouder, jullie toestaat op een manier door de waarheid van God te worden beïnvloed die andere kinderen in deze tijd wordt ontzegd. Hij zegt: "Jongelui, de deur staat open." Jullie hebben de kans God te geloven. Jullie hebben de kans je lot in Zijn handen te leggen en ervoor gespaard te worden de verschrikking het hoofd te moeten bieden aan de angsten van deze wereld in een absolute, afschuwelijke verwarring.

Ik geloof dat de meerderheid van jullie, voorzover jullie leeftijd en begrip dat toestaat, evenals jullie ouders geloven dat de Church of the Great God een deel is van Gods kerk. Maar sommigen van jullie zijn echter nonchalant. Sommigen zijn vijandig en wonen misschien de diensten wel tegen hun zin bij. Jullie kunnen denken dat deze kerk jullie belemmert in je ontplooing, en jullie zouden veel liever ergens anders plezier hebben. Maar waarom jullie dan ook maar hier zijn, ik wil dat jullie serieus over jullie toekomst nadenken, omdat jullie toekomst, tenzij jullie handelen, in elk opzicht even onzeker zal zijn als die van die jonge mensen in de Sahel. Wij moeten kiezen. Jullie moeten kiezen.

Maar boven alles wil ik niet dat jullie nonchalant zijn over het verliezen van jullie heiliging. Bedenk dit: Kunnen jullie ouders hun heiliging verliezen omdat ze geen aandacht aan God schenken, en daardoor hun leven in de poel des vuurs beëindigen? Jullie weten het antwoord daarop. Waarom denken jullie dan dat het met jullie anders ligt? Alleen maar omdat jullie jonger zijn? Jullie kunnen je heiliging verliezen tenzij je bereid bent iets te doen. Het eerste daarvan is dat je bereid moet zijn God te geloven.

Denk ook eens na over iets anders: Beseffen jullie dat jullie dit kunnen doen? Het ligt binnen jullie bereik. Nogmaals, het leven is een ernstige zaak.

Weten jullie wat meestentijds de mensen ervan weerhoudt God te geloven? Angst! Ze zijn bang dat het hun iets zal gaan kosten, en dat klopt. Dat is waar. Het gaat jullie iets kosten en dat houdt de meeste mensen tegen. Het gaat hun hun leven kosten!

Maar aan de andere kant staat daar iets geweldigs tegenover. Denken jullie ooit na over die andere kant? Kijk, daar ontbreekt het jonge mensen nu aan. Het ontbreekt hun aan het nadenken over de uiteindelijke resultaten. Ik wil dat jullie begrijpen dat het in jullie vermogen ligt dit te beheersen, als je bereid bent de inspanning daarvoor te leveren.

Paulus schreef de brief aan Titus, een mededienaar, en hij gaf Titus het volgende advies:

Titus 2:1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Daarna volgt wat Paulus als goed onderwijs betreffende de gezonde leer beschouwde:

Titus 2:2-6 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. 6 Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles,

De algehele bedoeling van deze instructies aan een kerkpastor is een aansporing voor de verschillende leeftijdsgroepen om een bepaald gevoel van verplichting betreffende gedrag in stand te houden. Jullie zouden geen enkele van de instructies die hier gegeven wordt, moeten negeren gewoonweg omdat ze niet rechtstreeks op jullie zijn gericht, of op jullie sekse of op jullie leeftijdsgroep.

Er staat dat meisjes [jonge vrouwen] kuis en ingetogen behoren te zijn. Dit betekent niet dat een jongen niet kuis of ingetogen hoeft te zijn, omdat hij in dat opzicht niet wordt genoemd. Ik noem dit omdat dit de bedrieglijke manier is waarop het menselijk denken werkt. "Maar dat zegt hij toch tegen de meisjes." Nee. Dat is instructie voor beiden.

Wat zegt God ons hier door wat Paulus tegen Titus zegt, zodat wij dit praktisch kunnen toepassen? In het algemeen zegt God ons dat we ons gezond verstand moeten gebruiken. Hij zegt ons dat we ons zelf moeten beheersen. Hij zegt ons dat we onze verlangens moeten beteugelen. Hij zegt ons ons te richten op zelfbeheersing.

Laten we Spreuken opslaan. Bedenk dat het laatste wat ik zei was ons te richten op zelfbeheersing.

Spreuken 16:32 Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

Beheersing van iemands geest gaat gepaard met zelfdiscipline. Zelfdiscipline is — ongeacht gevoelens — verlangen het juiste te doen, verlangen iets te bereiken. Het kan zijn dat dat niet aanlokkelijk is, maar daaruit is succes samengesteld.

We moeten allemaal begrijpen dat de jeugd een tijd is van gevaar, omdat de jeugd een sterke neiging heeft kortzichtig te zijn, een gebrek aan visie te hebben, geweldig overmoedig te zijn, te denken dat ze alles weten wat er te weten valt. De moordenaar in dit gevaarlijke, succes vernietigende mengsel is dat men voornamelijk gericht is op het moment zelf teneinde plezier te hebben.

Een kortzichtig iemand is altijd roekeloos en heeft altijd een gebrek aan discipline. Dat komt omdat hij geen enkele reden ziet nuchter te denken en zichzelf in te houden, tenzij de reden om zichzelf in te houden levensgroot voor hem staat, zoals de agent wanneer de kortzichtige de snelheidsbeperkingen aan de laars lapt. De roekelozen hebben gewoon niet alles ontdekt wat er in minder dan een seconde allemaal verkeerd kan gaan, omdat ze de nonchalante neiging hebben de kosten van iets pas te gaan berekenen als ze zich zeer doen. De wereld is vol van ongelovige gokkers die weigeren hun voordeel te doen met de wijsheid van het wijste Wezen in de gehele wereld.

We slaan Openbaring 3:8-11 op.

Openbaring 3:8-11 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Jullie, jonge mensen, die de diensten al een hele tijd bijwonen, weten dat God de Filadelfiër bescherming heeft aangeboden voor het ergste van de problemen die zeker zullen komen. Dit is een uiterst kostbaar stukje kennis waar Gods absolute belofte achter staat. Ik heb een vraag: Waarom denken jullie dat jullie daar zullen zijn? Of misschien moet ik eigenlijk deze vraag stellen: Denken jullie er eigenlijk wel over na? Dat is ook een belangrijke vraag.

Laat me een andere vraag stellen: Zegt God dat alle Filadelfiërs tot één groep behoren en dat dus iedereen in die groep deze belofte ontvangt, gewoonweg omdat zij met die groep samenkomen? Helemaal niet. Ik zie nergens een belofte waarin wordt gezegd dat iemand automatisch mee mag, gewoon omdat hij de diensten van een bepaalde groep bijwoont. Gaan jullie inzien waar ik hiermee opuit ben? God zal ons individueel oordelen en, jongelui, niet alleen jullie ouders zullen geoordeeld worden. Zijn jullie je ervan bewust dat het voor jullie ouders ook geen automatisme is?

Jongelui, ik weet dat jullie het weten, maar bedenk dat succes iets kost en in veel gevallen is het niet goedkoop. Dat is de werkelijkheid. Dat kan niet worden vermeden.

Wat gebeurt er als een lid van de kerk, een christen, zich niet wil onderwerpen? Wat gebeurt er als hij niet bereid is de prijs te betalen om echt een Filadelfiër te zijn? Zal God hem dan ondanks alles aanvaarden?

Ik zal jullie een logisch en duidelijk antwoord geven. Jullie weten heel goed dat Hij dat niet zal doen, omdat Hij hem dan ervoor zou belonen dat hij lui is en bovendien ook nog dwaas. God doet dat niet. Dit is de werkelijke wereld. God oordeelt niet op die manier.

God oordeelt niet zoals menselijke regeringen die mensen bijstand geven en hen in veel gevallen ervoor betalen lui te zijn. Sommige mensen hebben werkelijk bijstand nodig, maar er zijn er heel wat die geen bijstand nodig hebben, maar zij maken misbruik van het systeem en worden ervoor betaald lui te zijn. Met God zal je dat niet gelukken. De boodschap aan de Laodiceeërs laat dat duidelijk zien.

De prijs die betaald moet worden komt in vers 11 te voorschijn. Ze moeten vasthouden! Natuurlijk veronderstelt dit dat ze het juiste hebben en dat ze reeds het juiste doen op het moment dat Hij zegt dat ze moeten vasthouden aan wat ze hebben.

Wat gebeurt er als ze hun discipline en hun visie, hun goddelijke houding en hun karakter verliezen en terugglijden? Dat kan gebeuren, omdat iemand ervoor kiest het te laten gebeuren door in feite God niet te geloven.

Succes vraagt altijd een prijs en men kan niet ontkomen aan het betalen van die prijs.

Jongelui, er bestaat geen gratis lunch!

Waar plaatst dit jullie? Jullie zijn onbekeerd en het is heel goed mogelijk dat jullie gewoon meelopen, terwijl jullie tegelijkertijd niet van God afgesneden zijn. Jullie bezitten reusachtig veel kennis en doen er niets mee. Misschien zijn jullie niet totaal ongehoorzaam, maar misschien ook wel. Misschien zijn jullie qua houding jegens je ouders niet meewerkend of zelfs onaangenaam. Waar staan jullie dan?

Ik heb het over de werkelijkheid. Het zou goed zijn als jullie nog eens over je positie gaan nadenken en jullie zelfingenomen roekeloosheid laten varen, omdat jullie heel veel hebben waarvoor je rekenschap zult moeten afleggen. Jezus zei: "Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden." De Gever is God. Hij heeft het gegeven en Hij heeft deze regel van oordeel vastgesteld en Hij liegt niet.

Het christendom van deze wereld heeft de wereld een wazige kijk op God gegeven. Deze is ongebalanceerd, benadrukt Zijn barmhartigheid ten koste van Zijn gerechtigheid. Ik ben bang dat velen beetgenomen worden door deze vorm van denken over God in menselijke termen. Maar God is geen mens en Zijn oordelen worden niet nonchalant en terloops geveld. Veel van Gods perspectieven op dingen worden in Zijn wet geopenbaard en Zijn wetten zijn gegeven om zowel sociale orde te bereiken als mensen erop voor te bereiden naar Zijn beeld te worden gevormd en in Zijn Koninkrijk te komen.

Wel jongelui, ik wil dat jullie je gedachten er goed bijhouden, omdat we naar een wet van God gaan kijken die qua implicatie ons het haar ten berge doet rijzen, en deze wet is rechtstreeks op jullie gericht. Ouders kunnen er ook niet aan ontkomen, omdat een deel van de last op hun schouders ligt.

Laten we Exodus 21 opslaan. Als jullie weten waar we dan in dat Boek zijn, dan weten jullie dat Jezus Christus zojuist vanaf de berg Sinaï de tien geboden had uitgesproken. We gaan hier in dit hoofdstuk kijken naar een specifieke verfijning van het vijfde gebod.

Exodus 21:12-13 Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden. 13 Maar voor het geval, dat hij het er niet op toelegde, doch dat God het zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats aanwijzen, waarheen hij kan vluchten.

God laat zien dat er een verschil is tussen echte moord en doodslag.

Exodus 21:14 Doch wanneer iemand misdadig handelt tegen zijn naaste en hem met list doodt, dan zult gij hem van mijn altaar weghalen, opdat hij sterve.

Jongelui, zijn jullie klaar voor het volgende vers?

Exodus 21:15-16 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden. 16 Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood gebracht worden.

Wel jongelui, het is tijd om werkelijk aandacht te schenken. Misschien hebben jullie nooit je vader of moeder geslagen, maar vers 17 zegt:

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

Dat is nogal streng. Dit is een opdracht van onze Schepper. Dit is niet de wet van een mens. Dit komt van onze Schepper. Zo zien we dus dat mishandeling van een ouder, of deze vervloeken, op één lijn wordt gesteld met moord en kidnapping, en het wordt op dezelfde manier gestraft — met de dood.

Jongelui, er zullen geen rebellen zijn in de plaats van veiligheid of het Koninkrijk van God. Het kan zijn dat de mens Gods oordeel over het hoofd ziet of verwerpt, maar denken jullie dat God, die een perfect geheugen heeft, volmaakt is in wijsheid, volmaakt is in oordeel om te bepalen wat in iedere omstandigheid het beste is voor allen die erbij betrokken zijn, één van Zijn eigen wetten over het hoofd zal zien? Gok daar niet op, omdat dat gewoon niet zal gebeuren. Jongelui, het leven is een ernstige zaak.

Laten we dit wat beter bekijken. Het woord "vervloeken" hier betekent "kleineren". Misschien is de betekenis niet zo zwaar als jullie misschien hebben gedacht. Het betekent je ouders kleineren, zich weinig van hen aantrekken. "Ach, het zijn ouderwetse zeurpieten. Ze zijn gewoon niet van deze tijd."

Wacht eens even! Wat voor respect laat dat voor je ouders zien? Dat betekent "minachtend zijn over".

Misschien hebben jullie wel gehoord van de wetten van Hammurabi. De wetten van Hammurabi werden iets eerder geschreven dan de tien geboden. Hammurabi's wetten zeggen dat de straf voor het vervloeken van een ouder is: het afhakken van een hand. Ik breng dit naar voren, omdat ik wil dat jullie zien dat in Gods orde der dingen de norm veel hoger ligt. Hij verwacht heel wat meer van Zijn schepping dan Hammurabi. Daar is een goede reden voor en wel, omdat veel van iemands succes in het leven afhangt van hoe hij als kind op zijn ouders reageert.

In 1671 brachten enkele Puriteinen in de Verenigde Staten van Amerika een 16-jarige die zijn ouders geslagen had, ter dood. Dat was in een tijd dat de dingen nog heel wat conservatiever waren. Zeker, de dingen zijn veranderd. Tolerantie is nu aan de orde van de dag, waardoor feitelijk gegarandeerd is dat er onverantwoordelijkheid wordt voortgebracht. Kinderen moeten aansprakelijk worden gesteld [voor wat ze doen].

We slaan Mattheüs 5 op om te zien wat Jezus over de geest van moord te zeggen had.

Mattheüs 5:21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht.

Zoals James Beaubelle in zijn korte preek zei, was het Jezus die deze geboden gaf. Nu verschijnt Hij hier voor de mens in een gedaante van vlees en bloed — Dezelfde als die de tien geboden op de berg Sinaï gaf — en Hij zegt:

Mattheüs 5:22 [Statenvertaling] Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; [We komen tot in het hart, bij de bedoeling van wat er wordt gezegd en gedaan.] en wie tot zijn broeder zegt: Ráka! [Een woord dat zoiets als 'idioot' betekent.] die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Je ouders idioot noemen is nogal minachtend. Op die manier trek je je niet veel van hen aan, toon je hun niet het respect dat God zegt hun te geven. Vervloeken wordt dus op één lijn gesteld met moord, omdat het voortkomt uit dezelfde houding, en het is strafbaar met de dood, omdat de majesteit en de functie van God in de persoon van de ouder geweld wordt aangedaan.

Ik zal dit heel eenvoudig voor jullie maken. Het is alsof de ouder God Zelf is. Ouders zijn de vertegenwoordigers en de types van God en dus wordt het vijfde gebod overtreden. In termen van straf laat God daarna zien, dat het vervloeken van de ouders even verkeerd is als het vervloeken van God Zelf.

Laten we Leviticus opslaan. Soms wordt er naar het boek Leviticus gerefereerd als het boek over "heiligheid". Het zegt ons hoe heilig te zijn, hoe rein te zijn, hoe zuiver te zijn, hoe voor God geheiligd te worden.

Leviticus 19:1-3 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig. 3 Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden: Ik ben de HERE, uw God.

[Noot van de vertaler: In de bijbel van de heer Ritenbaugh, de KJV, staat zoals ook in de Statenvertaling "Ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen."] Mijn bijbel bevat een tekentje naast het woord "vrezen", dat verwijst naar een kanttekening. Die kanttekening zegt: "Gij zult eerbied hebben voor uw vader en moeder." Dat maakt het buitengewoon duidelijk. Eerbied is gewoonlijk iets dat voor God is weggelegd. Dit versterkt wat ik zojuist zei, waarom het slaan of vervloeken van een ouder zo'n ernstige zaak is. Een ouder slaan of vervloeken is zo ernstig, omdat de functie en majesteit van God wordt vervloekt door de ouder te vervloeken.

Daar moet altijd een praktische reden voor zijn en hier is dit: Ouders, jullie hebben een ontzagwekkend belangrijke roeping alleen al in het zijn van een ouder. Die roeping moet door de kinderen gerespecteerd worden, omdat de eerbied die u gegeven wordt, voorafgaat aan de eerbied die God verwacht er voor Hem te zijn als de relatie met Hem in het leven van het kind wordt geïntroduceerd. Daarom ligt de lat zo hoog.

Voor mij is het volgende schriftgedeelte angstaanjagend.

Spreuken 20:20 Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis.

Dit zou voor ieder jong mens die in enige mate respect heeft voor Gods ernst met de verantwoordelijkheid van een kind jegens zijn ouders, een heel ontnuchterend vers moeten zijn. Let eerst eens op het woord "dichte". Moderne vertalingen geven dit woord weer als "diepste" of "inktzwarte". Het duidt op een "volkomen duisternis". Als jullie je weg proberen te vinden door een gebied dat bezaaid is met diepe gaten waar je in kunt vallen, evenals uitsteeksels uit de grond die je kunnen doen struikelen, zal dat best gelukken als je een lamp hebt, ook al is het gevaarlijk. Maar als je lamp in het diepste van de duisternis uitgaat, hoe kun je dan zien waar je loopt?

Aan deze spreuk zijn twee aspecten verbonden. Het fysieke aspect dat ik zojuist min of meer beschreef, en daarnaast is er het geestelijke. Jullie weten uit Johannes 1 dat deze wereld beschouwd wordt in de diepste duisternis te verkeren. Een lamp geeft, zoals je weet, licht en is een symbool van waarheid; daarom instrueert God ons dat als we geen ontzag hebben voor onze ouders en zover gaan dat we hen vervloeken, dat Hij dan de leiding en instructie van Zijn waarheid van ons zal wegnemen.

God zegt in deze spreuk niet dat Hij iemand ter dood zal brengen. In dit geval zegt Hij in plaats daarvan, dat de straf voor het vervloeken van de ouders is, dat zo iemand geen leiding van Hem, geen welvaart, geen nageslacht zal krijgen en daarom geen toekomst heeft. De dood zal gewoon worden uitgesteld. Maar we zien dat dit uitstel samengaat met een ontzagwekkende hoeveelheid pijn. Er zullen gaten zijn waarin je kunt vallen, en uitsteeksels waarover je zult kunnen struikelen.

God zegt dus: "Waarom zou je zoiets willen doen, terwijl Ik er ben om je te helpen? Als je Me gewoon wilt geloven, zal Ik een licht zijn op je pad. Ik zal de obstakels van je pad verwijderen. Zeker, er zullen moeilijke tijden komen, maar Ik zal de obstakels dusdanig verwijderen dat je in staat zult zijn te slagen, en terwijl je slaagt zul je dingen leren die van veel nut zullen zijn voor Mijn Koninkrijk."

Wat willen we dan? Willen we succes met God, of willen we proberen succes te behalen zonder God? Dat is het punt waar het om draait.

Spreuken 20:11 Reeds een knaap laat zich door zijn handelingen kennen, of zijn doen zuiver is en recht.

Deze spreuk zegt ons dat een kind zich niet achter het excuus "Ik ben maar een kind" kan verbergen. De spreuk zegt dat het om karakter gaat, ongeacht de leeftijd. Zelfs het karakter van een kind is herkenbaar en karaktertrekken vanuit de kindertijd hebben de neiging zich in het hele leven te laten zien. Waar staan jullie dan?

Ik heb reeds eerder een commentaar genoemd dat Muriel Beadle gaf over het belang van ontwikkeling in de allervroegste kindertijd. In haar boek "A Child's Mind" [Het denken van een kind] zette ze zich af tegen Spreuken 22:6 en beweerde dat er op basis van haar ervaring met kinderen zou moeten staan: "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg en wanneer hij oud geworden is, zal hij er niet van kunnen afwijken." Hiermee toont ze een goed inzicht. Zij zegt dat fouten die diep in het denken van het kind zijn ingeworteld, heel moeilijk zijn te overwinnen als hij oud is.

Ouders, vraagt u zich af waarom het voor jullie zo moeilijk is te overwinnen? Dat is omdat de karaktertrekken die u vroeger in uw leven aanleerde, bijna in steen zijn geschreven — in uw hart — en ze wegbeitelen en er nieuwe voor in de plaats te krijgen gebeiteld is een scheppingswonder.

Het verleden komt vaak naar boven om ons een draai om de oren te geven!

Jongelui, jullie hoeven als je slim bent, als je wijs bent, daar niet doorheen te gaan. Jullie kunnen op ieder moment de verandering doen beginnen.

Ik nam onlangs Deuteronomium 6:4-9 door. In die verzen legt God de ouderlijke verantwoordelijkheid bloot. Ouders wordt bevolen te onderwijzen, formeel en informeel, door voorbeeld, door gedrag, door houding en door het nemen van beslissingen.

Ouders, weten uw kinderen dat u bidt en studeert? Weten ze echt dat u uw leven vorm geeft naar het gedrag van uw rolmodel Jezus Christus?

Jongelui, wat te doen als jullie ouders hun taak niet uitvoeren? Waar staan jullie dan? Gaan jullie dan naar God om jezelf te rechtvaardigen, zoals bijna ieder ander in deze tijd in de wereld schijnt te doen door te beweren dat ze het niet kunnen helpen hoe ze zijn, omdat ze slachtoffer zijn van wat hun ouders deden?

Wel, jongelui, er ligt een mate van rechtvaardiging in die bewering, omdat er enkele dingen zijn die jullie niet kunnen worden toegerekend. Je moet echter bedenken dat deze rechtvaardiging slechts voor een bepaalde tijd geldt, en daarna komt de verantwoordelijkheid volledig bij jullie te liggen, omdat er een leeftijd is waarop jezelf verantwoordelijk wordt.

Zoals ik eerder zei, daar is geen ontsnappen aan. De prijs moet worden betaald. Het is veel beter deze te betalen als je jong bent dan te wachten tot je oud bent. Want dan schijnt soms groei die werkelijk verandering in iemands karakter, in iemands hart, teweegbrengt, bijna onmogelijk

We gaan naar enkele verzen in Ezechiël 18 kijken.

Ezechiël 18:4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.
Ezechiël 18:14 En zie, hij verwekt een zoon, en deze ziet al de zonden die zijn vader doet; hij ziet ze, maar doet iets dergelijks niet:
Ezechiël 18:18 Zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt, zijn naaste beroofd en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed is, zie, die zal sterven om zijn ongerechtigheid.
Ezechiël 18:20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Deze verzen bevatten het oudtestamentische equivalent van de nieuwtestamentische uitspraak: "We moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen om de dingen te ontvangen die we in ons lichaam hebben gedaan, naar we gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad."

Maar Ezechiël legt uit dat de zonden van de vader niet tegen de zoon gebruikt zullen worden en evenmin de zonden van de zoon tegen de vader. Uiteindelijk komt iedereen alleen voor God te staan.

Als u, ouders, uw kinderen echt liefheeft, dan neemt u uw kinderen bij de hand en gebruikt u de kinderopvoedingsinstructies die in de bijbel gegeven worden, zodat u hun de best mogelijke kans geeft de juiste keuzes op de juiste tijd in hun leven te maken. U zult hen aansprakelijk stellen, hen verantwoordelijk maken, hen kneden en vormen. Dat zal flink wat tijd vergen om te doen, maar zij zijn misschien de grootse verantwoordelijkheid die een ouder ooit gegeven wordt. Het is niet iets om maar terzijde te worden geschoven: "Nou ja, iedereen heeft toch kinderen."

Zoals aangegeven in mijn eerste preek zorgt kinderopvoeding (of beter het gebrek daaraan) voor de vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika. Het vernietigt het land.

Ieder is aansprakelijk voor zijn eigen handelen. Eén van de eigenschappen van wet is dat wet altijd handelt of reageert op dezelfde manier. Een wet verandert niet in relatie tot u, omdat u toevallig een vrouw bent en geen man, of dat u jong bent of oud. "Het loon der zonde is de dood," ongeacht ras, leeftijd of geslacht.

Weet u wat er in Maleachi 4:5-6 staat over Elia die komt, en dat hij het hart der vaderen tot de kinderen zal terugvoeren en het hart van de kinderen tot de vaders? En dan zegt God: "Opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban." Dit betekent: "het totaal vernietig". Zo belangrijk is kinderopvoeding. Zo belangrijk is het om de juiste keuzes te maken.

Wat gebeurt er als de Elia komt en hij voert zijn taak goed uit? Als hij echt alles weer op het juiste spoor zet en een goed getuigenis aan de gehele natie geeft? Wat gebeurt er als de jonge mensen hun hart niet terug laten voeren tot hun vaders? Waar staan zij dan? Dat laat hen midden in een oceaan zonder schip.

Spreuken 29:18 Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.

Openbaring — het hebben van goed uitgewerkte doelen — is een absolute noodzakelijkheid voor iedereen die ergens wil aankomen. Het gebruik van het Hebreeuwse woord voor openbaring duidt op "goddelijke" leiding. Dat is een openbaring. Als we deze spreuk dus in deze zin aanpassen, luidt hij: "Indien goddelijke leiding ontbreekt, verwildert het volk." Verwilderen kan ook worden vertaald met "tot bandeloosheid vervallen". Zo zijn we dan weer terug bij zelfbeheersing.

Hoe krijgt u vat op het ontwikkelen van zelfbeheersing?

Daarvoor moet u de juiste doelen hebben — doelen waar u in gelooft, doelen waarvan u overtuigd bent die te kunnen bereiken — en dan zult u zichzelf beheersen om er zeker van te zijn dat u elke mogelijke inspanning zult leveren om dat doel te bereiken.

Als er goddelijke leiding is, leiding die God u geeft, kunnen de juiste doelen worden vastgesteld, en omdat God in beeld is, zullen de andere dingen op hun plaats gaan vallen. Hij geeft ons de kracht om onszelf te kunnen beheersen tegen het zomaar volgen van de menselijke natuur. In plaats daarvan zullen we beslissingen nemen die heel wat zelfopoffering kunnen vergen, om er zeker van te zijn dat we slagen in het bereiken van die doelen en in het verheerlijken van Hem.

Wegens de roeping van jullie ouders, die zowel voor jullie als voor hen een genade van God is, hebben jullie toegang tot goddelijke leiding. En wat volgt daar volgens God op? Geluk. Dat is toch wat jullie willen? Plezier? Ik bedoel WERKELIJK plezier waar God achter staat — een gevoel van welzijn dat Hij in ons voortbrengt. Dit vers zegt ons dat er een bijzondere vorm van openbaring nodig is om Gods wetten te onderhouden en de welvaart voort te brengen die God ons wil geven.

Laten we naar de brief aan de Hebreeën gaan.

Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig [Statenvertaling: bevreesd geworden zijnde] de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.
Hebreeën 11:13-16 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien [Hierdoor komen mensen met geloof in actie. Dit heiligt hen. Zij lieten toe dat hun denken werd overtuigd door het bewijs dat God hun liet zien.] en begroet [Zij maakten het tot een deel van hun leven.], en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.

We zullen een hint bekijken van deze mannen die groot van geloof waren. Zij geloofden God en zij werden door God bevrijd. Zij geloofden God en zij brachten succes in hun leven voort. In één geval werd het leven van die man erdoor gered. Niet alleen werd zijn leven gered, maar ook dat van zijn vrouw en dat van zijn drie zonen en zijn drie schoondochters. Alle anderen — misschien wel miljarden mensen — kwamen in de zondvloed om, maar Noach en zijn gezin werden gespaard, omdat zij geloofden.

Denkt u dat het gemakkelijk was die ark onder alle verachting en spot te bouwen, terwijl het blijkbaar nog nooit eerder had geregend? De bijbel duidt daarop. Kunt u zich voorstellen hoe dom dat op de mensen om Noach heen overkwam? "Wat ben je toch aan het doen?" "Hoe noem je dit?"

Wij kunnen dom overkomen in wat we doen, zelfs in het houden van het Loofhuttenfeest, het houden van de sabbat en het geven van tienden. Maar zij die God geloven zijn aan het eind in leven. Zij hebben succes. Zo eenvoudig is dat.

Laten we Prediker 8 opslaan en we zullen met de volgende serie schriftgedeelten eindigen. Het boek Prediker werd geschreven vanuit een wereldlijk standpunt, maar het werd geschreven door een uitzonderlijk wijs iemand die een godvruchtige vader had, en hij kwam in wat hij schreef tot een groot aantal juiste conclusies. Ik wil er voor jullie gewoon enkele van lezen. Laten we Prediker 8:11-12 opslaan. Dit is een uitstekend advies.

Prediker 8:11-12 Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, [Zijn conclusie:] 12 daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen;

Hier is rechttoe-rechtaan en duidelijk advies vanuit de ervaring van een heel wijs iemand. Hij zegt: "Laat je niet in slaap sussen door het idee dat je onder de consequenties van iets kunt uitkomen, omdat je op nonchalante wijze tot de conclusie komt dat anderen eronder uitkomen, wat dat bij hen ook maar moge zijn."

Henry Wadsworth Longfellow schreef de volgende beknopte woorden, maar ze hebben een diepgaande betekenis. Hij zei:

Al malen de molens van God langzaam, toch malen ze uitzonderlijk fijn. Al staat Hij ook met geduld te wachten, Hij maalt alles heel precies."

Iedereen komt onder Gods oordeel. Niemand kan daaraan ontkomen. God werkt, werkt, werkt, werkt om ons in de positie te manoeuvreren waarin wij de juiste keuzes zullen maken. Dat moeten wij doen. Hij kan dat niet voor ons doen. Het is onze verantwoordelijkheid de juiste keuzes te maken.

Hoe weten jullie dat zij eronder uitkomen? Dat weten jullie niet. Het is nutteloos te denken dat jullie weten wat er in het leven van iemand anders omgaat. Het is nutteloos te denken dat zij daarna gelukkig leven en op een of andere manier onder de consequenties uitkomen. Jullie weten niet wat God in hun leven aan het doen is, en denken dat zij eronder uitkomen is dwaas. Niemand kan er aan ontkomen. Dat was de boodschap van Longfellow.

Laten we Prediker 12 opslaan. Ik kan niet met iets beters eindigen. Ik blijf mezelf min of meer beloven dat er een tijd komt dat ik het gehele Loofhuttenfeest aan het boek Prediker zal besteden, maar ik kom er nooit aan toe. Maar het is een geweldig boek voor het Feest.

Prediker 12:9-14 En behalve dat Prediker [Salomo] wijs geweest is, heeft hij het volk in kennis onderwezen; en hij overwoog en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. 10 Prediker zocht welgevallige woorden te vinden, een oprecht geschrift, betrouwbare woorden. [De woorden kunnen op ons vanuit een wereldlijke context overkomen, maar ze zijn toch waarheid.] 11 De woorden der wijzen zijn als prikkelen; als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan; gegeven zijn zij door één herder. [Die herder is Jezus Christus.] 12 En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam. 13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 14 Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)