U bent wat u kiest

Door John W. Ritenbaugh
22 oktober 2005

Deze preek is een vervolg op mijn vorige preek en al is hij voornamelijk gericht op de jongeren onder ons, hij is evenzeer van toepassing op alle andere leeftijdsgroepen.

De wereld om ons heen is een geduchte omgeving die we het hoofd moeten bieden. Ze schijnt zo groot in vergelijking met een enkele persoon en het kan op ons overkomen alsof alle goede banen reeds zijn bezet. De technologie is zover ontwikkeld dat er weinig of geen grenzen van de wetenschap meer zijn die onderzocht moeten worden. De economie schijnt op het punt van instorten te staan en de spanningen tussen de naties zijn van dien aard dat het leven bijna altijd zeer onzeker schijnt te zijn. Het schijnt ook dat we met het getij van onze omgeving worden meegesleurd.

Jongelui, als jullie willen loskomen van het computerscherm en serieus willen nadenken over waar het met jullie leven heengaat, dan is de toekomst inderdaad onzeker. Willen jullie werkelijk gewoon meegesleurd worden? Er zijn zoveel naties die kernwapens en waterstofbommen hebben, dat er niet meer nodig is dan één gek die zijn zelfbeheersing verliest, om een kettingreactie van nucleaire oorlog in gang te zetten. Deze dingen kunnen aan de oppervlakte waar zijn, als men slechts vanuit één perspectief naar de wereld kijkt. Er is echter een factor die de meeste mensen op aarde in het geheel niet serieus in beschouwing nemen totdat hun leven op het spel staat, en die factor is God en Zijn doel.

Aan het begin van deze preek wil ik dat jullie samen met mij enkele schriftgedeelten doornemen, die op het eerste gezicht hetzelfde schijnen te zeggen. De eerste hiervan is Psalm 50.

Psalm 50:9-12 Ik neem uit uw huis geen stier, geen bokken uit uw kooien, 10 want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen. 11 Ik ken al het gevogelte der bergen, wat zich roert op het veld, staat Mij ter beschikking. 12 Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want Mij behoort de wereld en haar volheid.

Laten we nu Exodus 19 opslaan waar iets soortgelijks wordt gezegd, maar toch niet helemaal hetzelfde.

Exodus 19:5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

Deuteronomium 10:12-14 Nu dan, Israël, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; 13 de geboden en de inzettingen des HEREN, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga. 14 Zie, van de HERE, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;

Job 41:2 Wie zou Mij tegemoet treden, die Ik ongedeerd zou laten? Wat onder de ganse hemel is, dat behoort Mij toe.

Al die verzen hebben ongetwijfeld iets gemeenschappelijks. Elk komt echter in een verschillende context voor en daarom zijn er verschillen in hun betekenis. In Psalm 50 zegt God nogal sarcastisch tegen de mensheid: "Ik heb niets van jullie nodig. Wat kunnen jullie Mij geven dat niet reeds van Mij is?"

In Exodus 19 zegt Hij tegen het volk waarmee Hij het verbond sluit: "Israël, Ik wil dat u dit in overweging neemt: Ik had iedereen kunnen uitkiezen om deze zegeningen te geven, maar Ik koos jullie." Daarmee verschaft Hij hun een belangrijk fundamenteel bewijs, een basis voor een nederig begrip, dat wat hun gegeven is niet tot hen kwam omdat ze het hadden verdiend, maar dat het geheel te danken was aan een handeling van barmhartigheid van Zijn kant. We hebben hier een vergelijking tussen "hen" en "ons".

In het voorbeeld van Deuteronomium 10 zegt Hij hun dat Hij gehoorzaamheid aan Zijn wet verlangt, en dat Hij het volste recht heeft dit te verlangen, omdat Hij niet alleen hèn bezit, maar daarnaast ook de gehele aarde, waarmee Hij Zijn rechten nog eens extra benadrukt.

Tenslotte Job 41; daar komt Hij met een krachtige uitdaging door Zichzelf als groter voor te stellen in vergelijking met de monsterachtige leviathan [Statenvertaling; in de NBG: krokodil], die in Job 40:20 wordt genoemd. "Daarom dus Job, aangezien je de leviathan niet durft uit te dagen en Ik groter ben dan hij, wie is tegen Mij bestand? Wie zal Mij tegenhouden te doen wat Ik wil doen?" Hij zegt dat Hij de aarde schiep en alles dat erop bestaat, en dat Hij leven gaf aan alles op aarde. "Dus Job, wie is er onder jullie machtig genoeg om Mij tegen te houden in wat Ik wil doen?"

Als we al deze vier factoren samen nemen, kunnen we zien dat ze gaan over een Wezen dat een ongelooflijke macht heeft, een macht die ondersteuning geeft aan Zijn andere hulpbronnen zoals liefhebbende wijsheid, edelmoedigheid, rijkdom, barmhartigheid en vastbeslotenheid om Zijn doel te bereiken. Maar hoe zien we in deze tijd de mens op Hem reageren?

Laten we 2 Petrus 3 opslaan, waar we de vorige preek begonnen.

2 Petrus 3:1-4 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, 2 om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

God inspireerde Petrus tot een doordringende observatie van een houding die vlak voor Christus' wederkomst overheersend zou zijn. De mens zou dan zeer sterk opscheppen over zijn veronderstelde grootheid in begrip, wijsheid en in het bijzonder de macht van zijn technologie. De mensheid verklaart daarmee door zijn gedrag dat er geen Schepper God is, dat evolutie — blind toeval — de bron van alle dingen is, en dat alles voortgaat zoals het altijd al is gegaan, ondanks het feit dat de mens nog nooit in zo'n gevaarlijke tijd heeft geleefd als juist in deze periode.

Wel tieners, laten jullie je gewoon meeslepen in dit alles of gaan jullie zelf de koers van je leven uitstippelen? Ik denk dat we onszelf een nogal duidelijke vraag moeten stellen. Laat de geschiedenis niet zien dat het verleden van de mens niet meer is dan een verslag van angstwekkende oorlog en slavernij in allerlei vormen? Meestentijds lijkt de mensheid op een bal in een flipperkast die heen en weer wordt gekaatst, volledig overgeleverd aan krachten die buiten zijn controle vallen. En toch houden de mensen ervan de indruk te geven dat ze alles onder controle hebben, en dat ze de wijsheid en de macht hebben om hun toekomst zeker te stellen.

Gods uitdaging dat niemand Hem kan tegenhouden wordt in zo'n situatie heel belangrijk, omdat de mens de technologie waarop hij zich beroemt met vernietigende gevolgen tegen de ander zal gaan gebruiken. De mens heeft altijd al elk wapen dat hij heeft uitgevonden, gebruikt en hij zal deze koers blijven volgen. Jezus had in dit opzicht iets te zeggen betreffende hoever dit zal gaan in deze gevaarlijke wereld.

Mattheüs 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Dat vers is een parallel van Jeremia 30:1-7, de tijd van benauwdheid voor Jakob, een tijd die uniek zal zijn in de gehele geschiedenis van de mens.

Mattheüs 24:22a En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; ...

Hij heeft het niet over geestelijk behoud. Hij heeft het erover dat het leven geheel en al van de aardbodem zal worden gevaagd. De mens zal de wapens die hem ter beschikking staan gebruiken; er zullen kernoorlogen, biologische oorlogen, chemische oorlogen en electronische oorlogen worden gevoerd. Het water zal worden vergiftigd. De aardbodem zal worden vergiftigd. De lucht die we inademen zal met radioactiviteit worden vervuild. Dit zal doorgaan totdat God tussenbeide komt en de oorlogen een halt toeroept vlak voordat het eindresultaat — de dood van iedereen — zal worden voortgebacht.

Ik las deze week in de koppen van een krant dat één op de vier soldaten die uit Irak terugkeren, ziek is. Weten jullie wat vermoedelijk daarvan de oorzaak is? Dat komt vermoedelijk door die grote reuzenbommen (blockbusters) die we daar op de grond en op de grotten, of wat dan ook, lieten neerkomen. Die bommen bevatten kleine hoeveelheden nucleair materiaal en we hebben daarmee de bodem van Irak met radioactiviteit vergiftigd.

Het ministerie van Defensie heft zijn handen in onschuld ten hemel, alsof ze onwetend zijn over wat er zich daar afspeelt. Het lijkt er sterk op dat de Verenigde Staten van Amerika de vernietiging van Irak door al deze radioactivitiet tot stand heeft gebracht. Die arme mensen kunnen niet ontsnappen naar de Verenigde Staten. Zij zijn daar omdat ze daar wonen, en ze worden vergiftigd door kleine stofdeeltjes — radioactief stof.

Er is niets dat u en ik kunnen doen om dat wat ik u zojuist beschreef, tegen te houden en de reden is simpel. Dit is niet omdat God wilde dat het op deze manier zou gaan, maar bijna zesduizend jaar van vastgelegde menselijke geschiedenis geeft een duidelijk bewijs dat de mens de richting die hij gaat niet wil veranderen; hij blijft die volgen. De mens maakt een tragische vergissing door te veronderstellen dat technologie een sterke aanduiding is dat we beter worden; maar technologie en de menselijke natuur zijn niet gelijkwaardig in kracht. De menselijke natuur heeft de controle over de mens en de menselijke natuur wordt in geen enkel opzicht beter. Deze is sinds de hof van Eden niet veranderd.

Ondanks dat onze Schepper als mens op aarde kwam, waarbij Hij overvloedig tot uiting liet komen wie Hij was en wat Zijn doel is, bracht de mens, in de persoon van de joden en de Romeinen, Hem ter dood. Ongeacht aan welke mensen Hij zou zijn verschenen, ze zouden allemaal hetzelfde hebben gedaan. Of ze nu Chinezen, Indiërs, of wat dan ook zouden zijn geweest, ze zouden allemaal hetzelfde hebben gedaan vanwege één simpel iets: de menselijke natuur. Het vleselijke denken is in staat van oorlog met God. Het is niet onderworpen aan de wet van God. De joden en de Romeinen deden gewoon wat natuurlijk was en de gehele mensheid in deze tijd volgt dezelfde weg, maar met veel krachtiger wapens dan enige generatie ooit tevoren heeft geproduceerd.

Sinds Christus' dood zijn er nog eens tweeduizend jaar voorbijgegaan, voordat de technologie ontwikkeld was, waarmee de mens de genadeslag aan zichzelf kan geven. Hier staan we dus, praktisch gereed om deze in ontvangst te nemen. Hoe dichtbij dit is weet ik niet. Is het nog een generatie weg? Ik weet het niet. Ik wil zeer zeker dat Jezus Christus over deze aarde zal regeren, maar ik zal u duidelijk zeggen dat ik niet graag door de verdrukking en de dag des Heren ga. Ik zou willen dat niemand daar doorheen moet gaan, maar deze komen omdat de mens laat zien dat hij zich niet zal bekeren.

Wel jongelui en jongvolwassenen, jullie kunnen ervoor kiezen te handelen zoals de joden en de Romeinen uit de eerste eeuw, of jullie kunnen ervoor kiezen je aan de kant van God te scharen, zoals de oorspronkelijke discipelen deden. Ik doe een beroep op jullie dit niet lichtvaardig op te nemen, omdat het sluiten van een verbond met God een ernstige bezigheid is, en het christen-zijn is geen gemakkelijke manier van leven.

Voldoen aan de eigen verlangens is altijd al aan de orde van de dag geweest, maar zelfverloochening is voor de christen aan de orde van de dag en dit kiezen is niet iets dat slechts op basis van een emotionele opwelling moet gebeuren. Die keuze moet worden gebaseerd op een ernstig en eerlijk overdenken van wat het je zal gaan kosten. Je moet ermee beginnen dit te begrijpen. Zoals we reeds kort in mijn vorige preek zagen, worden jullie geheiligd door de roeping en bekering van jullie ouders. De weg naar God ligt open voor jullie, maar je moet er nog steeds voor kiezen. Dat ligt in jullie hand en daarmee heb je in heel grote mate controle over je bestemming.

Hierin liggen echter enkele vragen die beantwoord moeten worden, omdat ik wil dat jullie weten dat ons leven grotendeels wordt gecontroleerd en gevormd rondom de keuzes die we maken. Ik wil jullie als rationele volwassenen benaderen en niet slechts als een kind dat bevolen wordt iets te doen. Dat is de manier waarop Abraham en God met elkaar praatten, alleen jullie antwoorden mij niet. Dat doen jullie in jullie denken. Beantwoord deze dingen gewoon in je denken.

Vraag nummer 1: Zijn jullie je ervan bewust dat jullie van God de vrije keuze hebben gekregen in het bepalen van jullie bestemming?

Vraag nummer 2: Denken jullie ooit aan de verantwoordelijkheid die dat recht met zich meebrengt?

Vraag nummer 3: Wat is er de oorzaak van dat je doet wat je doet? Wat of wie trekt er bij jullie aan de touwtjes? Naar wie kijken jullie — op basis van bewijs geleverd door jullie handelingen (ik ken dat bewijs niet) — op voor leiderschap, wie kiezen jullie te volgen? Ik zal jullie enkele ideeën geven. Zijn het politieke figuren? Beroemdheden uit de entertainmentwereld? Atleten? Rockmusici? Mannequins? We zouden nog wel even door kunnen gaan, maar jullie snappen wat ik bedoel. Wie beïnvloedt jullie tot het doen van de dingen die jullie jezelf toestaan te doen?

Vraag nummer 4: Waarom kiezen jullie ervoor de kleding te dragen die jullie dragen? Is dat omdat jullie vrienden "dat" ook dragen en dragen zij "dat" gewoon omdat dat momenteel in de mode is? In deze vraag gaat het er dus niet om "wie jullie volgen", maar "waarom" en deze gaat specifiek over kleding.

Vraag nummer 5: Begrijpen jullie dat als jullie volwassen worden, dat jullie zelf en alleen jullie zelf verantwoordelijk zijn voor wat jullie doen? Zijn jullie je daarvan bewust? We bereiken in het leven een punt waar we de schuld niet meer aan papa en mama kunnen geven; ook kunnen we deze niet meer aan onze vrienden geven. Je moet dan de schuld neerleggen bij nummer één en dat ben jezelf.

Vraag nummer 6: Begrijpen jullie dat zelfs Satan, hoe machtig en subtiel hij ook is, niet aan de touwtjes kan trekken als jullie er niet voor kiezen hem dit te laten doen? We kunnen hem niet zien, omdat hij onzichtbaar is; toch heeft hij in deze wereld heel wat in de melk te brokkelen. Maar zelfs hij — de god van deze wereld — kan niet aan de touwtjes trekken, tenzij jullie hem toestaan dit te doen.

Vraag nummer 7: Begrijpen jullie dat als jullie een wet van God overtreden, deze wet niet vraagt hoe oud je bent? Gods wetten maken geen onderscheid. Ze houden geen rekening met leeftijd, ras of sekse. Als de wet wordt overtreden, dan volgt er een daarbij behorende reactie.

Vraag nummer 8: Maakt het jullie iets uit wat God van jullie keuzes denkt? Is het jullie een zorg dat Hij Zich zorgen over jullie maakt? Hij maakt Zich zorgen over jullie en toch komt Hij niet tussenbeide, omdat Hij wil dat het jullie vrij staat jullie eigen keuzes te maken.

We gaan nu de verzen 11 tot 13, gevolgd door 15 tot 20 uit Deuteronomium 30 lezen. Voordat we deze verzen gaan lezen, moeten we iets begrijpen over de achtergrond van het hele boek Deuteronomium. Mozes schreef het in de laatste maand van zijn leven, die samenviel met de laatste maand van Israëls veertigjarige tocht door de woestijn.

Sommige delen van dit boek vatten gebeurtenissen samen die belangrijk zijn voor datgene wat hun op dat moment direct te wachten stond bij het in bezit nemen van hun erfenis: de lessen geleerd tijdens de reis door de woestijn zouden belangrijk zijn voor hun houding en begrip als ze eenmaal in het Beloofde Land zouden zijn. De inhoud van Deuteronomium is zó belangrijk dat het het enige boek is in de bijbel waarvan God zegt dat we het minstens eens per zeven jaar moeten doornemen om het te leren begrijpen en het grondig op te nemen.

Het is het enige boek in de gehele bijbel waarvan God de koningen van Israël beval het letterlijk over te schrijven, zodat ze het zouden begrijpen. Persoonlijk geloof ik dat het in deze tijd van de geschiedenis van de kerk sinds Christus het belangrijkste boek in het Oude Testament is voor Gods kerk, omdat het het boek in het Oude Testament is dat het meest direct van toepassing is vlak voor het ontvangen van onze erfenis.

Deuteronomium 30:11-13 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12 Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? 13 En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

Deuteronomium 30:15-20 Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: 16 doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen. 17 Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, 18 dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen. 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 20 door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.

In de verzen 11 tot 13 stelt Hij allereerst vast dat wat Hij van ons verlangt, niet alleen van ons maar ook van iedereen, niet moeilijk te begrijpen is. Iedereen met een normale intelligentie kan begrijpen wat dit boek zegt als het onze verantwoordelijkheid als kind van Hem uiteenzet. We hebben geen mensen nodig met doctorstitels om elk woord dat er staat te onderzoeken. Het is op een eenvoudige manier geschreven, zodat we het zouden kunnen begrijpen. Het is niet nodig dat we naar een goeroe gaan die ergens op een of andere bergtop woont. Dat bedoelt Hij met de woorden dat we niet "ten hemel hoeven op te stijgen". We hoeven niet daarheen te gaan of naar iemand anders om dit te begrijpen, omdat het in eenvoud geschreven is.

Daarna begint Hij vast te stellen dat Hij ons twee alternatieven voorhoudt: aan de ene kant het leven en het goede en aan de andere kant de dood en het kwade. Daar is ook niets moeilijks aan om te begrijpen. Het leven en het goede staat gelijk aan het gehoorzamen van Zijn geboden; de dood en het kwade voor ongehoorzaamheid.

In vers 16 beveelt Hij ons Hem lief te hebben. Dit is ook niet moeilijk te begrijpen als we eenmaal de Amerikaanse ideeën over liefde kunnen kwijt raken. In Amerika wordt liefde gelijkgesteld met gepassioneerde romantiek. Bijbelse liefde wordt echter door de apostel Johannes in 1 Johannes 5:3 gedefinieerd als het onderhouden van Gods geboden en hij voegt eraan toe dat ze niet zwaar zijn. Die uitspraak van Johannes is een parallel van Deuteronomium 30:11-13. Daar is niets moeilijks aan. Bijbelse liefde is een handeling die tot uiting komt in gedrag en dat gedrag is gehoorzaamheid aan God. Ik denk dat ik hieraan moet toevoegen dat dit niet betekent dat bijbelse liefde geen gevoel kent. Helemaal niet.

Ik denk dat we moeten kunnen begrijpen dat, omdat wij warmte tonen, God ook warmte toont. Hij is een emotioneel wezen, maar Hij wil echter dat wij begrijpen dat goddelijke liefde wordt overheerst door wat het doet, niet door wat het voelt. Mensen draaien dat om en gevoel wordt belangrijk in plaats van doen.

In de verzen 17 en 18 geeft Hij in essentie een waarschuwing door te zeggen dat het leven een ernstige zaak is. Hij zegt dat of zij Hem nu wel of niet serieus nemen, Hij wel serieus is en dat Hij absoluut getrouw zal zijn om Zijn aandeel te doen in datgene wat Hij hun voorhoudt. Wat houdt Hij hun in deze context voor? Dat is een vernieuwen van het Oude Verbond zonder dat de wetten opnieuw worden opgesomd zoals dat in Exodus 19 en 20 gebeurde. Waarom zou Hij dit juist op dat moment doen? Jullie weten nog wel dat de besnijdenis door God bij Abraham werd ingesteld en die werd het symbool dat de persoon die besneden was, een verbond met God had gesloten. Het Israëlitische volk werd naar het voorbeeld van Abraham, Isaak en Jakob en dergelijke, besneden tot en met de tijd die ze in Egypte doorbrachten. Toen ze Egypte onder Mozes en Aäron verlieten en de woestijn introkken, eindigde de besnijdenis. Ik weet niet waarom daar een eind aan kwam. Veertig jaar lang besneden ze hun mannelijke baby's niet. Om aan het Pascha deel te kunnen nemen, moest men besneden zijn. Als een man niet besneden was, mocht hij niet aan het Pascha deelnemen.

Bedenk dat ze op het punt stonden het land binnen te trekken. Het boek Deuteronomium werd in die laatste maand of zo geschreven en nadat dit hier in Deuteronomium 30 plaatsvond (en misschien ook wel de rest van het boek werd geschreven), gaf Hij hun enige tijd om erover na te denken. Het was niet zoals bij de berg Sinaï, waar zij halsoverkop het verbond onmiddellijk aanvaardden. Hij gaf hun wat tijd om erover na te denken. We kunnen dit lezen in het boek Jozua. Tegen de tijd dat we in Jozua 5 aankomen, zijn ze onder Jozua in het land en het allereerste dat ze deden was besneden worden. Het verbond werd hernieuwd. De mannelijke baby's die in die veertig jaar geboren werden, werden besneden.

Aan het begin van vers 19 waarschuwt Hij Israël nog eens nadrukkelijk door te zeggen dat Hij al wat in de hemel en op aarde belangrijk is, tot getuige neemt tegen hen bij het voorstel van Zijn kant. Ik bedoel met "al wat belangrijk is" voornamelijk de legerscharen der engelen en de gehele mensheid die nadat dit was gedaan, het leven zou ontvangen en deze woorden in Deuteronomium zou lezen. Na dit gezegd te hebben, beveelt Hij hun het leven te kiezen. Duidelijker dan dit kan niet, jongelui; hier ligt jullie keus.

Laten we dit in het verdergaan iets specifieker maken. De Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary bevat een interessant gedeelte over het woord "kiezen". Daarin staat dat 'kiezen', 'selecteren', 'uitkiezen', 'roepen' en 'de voorkeur geven aan' synoniemen zijn van elkaar, maar dat elk van hen een iets andere betekenis heeft, waardoor ze van elkaar worden onderscheiden. Er staat dat kiezen de voorkeur heeft, als men een handeling van de wil wil aangeven. Selecteren daarentegen duidt op zorgvuldige overweging en vergelijking, zoals bij het selecteren van de beste appel in een mand. Uitkiezen is selecteren, omdat het gekozen voorwerp in het bijzonder goed geschikt of van toepassing is, zoals iemand uitkiezen om deel uit te maken van de erewacht. Roepen duidt op selecteren en verzamelen tegelijkertijd, zoals het [op]roepen van bepaalde passages uit een boek waarin geprobeerd wordt citaten te vinden. Tenslotte is de voorkeur geven aan een mentale zaak waarbij geen openlijke handeling betrokken is, zoals "Ik geef de voorkeur aan zon boven regen."

Misschien zouden de vertalers elk van deze vijf woorden hier hebben kunnen gebruiken, maar ze kozen voor het woord "kiezen". Het woord "selecteren" zou bijna evengoed zijn geweest, maar ze kozen voor het woord "kiezen". Ik denk dat "kiezen" verreweg het beste is. Vanuit de context waarin God uitgebreid werkt om hen en ons te overtuigen, geven deze twee woorden — "kiezen" en "selecteren" — ons het meeste onderwijs. Dit is omdat God heel vaak in het leven van ons een handeling van de wil verlangt om tussen alternatieven te kiezen en dan bij die keus te blijven door onze wil ertoe te zetten die beslissing uit te voeren. Dat is de manier waarop het christen-zijn werkt. Je kiest de beste van de alternatieven en zet daarna je wil ertoe om de beste van die twee uit te voeren. "Kies dan het leven."

In vers 20 doet Hij een heel belangrijke uitspraak na hen nogmaals te hebben aangemoedigd Hem lief te hebben, te gehoorzamen en trouw te blijven. Het belangrijke dat Hij hier zegt is dat Hij ons leven is. Dit heeft echt een diepgaande betekenis, maar we gaan daar niet veel tijd aan besteden. Het is geen onbelangrijke uitspraak. Ten eerste zegt Hij: "Jullie leven omdat Ik je dat leven gaf." Dat is het eerste dat Hij zegt. "Jullie behoren Mij toe," zegt Hij. "Ik ben het machtigste Wezen dat bestaat." De gedachte gaat daarna echter verder met "Ik kan jullie een grootser, geweldiger, veel beter leven geven dan welke andere keus jullie zelf ooit zouden kunnen maken en dat leven eindigt met een eeuwig en altijd voortdurend leven." Dat hangt allemaal af van deze relatie met Hem.

Hij kan er op elk moment een einde aan maken, omdat we Hem toebehoren, of Hij kan het verlengen omdat we Hem behagen door het leven te kiezen. Dit is een parallel van Johannes 17. Jezus zei: "Het kennen van de Vader en de Zoon is eeuwig leven." Dat zegt Hij ook hier. Hij zei: "Ik ben jullie leven. Dit stelt de relatie met Mij vast. Ik kan dat leven beëindigen of verlengen. Ik heb die macht naast Mijn barmhartigheid, Mijn goedheid, Mijn goedertierenheid."

Zijn jullie je ervan bewust dat als de bijbel de term "eeuwig leven" gebruikt, er niet over eeuwig wordt gesproken in de zin waarin wij dat woord gebruiken? Wij gebruiken het woord "eeuwig", met de betekenis "nooit eindigend", maar Hij heeft het over de kwaliteit van leven en alleen zij die voor altijd zullen leven zijn degenen die reeds in het vlees zullen leren een eeuwig leven te leiden. De manier waarop Hij een eeuwig leven leidt is kwaliteit. De Vader kennen en het hebben van een intieme relatie met Hem, en de Zoon kennen en het hebben van een intieme relatie met Hem, is eeuwig leven. Daar komt de kwaliteit van leven vandaan. Die komt van de Vader en de Zoon. Daarom zegt Hij: "Kies het leven." Kies het juiste soort leven. Jullie leven reeds, maar Hij wil dat wij ervoor kiezen het juiste soort leven te leiden.

Wel jongelui, als jullie er nog niet achter zijn waar dit allemaal over gaat, laat me dan in enkele zinnen uitleggen waarom dit zo belangrijk is. Het leven bestaat uit een constante stroom van keuzes, en door elke keus (in het bijzonder die betreffende morele en geestelijke zaken) ontwikkelen we ons karakter ten goede of ten kwade. Er is geen manier om het maken van keuzes te vermijden, omdat de gebeurtenissen van het leven, de omstandigheden van het leven, dat dwingend zal opleggen, en deze zullen jullie de gelegenheid geven voor het goede of het kwade te kiezen, voor het leven of de dood. In veel gevallen zal het moeten maken van keuzes enkele tientallen keren per dag voorkomen. We hebben de gelegenheid een keus ten goede of ten kwade te maken. Er is geen manier om het maken van keuzes te vermijden.

Gaan jullie eraan werken de controle te hebben over wat jullie in het leven voortbrengen, of zullen anderen hun keuzes dwingend aan jullie opleggen? Laten we dat iets specifieker maken. Begrijp dat God toestaat dat anderen zoals jullie ouders en burgerlijke autoriteiten hun keuzes aan jullie opleggen, en dan moeten jullie kiezen of je je daaraan onderwerpt of niet. Zij hebben dat recht om keuzes op te leggen van God gekregen. Onze keus is dan: Onderwerpen we ons of niet? Als de wet zegt, rijdt niet harder dan 100 km/uur, onderwerpen we ons dan daaraan? Dat is onze keus, maar de wet heeft een keus gemaakt en die wordt ons opgelegd.

In de overgrote meerderheid van de gevallen zien we dat deze autoriteiten het in termen van goed of kwaad bij het rechte eind hebben. Als jullie daarover gaan nadenken, zullen jullie dat inzien. Meestentijds zullen ouders het bij het rechte eind hebben. De burgerlijke autoriteiten zullen het bij het rechte eind hebben en jullie moeten dan kiezen om afhankelijk van jullie keus ten strijde te trekken of goed karakter voort te brengen door jullie te onderwerpen. Wat jullie kiezen toe te laten, dat zal jullie gids zijn op je levensweg.

Ik ontving een email van John Reid en ik ga die nu aan jullie doorgeven, omdat die email heel sterk van toepassing is. Deze ging over een Cherokee-indiaan die grootvader was en zijn kleinzoon vertelde dat er twee wolven in hem woonden. Eén van die twee wolven was goed en de ander was kwaad. De grootvader zei dat de kwade wolf boosheid is en afgunst, jaloezie, lijden, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoel, rancune, minderwaardigheid, leugens, verkeerde trots, niet vergevensgezind zijn, je superieur voelen en een groot ego hebben. De goede wolf daarentegen is vreugde, vrede, onvoorwaardelijke liefde, vergevensgezindheid, hoop, sereniteit, nederigheid, goedheid, weldadigheid, medeleven, edelmoedigheid, waarheid, medelijden en geloof. De kleinzoon dacht hier enige tijd over na en vroeg zijn grootvader toen, welke van de twee won. De grootvader zei: "Degene die jij verkiest voedsel te geven." Er zit heel wat wijsheid verscholen in die kleine illustratie. Dat bedoel ik met: "Wie zal de controle hebben over jullie bestemming?" Laten jullie toe dat anderen dat hebben, of gaan jullie ervoor kiezen — als ik het zo mag zeggen — de juiste kant van jullie leven voedsel te geven?

Ik ga jullie een serie belangrijke keuzes geven, keuzes die jullie zullen moeten maken om het leven in die mate succesrijk te doen zijn zoals jullie — naar ik weet — dat heel graag willen. Ik wil jullie van tevoren waarschuwen dat ze niet gemakkelijk zijn uit te voeren. Er moet geduldig aan worden gewerkt, maar als je dat doet, zullen ze stapje voor stapje beter uitvallen, en ik garandeer jullie dat ze goede dingen zullen voortbrengen.

Keus nummer 1: Jullie moeten ervoor kiezen om bij de juiste set van standaards te leven. Dit zal jullie doelstelling bepalen, in het bijzonder moreel en geestelijk.

Deze spreuk uit Spreuken 14:12 is zo belangrijk dat hij twee keer in het boek Spreuken voorkomt.

Spreuken 14:12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Ik denk dat de sleutelwoorden in dit advies voor ons "schijnt recht" en "dood" zijn. Dus jongelui, denk na. Hier zijn we dan, geboren in een kant-en-klare wereld die aan de oppervlakte, omdat we niet beter weten, een aantrekkingskracht uitoefent op de menselijke natuur. Satan heeft, gebruik makend van de menselijke natuur, deze wereld geschapen en hij is kwaadaardig slim; hij heeft een wereld geschapen die heel veel aantrekkingskracht uitoefent op de menselijke natuur. Daarom is de manier van de wereld een manier die we gemakkelijk aanvaarden en tot onze eigen manier maken.

Deze manier is niet iets dat we aanvaarden in de zin van een bewust kiezen boven andere alternatieven, omdat toen we geboren werden, de alternatieven ons niet bekend waren. Veeleer wordt deze zondermeer geaccepteerd en tot de eigen manier gemaakt. Waarom? Omdat iedereen in dezelfde richting schijnt te gaan en daarom wordt deze manier veel gemakkelijker als de juiste manier aangenomen.

Als we echter onder de oppervlakte kijken van de manier die daarbuiten juist schijnt te zijn, zien we dat deze manier die zo juist schijnt, alle dood die oorlogen, hongersnoden, ziekten, moorden, enzovoort, enzovoort met zich meebrengen, heeft voortgebracht. Vergeet nooit Deuteronomium 30 waar God ons beval bewust voor het leven te kiezen. Overvloedig leven wordt alleen maar voortgebracht door Gods weg zoals die in Zijn woord wordt uiteengezet, of specifieker door Zijn wet.

De kant-en-klare weg van de wereld bracht op vele afschuwelijke manieren de dood voort. Gods woord leert ons Zijn standaard van gedrag en Hij garandeert dat Zijn standaard, als we die volgen, zal werken om leven voort te brengen. Maar die weg moet bewust worden gekozen en daarna worden gevolgd door de wil daartoe te zetten. Dit specifieke punt is veruit de meest belangrijke van de suggesties die ik jullie ga geven. De standaards van de meeste mensen zijn niet hoger dan de groep waarmee ze zich associëren. Ik hoop dat jullie dit zullen begrijpen, dat ze zichzelf verkopen. Als we er geestelijk naar kijken, prostitueren ze in feite zichzelf aan de wereld rondom hen heen, zodat ze plezier kunnen hebben en geaccepteerd worden.

Eén van de resultaten die zo duidelijk wordt gezien in Pam Stenzels film van gisteravond is dat meisjes vaak als tiener zwanger worden, en de jongen wordt vader van een ongewenst kind. Sommigen raken verslaafd aan alcohol en anderen aan andere drugs. Velen zeggen de school vaarwel of spijbelen vaak, terwijl anderen alleen maar leven voor hun sociale leven of voor de sport, en hun leven wordt wegens hun lage standaards verwoest.

Ik hoorde een gastheer in een talkshow op de radio in Charlotte een korte formule geven voor wat hij beschouwde als een goede mate van wereldlijk succes. Deze bestond slechts uit vier korte punten, maar elk van hen getuigde van een goede dosis gezond verstand. Hij zei het volgende tegen de jonge mensen die luisterden, en natuurlijk ook tegen de ouders, hopend dat zij zouden begrijpen waar het om ging en dit misschien aan hun kinderen zouden onderwijzen.

Punt A: Maak minstens de middelbare school af, zodat er in ieder geval een onderwijskundige basis ligt.

Punt B: Verkoop je toekomst niet door je in te laten met enigerlei vorm van tienerseks.

Punt C: Zoek een baan en zorg dat je een baan blijft houden, zelfs terwijl je een middelbare of hogere beroepsopleiding volgt.

Punt D: Als de tijd aanbreekt om te trouwen, blijf dan trouw en blijf getrouwd.

Ik weet dat deze punten heel algemeen en simplistisch zijn, maar ze zijn desondanks juist en goed, met achtenswaardige standaards waaraan men zich zou moeten houden. Dus jongelui, jullie moeten je afvragen welke standaards er binnen jullie gezin gelden en deze met elkaar bespreken, zodat jullie gezin je op de juiste manier kan helpen om te beslissen wat jullie standaards zouden behoren te zijn.

Jongelui, wat geloven jullie voldoende vurig dat jullie je daar volledig voor in zouden willen zetten? Daarom vereisen Gods standaards zulk een diepgaande overdenking. Praktisch alles om jullie heen is eropuit om je omlaag te trekken naar de laagste gemeenschappelijk aanvaarde vorm van gedrag en als christen moet men vechten om op de juiste koers te blijven.

Laat me jullie een voorbeeld geven waarvan ik weet dat jullie dat heel goed kennen, maar het is een reusachtig voorbeeld. Ik heb het over Jozef, in Genesis 39. Jozef was een ongebruikelijk getalenteerd iemand voor wie om zo te zeggen de hele wereld — allerlei vormen van werelds succes — open lag.

Genesis 39:7-10 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; 9 niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? 10 En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

Genesis 39:12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten.

Begrijpen jullie dat Jozef er bewust voor koos zich publiekelijk aan nare gevolgen bloot te stellen, zelfs gevangen te worden gezet in plaats van Gods standaard — die hij de zijne had gemaakt — te overtreden?

Genesis 41:39-40 En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. 40 Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik boven u staan.

We zouden hier nog verder kunnen gaan, maar het is duidelijk. Begrijpen jullie waar het om draait? Dit voorbeeld staat in de bijbel zodat we er allemaal van kunnen leren. Zeer zeker, er zullen moeilijkheden optreden als we Gods weg willen volgen, maar Jozef koos Gods weg en God liet jullie en mij zien hoe dat uitpakte. Dat was leven! Als we God aan onze kant hebben staan, hebben we alles aan onze kant staan.

Keus nummer 2: Je moet er bewust voor kiezen een relatie met God te ontwikkelen. Alleen maar Zijn standaards als jouw standaards overnemen, is — hoe goed dat ook is — niet genoeg. Je moet eraan werken een relatie met Hem te ontwikkelen.

Laten we Spreuken 8:8-11 opslaan. Hier lezen we wat God je binnen die relatie kan geven en waarom Hij zegt dat Hij ons leven is.

Spreuken 8:8-11 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. 9 Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. 10 Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. 11 Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren [vergeleken met wat deze relatie te bieden heeft].

Gerechtigheid betekent hier het juiste doen. Hij kan ons laten zien hoe de dingen op de juiste manier te doen, zelfs dingen die niet in Zijn woord beschreven staan. Hij kan de gedachten in ons denken doen opkomen. Daar is niets tegendraads of pervers bij betrokken. Hij zal ons nooit de verkeerde kant uit sturen.

Spreuken 8:32-36 Nu dan, zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. 33 Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. 34 Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. 35 Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. 36 Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.

Dat zijn nogal krasse bewoordingen. Dit soort gedeelten inspireerden Jacobus er ongetwijfeld toe om te schrijven: "God is de Gever van elke goede en volmaakte gave." Begrijp allemaal dat Hij de bron is van eeuwig leven — de manier waarop Hij leeft.

Ik zal deze keus niet zover uitdiepen als mogelijk is, maar jullie weten allemaal dat er een vrij groot aantal succesrijke bijbelse personen bestaat, grote leiders, helden, die reeds een krachtige, levende relatie met God hadden toen ze nog duidelijk tieners waren: Isaak, Josef, David, Jeremia, Daniël, Sadrak, Mesak, Abednego, hoogst waarschijnlijk ook Johannes de Doper en Timotheüs en ongetwijfeld Jezus. We zien Hem op twaalfjarige leeftijd de mensen in de tempel in verwarring brengen. Geen van deze mannen was een muurbloempje, maar zij waren leiders met een sterke persoonlijkheid die anderen tot zich trokken teneinde het goede dat zij bewerkstelligden door hun degelijk voorbeeld te vergroten.

Keus nummer 3: Kies ervoor een hechte relatie met je ouders te ontwikkelen. Let erop dat ik zei "ontwikkelen". Dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Dat is natuurlijk een twee-richtingsverkeer en je ouders kunnen er heel wat aan bijdragen door hun deel te doen. Als zij dat op de juiste manier doen, dan openen ze de deur voor jullie om die relatie op een goede manier te benutten.

Jongelui, van jullie kant zal deze keus vaak heel wat moed vergen samen met heel wat nederigheid. Ouders kunnen schrikaanjagend zijn. Dat is het punt waar moed om de hoek komt kijken. Jongelui, als jullie eenmaal in de tienerjaren komen, kan het zijn dat je even groot en sterk bent als je vader, en sterker en groter dan je moeder, maar het kan zijn dat je een stevig ontzag voor hen hebt en dan is er nog steeds moed nodig. Maar hier komt ook de nederigheid om de hoek kijken!

Zijn jullie je ervan bewust dat nederigheid een keus is? Die eigenschap hebben we ook niet van nature. We kiezen er vrijwillig voor ons beneden iemand anders te stellen. Er is dus enige moed en nederigheid nodig. Maar jongelui, leer iets van wijsheid. Deze twee kwaliteiten maken deel uit van echt leiderschap en zodoende van succes in het leven. Als jullie nederig zijn, jongelui, dan nemen jullie advies aan.

Begrijpen jullie dat sommige van de armste mensen op aarde, in het bijzonder in de Verenigde Staten en Canada, trotse mensen zijn? Zij weigeren het advies aan te nemen hoe ze welvaart kunnen verwerven. Ze zijn koppig en trots. Jullie ouders kunnen je enorm helpen om succes te bereiken, als je je wilt vernederen om rustig en met respect naar het advies en de raad te luisteren die zij je kunnen geven. Soms is er zelfs meer moed voor nodig, gemengd met nederigheid, omdat de ouders niet echt jullie respect hebben verdiend door de dingen juist te doen. Dat gebeurt.

Ik wil jullie een principe geven dat werkelijk in bijna iedere situatie van toepassing is op relaties. Bedenk dit. Het zal jullie reusachtig helpen als jullie de dingen op Gods manier doen. Degene die de autoriteit heeft, geeft bevelen. Degene die onder autoriteit staat, smeekt. Begrijpen jullie dat? Zij pleiten. Zij vragen. Ouders hebben van God het recht gekregen hun kinderen bevelen te geven. Kinderen hebben niet het recht hun ouders bevelen te geven. Jullie vragen. Als jullie dat principe van Gods bestuur overboord gooien, dan garandeer ik jullie dat je zult moeten lijden, daarnaast zul je dan ook je ouders pijn bezorgen. Het kost echter moed en nederigheid om die dingen te doen.

Soms zijn ouders onredelijk geïrriteerd omdat ze niet lastig gevallen willen worden. Dat is een schande, maar het is waar. Als dat opgaat in jullie gezin, dat jullie ouders je de mond snoeren, moeten jullie desondanks ervoor kiezen je te vernederen. Je kunt je niet veroorloven je erdoorheen te rammen. Denk aan de verzen uit Exodus die ik een dezer dagen aanhaalde. Met erdoorheen rammen bedoel ik hen slaan of uitschelden. Dat zal God in het geheel niet behagen en daarmee zal het voor jullie ook niet goed gaan. Jullie moeten voor jullie deel kiezen. Het kost tijd om deze principes op de juiste manier te leren toepassen.

Laten we Spreuken 15 opslaan. Jongelui, neem dit ter harte.

Spreuken 15:1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Ik zei al eerder dat jullie de keus hebben. Je kunt je onderwerpen of je kunt een oorlog beginnen. Wat zal het zijn? De weg van de wereld is een oorlog te beginnen. Dat heeft ze al zesduizend jaar lang gedaan.

Spreuken 1:5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig [wijs] is, verwerve overleg,

Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen waar is, maar als ik zou willen wedden, dan zou ik zeggen dat wat je vader zegt een grotere kans heeft juist te zijn dan je denkt. Jullie jongelui, moeten in jullie situatie binnen jullie gezin de vorm van leiderschap die God je geeft, aanvaarden. Kies ervoor kalm te blijven, verzoenend te zijn, zo min mogelijk oordelend te zijn. Dat vormt met elkaar een vorm van wijsheid die je voor je aan het werk moet zetten.

Keus nummer 4: Kies je vrienden met wijs overleg.

We gaan nu Spreuken 1:10-19 lezen. Als we die verzen doorlezen, zullen jullie zien dat die les niet slechts voor die context geldt, maar voor elke situatie waarin je wordt gelokt, om deel te nemen aan een of andere vorm van gedrag die of de wet van God zal overtreden, of zal leiden tot overtreding van de bevelen die jullie vader en moeder je gaven.

Spreuken 1:10-19 Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet; 11 indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, laat ons de onschuldige belagen, ook al geeft hij geen oorzaak; 12 laat ons hen levend verslinden evenals het dodenrijk, met huid en haar, gelijk degenen die in de groeve nederdalen; 13 wij zullen allerlei kostbare dingen vinden, wij zullen onze huizen vullen met buit; 14 gij zult met ons uw aandeel krijgen, één buidel zal er zijn voor ons allen; 15 mijn zoon, ga niet met hen op weg; weerhoud uw voet van hun pad; 16 want hun voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed te vergieten. 17 Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; 18 zij echter loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor hun eigen leven. 19 Zo zijn de paden van ieder die hunkert naar onrechtmatige winst, die haar bezitters het leven ontneemt.

De verleiding die van leeftijdgenoten komt (degenen met wie je omgaat en in het bijzonder als het een slechte groep is), is dat je — door met hen mee te doen — profijt zult behalen. Je zult er voordeel bij hebben, wat dat dan ook mag zijn. De logische conclusie bevat in deze verzen is, dat als je met de groep meedoet, je voordeel je niets zal kosten. Geloof dat niet! Er is niets voor niets, alles heeft zijn prijs. En het is gewoon dom om te denken dat er in dit soort situaties werkelijk iets voor niets zal zijn. Dat bestaat niet.

Ik hoorde eens een preek die in dit opzicht hier wel wat op leek, waarin de dienaar de tieners aanmoedigde een thermostaat te zijn in plaats van een thermometer. Weten jullie het verschil tussen deze twee? Een thermometer geeft slechts de omgeving weer waarin hij zich bevindt. Een thermostaat bepaalt de omgeving en of er nu iemand in die groep met je mee wil doen of niet, je bent nog steeds een thermostaat. Misschien zullen enkelen van die anderen ook in een thermostaat willen veranderen en jou gaan volgen. Maar of ze dat nu wel of niet doen, doet niet terzake. Het punt waar het om gaat ben jij. Wat doe jij? Wees een thermostaat.

Laten we een schriftgedeelte in 1 Corinthiërs 15 opslaan. Dit is een heel belangrijk punt en een ander principe om altijd te onthouden. We hadden niet zo lang geleden [in de Forerunner] een artikel van de hand van John Plunkett over "peer pressure" [druk van leeftijdgenoten].

1 Corinthiërs 15:33-34 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. 34 Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

Hun schaamte bestond eruit dat ze met deze mensen omgingen en zelfs toelieten dat ze door hen werden beïnvloed.

Keus nummer 5: Kies het soort beroep dat je wilt gaan uitoefenen. (Dit is één van de minst belangrijke, maar ook deze keus zal hulp bieden.)

Spreuken 13:11 Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.

De reden hiervoor is dat het hebben van een baan gewoonlijk een sterk stabiliserende kracht in iemands leven zal zijn. Ik zal jullie laten zien hoe belangrijk dat is. Werken is zo belangrijk dat toen Israël zijn erfenis binnenging, God iedereen een stuk land gaf, zodat ze geen excuus hadden om niet te werken. Het hebben van een baan is gewoonlijk een sterk stabiliserende kracht.

Als je een nieuwe auto zou hebben, op wat voor weg zou je dan kiezen te rijden? Een effen, geplaveide weg of een rotsachtige, stoffige achterafweg vol wielsporen? Ik weet wat jullie keus zal zijn, maar ik las eens een boek met een leuke titel. Die luidde: "Als je niet weet waarheen je op weg bent, komt je ergens anders uit." Die titel is nogal pakkend, maar het ging de auteur om het volgende: Als je niet begint aan het uitstippelen van je leven om bepaalde doelen te bereiken met betrekking tot een baan, zal de toekomst aanbreken voordat je er erg in hebt en je zult nergens komen. Maar als je een baan hebt, zal je leven zich stabiliseren, omdat je iets wilt bereiken. Je hebt een doel en dat heeft de neiging je uit de problemen te houden. Er is nog een ander gezegde: "Ledigheid is des duivels oorkussen."

Ik heb in dit opzicht één suggestie, en die is: Kies een wettig beroep waar je plezier in hebt en kies niet zomaar een beroep omdat het goed betaalt. De psychologische oppepper die je krijgt uit het doen van iets waar je goed in bent is, veel meer waard dan je je nu kunt voorstellen. Er is niets erger dan een baan die je de keel uithangt. Geloof me, dat creëert geen stabiliteit. Je wilt gelukkig zijn in wat je doet en je wilt dat je werk samenvalt met je gaven; dat maakt je gelukkig.

Keus nummer 6: Het is nodig dat je de juiste relatie met het andere geslacht kiest.

Laten we 1 Corinthiërs 13 opslaan en daarmee zullen we eindigen.

1 Corinthiërs 13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Velen van jullie verkeren in een overgangsfase van het leven. Het is de overgang van het kind-zijn naar volwassenheid en dat is een moeilijke periode, omdat je daarin geen van beide bent. Ik geloof dat deze fase nu moeilijker is dan ooit tevoren, vanwege de technologie en de tijden die ons steeds meer mogelijkheden te bieden hebben.

Deze karakteristieken die we in dit boek over kinderen kunnen zien, zijn niet gewoon de tekenen van de jeugd, maar tekenen van onvolwassenheid op elke leeftijd. Jongelui, jullie moeten je echter bewust zijn dat deze wereld je constant onder druk zal zetten om je ervan te overtuigen dat je moet geloven dat je volwassener bent dan je in feite bent. De twee belangrijkste redenen van het overlijden van tieners zijn ongelukken en zelfmoord. Dit laat mij zien dat tieners mentaal, emotioneel en moreel niet in staat zijn met de druk van het volwassen-zijn om te gaan en ze storten of letterlijk of psychologisch in elkaar en ze komen te overlijden voordat ze feitelijk volwassen worden. Ik hoop jullie hiermee te helpen dit te voorkomen, omdat ik wil dat jullie het leven kiezen, en dat leven is een leven op Gods manier.

Jullie hebben de macht jullie toekomst te bepalen — een macht die zo sterk is en waar Gods woord achter staat, dat zelfs Satan je die niet kan ontnemen, tenzij je die aan hem uit handen geeft. Neem dus het besluit om bewust voor het leven te kiezen.


Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)