Is de MENSELIJKE NATUUR door God geschapen?

Hier is een waarheid die zelden goed is begrepen. Het kwaad in de wereld wordt toegeschreven aan de menselijke natuur. Worden kinderen met deze zelfzuchtige, kwaadaardige natuur geboren?

EENS HOORDE ik iemand zeggen: "Kijk eens wat een lieve baby! En dan te bedenken dat hij nu al die kwaadaardige, verachtelijke menselijke natuur heeft."

Maar was dat zo?

Wat een paradox zou dit zijn! Hoe is die te verklaren? Het menselijk verstand presteert wonderbaarlijke dingen. Wij hebben meerdere malen mensen op de maan laten wandelen. Wij hebben hen weer veilig door de dampkring naar de aarde laten terugkeren.

En toch kan dit wonderbaarlijke menselijke verstand onze problemen hier op aarde niet oplossen en de wereld geen VREDE brengen. Waarom niet?

Elk geweld, alle oorlogen, iedere misdaad, corruptie, oneerlijkheid en zedeloosheid worden toegeschreven aan DE MENSELIJKE NATUUR. Waar komt DE MENSELIJKE NATUUR vandaan? Heeft de Schepper ons die bij de schepping meegegeven? Worden wij ermee geboren? Hoe komt het dat het hart, zoals de Bijbel zegt, arglistig boven alles is? (Jeremia 17:9.) Heeft God een natuur in ons geschapen die "vijandschap is tegen God"? (Romeinen 8:7.)

Het antwoord vereist inzicht in de samenstelling en de aard van het menselijk verstand, en dit inzicht is alleen mogelijk door openbaring. Hoe komt het dat een zo wonderbaarlijk denkvermogen zoveel onheil sticht?

Wil een liefhebbende, barmhartige, almachtige God de door Hemzelf geschapen mensheid opzettelijk kwellen met een aangeboren natuur van ijdelheid, begeerte en hebzucht — met een hart dat vijandig is jegens God, een hart vol bedrog, afgunst, naijver en haat?

Adam bij zijn schepping

Helaas weten inderdaad weinig mensen wat een menselijk wezen werkelijk is, HOE wij mensen hier op aarde zijn gekomen, wat het ware potentieel van de mens is, waarheen wij op weg zijn, of wat de WEG is.

Laten we om te beginnen eens kijken wat er is geopenbaard over de eerste mens, Adam, en zijn natuur ten tijde van zijn schepping.

De eerste mensen vormden de laatste scheppingsdaad op de zesde dag van wat gewoonlijk de "scheppingsweek" wordt genoemd en die beschreven wordt in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Op de derde dag van die week had God het plantenrijk, de flora, geschapen, en op de vijfde en zesde dag het dierenrijk, de fauna, waarin elk leven zich reproduceert "naar zijn aard". Het vee plant zich voort naar de aard van het vee (vers 25), leeuwen naar de aard van leeuwen, paarden naar de aard van paarden, enz.

Vervolgens zei God: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis." Met andere woorden: "Laat Ons de mens maken naar de aard van GOD." In feite plantte God zichzelf voort!

Let erop dat de naam voor God, de oorspronkelijke hebreeuwse naam zoals die in het gehele boek Genesis voorkomt, Elohim is. Dit is een collectief, zoals familie, groep of kerk. Het wil zeggen dat God EEN gezin is, bestaande uit meer dan één persoon. Het is als één team, of één kerk; beide bestaan uit meerdere personen. De God tot wie Christus bad, is de VADER van het GEZIN dat GOD is. God is een GEZIN — één gezin, één God.

"En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen." WAAROM? Omdat de menselijke voortplanting een afspiegeling is van Gods eigen voortplanting. En voor de fysieke voortplanting zijn man en vrouw nodig.

Verder: "En God zegende hen ..." Zegende Hij hen door in hen een kwaadaardige, zondige natuur te scheppen die volstrekt onmachtig is zich aan Gods rechtvaardige levenswijze te onderwerpen? Laten we verder lezen: "... en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde ..." (Genesis 1:28).

"En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed" (vers 31). Als de eerste mensen, zoals God hen had geschapen, ZEER GOED waren, kon er dan sprake zijn van een vijandige en kwaadaardige natuur die zeer SLECHT is?

DIT MOET IEDERE LEZER IETS TE DENKEN GEVEN!

Geen opstandigheid

Wat onthult dit verslag van de schepping van de eerste mensen omtrent Adams natuur ten tijde van zijn schepping? Ik wijs erop dat hier alleen heel summier de hoofdzaken worden beschreven. Het weinige dat ons wordt geopenbaard, geeft ons evenwel alles wat we moeten weten.

Er staat: "En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou" (Genesis 2:19).

Hier, in dit zeer beknopte bestek, kunnen wij zeer goed zien of Adam blijk geeft van een opstandige en ongehoorzame natuur, dan wel van een geest van volgzaamheid en gehoorzaamheid.

Er blijkt hier absoluut NIETS VAN OPSTANDIGHEID. Wij zien in tegendeel dat Adam al het vee, de vogels en elk dier in het veld zijn naam gaf.

Uit dit voorval blijkt hoe Adams gezindheid en natuur waren zoals hij werd geschapen en VOORDAT hij door Satan in verzoeking werd gebracht (hetgeen in Genesis 3 wordt beschreven). Let er goed op dat uit dit verslag van de tijd vóór de verzoeking absoluut NIET blijkt dat Adam een slechte, vijandige en opstandige houding of natuur bezat. Er blijkt niet uit dat zijn hart arglistig boven alles en verderfelijk was, zoals de menselijke natuur in Jeremia 17:9 wordt beschreven; evenmin is er sprake van een gezindheid van het vlees die vijandig tegenover God staat, omdat het zich niet aan Gods wet onderwerpt en dat niet eens kan (Romeinen 8:7).

Aan de andere kant blijkt hier ook niets van een natuur die vervuld is van Gods Geest. Adam was nog niet met Satan geconfronteerd, was nog niet ongehoorzaam geweest; evenmin had hij nog genomen van "de boom des levens" om de LIEFDE en KRACHT van Gods heilige Geest te ontvangen, waardoor hij deel zou hebben gekregen aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).

Van vóór de verzoeking door Satan hebben we dus alleen de openbaring dat Adams NATUUR, zoals God hem had geschapen, niet slecht, vijandig of duivels was. Waarschijnlijk bezat hij wel de fysieke en mentale neiging tot zelfbehoud en dergelijke, maar niet de kwaadaardige natuur van egocentrisme.

Wij moeten bedenken dat God Adam en de mensheid schiep voor een bepaald DOEL. Wij dienen goed in gedachten te houden WAT dat doel is.

Een superkoning

Voordat de mens werd geschapen, bewoonden engelen deze planeet (2 Petrus 2:4-6). Deze engelen vervielen tot zonde. God had een koning over hen aangesteld: Lucifer, een superaartsengel, die hen zou leiden met de REGERING VAN GOD (Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:11-17).

Deze superkoning, Lucifer, was van alle geschapen wezens het meest verheven en volmaakt (Ezechiël 28:12, 15). Heilig en rechtvaardig KARAKTER is echter iets dat niet door een eenvoudig wilsbesluit ogenblikkelijk in iemand kan worden geschapen. Het moet in een onafhankelijk wezen worden ontwikkeld door een proces waarin dat wezen leert onderscheiden tussen de juiste en de verkeerde weg, het goede leert kiezen en het kwaad verwerpen, ook al gaat dit tegen de eigen begeerte in.

De machtige Lucifer en de engelen die hem volgden (blijkbaar eenderde van alle engelen) waren als onsterfelijke, uit geest bestaande wezens geschapen. Maar opdat zij als onafhankelijke wezens een eigen persoonlijkheid en individualiteit zouden bezitten, was het noodzakelijk dat zij werden voorzien van het vermogen tot kennen, denken, redeneren en het nemen van eigen beslissingen.

Deze engelen volgden hun koning Lucifer in zijn besluit zich af te wenden van en in opstand te komen tegen de REGERING VAN GOD, Gods LEVENSWIJZE. Dit is DE LEVENSWIJZE VAN liefde: onbaatzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen; de levenswijze van nederigheid, gehoorzaamheid aan en liefde voor de SCHEPPER; de levenswijze van geven, dienen, samenwerken en delen. Zij kozen DE LEVENSWIJZE van ijdelheid, begeerte en hebzucht, van rebellie, jaloezie en afgunst, van wedijver, twist en geweld, van wrok, verbittering en vernietiging. De overige tweederden van de engelen en aartsengelen zijn blijkbaar heilig, trouw en gehoorzaam aan Gods regering gebleven.

Gods doel

Teneinde zijn doel met de bewoners van deze aarde te verwezenlijken, en zijn grote, ontzagwekkende DOEL met het gehele universum, dat Hij Lucifer en zijn engelen had toegedacht, te voltooien, is God nu bezig ZICHZELF DOOR DE MENS VOORT TE PLANTEN!

De verheven aartsengel Lucifer was het toppunt van Gods scheppingsmacht. Toen hij in opstand kwam, bleef ALLEEN GOD zelf over als degene op wie volkomen kon worden vertrouwd dat Hij NOOIT van zijn weg — Gods regering — zou afwijken. Het is voor God onmogelijk te zondigen — omdat Hij het NIET WIL! God vatte toen het plan op zich door middel van mensen te vermenigvuldigen.

Dit maakt het noodzakelijk dat in de mens Gods eigen heilige, rechtvaardige KARAKTER wordt ontwikkeld. Daarom, voor dit doel, moest de mens uit fysieke materie worden samengesteld, opdat hij zou kunnen KIEZEN voor Gods regering, opdat hij de zelfzuchtige, opstandige weg van Lucifer (die nu Satan is) zou kunnen afwijzen en zich zou inspannen die te overwinnen. Gods PLAN met de mens op aarde kan alleen slagen, indien de mens Gods REGERING als Gods levenswijze aanvaardt, indien hij de levenswijze van Satan definitief afwijst en die volkomen overwint.

Daarom schiep God de MENS van fysieke materie. In de mens schiep God een VERSTAND als het zijne, maar uiteraard van lagere kwaliteit, want de hersenen zijn fysiek. Ze zijn evenwel in staat tot intelligent begrip door een geestelijk element: de menselijke geest. Deze bevindt zich in iedere mens.

Ofschoon het heilige en rechtvaardige karakter dat in de mens moet worden ontwikkeld in feite van God afkomstig moet zijn, moet iedere mens zijn eigen beslissing nemen. Hij moet zelf kiezen of hij Satans weg wil verwerpen, en Gods regering wil gehoorzamen.

Adams keuze

Adam werd daarom gedwongen te kiezen. God gaf Satan met opzet gelegenheid Adam met zijn weg van opstandigheid te confronteren. Maar Hij liet niet toe dat Adam onmiddellijk door Satan werd benaderd. God onderwees eerst zelf aan Adam wat Gods weg is — de levenswijze van GODS REGERING gebaseerd op de WET VAN GOD — precies zoals Hij ook Lucifer en zijn engelen eerst deze weg van zijn regering had onderwezen.

Daarna liet God toe dat Adam door Satan werd benaderd. Satan bereikte Adam via diens vrouw. Op sluwe wijze verleidde Satan Eva tot ONGELOOF in wat God hun had onderwezen. Adam volgde haar in de keuze tegen God op te staan en Gods heerschappij en regering over hen af te wijzen. Zij eigenden zich de kennis toe van wat goed en kwaad is — zij wilden zelf uitmaken wat goed en wat slecht is.

Toen gebeurde er iets in het denken van Adam en Eva: hun beider ogen werden geopend (Genesis 3:7). De geest en gezindheid van opstandigheid waren in hun verstand gekomen.

En DIT KWAAD IN HEN KWAM VAN SATAN, niet VAN GOD. Zij waren niet met deze verdorven natuur geschapen.

Maar hoe komt de tegenwoordige mensheid aan deze kwaadaardige gezindheid die wij "de menselijke. natuur" noemen? Hebben de kinderen van Adam en Eva die van hen overgeërfd? Werd die natuur door erfelijkheid overgedragen?

Zondige natuur door erfelijkheid?

Adam en Eva kozen en verkregen van Satan de zondige "natuur" of gezindheid. Deze natuur werd niet door erfelijkheid overgedragen. Jezus Christus noemde hun tweede zoon "de rechtvaardige Abel".

Hoe komen wij mensen dan allemaal aan deze zondige houding die wij tegenwoordig de menselijke natuur noemen?

Dit wordt ten dele verklaard in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarin zegt hij dat hij die gemeente "als een reine maagd voor Christus [wil] stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden" (2 Korinthe 11:2-3).

Satan was nog steeds op aarde toen Paulus dit schreef. De Korinthiërs hadden deze zondige natuur niet overgeërfd. De apostel vreesde juist dat zij (in de dagen van het Nieuwe Testament) OP DEZELFDE WIJZE als moeder Eva tot een kwaadaardige gezindheid zouden worden verleid: rechtstreeks door Satan.

Eva had geen zondige gezindheid voordat Satan op het toneel verscheen en haar met zijn voorstel confronteerde. Maar Satan misleidde Eva door listigheid. Eva's kinderen werden niet met deze slechte natuur geboren. Evenmin als de mensen van de Kerk te Korinthe. Maar Paulus vreesde dat Satan, die na zo'n 4000 jaar nog steeds aanwezig was, de geest van de Korinthiërs, net als die van Eva, zou perverteren.

Satan was nog steeds op aarde toen Christus werd geboren. Hij probeerde Christus als kind uit de weg te ruimen door het te laten doden. Satan was er nog steeds toen Jezus op zijn dertigste jaar werd gedoopt. Hij probeerde Jezus toen geestelijk te vernietigen door Hem in verzoeking te brengen. Zoals Satan Adam (geestelijk) had vernietigd, zo probeerde hij ook "de tweede Adam" te vernietigen. Ook vandaag is Satan nog steeds aanwezig.

Sluw als hij is, heeft Satan kans gezien om vele, zoniet de meeste van de beste geesten zo te bedriegen dat zij helemaal niet in zijn bestaan geloven, maar menen dat hij slechts een mythe is. Niets vermoedend zijn de beste geesten misleid (Openbaring 12:9).

Dit is een waarheid die u als lezer absoluut moet kennen.

Satans golflengte

Tot de gemeente te Efeze zei God bij monde van de apostel Paulus: "... Gij [die] vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid" (Efeziërs 2:2).

Laat dit goed tot u doordringen. Satan wordt hier "de overste van de macht der lucht" genoemd. Zestig jaar geleden kon ik dit nog niet begrijpen. Ik besefte toen niet hoe geluid en beeld onmiddellijk door de lucht kunnen worden uitgezonden.

Eerder heb ik benadrukt dat Satan, de vroegere verheven aartsengel, de cherub Lucifer, het volmaaktste en machtigste wezen was dat God als individueel wezen kon scheppen. Oorspronkelijk was hij als een perfect wezen geschapen. Maar hij is uit geest samengesteld en dus onzichtbaar voor het menselijk oog.

Dit grote en machtige, maar verdorven wezen is bij machte letterlijk de lucht om deze aarde met zijn geest te overladen. Hij zendt uit.

Waar u ook bent nu u dit leest, de kans is groot dat er stemmen en muziek in de lucht om u heen zijn. Een radio- of televisietoestel, ingesteld op de juiste zender, zou ze voor u waarneembaar maken.

De geest in elke mens is automatisch afgestemd op de golflengte van Satan. U hoort hem niet, want hij zendt geen woorden of geluiden uit. Hij zendt GEVOELENS uit: gevoelens van egocentrisme, begeerte, hebzucht, ijdelheid, jaloezie, naijver, wrok, wedijver, twist, verbittering en haat.

Kortom, de zelfzucht, vijandschap, arglistigheid, verdorvenheid, opstandigheid enz. die wij "DE MENSELIJKE NATUUR" noemen, is in feite SATANS NATUUR. Het is Satans GEZINDHEID. En door deze uit te zenden en de lucht ermee te overstelpen WERKT Satan nu in de nietsvermoedende mensen in de hedendaagse wereld! Op deze manier misleidt Satan de hele wereld (Openbaring 12:9 en 20:3). Doordat hij onzichtbaar is, wordt Satan door de mensen niet opgemerkt.

Deze overste van de macht der lucht, de god van deze wereld, is DE WARE OORSPRONG VAN WAT WIJ "DE MENSELIJKE NATUUR" ZIJN GAAN NOEMEN.

Hij is de eigenlijke OORZAAK van elk kwaad in de wereld.

Maar niemand schijnt dit te begrijpen, en daarom doet de wereld er ook niets aan — men schikt zich erin, wijt het aan de menselijke natuur en neemt aan dat GOD ons met een verdorven natuur heeft geschapen. In feite is het Satans natuur.

Geestelijke communicatie

Laat ik u een voorbeeld geven van hoe wij door Satans uitzendingen in de lucht worden gemanipuleerd, beïnvloed en gedreven. Toen God de Joden uit het oude Babylonië naar Jeruzalem wilde laten terugkeren om de tweede tempel te bouwen, bracht Hij Cyrus, de koning van Perzië, op deze gedachte. Het Perzische Rijk had de heerschappij van Babylonië overgenomen. Hier volgt de beschrijving van hoe God Cyrus ertoe bewoog datgene te doen wat God wilde:

"In het eerste jaar van Kores [Cyrus], de koning van Perzië, wekte de Here ... de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk ... deze oproep te doen uitgaan" (Ezra 1:1) dat een aantal Joden naar Jeruzalem moest terugkeren.

God sprak niet tot Cyrus door middel van woorden of rechtstreekse communicatie, zoals Hij met Mozes en de profeten had gesproken. Hij bereikte Cyrus door de geest van Cyrus. God bewoog zijn geest, zodat hij dit wilde. Hij liet Cyrus weten dat hij door deze proclamatie de wil van God deed.

Gebruikmakend van ditzelfde principe beïnvloedt Satan, de overste van DE MACHT DER LUCHT, de menselijke geest, die hij injecteert met een bepaalde gezindheid, met gevoelens en impulsen van zelfzucht, ijdelheid, begeerte en hebzucht, een houding van verzet tegen gezag, van naijver en jaloezie, wedijver en twist, wrok en verbittering, van agressie, moord en oorlog. De mensen herkennen de bron van deze gezindheid, gevoelens, motieven en impulsen niet. Zoals ik al zei, zij kunnen de onzichtbare Satan niet ZIEN. Zij nemen geen stemgeluid waar. Zij weten niet dat deze gezindheid van Satan afkomstig is. Zulke gevoelens, impulsen en verlangens zijn zij gaan ervaren. Zo misleidt Satan de gehele wereld (Openbaring 12:9).

Zelfgerichte houding

Iemand kan zich neerslachtig voelen zonder te weten waarom. Zonder het te beseffen wordt een egocentrische gezindheid vanaf de vroegste kinderjaren naar iemands argeloze geest uitgezonden, die het in meer of mindere mate absorbeert, en zo wordt het zijn normale instelling. Het wordt een gewoonte. Natuurlijk heeft het niet in iedere mens dezelfde uitwerking — de een wordt slechter dan de ander. Maar iedereen heeft er de natuurlijke neiging toe. Het wordt voor de mens iets natuurlijks, een eigen natuur. En deze noemen wij dan "de menselijke natuur".

Hieruit blijkt buitengewoon goed hoe sluw Satan is! De beste en meest briljante geesten zijn op deze manier bedrogen. Op deze manier heeft Satan de gehele wereld verleid tot wat ik eenvoudig de levenswijze van "NEMEN" noem, de levenswijze die een GEWOONTE en die NATUURLIJK is geworden en die we "DE MENSELIJKE NATUUR" noemen.

Weinig mensen beseffen hoeveel passages in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, ons waarschuwen voor Satan en zijn sluwheid. Maar laten we, alvorens hier nader op in te gaan, eerst de brief aan de Efeziërs nog eens verder lezen.

In hoofdstuk 1 van deze brief dankt en prijst Paulus God die "ons" (de bekeerlingen te Efeze en Paulus zelf — alle christenen) heeft gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Leest u dit eerste hoofdstuk eens met grote aandacht. Het is een van de mooiste, meest verheffende en meest inspirerende stukken literatuur die ik ken.

Macht der lucht

Nu de hoofdpunten van hoofdstuk twee: U, christenen van Efeze, was geestelijk dood, maar Christus heeft u bevruchting met eeuwig leven geschonken. Nu bent u geestelijk in leven. Vroeger leefde u volgens de norm van deze wereld (de weg van zelfzucht), overeenkomstig DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT. In 2 Korinthe 4:4 wordt Satan de god dezer eeuw genoemd, die de geest verblindt van hen die niet in Christus en zijn waarheid geloven. Zij hadden deze geestelijke blindheid niet overgeërfd, maar Satan had degenen die in die generatie leefden, direct met blindheid geslagen.

In Efeze 2 wordt Satan dus aangeduid als DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT. Hieruit blijkt duidelijk dat het de ONZICHTBARE Satan is die, zonder dat de mensen het beseffen, in feite hun geest beheerst en hen leidt op de weg van "NEMEN" .

Vers 3 vervolgt: "Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten ... evenzeer als de overigen". Deze "natuur" is afkomstig van Satan. Wij hebben haar niet van onze ouders overgeërfd en ze is ons evenmin door God ingeschapen. Wat een gewoonte is en daarom natuurlijk is geworden, wordt NATUUR in ons.

Deze natuur IS NIET erfelijk, maar een verworven eigenschap. Uit het bovenstaande blijkt dat de oorsprong van deze "natuur" Satan is, niet God. De laatste woorden van vers 3 zijn: "... en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns." Het zou ongerijmd zijn als Gods toorn over ons kwam VANWEGE IETS DAT GOD ZELF IN ONS HAD GELEGD. Adam werd niet met deze "slechte natuur" geschapen. Hij kreeg die door Satan. Lucifer (Satan) werd VOLMAAKT geschapen. Hij verwierf deze natuur door verkeerd denken. De Efeziërs hadden op hun beurt die natuur van Satan gekregen. Maar nu had Christus, door zijn genade, LEVEN geschonken aan hen die vanwege deze aangeleerde slechte natuur geestelijk dood waren.

Effect op bekeerde christenen

Hoe staat het nu met de bekeerde christen? Zijn geest is, zoals die van elke andere mens, afgestemd op de golflengte van Satan. Dezelfde neigingen zijn in hem aanwezig, precies alsof deze zondige natuur al vanaf zijn geboorte in hem was. Satan heeft die natuur al vanaf de kinderjaren ingegoten. Maar de echte christen heeft zich van die gezindheid en van die LEVENSWIJZE bekeerd. Hij heeft deze VERWORPEN, zich ervan afgekeerd. Hij heeft Gods gezindheid aanvaard en zich daartoe gewend — de levenswijze van GODS REGERING!

Deze passage in Efeze 2 maakt dit duidelijk. Over het algemeen zijn de mensen in de wereld geestelijk dood. Zij zijn met de rest van de wereld meegegaan op de weg der zelfzucht. Zij leven "overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht" (die nog steeds werkt in hen die niet ingaan op de waarheid van God).

Bekering schakelt Satans golflengte niet uit. De neiging boos te worden over echte of vermeende fouten of onrechtvaardigheden van anderen, de neiging om voordeel uit anderen te halen, kan nog altijd te sterk worden. De bekeerde christen moet ernaar streven dit te overwinnen!

Als Jezus over overwinnen sprak, bedoelde Hij het overwinnen van deze gezindheid en levenswijze van Satan die tegengesteld zijn aan Gods levenswijze. De christen moet, zoals Petrus onder inspiratie schreef, GROEIEN in de genade en de KENNIS van onze Heer en Verlosser Jezus Christus — geestelijk leren.

In Jakobus 4 lezen we: "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden." Jakobus doelt hier op het weerstaan van de zelfzuchtige gedachten, gevoelens en neigingen die Satan ons van kindsbeen af heeft ingegeven en die hij voortdurend uitzendt en injecteert via de menselijke geest in het argeloze bewustzijn.

Niemand wordt echter GEDWONGEN aan deze impulsen die door Satan worden uitgezonden, gehoor te geven en ze op te volgen. Satan heeft geen macht iemand tot verkeerd denken en handelen te DWINGEN. Maar iemand die niet op zijn hoede is doet het automatisch, zonder geheel te beseffen wat er in zijn geest plaatsvindt. Hij drijft met de stroom mee.

Zondige natuur aangeleerd

De tekst van 2 Korinthe 4:4 belicht de stelling, dat iedere individuele mens deze zondige natuur door Satan aanleert.

Voordat ik met de werking van de radio bekend was, kon ik niet begrijpen HOE Satan de mens deze kwaadaardige gezindheid ingeeft. Hij is een buitengewoon machtig geestelijk wezen. Hij werd op een troon gezet om koning van de aarde te zijn. Als gevolg van zijn eigen redeneringen verwierf hij deze verdorven natuur. God heeft deze niet in hem geschapen (Ezechiël 28:15). Hoewel hij nu ongeschikt is om GODS REGERING op aarde uit te oefenen, moet hij hier blijven, totdat zijn opvolger zich heeft gekwalificeerd en zijn ambt kan aanvaarden. Er is een REDEN waarom Christus nog niet is gekomen om die functie over te nemen, Satan af te zetten en Gods regering weer in werking te stellen.

Voordat Jezus Christus bevoegd was DE REGERING VAN GOD te herstellen en over alle naties te REGEREN, moest Hij weerstand bieden aan Satans zwaarste verzoeking. U kunt over die worsteling lezen in het vierde hoofdstuk van Mattheüs. Jezus moest — in het menselijk vlees — Satans weg verwerpen, de regering van God onderwijzen en onderworpenheid daaraan betonen, opdat Hij deze op aarde kan HERSTELLEN!

Onmiddellijk erna — nadat Christus zich had gekwalificeerd de regering van God op aarde te herstellen — ging Jezus naar Galilea en verkondigde het Evangelie van het KONINKRIJK VAN GOD. Hij zei: "De tijd is vervuld" (Markus 1:1, 14-15). Tot aan die titanische strijd, waarin Jezus Satan weerstond, hem overwon en zich MEESTER over hem toonde, was die tijd nooit vervuld geweest.

Wij moeten Satan weerstaan

Weinig mensen, zelfs onder de belijdende en bekeerde christenen, beseffen hoe UITERST NOODZAKELIJK het is voortdurend waakzaam te zijn voor Satans pogingen om door te dringen tot ONS, die ons reeds hebben afgewend van Satans weg naar de levenswijze van Gods regering.

Er zijn maar weinig mensen die werkelijk ter harte nemen wat God bij monde van Paulus tot de Efeziërs zei: "Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeziërs 6:10-12).

Er is een reden waarom God toelaat dat degenen die voorbestemd zijn nu geroepen te worden weerstand moeten bieden tegen Satan en ZIJN OPSTANDIGHEID TEGEN DE REGERING VAN GOD.

Teneinde ons te kwalificeren als heersers (onder Christus) in het KONINKRIJK VAN GOD, is het noodzakelijk dat wij niet alleen Satans valse wegen afwijzen, maar ook dat wij ertegen strijden, totdat wij ze overwinnen, steeds vertrouwend op God voor kracht.

Evenals wij van kindsbeen af Satans aard hebben aangeleerd, zo raken wij die door bekering en de strijd om te OVERWINNEN weer kwijt. In plaats daarvan verwerven wij DE GODDELIJKE NATUUR. Petrus schreef dat wij AAN DE GODDELIJKE NATUUR zouden DEELHEBBEN (2 Petrus 1:4). Ook daarmee werden wij zeer zeker niet geboren.

Lucifer kreeg zijn satanische natuur dus als gevolg van zijn eigen redeneringen en keuze. Wij mensen KREGEN Satans natuur van kindsbeen af en noemen deze "de menselijke natuur". Maar bekeerde christenen, die Satans weg afwijzen en OVERWINNEN, zich tot Gods weg keren, KRIJGEN deel aan DE GODDELIJKE NATUUR. Voor Gods PLAN was het evenwel noodzakelijk dat wij eerst Satans weg zouden leren kennen en volkomen AFWIJZEN, en dat wij Gods regering zouden aanvaarden.

Wanneer God ELKE MENS op aarde tot geestelijk behoud zal roepen, zal Satan duizend jaar zijn GEBONDEN en niet in staat zijn zijn impulsen en gezindheid uit te zenden. Dan zal overal op aarde vrede heersen! Zij die dan geroepen worden, zullen niet hoeven strijden zoals wij nu.

Waarom niet? Daar moet een reden voor zijn.

Kwalificatie tot regeren

Tot ons die nu geroepen zijn zei Jezus: "En wie [Satan en zichzelf] overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf " (Openbaring 2:26-27).

Wanneer Christus komt om als KONING der koningen en Heer der heren te REGEREN, zullen wij die nu geroepen zijn met en onder Hem regeren, als Hij de REGERING VAN GOD op aarde herstelt.

Nogmaals: "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon" (Openbaring 3:21). Zij die MET Christus zullen regeren, wanneer Hij Gods regering komt herstellen, MOETEN OVERWINNEN (en dat houdt in het overwinnen van SATAN), EVENALS JEZUS.

Is dit nu evenzeer van toepassing op hen die na de wederkomst van Christus, gedurende het duizendjarige rijk, zullen worden bekeerd?

Het antwoord is nee! De beide bovenstaande teksten staan in Jezus' boodschap aan de zeven Gemeenten die dit TIJDPERK VAN DE KERK vormen. Zij slaan niet op hen die later worden geroepen. Zijn ze dan alleen van toepassing op de perioden van Thyatira en Laodicea? Nee, ze zijn van toepassing op het gehele nieuwtestamentische tijdperk. Deze zeven boodschappen hebben betrekking op zeven opeenvolgende kerkperioden. Maar ze zijn ook van toepassing op de GEHELE KERK in ALLE perioden. Met andere woorden, de kenmerken van Efeze OVERHEERSTEN in de eerste periode; die van Laodicea zullen in de laatste overheersen; maar sommige van deze kenmerken zijn in elke periode te vinden.

DIT ESSENTIËLE PUNT moet u goed begrijpen. Jezus moest zich voor de heerschappij op aarde KWALIFICEREN. GODS HELE PLAN IS HET HERSTEL VAN DE REGERING VAN GOD op aarde en de vestiging van het KONINKRIJK VAN GOD. Jezus moest Satans (zeer speciale) verzoekingen weerstaan en overwinnen. Zouden wij dan kunnen regeren zonder te hebben bewezen waartoe wij bekwaam zijn? Natuurlijk niet! Zij die met en onder Christus zullen heersen, wanneer Hij Gods regering op aarde herstelt, MOETEN ZICH KWALIFICEREN, moeten zich van Satans weg tot Gods weg, d.w.z. tot de regering van God, keren. Wij moeten Satans GEESTESGESTELDHEID EN LEVENSWIJZE uitroeien, met wortel en tak, zo volledig dat wij ONMOGELIJK ooit nog naar Satans wegen kunnen terugkeren — dat we ONMOGELIJK meer kunnen zondigen (1 Johannes 3:9).

Zij die na de wederkomst van Christus tot geestelijk behoud zullen worden geroepen, zullen niet met Satan hoeven worstelen.

Gods regering hersteld

Zie nu Mattheüs 25 en Openbaring 20.

Eerst Mattheüs 25, te beginnen met vers 31: "Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid." Christus komt met alle MACHT en HEERLIJKHEID van GOD de Schepper! Hij komt om GODS REGERING op de HELE AARDE en over ALLE NATIES te HERSTELLEN. Het zal één SUPERWERELDREGERING zijn! Hij zal de troon van David te Jeruzalem herstellen.

Lees verder: "En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden" (vers 32). Hij komt om de WERELD te REGEREN, om de REGERING VAN GOD in werking te stellen. Elke regering is gebaseerd op een GRONDWET.

De wet van God is anders dan enige door mensen gemaakte wet van welke menselijke regering ook. Het is een GEESTELIJKE wet (Romeinen 7:14).

In tegenstelling tot door de mens gemaakte wetten reguleert deze wet niet alleen het handelen, de daden, maar tevens de houding tegenover God en de medemens, hetgeen leidt tot een bepaalde MANIER VAN LEVEN. En het is een HEILIGE wet (Romeinen 7:12). Het is een LEVENSWIJZE — Gods levenswijze! Wanneer de mensheid in die levenswijze wordt geleid, zal er VREDE, GELUK, VREUGDE en OVERVLOED zijn!

Deze grondwet van Gods regering is ook de wet van de christelijke levenswijze. Zonde is de overtreding van deze wet (1 Johannes 3:4).

Christus komt om ALLE MENSEN tot geestelijk behoud en eeuwig leven te roepen. Dan pas zal God DE GEHELE WERELD tot geestelijk behoud brengen — niet eerder!

Verder: "En Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linker hand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af" (Mattheüs 25:32-34).

De volken voor de Koning op zijn troon zijn de naties van deze wereld. Zij die gedurende het nieuwtestamentische tijdperk en daarvoor (profeten enz.) tot behoud waren geroepen, zullen zijn opgewekt om Christus in de lucht tegemoet te gaan, als Hij bij zijn wederkomst naar de aarde nederdaalt (1 Thessalonicenzen 4:16-17). Zij zullen met Christus regeren, reeds onsterfelijk zijn, uit geest bestaan (Openbaring 2:26-27; 3:21; 5:10). Met Christus zullen zij het Koninkrijk van God vormen.

Regering en Koninkrijk

Hier moet ik eerst duidelijk maken wat het onderscheid is tussen de REGERING VAN GOD en het KONINKRIJK VAN GOD. De REGERING VAN GOD werd IN PREHISTORISCHE TIJDEN op aarde gevestigd OVER DE ENGELEN.

Het KONINKRIJK VAN GOD is ZOWEL de REGERING van God ALS het GEZIN van God. Zij die nu geestelijk worden gered, zullen bij de opstanding het Koninkrijk van God BEËRVEN. Zij zullen uit God GEBOREN zijn, geboren in het heilige GEZIN van God. Zij zullen met Christus gehuwd zijn. Uit dit goddelijke, geestelijke huwelijk zullen gedurende de duizend jaar die beginnen met Christus' terugkeer op aarde als KONING, kinderen van God geestelijk worden verwekt en geboren.

Laten we nu hoofdstuk 20 van Openbaring lezen.

De apostel Johannes vertelt hier wat hij in een visioen zag: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren" (Openbaring 20:1-2).

Wanneer Christus met alle MACHT en HEERLIJKHEID op aarde terugkomt, zal Hij reeds met vele kronen zijn gekroond. De kroningsplechtigheid zal in de hemel (de troon van God de Vader) hebben plaatsgevonden vóór zijn terugkeer. Christus zal zich dan hebben gekwalificeerd en in zijn ambt zijn bevestigd. Satan moet, zoals ik al heb gezegd, op aarde blijven en zal de naties naar zijn hand zetten, totdat Christus, zijn opvolger, zich heeft gekwalificeerd en in zijn ambt zal zijn bevestigd.

Onmiddellijk na Christus' komst zal Satan worden GEBONDEN.

Verder: "En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten" (vers 3).

Zij die dan zijn opgestaan, zullen met Christus over alle volken regeren en duizend jaar VREDE zal daarvan het gevolg zijn.

Stelt u zich eens voor hoe het zal zijn als Christus en de opgestane heiligen het KONINKRIJK VAN GOD vormen en de REGERING VAN GOD over alle mensen die dan nog leven zullen uitoefenen. Satan zal niet meer kunnen uitzenden. Christus zal door middel van Gods levenswijze regeren.

Satan ontbonden

Maar let nu op vers 7: "En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden ... om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee" (vers 7-8).

Laat dit goed tot u doordringen! De mensen hebben VREDE! Zij zullen niet zijn ingeënt met de satanische NATUUR die wij "de menselijke natuur" plegen te noemen. Zij zullen in VOLMAAKTE VREDE en geluk hebben geleefd. Nu ZENDT Satan opnieuw UIT. Vergeet niet dat deze volken mensen van vlees en bloed zijn. Voor hen is Satan ONZICHTBAAR. Zie nu de VERANDERING die over hen komt zodra Satan is losgelaten en opnieuw in staat is de mensheid te manipuleren.

Vers 9: "En zij [de menselijke naties] kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad ..." Onmiddellijk is "DE MENSELIJKE NATUUR" in hen gekomen! Onmiddellijk zijn zij vervuld van afgunst en jaloezie jegens Gods heiligen, en vervuld van toorn en gewelddadigheid! Maar God zal niet toestaan dat zij ook maar iets vernietigen. Zij waren uitvoerig voor Satan gewaarschuwd. "En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel ... en [hij zal] dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden" (vers 9-10).

Het oordeel van de Grote Witte Troon

Hierna zal "het oordeel van de grote witte troon" plaatsvinden: de opstanding van alle mensen sinds Adam tot de wederkomst van Christus, die niet bij de eerste opstanding of door God geroepen waren. In dit oordeel zal "het boek des levens" geopend worden, wat betekent dat velen, misschien de meesten, dan geestelijk behoud en eeuwig leven zullen vinden. Ten tijde van dit oordeel zal Satan niet meer aanwezig zijn!

Tot nu toe heeft God nog maar ZEER WEINIG mensen tot geestelijk behoud geroepen, in tegenstelling tot de traditionele opvatting in de "christelijke" wereld!

Van Adam tot Christus werd NIEMAND tot geestelijk behoud geroepen, behalve degenen die geroepen werden om een speciale opdracht uit te voeren. God heeft NOOIT geestelijk behoud (eeuwig leven) beloofd aan de oudtestamentische natie Israël, alleen aan de profeten en aan hen die Hij voor een SPECIALE TAAK riep.

Van Christus tot heden wordt slechts een UITERST KLEIN DEEL van de mensheid geroepen en wel voor de SPECIALE OPDRACHT: "Gaat dan henen ... en LEERT hen" (Mattheüs 28:19) die in het Millennium zullen REGEREN en ONDERWIJZEN (Openbaring 5:10).

Wij die in dit nieuwtestamentische tijdperk van de Kerk zijn geroepen, zijn geroepen ons te kwalificeren om met en onder Christus te regeren in het Koninkrijk van God, teneinde de regering van God te herstellen. Met andere woorden, wij moeten het heilige, rechtvaardige KARAKTER van God ontwikkelen. ONS AANDEEL in de GROTE OPDRACHT is de taak uit te voeren die God heeft gegeven als het middel waardoor wij ons kunnen voorbereiden op leiderschap met en onder Christus wanneer Hij komt — en dat zal nu spoedig zijn!

Kleine kinderen en de menselijke natuur

Dit boekje begon met de vraag of de verdorven "menselijke natuur" al in een klein kind aanwezig is. Laat ik tot slot drie passages uit de Bijbel citeren.

"Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken ... Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods" (Lukas 18:15-16). De zondige natuur, waarvan sommigen ten onrechte aannemen dat ze al bij de geboorte aanwezig is, is de natuur van Satans koninkrijk, maar "voor zodanigen" — deze kinderen — is het Koninkrijk van GOD.

"Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Mattheüs 18:1-3).

"Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen" (Mattheüs 19:14).

Wij mensen beginnen bij onze geboorte goed. Maar al spoedig beginnen we de zelfzuchtige en egocentrische gezindheid die door Satan wordt uitgezonden, in ons op te nemen en AAN TE LEREN. Satans koninkrijk van engelen (nu demonen) verwierp de regering van God en daarom verdween deze van de aarde.

Gods DOEL met de schepping van de MENS op aarde is in de mens zijn eigen heilige en rechtvaardige karakter te ontwikkelen. God wil mensen die Satans levenswijze verwerpen en overwinnen, en die zich tot Gods regering, tot Gods levenswijze keren.

Deze REGERING VAN GOD bestaat op het ogenblik alleen in de enige ware Kerk van God. Satan is woedend. Hij haat deze Kerk! Op sluwe wijze probeert hij in de geest van hen die onder deze regering van LIEFDE staan, een vijandige gezindheid te brengen, die deze regering voorstelt als een hard en wreed bewind van Satan.

Maar zoals gezegd: LUCIFER was door God geschapen als "volmaakt in al zijn wegen, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd". Als gevolg van verkeerde redeneringen kreeg hij een opstandige en kwaadaardige natuur. Adam kreeg die natuur weer van Satan. De Efeziërs (Efeziërs 2:1) kregen haar ook van Satan — evenals de gehele mensheid, uitgezonderd Jezus Christus. Maar nu kunnen wij, IN CHRISTUS, door zijn genade, de GODDELIJKE NATUUR ontvangen (2 Petrus 1:4).

Gods GROTE PLAN is zijn REGERING op deze aarde te HERSTELLEN, in en door het KONINKRIJK VAN GOD.

Door de genade van Christus KUNNEN wij onze "menselijke natuur" VERANDEREN en volkomen uitroeien en vervangen door de goddelijke natuur!

Deze "historische" boekjes worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door
de Kerk van de Grote God

Back to the top
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)