Heeft God EEN DUIVEL geschapen?

De Bijbel beschrijft de wereld als zijnde geheel onder het bewind van een onzichtbare duivel. Waar is deze vandaan gekomen? Heeft God een duivel geschapen om ons op de proef te stellen en ons te verleiden? Hier zijn de antwoorden uit Gods Woord!

BESTAAT ER EEN DUIVEL? Veel mensen spreken over de duivel en Satan. Anderen spotten ermee en zeggen dat het allemaal fantasie en bijgeloof is.

Maar bestaat er een duivel?

Heeft God een duivel geschapen? Wat leert de Bijbel hierover in feite?

Laten we, om dit te weten te komen, naar het begin teruggaan. Genesis 1:1: "In den beginne schiep God ..." God bestond vóór alles. God is de Schepper. Hij schiep hemel en aarde.

Maar in het direct daaropvolgende vers lezen we: "De aarde nu was woest en ledig." De hebreeuwse woorden voor "woest en ledig" zijn tohu wabohu. Deze woorden hebben in het Nederlands de betekenis van chaotisch, ongeordend, braakliggend, leeg.

Werd de aarde allereerst in een chaotische toestand geschapen? Schiep God alles in chaos en verwarring?

De aarde werd niet als chaos geschapen

We lezen in 1 Korinthe 14:33: "God is GEEN God van wanorde." God is de oorsprong van vrede, de oorsprong van orde en recht.

Waarom zou Hij de aarde eerst in wanorde scheppen om haar vervolgens in orde te moeten brengen? Dat zou zinloos zijn! Het hebreeuwse woord voor "schiep", bara, dat in Genesis 1:1 wordt gebruikt, impliceert, volgens deskundigen, dat de schepping een volmaakt werkstuk was. Het woord 'schiep' wijst dus op een volmaakte en voorbeeldige orde en organisatie, niet op chaos of verwarring!

Het boek Job toont God sprekend met Job over de schepping. "Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte?" Hier wordt ervan uitgegaan dat Job de constructie van een zeer groot bouwwerk had geleid — zoals de piramide van Cheops in Egypte. Job was een rechtschapen man en hij was nogal trots op zijn verrichtingen. God relativeerde dat door een vergelijking van prestaties.

God vervolgt: "Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?" (Job 38:4-7.)

Het is veelbetekenend dat de piramide van Cheops een bouwwerk is waarvan de hoeksteen niet in de fundering is gelegd, maar als de laatste steen aan de top. De "morgensterren" zijn, volgens de bijbelse interpretatie van symbolen, licht (waarheid) brengende engelen en aartsengelen. Als schepselen van God worden zij ook wel aangeduid als "al de zonen Gods". Uit het bovenstaande blijkt ook dat God alles in volmaakte orde en kracht heeft geschapen.

Hoe raakte de aarde dan in een chaotische toestand?

In Genesis 19:26 wordt hetzelfde hebreeuwse woord hayah gebruikt, dat in Genesis 1:2 is vertaald als "was". (Zie tevens Genesis 2:7.) Hier is het vertaald als "werd". In de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, evenals op vele andere plaatsen waar u in het Hebreeuws het woord hayah zou aantreffen, wijst dit woord in bijna alle gevallen op een situatie die anders was dan voorheen. Met andere woorden, de aarde "WERD" chaotisch — zij was dat niet altijd geweest.

De aarde WERD chaotisch

Het is duidelijk dat het woord "was" (hayah) hier de betekenis heeft van "werd". Geen enkele nederlandse vertaling geeft dit zo weer. Slechts één engelse vertaling, die van Rotherham, geeft de oorspronkelijke hebreeuwse tekst van Genesis 1:2 als volgt weer: "De aarde was evenwel woest en ledig geworden." Zij was dat dus niet altijd geweest.

In Jeremia 4:23 en in Jesaja 34:11, en op andere plaatsen in de Bijbel, treft u in het Hebreeuws dezelfde woorden tohu en bohu aan, die "chaotisch" en "in wanorde" betekenen. In alle gevallen is de situatie die beschreven wordt een gevolg van zonde.

Oorspronkelijk geen chaos

Let op Jesaja 45:18: "Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft — Hij is God — die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen."

Het oorspronkelijke hebreeuwse woord dat hier als "baaierd" is vertaald is tohu. Dit is hetzelfde woord dat in Genesis 1:2 gebruikt wordt en "verwarring", "ongeordend", "braakliggend" betekent — het gevolg van het breken van wetten. In Jesaja 45:18 staat de ondubbelzinnige uitspraak dat God de aarde NIET tohu schiep, d.w.z. niet in verwarring, niet in wanorde. Maar in Genesis 1:2 was de aarde chaotisch en in verwarring, omdat zij dat was geworden!

Hieruit blijkt dus dat de aarde pas zo werd nadat zij was geschapen. Wat zou die verwarring en wanorde veroorzaakt kunnen hebben? Welke zonde zou de aarde in de chaotische toestand kunnen hebben gestort die in Genesis 1:2 beschreven wordt?

Leven vóór Adam?

Wat was de zonde die de fysieke verwoesting van de aarde had teweeggebracht? Het was geen zonde die door de mensheid was begaan, aangezien er nog geen mens op aarde was voor de zesde (her)scheppingsdag. Het was dus geen zonde van de mens. We lezen in 1 Korinthe 15:45 dat Adam de eerste mens op aarde genoemd wordt. In Genesis wordt Eva de moeder aller levenden genoemd. Vóór Adam en Eva bestond er geen enkel ander mensenras.

De zonde waardoor een chaotische aarde ontstond werd dus niet door de mens bedreven. Toch moet er leven op aarde zijn geweest, omdat er een zonde was begaan waardoor de aarde in een toestand van chaos en verwarring terecht was gekomen.

Maar wat voor leven kan dat zijn geweest? Menselijk leven kan het niet zijn geweest. Welke levensvorm bewoonde dan de aarde voor Adam, voor de week die de "scheppingsweek" wordt genoemd?

Laten we hiervoor 2 Petrus 2:4 opslaan: "Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft ..." Hier is sprake van de zonde van engelen.

Zonde van engelen

Lees nu het volgende vers: "En de wereld van de voortijd [tussen Adam en Noach] niet gespaard heeft, maar Noach, de Prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht." Hier wordt gesproken over de zonden gedurende het tijdperk tussen Adam en Noach en de fysieke verwoesting die de aarde trof door de Zondvloed als gevolg van de zonden van de mensen in de oude wereld.

Was de aarde eerder in een chaotische toestand geraakt als gevolg van de zonde van engelen? De zonde van de engelen wordt het eerst genoemd en vond ook het eerst plaats! Er bestond reeds een duivel ten tijde dat Adam werd geschapen. De zonde van de engelen vond dus plaats vóór de schepping van de mens.

Vervolgend met vers 6 lezen we: "En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven."

In die twee Kanaänitische steden heerste de zonde algemeen. Als gevolg van die zonde trof fysieke verwoesting het gehele gebied dat door die mensen werd bewoond. Werd de aarde ook door een dergelijke verwoesting getroffen als gevolg van de zonde van de engelen die plaatsvond vóór Adam?

Sla nu de brief van Judas, vers 6 op: "En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten [zij hadden dus een woonplaats die zij verlieten], voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden." Let er goed op dat het zondige engelen zijn die in duisternis zijn gebonden — afgesneden van licht en waarheid tot aan de grote oordeelsdag.

Engelen bezaten de aarde

Het is duidelijk! Zij bezaten een woonplaats die zij echter niet behielden. In Hebreeën 2:5 staat: "Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen." Met andere woorden, de wereld van morgen, het Koninkrijk van God, zal niet aan engelen zijn onderworpen. De tegenwoordige wereld is wel aan gevallen engelen onderworpen. Deze demonen — met Satan als hun leider — heersen over de huidige wereld en haar bewoners. Dit feit wordt overal in de Bijbel bevestigd.

Hoe hebben zij hun heerschappij verkregen? Hoe hebben zij hun macht verworven? Hoe hebben zij die weten te handhaven? Vanwaar kreeg de duivel de macht deze wereld te beïnvloeden, te leiden en te overheersen?

De duivel is de leider van de gevallen engelen, zoals u op vele plaatsen in de Bijbel kunt lezen (Johannes 12:31; Mattheüs 12:26; 25:41; Openbaring 12:9). In 2 Korinthe 4:4 wordt de duivel "de god dezer eeuw" genoemd. Hij is de koning of de vorst van de zondige wereld waarin wij nu leven. Laten wij de herkomst van die duivel eens nader bezien.

Sla Jesaja 14 op. Vers 4: "Dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!"

Hier wordt over een koning van Babylon gesproken.

Vervolgens wordt verteld hoe deze de aarde heeft verwoest. Hij was een agressor, een veroveraar. Hij was een oorlogszuchtig vorst die probeerde anderen zoveel mogelijk af te nemen. Zijn filosofie was precies tegengesteld aan die van God; met andere woorden, hij had dezelfde filosofie als de duivel.

Hij vertegenwoordigde de duivel. De koning van Babylon was het werktuig van de duivel.

De opstand van Lucifer

Deze "koning van Babel" is de toekomstige heerser over de geprofeteerde "Verenigde Staten van Europa" — het komende herrezen "Heilige Roomse Rijk", beschreven in de profetieën van Openbaring 17 en 18. Het is een in Openbaring 13 beschreven stelsel dat zijn macht en positie van Satan ontvangt.

Vervolgens wordt in Jesaja 14 het type — deze menselijke koning van Babylon — verheven tot het aartsantitype, Satan. Satan zal na de komst van de Messias worden verwijderd en gebonden. Ezechiëls profetie, die later besproken wordt, openbaart dat hij de vroegere aartsengel Lucifer is.

Verder met vers 12:

"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen" (Jesaja 14:12-14). Het 15e vers keert tot de menselijke koning terug.

Let erop dat deze vroegere aartsengel was aangesteld als heerser over de engelen die zondigden. Hij had een troon. Hij zei dat hij zijn troon boven de sterren (engelen) van God zou verheffen. Hij was reeds verheven boven de engelen op aarde — de engelen die met hem zondigden. Nu wilde hij zijn troon boven GODS ENGELEN in de hemel verheffen. Hij wilde Gods hemel binnenvallen, God van de troon van het heelal stoten en over het gehele universum regeren!

In Ezechiël 28 lezen wij meer over deze cherub die Satan werd. Hier wordt, beginnend met vers 2, gesproken over de menselijke vorst van Tyrus, omgeven door rijkdom (hoofdstuk 27), omringd door volmaakte schoonheid, en in de ijdelheid van zijn hart zeggend: "Ik ben God, ik zit op den troon Gods" (Lutherse Vert.). Vergelijk dit met 2 Thessalonicenzen 2:3-4.

Vergelijk ook Ezechiël 27:7 met Openbaring 18:16. Deze hebben allemaal betrekking op hetzelfde systeem. Ezechiël 26 doelt echter op het oude Tyrus, als voorloper of type van het tegenwoordige en nog komende systeem. Vervolgens gaat in Ezechiël 28:12, evenals in Jesaja 14, het menselijke type over op het satanische antitype:

"Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus ..." De hele profetie van hoofdstuk 27 en 28 slaat niet op de heerser van de oude stad Tyrus (zoals hoofdstuk 26), maar op een belangrijke persoonlijkheid, in Satans hand, van onze tijd — vlak voor de komst van de Messias, die Satan zal verwijderen en wereldvrede zal brengen. Daarom wijst de profetie op het EINDE van deze grote persoonlijkheid, die geestelijk over volken heerst — en tevens op Satans verwijdering uit de heerschappij over de mensheid op aarde. Te beginnen met vers 12 en tot het midden van vers 17 spreekt de profetie over Satan zelf: "... en zeg tot hem: zo zegt de Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u ... Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed."

Een geschapen wezen

Let er goed op dat dit niet over een mens gaat, maar over een GESCHAPEN wezen. God zou nooit van een mens zeggen dat hij de totale som van wijsheid, volmaaktheid en schoonheid omvat. Wie was dit machtige geschapen wezen oorspronkelijk?

"Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven", antwoordt God. In Exodus 25:17-20 vindt u de beschrijving van de troon van God in de hemel, vanwaar Hij het gehele grenzeloze universum regeert. Op deze troon zijn twee cherubim — superaartsengelen — van wie de uitgespreide vleugels de troon overdekken. Deze persoonlijkheid is dus de vroegere Lucifer die zich bij de troon van het heelal bevond en welbekend was met het bestuur van God over het heelal. Nu wordt hij uitgebeeld als op aarde verblijvend. Maar vroeger had hij zich bij de troon van God bevonden, zoals de volgende woorden duidelijk te kennen geven:

"Gij waart op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is" (Statenvert.).

Dan schrijft God hem gewelddadigheid toe, zonde, misbruik van wijsheid, perversie, trots — zijn hart verhief zich wegens zijn schoonheid. Vervolgens gaat in vers 17 het onsterfelijke geestelijke antitype weer over op het menselijke type, dat een voornaam instrument in Satans handen zal zijn bij de geduchte wereldgebeurtenissen voorafgaande aan en leidend tot de komst van de Messias, die de REGERING VAN GOD over alle volken der aarde zal oprichten.

Deze menselijke persoon, die pretendeert God te zijn en in zijn heiligdom zit (vers 18) om te laten zien dat hij God is (2 Thessalonicenzen 2:3-4), zal door VUUR worden vernietigd, en tot as verteerd (vers 18). Vergelijk dit met Openbaring 19:20 waar twee menselijke personen, instrumenten van Satan, worden uitgebeeld: de een is een wereldlijk heerser over tien koningen en hun volken, de ander is een grote "valse profeet". De profetie van Jesaja 14 stelt de koning van Babylon voor als de wereldlijke heerser.

Lucifer wordt de Duivel

Laten we nu eens samenvatten wat wij tot nu toe hebben gelezen. De aarde werd volmaakt geschapen. De engelen juichten van blijdschap. Vanaf haar ontstaan werd zij door engelen bewoond.

Er was een troon, waarop Lucifer zat, een superaartsengel, een cherub. Hij was geheel en al op de hoogte van het functioneren van Gods regering, daar hij bij de troon van God in de hemel had vertoefd. God had Lucifer op de troon op aarde geplaatst om de REGERING VAN GOD over de engelen die op aarde waren te leiden.

Er was geluk, vrede en vreugde op aarde. Van Lucifer wordt gezegd: "Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden" (Ezechiël 28:15). GOD HEEFT GEEN DUIVEL GESCHAPEN, maar een aartsengel die volmaakt was in schoonheid en wijsheid. God gaf zijn engelen evenwel een vrije wil — een verstand dat vrij kon denken en redeneren — met het recht van vrije keuze.

Lucifer had zich door zijn schoonheid en volmaaktheid met ijdelheid laten vervullen — met ZELFverheerlijking en ZELFzucht. Hij werd afgunstig op Gods macht, en gezag boven hem kon hij niet langer verdragen. Met zijn engelen spande hij samen om een invasieleger te vormen dat Gods hemel zou binnenvallen om God van de troon van het heelal te stoten. Lucifer zou God zijn. Het is zijn bedrieglijke invloed op "de vorst van Tyrus" die deze ertoe zal aanzetten te beweren dat hij, een mens, God is.

Daardoor was Lucifer niet meer "LICHTbrenger" maar een TEGENSTANDER — een agressor, een mededinger, een vijand. De naam Satan betekent "Tegenstander". Zijn engelen werden DEMONEN.

Hoe de aarde chaotisch werd

Eenderde der engelen schaarde zich in deze opstand achter Satan. Dit heeft de chaos op aarde veroorzaakt. De zonde van de engelen reikte ver het heelal in en bracht totale chaos op aarde. Wat geologen en astronomen vandaag zien is geen evoluerend universum, maar zijn de restanten van een titanische slag, door geestelijke wezens in het heelal, een slag die vóór de schepping van de mens plaatsvond.

De aarde was volmaakt geschapen. Later WERD ze chaotisch als gevolg van de opstandigheid van Lucifer. Maar in zes dagen herstelde God de aarde weer, vernieuwde haar en schiep er menselijke wezens op (Psalm 104:30).

Hij bood Adam de gelegenheid de functie van Lucifer over te nemen, op de troon van de aarde zitting te nemen en de Regering van God te herstellen. Adam verwierp deze prachtige gelegenheid, luisterde naar Satan, die tot op de huidige dag op de troon van de aarde zit als de god van deze wereld. Vergeet niet dat God Lucifer in een gezagspositie had geplaatst.

God had de grote cherub Lucifer aangesteld om Gods regering op aarde te leiden, maar Lucifer weigerde Gods geboden, Gods wil en regering te verwezenlijken. Hij wilde zijn eigen wil daarvoor in de plaats stellen. Aldus diskwalificeerde hij zich!

Adam kreeg de gelegenheid hem op te volgen. In de proef om te zien of hij zou overwinnen, faalde Adam. Hij gaf gehoor aan de duivel. Daardoor werd hij de lijfeigene van de duivel en zo is de hele mensheid sindsdien aan de duivel verkocht.

Pas 4000 jaar later kwam Jezus Christus, de tweede Adam, op aarde. Hij onderwierp zich aan de grote beproeving — de beproeving op de Berg. Hij WEIGERDE de duivel te gehoorzamen. Hij haalde Gods woord op de juiste manier aan. Hij gehoorzaamde God.

Tenslotte keerde Hij zich tot de duivel en gaf Satan een bevel. Hij zei: "Ga weg van mij!" en de duivel gehoorzaamde!

Vanaf dat moment was de opvolger van Satan gekwalificeerd om de heerschappij over de aarde over te nemen. Maar voor 1900 jaar ging Jezus naar de hemel. Spoedig zal Hij terugkeren en dan zal de duivel worden afgezet. Christus zal op deze aarde regeren en Gods wetten zullen worden hersteld (Handelingen 3:19-21). Eindelijk zal er vrede en orde komen!

God heeft geen duivel geschapen! Hij schiep een cherub, Lucifer, die oorspronkelijk volmaakt was en een vrije wil had. Door zijn opstandigheid tegen Gods gezag veranderde Lucifer zelf zich in een duivel!

Deze "historische" boekjes worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door
de Kerk van de Grote God

Back to the top
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)