Wat is GELOOF?

Miljoenen mensen missen het geloof om antwoord op hun gebeden te ontvangen — om hun geest van angsten en zorgen te bevrijden. Grotendeels is dit te wijten aan gebrek aan begrip van wat geloof is. Lees de volgende eenvoudige, maar grondige uiteenzetting van dit onderwerp.

Deel I

WAT IS GELOOF?

DE GEHELE WERELD wankelt thans onder de beroeringen die aan een kolossale gebeurtenis voorafgaan.

Het huidige verval in de wereld, in het kielzog van de grootste, meest destructieve oorlogen van de geschiedenis, tezamen met de inzinking van de wereldeconomie, de sociale onrust en de religieuze verwarring vormen slechts het WAARSCHUWINGSTEKEN dat het EINDE van de huidige cultuur voor de deur staat. De wederkomst van Christus, die een nieuwe orde van wereldvrede zal stichten, is nabij — veel meer nabij dan men meent!

Is er wel geloof tegenwoordig?

En sprekend over zijn eigen tweede verschijnen op aarde stelde Jezus zelf de profetische vraag:

"Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?"

Toen Jezus deze woorden uitsprak, keek Hij in de toekomst — naar onze tegenwoordige generatie, die Hij duidelijk voorzag. En met het oog op de in onze tijd bijna totale afwezigheid van GELOOF stelde Hij deze vraag!

Zeker is dat de wereld het ware geloof bijna geheel uit het oog heeft verloren. Geen wonder dat zo weinig mensen het hebben; geen wonder dat zo velen zeggen: "Mijn geloof is niet erg sterk", of: "Het lukt me maar niet om geloof op te brengen." De mensen van vandaag weten niet wat geloof is, of waarom zij het niet bezitten. Toch kan zonder GELOOF niemand worden behouden!

Jezus had geloof

Toen Jezus in het menselijk vlees over deze aarde wandelde, bezat HIJ geloof!

Toch zei Hij duidelijk: "Ik kan van mijzelf NIETS doen!"

Weinig mensen weten dat wat Hij deed — de wonderen die Hij verrichtte — Hij niet door enige bovennatuurlijke kracht van zichzelf deed. Alles wat Hij deed, ieder wonder dat Hij verrichtte, werd letterlijk door middel van GELOOF gedaan, waarmee Hij ons een schitterend voorbeeld gaf.

Maar hoe verrichtte Hij zijn wonderen dan, hoe bracht Hij zijn machtige werken tot stand?

"De VADER, die in Mij blijft", verklaarde Jezus, "doet zijn werken."

Inderdaad, evenals u en ik dat kunnen zijn, was Jezus vol van Gods heilige Geest — Gods dynamische, bovennatuurlijke KRACHT! Deze kracht van de Almachtige God, de Schepper, was letterlijk in Jezus; en precies dezelfde kracht van precies dezelfde Levende God kan vandaag in u zijn!

Alle apostelen en evangelisten van de ware Kerk van God in de eerste eeuw verrichtten daadwerkelijk wonderen, en zelfs nog grotere wonderen dan Jezus had verricht, tot zelfs de schaduw van Petrus, als die over de zieken gleed, hun genezing teweegbracht!

Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus — allen gewone, bescheiden mensen — zij allen hadden deze kracht, precies DEZELFDE kracht die Jezus had, omdat zij DICHT BIJ GOD LEEFDEN en vol van de heilige Geest waren!

Maar vandaag lijken wij deze kracht te MISSEN, NIET doordat God ons deze kracht ontzegt, maar doordat wij zo nauw betrokken zijn bij de hedendaagse materialistische wereld — doordat onze geest in beslag wordt genomen door de materiële belangen van dit leven; onze geest en ons hart zijn zo ver van God af; wij hebben zo weinig contact met Hem, doordat wij niet voldoende tijd besteden aan de bestudering van zijn Woord, en door gebrek aan de juiste soort van onderworpen, onderdanig, ernstig en hartverscheurend GEBED — en doordat wij, bijgevolg, niet vol van de HEILIGE GEEST zijn!

Laten wij nu daarom twee vragen stellen:

Ten eerste, wat is geloof?

En ten tweede, hoe kunnen wij het verkrijgen, en hoe kan het vermeerderd worden?

Wat geloof is

Welnu, geloof is de ZEKERHEID van de dingen waarop men hoopt (Hebreeën 11:1). GELOOF komt dus vóór bezit.

Hebt u eenmaal iets in uw bezit, dan hoopt u er niet langer op. Maar zelfs nog vóór u het ontvangt, hebt u het IN WEZEN reeds, in de vorm van ZEKERHEID dat u het zult bezitten; en deze ZEKERHEID is GELOOF.

Bovendien is geloof een BEWIJS: "HET BEWIJS DER DINGEN, DIE MEN niet ziet." Geloof gaat vooraf aan het daadwerkelijk ontvangen van wat u vraagt. En geloof is het BEWIJS dat u het zult bezitten, voordat u het zelfs maar ZIET. Het is het BEWIJS van de dingen die men nog niet ziet. U hebt het niet. U ziet of voelt het niet. Maar geloof is uw BEWIJS dat u het zult hebben. Geloof is de wetenschap — de ZEKERHEID — van het ontvangen van dat waarop u nu nog HOOPT.

Hoe u kunt weten dat u bent genezen

Ik wil u er dus op wijzen dat wanneer u op iets hoopt of God om iets vraagt, er een TEKEN is — een bewijs (omdat, wat God betreft, zijn teken een bewijs is)dat u zult ontvangen wat u hebt gevraagd. En wat is dat bewijs, dat teken? Is het het daadwerkelijk ontvangen van het antwoord, zodat u ziet, of voelt, of hoort dat u het hebt? Nee!

Gesteld, u bent ziek — u hebt een of andere kwaal opgelopen. Jezus genas voortdurend de zieken. En Hij zei dat wij de werken die Hij deed (en dit was er een van) ook moeten doen. Veronderstel nu dat u God vraagt u te genezen. Vanzelfsprekend wilt u een teken dat u zult worden genezen.

Wat is nu dat teken, dat bewijs? Is het het teken dat de pijn ophoudt, of dat de zwelling minder wordt — iets wat u kunt voelen of zien? Ik ken iemand die zei: "Als ik zie dat iemand door een openhartig gebed wordt genezen, zal ik erin geloven." Deze man zei dat hij erin wilde GELOVEN — hij wilde er GELOOF in hebben! Hij zocht naar een TEKEN dat hij kon ZIEN — en hij stierf zonder het ooit gezien te hebben!

Want wat wij ZIEN, wat wij VOELEN, is niet het ware TEKEN. Iets te hebben — het te ZIEN — is geen geloof. Geloof gaat vooraf aan bezit, want geloof is het vertrouwen — de ZEKERHEID — dat u het zult bezitten.

Het verstand van de mens kan, in natuurlijke zin, uitsluitend door middel van de vijf zintuigen KENNIS ontvangen. Dit zijn de enige vijf kanalen die in staat zijn, door natuurlijke processen, kennis aan het menselijk verstand door te geven. De zintuigen van zien, horen, ruiken, tasten, proeven.

Maar dat is geen GELOOF! Geloof is een geestelijke zaak, en het heeft niets te maken met de vijf zintuigen, die fysiek zijn.

Gebed is een geestelijke zaak. God is GEEST! En wanneer wij om, bij voorbeeld, genezing vragen, hebben wij een teken — een positief bewijs — dat de genezing zal worden verricht; maar dit teken is niet iets wat gezien, of gevoeld, of gehoord wordt — het is geen fysiek teken — het is het geestelijke teken van GELOOF. GELOOF is ons teken.

Een ongewone rechtszaak

Laten wij ons een proces in een rechtszaal voorstellen. Het is een heel vreemd, een uiterst ongebruikelijk proces, want Degene die wordt berecht is niemand minder dan de ALMACHTIGE GOD! En u bent zelf RECHTER en JURY. De aanklager is uw menselijke natuur. De advocaat van de verdachte is de heilige Geest. God wordt beschuldigd van liegen — van onbetrouwbaarheid, van het onder valse voorwendsels verwerven van dingen die meer waarde hebben dan geld! God wordt beschuldigd van het moedwillig niet betalen van PROMESSEN.

U, die nu zitting hebt als rechter en jury, hebt Gods gebod en schriftelijke BELOFTE gelezen, in Jakobus 5:14, van uw fysieke genezing in geval van ziekte. U hebt om genezing gebeden, in overeenstemming met Gods schriftelijke belofte. U hebt Gods instructies opgevolgd en de oudsten van de Kerk geroepen; die hebben het gelovige gebed over u gebeden en u met olie gezalfd.

De aanklager, uw menselijke natuur, die tracht God te veroordelen wegens het onder valse voorwendsels verwerven van uw onderdanigheid — wegens contractbreuk — wegens liegen —, presenteert aan u, als rechter en jury, zijn bewijsmateriaal.

"Mijn bewijsmateriaal", zegt uw natuur, "is een letterlijk, tastbaar bewijs dat werkelijk is — een bewijs dat men kan zien en voelen. U kunt zelf zien dat u niet bent genezen. De pijn is er nog steeds! In feite is het wellicht erger geworden! God gaf u een schriftelijke belofte, even zeker als ooit iemand een promesse gaf. U hebt aan al Gods voorwaarden voldaan. U hebt gebeden. U hebt de oudsten van de Kerk geroepen, en ook zij hebben gebeden. U geloofde! Maar u kunt nu mijn bewijs zien — u kunt mijn bewijs voelen: u lijdt nog altijd pijn — u bent niet genezen! Derhalve heeft God u niet genezen! God heeft zijn Woord niet gehouden. Gods Woord, de Bijbel, heeft tegen u gelogen. God heeft GEFAALD! Mijn bewijs is dat wat u duidelijk ziet en voelt! U bent niet genezen. Ik eis daarom dat u het SCHULDIG uitspreekt! — een schuldig in de eerste graad. Ik eis dat u de Almachtige God schuldig bevindt aan liegen, aan het onder valse voorwendsels verwerven van uw onderdanigheid, aan het niet nakomen van wat Hij in zijn schriftelijke belofte heeft beloofd."

Vervolgens spreekt de advocaat van de verdachte — Gods heilige Geest — tot u, rustig en kalm.

Hij zegt tot u: "Nu zal ik MIJN bewijsmateriaal voorleggen dat Gods Woord WAAR is — dat God betrouwbaar is — dat God niet liegen kan. Mijn bewijs is niet iets wat men kan zien of voelen. Mijn bewijs is eenvoudig GELOOF — geduldig vertrouwen in de geloofwaardigheid van Gods Woord. Het is voor God onmogelijk te liegen. Mijn bewijs is UW GELOOF in dit feit, en in zijn belofte. En GELOOF is het bewijs van wat men niet ziet, niet voelt!

"Laten wij de zaak nog eens bekijken om duidelijk te zien wat er is gebeurd. Laten wij goed begrijpen waar uw menselijke natuur de zaak vertroebelt en u misleidt. In Exodus 15 heeft God u gezegd dat HIJ uw geneesheer is, uw GODDELIJKE Heelmeester; dat is een van zijn namen, en God heet naar wat Hij is. God zond zijn Zoon in de wereld om met gesels te worden geslagen, om in uw plaats de straf te ondergaan voor uw schendingen van de wetten van de natuur — zijn lichaam werd voor u gebroken, en door zijn striemen bent u genezen! God gaf u zijn Woord dat het zijn wil is u te genezen. Hij gebood u de oudsten van de Kerk te roepen, wat u heeft gedaan. Hij beloofde u te genezen. Maar God heeft het tevens, in zijn Woord, tot onderdeel van dit contract gemaakt, dat "u geschiede naar uw geloof", in de woorden van Christus!

"Welnu, GELOOF is uw bewijs dat God zal doen wat Hij heeft beloofd. U kunt geloof niet zien, u kunt het niet voelen. Wat u ziet en voelt heeft met geloof niets te maken. Maar het punt dat uw menselijke natuur u over het hoofd wil laten zien is, dat God niet heeft beloofd WANNEER, en HOE, Hij u zou genezen!

"Gods doel met uw leven is u te transformeren van wat u was in het beeld van zijn zoon — in hetzelfde karakter als dat van God Zelf. Onderdeel van dit karakter is het leren van GEDULD! En God leert u, in Jakobus 1:3, dat de beproeving van uw geloof GEDULD in uw karakter vormt. In deze en andere bijbelteksten heeft God u geopenbaard dat Hij soms uw genezing zal uitstellen teneinde uw geloof te BEPROEVEN en u te leren geduldig te zijn! Uw genezing, beloofde God, zal geschieden naar uw geloof.

"Geloof is vertrouwen dat God zal doen wat HIJ nog niet heeft gedaan. Nadat de genezing is voltooid, hoeft u niet langer geloof te oefenen. Geloof is het ingrediënt dat u moet oefenen totdat God u geneest — totdat u kunt zien en voelen dat u genezen bent. Nadat God u heeft genezen, hoeft u er geen GELOOF meer in te hebben; maar uw geloof moet krachtig en standvastig blijven, en geduldig, ongeacht wat u ziet of voelt, totdat God u daadwerkelijk geneest, zoals Hij heeft beloofd.

"De aanklager in deze zaak, uw menselijke natuur, wil u laten geloven dat geloof iets is wat u ongeveer 30 seconden oefent, zolang u nog bidt, en dat, als God dan niet doet wat Hij heeft beloofd meteen als u het verwacht, u God dan schuldig aan liegen moet bevinden. Zodra u toegeeft aan de invloed van de duivel op uw menselijke natuur, en oordeelt dat God niet zal doen wat Hij beloofde, alleen omdat Hij het nog niet gedaan heeft — op dat ogenblik maakt u God tot een leugenaar; u verliest alle GELOOF in God; en daarop breekt u uw aandeel in de overeenkomst, dat is geloof te hebben en geloof te blijven hebben, en God te vertrouwen, en op Hem te blijven vertrouwen, TOT Hij doet wat Hij heeft beloofd.

"Geloof is eenvoudig vertrouwen op Gods Woord. Het is het bewijs van wat u niet ziet of voelt. Derhalve doe ik een beroep op u geduld te hebben — GOD te blijven VERTROUWEN, totdat Hij u geneest, en dan zal HIJ u genezen! Ik doe een beroep op u God onschuldig te verklaren aan de Hem ten laste gelegde leugens — ik doe een beroep op u Hem TROUW aan zijn beloften te bevinden, en dan zult u die ontvangen."

Het bewijsmateriaal is er nu. Nu gaat u UITSPRAAK doen!

U moet uw uitspraak doen op basis van het bewijsmateriaal.

Wat is nu het bewijsmateriaal waaraan u geloof hecht? Dat wat u ziet en voelt — de fysieke tekens die vaak bedrieglijk zijn — of uw geloof dat Gods Woord waar is, dat zijn beloften onwankelbaar zijn, dat het voor God onmogelijk is te liegen?

Indien u dit laatste, geestelijke bewijs GELOOFT, en de fysieke bewijzen van het gezicht en van het gevoel verwerpt, spreekt u het oordeel uit dat zijn Woord door uw vonnis is GERECHTVAARDIGD; u zult worden BEVRIJD van de ziekte, en wat Hij heeft beloofd zal worden uitgevoerd.

Maar, indien u besluit dat de fysieke bewijzen van het gezicht en gevoel meer zijn te vertrouwen dan het Woord van de ALMACHTIGE GOD — en u verwerpt zijn Woord en zijn belofte, en weigert erin te geloven — met andere woorden, weigert het bewijs van het GELOOF te aanvaarden en erop te vertrouwen, totdat God het voltooit, dan moet u uw oordeel "NIET GENEZEN" uitspreken, en u zult niet worden genezen!

God belooft geen genezing, of iets anders, totdat wij GELOVEN. "U geschiede naar uw GELOOF", zei Jezus. En vergeet niet dat het GELOOF moet voorafgaan aan, en derhalve een voorwaarde is voor, het bezit.

Iemand heeft het eens heel goed uitgedrukt: "GELOOF is de zekerheid dat de dingen die God in zijn Woord heeft gezegd waar zijn; en dat God zal handelen in overeenstemming met wat Hij in zijn Woord heeft gezegd. Deze zekerheid, dit vertrouwen op GODS WOORD, deze hoop, is GELOOF!" Dit is waarlijk een bijbelse definitie. Dit Werk van GOD is gebouwd door dit daadwerkelijk in praktijk te brengen!

Ken Gods wil

Bedenk dat het eerste wat u moet doen, bij om het even wat uw behoefte is, is de Bijbel te raadplegen teneinde te weten of het GODS WIL is (Efeziërs 5:17; 2 Timotheüs 3:14-17).

De BIJBEL openbaart Gods wil. Wij behoeven nooit te zeggen: "Ik weet dat GOD mij kan genezen ALS HET ZIJN WIL is." U kunt weten wat zijn wil is. En wat genezing betreft kan ik u met stelligheid zeggen dat zijn Woord ondubbelzinnig en nadrukkelijk zegt dat het zijn wil is. De Bijbel staat vol beloften — letterlijk VOL. Als u iets nodig heeft, ga dan nauwkeurig na of God het heeft beloofd, en als Hij dat heeft gedaan, EEN BELOFTE KAN HIJ NIET VERBREKEN!

Het belang van een belofte op te eisen

Ik herinner me dat mijn twee zoons jaren geleden eens bij mij kwamen om mij te vragen iets voor hen te doen — ik herinner me niet meer wat. Zij waren toen ongeveer zeven en negen jaar oud. Ik herinner me wel dat ik het niet wilde doen.

"Maar U HEEFT HET BELOOFD", zeiden zij, "en U MOET UW BELOFTE HOUDEN."

En toen herinnerde ik mij dat ik het inderdaad had beloofd. Nu, wat denkt u? Denkt u dat ik een belofte kon breken toen mijn twee zoons bij mij kwamen en het op deze wijze vroegen? Nee, en als u even vrijmoedig tot God zegt dat HIJ iets heeft beloofd, en dan deze belofte OPEIST als van toepassing op uw geval, en erop VERTROUWT dat God haar houdt, en stopt u er zorgen over te maken — ophoudt met proberen geloof op te brengen — als u u ONTSPANT, en het verder aan God overlaat — het aan Hem toevertrouwt — Hem het laat doen — dan zal Hij het doen, keer op keer!

Ik weet waarover ik spreek, want ik heb wat ik u nu vertel niet eenmaal, maar letterlijk honderden en duizenden keren beproefd, en God is niet één keer in gebreke gebleven zijn belofte na te komen. Ik heb de antwoorden zo vaak en zo regelmatig zien komen dat ik het antwoord verwacht als ik erom vraag!

God belooft in iedere behoefte te voorzien — dat, indien wij eerst het Koninkrijk van God en ZIJN GERECHTIGHEID zoeken — wat juist handelen betekent — Hij zal voorzien in elke materiële behoefte (Mattheüs 6:33).

Dit Werk een levend voorbeeld van geloof

Dit Werk dat wij leiden is een rechtstreeks antwoord op gebed! Dit Werk — de uitzendingen van het programma The WORLD TOMORROW, het tijdschrift De ECHTE WAARHEID en AMBASSADOR COLLEGE — dat nu nationaal en internationaal van omvang en invloed is, begon zo klein als enig werk maar kan beginnen: letterlijk met NIETS.

Vanaf het begin is het een werk van GELOOF geweest — en wij moesten deze les van geloof werkelijk leren nog voordat het was begonnen.

Waarom men geloof mist

En nu in het kort de vraag WAAROM wij geen GELOOF hebben, en hoe wij het kunnen krijgen, en hoe het kan worden vermeerderd. Veel mensen zeggen: "Ik heb niet de indruk — ik heb niet het gevoel, niet de overtuiging — dat ik het antwoord zal krijgen."

Zij willen wachten tot zij een zekere OVERTUIGING krijgen, een zeker GEVOEL, een soort zekerheid die zij kunnen VOELEN — voordat zij werkelijk geloven dat zij het antwoord zullen ontvangen.

Maar DAT is geen geloof!

Dat is GEVOEL!

Uw gevoel, uw overtuigingen, uw indrukken hebben absoluut niets maar dan ook niets te maken met GELOOF. GELOOF HEEFT ALLEEN TE MAKEN MET GODS WOORD! De enige vraag van belang is: heeft God het in de Bijbel beloofd? Als Hij dat heeft gedaan, dan hebben waarschijnlijkheden, mogelijkheden, gevoelens, overtuigingen, indrukken, er in geen enkel opzicht iets mee te maken. God beschikt over talloze mogelijkheden waarvan wij niets afweten, om wat Hij heeft beloofd, te beantwoorden en te geven. Wij hoeven niet te zien HOE Hij het zal doen.

En dat is ook iets: Hij zal het haast nooit doen op de MANIER die wij verwachten. Probeer dus niet uit te vinden hoe het voor God mogelijk is om iets te doen. U vertrouwt op BOVENNATUURLIJKE KRACHT! GELOOF dus in die kracht. God bewerkt op mysterieuze wijzen de wonderen die verricht moeten worden. Wat Hij heeft beloofd, zal Hij doen. Maar Hij zal het doen op ZIJN wijze, en op ZIJN TIJD. Laat dat allemaal aan HEM over en VERTROUW HEM eenvoudig. Vertrouw op zijn Woord.

Gods gave

En laten wij niet vergeten: GELOOF is de GAVE VAN GOD.

Zoveel mensen denken dat alles van God komt als zijn gift, maar dat het GELOOF dat vereist is om deze dingen te ontvangen, iets is wat wij op een of andere wijze zelf moeten opbrengen of nastreven. Wij moeten ons echter gewoon ontspannen en GOD VERTROUWEN, ook voor het GELOOF waardoor wij al het andere ontvangen! (Efeziërs 2:8.)

In Openbaring 14:12 staat een beschrijving van de ware Kerk van VANDAAG. Degenen in deze Kerk hebben het GELOOF VAN JEZUS. Let wel, het GELOOF VAN JEZUS (zie Statenvert.)! Het is niet slechts ons geloof in HEM, maar zijn geloof — hetzelfde geloof als waarmee Hij zijn wonderen verrichtte — geplaatst in ons en werkzaam in ons.

Hoe kunt u het verkrijgen? Begeef u dichter tot God. Leer God kennen. Geef u helemaal aan HEM over, en doe zijn wil. En bid vervolgens. In GEBED leert u Hem kennen. Wij leven te dicht bij de materiële dingen. Door GEBED, veel meer gebed, kunt u dichter bij GOD en de geestelijke dingen komen. En wat een gelukkige, vreugdevolle ervaring is het, als u dat eenmaal werkelijk hebt gedaan!

Deel II

WAT VOOR GELOOF IS NODIG VOOR BEHOUD?

MET BETREKKING tot het christelijke behoud wordt geen onderwerp zo verkeerd begrepen als dat van GELOOF dat behoudt!

"GELOOF in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden" is de gangbare leer van vandaag. En die stelling is absoluut juist — indien men begrijpt welke soort van GELOVEN vereist is!

Helaas zijn miljoenen mensen misleid — verleid tot het vertrouwen op een geloof dat nooit één enkele ziel zal behouden — als gevolg van een wijdverbreide, maar zeer valse leer.

Gewoonlijk citeert men slechts een DEEL van de bijbelteksten over dit onderwerp; daarin leest men dan een verkeerde betekenis — en aldus kluisteren de gangbare leerstellingen het grootste deel van de christenheid met subtiele halve waarheden aan geestelijke blindheid en bedrog.

Spreken deze teksten elkaar tegen?

Meestal openbaart God niet de gehele waarheid aangaande een bepaald onderwerp in één enkele passage: "Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een Openbaring doen verstaan? ... Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat" (Jesaja 28:9-10). Teneinde een bepaald onderwerp in de Bijbel te begrijpen is het noodzakelijk alle bijbelse bewijzen betreffende dat onderwerp in ogenschouw te nemen. En wij kunnen niet de door ons overgeërfde of gewenste betekenis in enige passage leggen, omdat "geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat" (2 Petrus 1:20), maar elke passage wordt geïnterpreteerd door, en in het licht van, andere teksten.

Bij voorbeeld. Het is tamelijk gebruikelijk om Romeinen 3:20 aan te halen: "Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden", en uit louter deze ene passage te concluderen dat behoud door geloof komt, in ongehoorzaamheid aan Gods Wet! Degenen die dit vers aldus interpreteren, vertellen u nooit dat in Romeinen 2:13 dezelfde apostel Paulus werd geïnspireerd tot de woorden: "Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de DADERS der wet zullen gerechtvaardigd worden."

Is dit met elkaar in tegenspraak? Indien de ene bijbeltekst is bedoeld om te openbaren dat wij, om gerechtvaardigd te worden en daarna behouden, geen inspanning behoeven te verrichten om Gods Wet te gehoorzamen — maar dat wij worden behouden door geloof zonder gehoorzaamheid aan Gods Wet — dan spreekt God, inderdaad, zichzelf in zijn Woord tegen! En indien u Romeinen 3:20 dit wenst te laten zeggen, dan moet u consequent zijn en erkennen dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, en mocht dit waar zijn, dan heeft u geen grond voor uw geloof!

Lees ook Efeziërs 2:8-9: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." Maar degenen die deze tekst zo gemakkelijk citeren om de doctrine van "geen werken" te onderwijzen, zeggen u nooit dat dezelfde geïnspireerde bijbelteksten ook zeggen:

"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? ... Zo is het ook met het GELOOF: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, DOOD ... ik zal u mijn geloof tonen UIT mijn werken. Gij GELOOFT, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten [demonen] ook EN zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken NIETS UITWERKT?" (Jakobus 2:14-20.)

Er is hier geen tegenstrijdigheid!

Veeleer ontdekken wij dat er, door alle bijbelteksten over het onderwerp "verlossend geloof" bijeen te brengen, TWEE SOORTEN geloof zijn. En de soort waarop de meerderheid van tegenwoordig zo blind vertrouwt, is niets anders dan een DOOD geloof — en een DOOD geloof zal nooit één ziel redden! Let op Jakobus 2:20, Statenvertaling: "Geloof zonder de werken [is] DOOD" — gewoon een DOOD geloof.

Jakobus vervolgt: "Is onze vader Abraham niet uit de werken GERECHTVAARDIGD, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn GELOOF samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd UIT DE WERKEN ... Gij ziet, dat EEN MENS GERECHTVAARDIGD WORDT UIT WERKEN en niet slechts uit geloof" (Jakobus 2:21-24). Worden wij dan behouden door werken in plaats van door geloof. Nee, NOOIT! Wij worden behouden door GELOOF! Maar dit geloof functioneert samen met onze werken en DOOR WERKEN wordt ons GELOOF VOLMAAKT! Dit is LEVEND GELOOF!

Waarom hebben wij eigenlijk behoud nodig? Omdat wij hebben GEZONDIGD, en de straf op de zonde is DE DOOD!

Maar hoe hebben wij gezondigd? Wat IS zonde, goedbeschouwd? "De zonde is de wetsovertreding" is Gods antwoord (1 Johannes 3:4; Leidse Vert.).

"Ja maar", antwoordt het slachtoffer van de tegenwoordige fabels, "wij staan vandaag niet onder de wet, maar ONDER DE GENADE!" Jazeker! "Wat dan?" vraagt de geïnspireerde Paulus, "zullen wij ZONDIgen [de WET overtreden], omdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn?" En Paulus' antwoord luidt: "VOLSTREKT NIET!" (Romeinen 6:15.) En nogmaals: "Mogen wij bij de ZONDE [wetsovertreding] blijven, opdat de genade toeneme? VOLSTREKT NIET! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?" (Romeinen 6:1-2.)

De Wet voorziet in een straf: DE DOOD. De Wet eist het leven op van degene die haar overtreedt. De Wet heeft macht het leven van de overtreder te nemen. De Wet heeft dus meer macht dan de zondaar — en staat BOVEN de zondaar, en maakt aanspraak op zijn leven. De ZONDAAR staat ONDER de wet. Wanneer de zondaar echter BEROUW heeft van zijn overtreding, en het offer van Christus aanvaardt als betaling van de straf van de Wet, dan ontvangt hij VERGEVING — staat hij ONDER DE GENADE — de Wet staat niet langer BOVEN hem en eist zijn leven niet meer op. Zij die nog steeds zondigen, staan nog steeds ONDER de Wet! En zij die, door berouw, gehoorzaamheid en GELOOF, zich van ongehoorzaamheid bekeren en, door geloof, de Wet HOUDEN, zijn de enigen die ONDER DE GENADE staan!

Gods geestelijke spiegel

Laten wij dit goed begrijpen! "Uit werken der wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden." Nee, zeer beslist niet! Deze tekst is 100% waar, en is met niets in tegenspraak! DOOR de werken van de Wet kunt u niet worden gerechtvaardigd — in het geheel niet!

WAAROM niet? Het laatste deel van dit zelfde vers geeft het antwoord — waarom wordt het door de meeste predikanten nooit aangehaald? "Want wet doet zonde kennen" (Romeinen 3:20). DAT IS DE REDEN!

Het doel van de Wet is niet vergeven, rechtvaardigen, uitwissen of reinigen. Alleen HET BLOED VAN CHRISTUS kan dat! Het doel van de Wet is ons te zeggen wat zonde is — zonde te definiëren, te OPENBAREN — opdat wij met zondigen kunnen stoppen. Zonde is de overtreding van de Wet — dat IS zonde.

Iedere vrouw zou dit moeten begrijpen. In elk damestasje zit een spiegeltje. Zij weet waar dat voor is. Van tijd tot tijd haalt zij dit spiegeltje uit het tasje en werpt een snelle blik op haar gezicht. Soms onthult het een klein vlekje. En met recht kunnen wij zeggen dat "door het gebruik van deze spiegeltjes een vuil gezicht niet schoon wordt". U, dames, begrijpt wat wij bedoelen! Maar gooit u uw spiegeltje weg omdat uw gezicht er niet schoon door wordt? Natuurlijk niet — dit lijkt nogal een onnozele vraag, toegepast op een STOFFELIJK geval! En als wij u vragen WAAROM uw gezicht niet schoon wordt door uw spiegeltje, antwoordt u: "Omdat door het spiegeltje de KENNIS van het vuil komt."

Gods WET is zijn geestelijke spiegel. Wij kijken erin en zien het vuil op ons hart! Door naar de Wet te kijken, of door haar te houden, wordt er echter geen vuil van ons hart GEWASSEN — dat kan alleen Christus' BLOED. Door de Wet komt de KENNIS VAN DE ZONDE!

Luister naar Jakobus' verklaring! "En weest DADERS des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte WET, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk DADER, die zal zalig zijn in zijn doen" (Jakobus 1:22-25).

Is het mogelijk de wet te houden?

"Maar", redeneert de "geen wet"-bedrieger, "geen mens kan de Geboden houden. Het is menselijkerwijs niet mogelijk. Sinds het GELOOF er is, houden wij geen wet — geloof heeft haar TENIET gedaan."

Aldus staat er: "Satan zelf doet zich voor als een engel des LICHTS. Het is dus niets bijzonders, indien ook ZIJN DIENAREN zich voordoen als dienaren der gerechtigheid — want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van CHRISTUS" (2 Korinthiërs 11:13-15).

"Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking?" luidt de vraag in de geïnspireerde bijbeltekst — en het antwoord is: "VOLSTREKT NIET; veeleer BEVESTIgen WIJ DE WET"! (Romeinen 3:31.)

Inderdaad, geloof bevestigt de Wet! Door haar te houden wordt het geloof VOLMAAKT!

Maar zijn wij in staat de Geboden te houden? Is het mogelijk? Satans "geen wet"-bedriegers zeggen van NIET! Wat is de WAARHEID?

Er kwam iemand naar Jezus en vroeg hoe hij behouden kon worden. De Verlosser Zelf antwoordde: "Indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN" (Mattheüs 19:17). "Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk" (vers 25-26).

Dat is Christus' eigen antwoord! Bij de mensen is het onmogelijk, volslagen onmogelijk zijn Geboden werkelijk te HOUDEN. Maar — en dit is de gezegende waarheid — BIJ GOD is het mogelijk, ook het onderhouden van zijn Geboden. Begint u het in te zien? ER IS GELOOF VOOR NODIG — geloof in de macht van GOD! En evenals uw eigen ijverige inspanning, gekoppeld aan geloof, het geloof volmaakt maakt, evenzo maakt geloof, gekoppeld aan uw inspanning, de GEHOORZAAMHEID VOLMAAKT! Deze twee gaan hand in hand. En u kunt niet het een hebben zonder het ander!

Een LEVEND GELOOF — de enige soort die zal BEHOUDEN — is een actief geloof, een geloof dat erop VERTROUWT dat GOD het mogelijk zal maken HEM TE GEHOORZAMEN, het ware christelijke leven te leiden, zijn gezegende Geboden te ONDERHOUDEN!

Denk eens na! Zou een rechtvaardige God de mensen gebieden iets te doen wat ONMOGELIJK is? Of moeten wij ons Jezus voorstellen als een pedante jongeman, die meer wist dan zijn VADER, en die de GEBODEN van zijn Vader afschafte? Hoe ongerijmd is dit! Toch is dit de algemene opvatting van tegenwoordig!

De Wet is eeuwig

Gods Wet is geen afschrikwekkend monster! Rechtvaardige en juiste wetten zijn alleen voor een misdadiger een verschrikking — ze werden gemaakt om de goeden te BESCHERMEN! Gods Wet is VOLMAAKT (Psalm 19:8); het is een wet die GEESTELIJK is (Romeinen 7:14), en HEILIG, rechtvaardig, en goed (Romeinen 7:12). AL zijn geboden zijn ONFEILBAAR en staan VOOR EEUWIG EN ALTIJD vast (Psalm 111:7-8). Geloof het niet als mensen u iets anders vertellen!

Gods Wet is, eenvoudig gesteld, LIEFDE! Het is de volmaakte levenswijze. Ieder greintje menselijk lijden, verdriet, ellende en dood komt uitsluitend door de overtreding ervan! Ze werd gegeven om de mens GELUKKIG te maken, en het is de enige levensbeschouwing die dat kan! Ze kwam van een God van LIEFDE, en liefde is de vervulling van de wet (Romeinen 13:10)!

Maar niet UW eigen natuurlijke liefde! Het is nodig dat de liefde van GOD in ons hart wordt uitgestort DOOR DE HEILIGE GEEST (Romeinen 5:5). God heeft, en zal u geven, de liefde die zijn WET zal vervullen. En zo is het mogelijk door GELOOF, en de GAVE van Gods heilige Geest, dat de mens zijn Geboden kan onderhouden! En degene die iets anders beweert, noemt God eenvoudig een LEUGENAAR (1 Johannes 2:4).

Iemand die waarlijk de Geboden onderhoudt, is genoodzaakt op God te vertrouwen om gehoorzaamheid mogelijk te maken. En aldus doet geloof de Wet niet teniet, maar bevestigt haar! En het onderhouden van de Wet vereist GELOOF!

Een inspirerend voorbeeld van deze eeuwige waarheid is opgetekend in het boek Daniël. Nebukadnezar, de koning van Babylon, had een groot gouden beeld opgericht.

"En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen: zodra gij hoort het geluid van ... allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden" (Daniël 3:4-5). "En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden" (vers 6).

Aan Daniëls drie jonge Joodse vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, was het bestuur van de provincie Babylon opgedragen. Een der Geboden van Gods eeuwige geestelijke Wet verbiedt een dergelijke aanbidding van beelden.

Als u in hun schoenen had gestaan, wat zou u dan gedaan hebben? Zou u hebben gezegd: "Wel, ik moet voor dit beeld buigen — ik moet het wel doen, anders word ik gedood!" En misschien zou u zich hebben verontschuldigd door te redeneren: "Ik denk dat God niet eerlijk zou zijn als Hij mij hiervoor strafte, als Hij weet dat ik ertoe word GEDWONGEN. In ieder geval zegt Hij ons onderworpen te zijn aan de macht van de staat!" Ja, het is eenvoudig de rede te gebruiken om ongehoorzaamheid aan God te verontschuldigen. God zoekt echter niet naar kansen om ons te straffen, maar veeleer naar gelegenheden om ons door geloof te BEHOUDEN — ons te redden van de dwaasheid van de ZONDE en de jammerlijke gevolgen die onze eigen Handelingen teweegbrengen!

Gods Wet is bedoeld om ons voor lijden te BEHOEDEN. Wat wij ook zaaien, wij zullen het maaien. Het is niet God die ons straft als wij verkeerd handelen, het zijn louter onze eigen Handelingen die als een boemerang terugkeren!

Deze drie jonge Joden kenden echter de waarheid: dat wij GOD moeten GEHOORZAMEN eerder dan de mensen, dat God dit door GELOOF mogelijk maakt. Toen zij vastberaden WEIGERDEN neer te buigen om het beeld van de koning te aanbidden, beval Nebukadnezar in grote woede dat zij voor hem moesten worden gebracht (vers 13).

Luister naar het rustige, gelovige, onbevreesde antwoord van deze jongemannen: "... onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs"! (Vers 16-18; Statenvert.)

Soms beproeft God ons geloof. Hij beproefde het hunne. U zou kunnen denken dat Hij hen in de steek liet, maar Hij stond slechts toe dat hun geloof werd beproefd.

"Toen werd Nebukadnessar vervuld met gramschap, en zijn gelaatsuitdrukking veranderde ... hij antwoordde en gebood, dat men de oven zevenmaal heter zou stoken dan gewoonlijk ... Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan," — nu zal de God op wie zij vertrouwen hen wel vrijlaten? Maar nee, er was geen enkel fysiek teken dat God hen zelfs maar had gehoord! — "en [zij werden] in de brandende vuuroven geworpen"! (Vers 19-21.)

De oven was zo heet opgestookt dat de vlammen naar buiten sloegen en "de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden" doodden. "En die drie mannen ... vielen gebonden in de brandende vuuroven"!

God liet toe dat zij daadwerkelijk in de oven werden gegooid! Bekommerde Hij zich niet om hen die erop vertrouwden dat Hij het mogelijk maakt zijn Geboden te onderhouden? Zo is God niet!

De koning keek in de oven en zei: "Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!" (Vers 25.) Nebukadnezar ging dus naar de oven en riep hen.

"Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur ... zij [de omstanders] zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnessar hief aan en zeide: Gezegend zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren BEVRIJD, die ZICH OP HEM HEBBEN VERLATEN"! (Vers 26-28.)

DIT is een voorbeeld van levend GELOOF — een geloof dat erop vertrouwt dat God het mogelijk maakt volgens zijn Wet te leven! Inderdaad, MET GOD is het mogelijk al zijn Geboden te onderhouden — laat geen mens u tot het tegendeel misleiden!

Kunt u Christus tevergeefs eren?

Wanneer Gods Woord zegt: "GELOOF in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden", doelt het niet op het DODE geloof dat tegenwoordig overal wordt onderwezen! De gangbare leerstellingen van deze tijd misvormen dit tot het niet meer betekent dan een geloof in de FEITEN van Christus' leven, zijn offer en zijn verlossingswerk. Aanvaard alleen deze FEITEN, en aanvaard HEM — zonder enige gehoorzaamheid aan Gods Wetten! Maar de demonen geloven deze dingen ook — en zij SIDDEREN — maar zij worden er niet door behouden!

Christus was de Boodschapper van het Nieuwe Verbond — een Boodschapper die door God werd gezonden. U kunt niet in een dergelijke goddelijke Boodschapper GELOVEN, tenzij u de BOODSCHAP die Hij bracht gelooft, en eraan gehoorzaamt! "Indien gij het leven wilt binnengaan," was zijn leer, "ONDERHOUD DE GEBODEN"!

"BEKEERT U", zei de geïnspireerde Petrus, en "gij ZULT de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (Handelingen 2:38). God geeft zijn heilige Geest alleen aan hen die HEM GEHOORZAAM ZIJN (Handelingen 5:32). En zijn heilige Geest is de LIEFDE die God ons geeft om zijn Geboden te vervullen en te onderhouden! En dit alles komt DOOR GELOOF!

Christus kwam om ons te verlossen VAN, niet in, onze zonden! Om ons te BEVRIJDEN van de verslaafdheid aan de zonde en van het verdriet en de ellende die ze brengt — niet om ons vrijheid tot zondigen te geven!

Is het mogelijk in Christus te GELOVEN — Hem te eren op de gebruikelijke wijze van deze tijd en desondanks verloren te gaan? Christus Zelf zegt: "JA!"

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie DOET de wil mijns Vaders, die in de hemelen is" (Mattheüs 7:21).

Luister nogmaals naar Hem!

"TEVERGEEFS eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen"! (Markus 7:7-8.)

Daar staat het! Uit Jezus' eigen mond! Zo'n dood geloof — zulke verering — is TEVERGEEFS! Zij die erop vertrouwen, en op de mensen en kerkgenootschappen die het onderwijzen, zijn verloren! En hoe eerder wij het beseffen, hoe beter!

Gods DOEL met behoud is de mensen van de zonde te verlossen, en van de eruit voortvloeiende ellende en dood! BEROUW HEBBEN van de zonde is de eerste stap! Vervolgens reinigt het BLOED VAN CHRISTUS, na aanvaarding ervan en geloof erin, van alle tot dan begane zonden. En in de toekomst worden wij door GELOOF van zonde afgehouden. Aldus is de daaruit voortvloeiende gerechtigheid uit het GELOOF — gerechtigheid door God verleend.

Wij worden niet DOOR DE WET gerechtvaardigd — wij worden gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus! Deze rechtvaardiging zal evenwel slechts worden gegeven op voorwaarde dat wij ons van onze overtredingen van Gods Wet BEKEREN — en zo is het dat, alles welbeschouwd, alleen de DADERS van de Wet zullen worden GERECHTVAARDIGD (Romeinen 2:13).

Hoe duidelijk, en hoe schitterend is Gods WAARHEID!

Deze "historische" boekjes worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door
de Kerk van de Grote God

Back to the top
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)