Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Titus 3         Hebreeën 1 >>

Filémon 1

1:1  Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,

1:2  En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:

1:3  Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

1:4  Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden;

1:5  Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de heiligen;

1:6  Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.

1:7  Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!

1:8  Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is;

1:9  Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.

1:10  Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus;

1:11  Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.

1:12  Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan;

1:13  Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies.

1:14  Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid.

1:15  Want veellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben.

1:16  Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere.

1:17  Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij.

1:18  En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.

1:19  Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt.

1:20  Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere; verkwik mijn ingewanden in den Heere.

1:21  Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid; en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg.

1:22  En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.

1:23  U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,

1:24  Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.

1:25  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.<Geschreven uit Rome aan Filemon, door bemiddeling van de dienstknecht Onesimus.>

<< Titus 3         Hebreeën 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)