Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 2 Thessalonicenzen 2         1 Timotheüs 1 >>

2 Thessalonicenzen 3

3:1  Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; Literatuur:

3:2  En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. Literatuur:

3:3  Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.

3:4  En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.

3:5  Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

3:6  En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft.

3:7  Want gijzelven weet, hoe men ons behoort na te volgen; want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u; Literatuur:

3:8  En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn; Literatuur:

3:9  Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen. Literatuur:

3:10  Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete. Literatuur:

3:11  Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Literatuur:

3:12  Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten. Literatuur:

3:13  En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen. Literatuur:

3:14  Maar indien iemand ons woord, door dezen brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde;

3:15  En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.

3:16  De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

3:17  De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik.

3:18  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.<De tweede brief aan de Thessalonicenzen werd geschreven vanuit Athene.>

<< 2 Thessalonicenzen 2         1 Timotheüs 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)