Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Efeziërs 4         Efeziërs 6 >>

Efeziërs 5

5:1  Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; Literatuur:

5:2  En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Literatuur:

5:3  Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,

5:4  Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.

5:5  Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Literatuur:


Artikelen
Het tweede gebod  (2)

Bijbelstudies
Zult u naar de hemel gaan?  

5:6  Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Literatuur:

5:7  Zo zijt dan hun medegenoten niet.

5:8  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. Literatuur:

5:9  (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), Literatuur:

5:10  Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. Literatuur:

5:11  En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

5:12  Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

5:13  Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

5:14  Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

5:15  Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Literatuur:

5:16  Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Literatuur:

5:17  Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. Literatuur:

5:18  En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Literatuur:

5:19  Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Literatuur:

5:20  Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Literatuur:

5:21  Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

5:22  Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Literatuur:

5:23  Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Literatuur:

5:24  Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Literatuur:

5:25  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Literatuur:

5:26  Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Literatuur:

5:27  Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Literatuur:

5:28  Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Literatuur:

5:29  Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Literatuur:

5:30  Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

5:31  Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

5:32  Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

5:33  Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.

<< Efeziërs 4         Efeziërs 6 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)