Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Efeziërs 1         Efeziërs 3 >>

Efeziërs 2

2:1  En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; Literatuur:

2:2  In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Literatuur:

2:3  Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; Literatuur:

2:4  Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Literatuur:

2:5  Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), Literatuur:

2:6  En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Literatuur:

2:7  Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Literatuur:


Preken
Alles in allen  

Boekjes
Het gereedmaken van de bruid  (2)

2:8  Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Literatuur:

2:9  Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Literatuur:

2:10  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Literatuur:

2:11  Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Literatuur:

2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Literatuur:

2:13  Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Literatuur:

2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, Literatuur:

2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; Literatuur:

2:16  En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. Literatuur:

2:17  En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. Literatuur:

2:18  Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. Literatuur:

2:19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Literatuur:

2:20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Literatuur:

2:21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Literatuur:

2:22  Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Literatuur:

<< Efeziërs 1         Efeziërs 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)