Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Galaten 5         Efeziërs 1 >>

Galaten 6

6:1  Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Literatuur:

6:2  Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Literatuur:

6:3  Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 7)  

6:4  Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 7)  

6:5  Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. Literatuur:

6:6  En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

6:7  Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Literatuur:

6:8  Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. Literatuur:

6:9  Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Literatuur:

6:10  Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Literatuur:

6:11  Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.

6:12  Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Literatuur:

6:13  Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.

6:14  Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Literatuur:

6:15  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. Literatuur:

6:16  En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods. Literatuur:

6:17  Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.

6:18  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.<Geschreven aan de Galaten vanuit Rome.>

<< Galaten 5         Efeziërs 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)