Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Galaten 4         Galaten 6 >>

Galaten 5

5:1  Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Literatuur:

5:2  Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

5:3  En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

5:4  Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5:5  Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Literatuur:

5:6  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. Literatuur:

5:7  Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

5:8  Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

5:9  Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

5:10  Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

5:11  Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

5:12  Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

5:13  Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

5:14  Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. Literatuur:

5:15  Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. Literatuur:

5:16  En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Literatuur:

5:17  Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Literatuur:

5:18  Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Literatuur:

5:19  De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Literatuur:

5:20  Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Literatuur:

5:21  Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. Literatuur:

5:22  Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Literatuur:

5:23  Tegen de zodanigen is de wet niet.

5:24  Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Literatuur:

5:25  Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

5:26  Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

<< Galaten 4         Galaten 6 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)