Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 1 Corinthiërs 15         2 Corinthiërs 1 >>

1 Corinthiërs 16

16:1  Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

16:2  Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

16:3  En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

16:4  En indien het der moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen.

16:5  Doch ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonie zal doorgegaan zijn, (want ik zal door Macedonie gaan)

16:6  En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal henenreizen.

16:7  Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enigen tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten.

16:8  Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster dag. Literatuur:

16:9  Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders.

16:10  Zo nu Timotheus komt, ziet, dat hij buiten vreze bij u zij; want hij werkt het werk des Heeren, gelijk als ik. Literatuur:

16:11  Dat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem met de broederen.

16:12  En wat aangaat Apollos, den broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u komen zou; maar het was ganselijk zijn wil niet, dat hij nu zou komen; doch hij zal komen, wanneer het hem wel gelegen zal zijn.

16:13  Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

16:14  Dat al uw dingen in de liefde geschieden.

16:15  En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelven den heiligen ten dienst hebben geschikt; Literatuur:

16:16  Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk, die medewerkt en arbeidt.

16:17  En ik verblijde mij over de aankomst van Stefanas, en Fortunatus, en Achaikus, want dezen hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak;

16:18  Want zij hebben mijn geest verkwikt, en ook den uwen. Erkent dan de zodanigen.

16:19  U groeten de Gemeenten van Azie. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is.

16:20  U groeten al de broeders. Groet elkander met een heiligen kus.

16:21  De groetenis met mijn hand van Paulus.

16:22  Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!

16:23  De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.

16:24  Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.<De eerste brief aan de Korinthiers werd geschreven vanuit Filippi door Stefanas en Fortunatus en Achaicus en Timotheus.>

<< 1 Corinthiërs 15         2 Corinthiërs 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)