Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 1 Corinthiërs 2         1 Corinthiërs 4 >>

1 Corinthiërs 3

3:1  En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Literatuur:

3:2  Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Literatuur:

3:3  Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? Literatuur:

3:4  Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Literatuur:

3:5  Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Literatuur:

3:6  Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. Literatuur:

3:7  Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft. Literatuur:

3:8  En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Literatuur:

3:9  Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Literatuur:

3:10  Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. Literatuur:

3:11  Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. Literatuur:

3:12  En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; Literatuur:

3:13  Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Literatuur:

3:14  Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Literatuur:

3:15  Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Literatuur:

3:16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Literatuur:

3:17  Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Literatuur:

3:18  Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.

3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid; Literatuur:

3:20  En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Literatuur:

3:21  Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe.

3:22  Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe.

3:23  Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.

<< 1 Corinthiërs 2         1 Corinthiërs 4 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)