Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Romeinen 7         Romeinen 9 >>

Romeinen 8

8:1  Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Literatuur:

8:2  Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Literatuur:

8:3  Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Literatuur:

8:4  Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Literatuur:

8:5  Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Literatuur:

8:6  Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; Literatuur:

8:7  Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. Literatuur:


Artikelen
Aftellen naar Pinksteren 2001  

Boekjes
Bestaat God?  

Preken
Bestuur (Deel 1)  
Bestuur (Deel 3)  
Bestuur (Deel 4)  
Bestuur (Deel 6)  

Bijbelstudies
Christen zijn is een levenswijze  (2)
Christen zijn is een levenswijze  

Preken
Christen-zijn is een gevecht! (Deel 1)  
Christen-zijn is een gevecht! (Deel 2)  
Christen-zijn is een gevecht! (Deel 3)  
Christen-zijn is een gevecht! (Deel 4)  

Bijbelstudies
De betekenis van de wedergeboorte  

Preken
De christen en de wereld (Deel 1)  
De christen en de wereld (Deel 2)  
De christen en de wereld (Deel 3)  (2)
De kracht van het evangelie van God  

Bijbelstudies
De Laatste Grote Dag: De voltooiing van Gods basisplan!  

Artikelen
De offeranden van Leviticus (Deel 5) – Het vredeoffer, opoffering en liefde  

Preken
De soevereiniteit van God (Deel 11)  
De Vader-Zoon relatie (Deel 6)  (2)

Artikelen
De vrucht van de Geest: Vrede  
De vrucht van de Geest: Vrede  
De vrucht van de Geest: Zelfbeheersing  
De zaligsprekingen (Deel 6): De reinen van hart  (2)
De zaligsprekingen (Deel 7): Zalig de vredestichters  

Preken
Doen leerstellingen er werkelijk toe? (Deel 11)  
Doen leerstellingen er werkelijk toe? (Deel 13)  
Doen leerstellingen er werkelijk toe? (Deel 14)  
Doen leerstellingen er werkelijk toe? (Deel 6)  
Een Feestboodschap vanuit Hebreeën  
Een nieuw begin  
Geloof en het gevecht van de christen (Deel 4)  

Bijbelstudies
Het komende utopia . . . De ideale wereld van morgen!  

Artikelen
Het zevende gebod  

Preken
Hoe helpt God ons? (Deel 2)  
Hoe lief heeft God u?  (2)
Johannes 3:16 – Heeft God de wereld werkelijk lief?  
Loyaliteit en onderwerping (Deel 2)  
Pascha (Deel 1)  
Paulus: Genade, wet en gehoorzaamheid  
Satan (Deel 2)  
Satan (Deel 3)  
Satan (Deel 4)  

Bijbelstudies
Waarom de noodzaak van de heilige Geest?  

Preken
Waarom zijn we hier?  

Boekjes
Waartoe bent u GEBOREN?  
Wat bedoelt u met BEKERING?  
Wat bedoelt u met BEKERING?  

Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  (3)

Boekjes
Wees bereid uw God te ontmoeten! (Het boek Amos)  
Wees bereid uw God te ontmoeten! (Het boek Amos)  
Welke dag is de christelijke sabbat?  

Preken
Ziet U God?  

8:8  En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Literatuur:

8:9  Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. Literatuur:

8:10  En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Literatuur:

8:11  En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. Literatuur:

8:12  Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Literatuur:

8:13  Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Literatuur:

8:14  Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Literatuur:

8:15  Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Literatuur:

8:16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Literatuur:

8:17  En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Literatuur:

8:18  Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Literatuur:

8:19  Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Literatuur:

8:20  Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Literatuur:

8:21  Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Literatuur:

8:22  Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Literatuur:

8:23  En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Literatuur:

8:24  Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Literatuur:

8:25  Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Literatuur:

8:26  En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Literatuur:

8:27  En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. Literatuur:

8:28  En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Literatuur:

8:29  Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. Literatuur:

8:30  En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Literatuur:

8:31  Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Literatuur:

8:32  Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Literatuur:

8:33  Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Literatuur:

8:34  Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Literatuur:

8:35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Literatuur:

8:36  (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Literatuur:

8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Literatuur:

8:38  Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Literatuur:

8:39  Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Literatuur:

<< Romeinen 7         Romeinen 9 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)