Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Romeinen 1         Romeinen 3 >>

Romeinen 2

2:1  Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

2:2  En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.

2:3  En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Literatuur:

2:4  Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Literatuur:

2:5  Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Literatuur:

2:6  Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; Literatuur:

2:7  Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; Literatuur:

2:8  Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; Literatuur:

2:9  Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek; Literatuur:

2:10  Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. Literatuur:

2:11  Want er is geen aanneming des persoons bij God. Literatuur:

2:12  Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; Literatuur:

2:13  (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; Literatuur:

2:14  Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Literatuur:

2:15  Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende). Literatuur:

2:16  In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie. Literatuur:

2:17  Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:18  En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:19  En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:20  Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Literatuur:

2:21  Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:22  Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:23  Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:24  Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 2)  

2:25  Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.

2:26  Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden?

2:27  En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?

2:28  Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Literatuur:

2:29  Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Literatuur:

<< Romeinen 1         Romeinen 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)