Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Lukas 23         Johannes 1 >>

Lukas 24

24:1  En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. Literatuur:

24:2  En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.

24:3  En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.

24:4  En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.

24:5  En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

24:6  Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was, Literatuur:

24:7  Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.

24:8  En zij werden indachtig Zijner woorden.

24:9  En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.

24:10  En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden.

24:11  En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.

24:12  Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.

24:13  En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus; Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:14  En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:15  En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:16  En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.

24:17  En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:18  En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:19  En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

24:20  En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben.

24:21  En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Literatuur:

24:22  Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;

24:23  En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft.

24:24  En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet.

24:25  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Literatuur:

24:26  Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? Literatuur:

24:27  En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. Literatuur:

24:28  En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou.

24:29  En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.

24:30  En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Literatuur:

24:31  En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. Literatuur:

24:32  En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

24:33  En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samenvergaderd, en die met hen waren;

24:34  Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.

24:35  En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.

24:36  En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! Literatuur:

24:37  En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen. Literatuur:

24:38  En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Literatuur:

24:39  Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. Literatuur:

24:40  En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.

24:41  En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?

24:42  En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.

24:43  En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

24:44  En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. Literatuur:

24:45  Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. Literatuur:

24:46  En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. Literatuur:

24:47  En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Literatuur:

24:48  En gij zijt getuigen van deze dingen. Literatuur:

24:49  En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Literatuur:

24:50  En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.

24:51  En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.

24:52  En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.

24:53  En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen. Literatuur:

<< Lukas 23         Johannes 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)