Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Lukas 22         Lukas 24 >>

Lukas 23

23:1  En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.

23:2  En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden, dat Deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggende, dat Hij Zelf Christus, de Koning is. Literatuur:

23:3  En Pilatus vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het.

23:4  En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in dezen Mens.

23:5  En zij hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hier toe.

23:6  Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileer was?

23:7  En verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.

23:8  En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig teken te zien, dat van Hem gedaan zou worden.

23:9  En hij vraagde Hem met vele woorden; doch Hij antwoordde hem niets.

23:10  En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.

23:11  En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus. Literatuur:

23:12  En op denzelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander; want zij waren te voren in vijandschap tegen den anderen.

23:13  En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:

23:14  Gij hebt dezen Mens tot mij gebracht, als een, die het volk afkerig maakt; en ziet, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in dezen Mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt;

23:15  Ja, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is.

23:16  Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.

23:17  En hij moest hun op het feest een loslaten.

23:18  Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.

23:19  Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en om een doodslag, in de gevangenis geworpen.

23:20  Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.

23:21  Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem!

23:22  En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.

23:23  Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger.

23:24  En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou.

23:25  En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.

23:26  En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

23:27  En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.

23:28  En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen. Literatuur:

23:29  Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. Literatuur:

23:30  Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. Literatuur:

23:31  Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Literatuur:

23:32  En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.

23:33  En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.

23:34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot. Literatuur:

23:35  En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

23:36  En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;

23:37  En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.

23:38  En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN.

23:39  En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.

23:40  Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?

23:41  En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

23:42  En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

23:43  En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Literatuur:

23:44  En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. Literatuur:

23:45  En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Literatuur:

23:46  En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. Literatuur:

23:47  Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. Literatuur:

23:48  En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Literatuur:

23:49  En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Literatuur:

23:50  En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, Literatuur:

23:51  (Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; Literatuur:

23:52  Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Literatuur:

23:53  En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. Literatuur:

23:54  En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan. Literatuur:

23:55  En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

23:56  En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod. Literatuur:

<< Lukas 22         Lukas 24 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)