Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Mattheüs 4         Mattheüs 6 >>

Mattheüs 5

5:1  En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. Literatuur:

5:2  En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Literatuur:

5:3  Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Literatuur:

5:4  Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Literatuur:

5:5  Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. Literatuur:

5:6  Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Literatuur:

5:7  Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Literatuur:

5:8  Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Literatuur:

5:9  Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Literatuur:

5:10  Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Literatuur:

5:11  Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Literatuur:

5:12  Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Literatuur:

5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.

5:14  Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Literatuur:

5:15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Literatuur:

5:16  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Literatuur:

5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Literatuur:

5:18  Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Literatuur:

5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Literatuur:

5:20  Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Literatuur:

5:21  Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Literatuur:

5:22  Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Literatuur:

5:23  Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Literatuur:

5:24  Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. Literatuur:

5:25  Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Literatuur:

5:26  Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben. Literatuur:

5:27  Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Literatuur:


Boekjes
Het gereedmaken van de bruid  

Artikelen
Het tiende gebod  (4)

5:28  Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. Literatuur:

5:29  Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Literatuur:

5:30  En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Literatuur:

5:31  Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Literatuur:

5:32  Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Literatuur:

5:33  Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden.

5:34  Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;

5:35  Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;

5:36  Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;

5:37  Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.

5:38  Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Literatuur:

5:39  Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; Literatuur:

5:40  En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; Literatuur:

5:41  En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. Literatuur:

5:42  Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil. Literatuur:

5:43  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Literatuur:

5:44  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Literatuur:

5:45  Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Literatuur:

5:46  Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Literatuur:

5:47  En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Literatuur:

5:48  Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Literatuur:

<< Mattheüs 4         Mattheüs 6 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)