Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Mattheüs 2         Mattheüs 4 >>

Mattheüs 3

3:1  En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, Literatuur:

3:2  En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

Boekjes
Het gereedmaken van de bruid  

Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

3:3  Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! Literatuur:

3:4  En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Literatuur:


Preken
De twee getuigen (Deel 3)  (2)

Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

3:5  Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

3:6  En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

3:7  Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Literatuur:

3:8  Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Literatuur:

3:9  En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Literatuur:

3:10  En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Literatuur:

3:11  Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Literatuur:

3:12  Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Literatuur:


Boekjes
Het gereedmaken van de bruid  

Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

3:13  Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Literatuur:

3:14  Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Literatuur:

3:15  Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. Literatuur:

3:16  En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. Literatuur:

3:17  En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! Literatuur:

<< Mattheüs 2         Mattheüs 4 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)