Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 21         Spreuken 23 >>

Spreuken 22

22:1  De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. Literatuur:


Artikelen
Het derde gebod  
Het negende gebod  (2)

22:2  Rijken en armen ontmoeten elkander; de HEERE heeft hen allen gemaakt.

22:3  Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich; maar de slechten gaan henen door, en worden gestraft. Literatuur:

22:4  Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven. Literatuur:

22:5  Doornen en strikken zijn in den weg des verkeerden; die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken.

22:6  Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Literatuur:

22:7  De rijke heerst over de armen; en die ontleent, is des leners knecht.

22:8  Die onrecht zaait, zal moeite maaien; en de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen. Literatuur:


Artikelen
Het zevende gebod  (2)

22:9  Die goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood den armen gegeven.

22:10  Drijf den spotter uit, en het gekijf zal weggaan, en het geschil met de schande zal ophouden.

22:11  Die de reinheid des harten liefheeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning.

22:12  De ogen des HEEREN bewaren de wetenschap; maar de zaken des trouwelozen zal Hij omkeren.

22:13  De luiaard zegt: Er is een leeuw buiten; ik mocht op het midden der straten gedood worden!

22:14  De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht; op welken de HEERE vergramd is, zal daarin vallen.

22:15  De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Literatuur:

22:16  Die den arme verdrukt, om het zijne te vermeerderen, en den rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek.

22:17  Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap;

22:18  Want het is liefelijk, als gij die in uw binnenste bewaart; zij zullen samen op uw lippen gepast worden.

22:19  Opdat uw vertrouwen op den HEERE zij, maak ik u die heden bekend; gij ook maak ze bekend.

22:20  Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap?

22:21  Om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid; opdat gij de redenen der waarheid antwoorden moogt dengenen, die u zenden.

22:22  Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort.

22:23  Want de HEERE zal hun twistzaak twisten, en Hij zal dengenen, die hen beroven, de ziel roven.

22:24  Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man;

22:25  Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.

22:26  Wees niet onder degenen, die in de hand klappen, onder degenen, die voor schulden borg zijn.

22:27  Zo gij niet hadt om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen?

22:28  Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben. Literatuur:

22:29  Hebt gij een man gezien, die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden; voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden.

<< Spreuken 21         Spreuken 23 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)