Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 17         Spreuken 19 >>

Spreuken 18

18:1  Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid.

18:2  De zot heeft geen lust aan verstandigheid, maar daarin, dat zijn hart zich ontdekt. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 7)  

18:3  Als de goddeloze komt, komt ook de verachting en met schande versmaadheid.

18:4  De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren; en de springader der wijsheid is een uitstortende beek.

18:5  Het is niet goed, het aangezicht des goddelozen aan te nemen, om den rechtvaardige in het gericht te buigen.

18:6  De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen.

18:7  De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel.

18:8  De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks.

18:9  Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger. Literatuur:

18:10  De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

18:11  Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding. Literatuur:

18:12  Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen; en de nederigheid gaat voor de eer. Literatuur:

18:13  Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 7)  

18:14  De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen?

18:15  Het hart der verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der wijzen zoekt wetenschap.

18:16  De gift des mensen maakt hem ruimte, en zij geleidt hem voor het aangezicht der groten.

18:17  Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn; maar zijn naaste komt, en hij onderzoekt hem. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 7)  

18:18  Het lot doet de geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen machtigen.

18:19  Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad; en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.

18:20  Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen.

18:21  Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.

18:22  Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE.

18:23  De arme spreekt smekingen; maar de rijke antwoordt harde dingen.

18:24  Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 4)  (2)

<< Spreuken 17         Spreuken 19 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)