Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 15         Spreuken 17 >>

Spreuken 16

16:1  De mens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord der tong is van den HEERE.

16:2  Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.

16:3  Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Literatuur:

16:4  De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads. Literatuur:

16:5  Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.

16:6  Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend; en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade. Literatuur:


Preken
De vreze des Heren (Deel 4)  

Artikelen
Het negende gebod  (3)

16:7  Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Literatuur:

16:8  Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der inkomsten zonder recht.

16:9  Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.

16:10  Waarzegging is op de lippen des konings; zijn mond zal niet overtreden in het gericht.

16:11  Een rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk.

16:12  Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen; want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd.

16:13  De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen; en elkeen van hen zal liefhebben dien, die rechte dingen spreekt.

16:14  De grimmigheid des konings is als de boden des doods; maar een wijs man zal die verzoenen.

16:15  In het licht van des konings aangezicht is leven; en zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens.

16:16  Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver!

16:17  De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; hij behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.

16:18  Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val. Literatuur:

16:19  Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen.

16:20  Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den HEERE vertrouwt, is welgelukzalig.

16:21  De wijze van hart zal verstandig genoemd worden; en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen.

16:22  Het verstand dergenen, die het bezitten, is een springader des levens; maar de tucht der dwazen is dwaasheid. Literatuur:

16:23  Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen de lering vermeerderen.

16:24  Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.

16:25  Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Literatuur:

16:26  De ziel des arbeidzamen arbeidt voor zichzelven; want zijn mond buigt zich voor hem.

16:27  Een Belialsman graaft kwaad; en op zijn lippen is als brandend vuur.

16:28  Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend.

16:29  Een man des gewelds verlokt zijn naaste, en hij leidt hem in een weg, die niet goed is.

16:30  Hij sluit zijn ogen, om verkeerdheden te bedenken; zijn lippen bijtende, volbrengt hij het kwaad.

16:31  De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden.

16:32  De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt. Literatuur:

16:33  Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE. Literatuur:

<< Spreuken 15         Spreuken 17 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)