Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 14         Spreuken 16 >>

Spreuken 15

15:1  Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen. Literatuur:

15:2  De tong der wijzen maakt de wetenschap goed; maar de mond der zotten stort overvloediglijk dwaasheid uit.

15:3  De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. Literatuur:


Preken
Openbaring 2-3 en werken  (2)

15:4  De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in den geest.

15:5  Een dwaas zal de tucht zijns vaders versmaden; maar die de bestraffing waarneemt, zal kloekzinniglijk handelen.

15:6  In het huis des rechtvaardigen is een grote schat; maar in des goddelozen inkomst is beroerte.

15:7  De lippen der wijzen zullen de wetenschap uitstrooien; maar het hart der zotten niet alzo.

15:8  Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.

15:9  De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben.

15:10  De tucht is onaangenaam voor dengene die het pad verlaat; en die de bestraffing haat, zal sterven.

15:11  De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?

15:12  De spotter zal niet liefhebben, die hem bestraft; hij zal niet gaan tot de wijzen. Literatuur:


Artikelen
Het negende gebod  

15:13  Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door de smart des harten wordt de geest verslagen.

15:14  Een verstandig hart zal de wetenschap opzoeken; maar de mond der zotten zal met dwaasheid gevoed worden.

15:15  Al de dagen des bedrukten zijn kwaad; maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd.

15:16  Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij. Literatuur:

15:17  Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is, dan een gemeste os, en haat daarbij.

15:18  Een grimmig man zal gekijf verwekken; maar de lankmoedige zal den twist stillen.

15:19  De weg des luiaards is als een doornheg; maar het pad der oprechten is welgebaand.

15:20  Een wijs zoon zal den vader verblijden; maar een zot mens veracht zijn moeder.

15:21  De dwaasheid is den verstandeloze blijdschap; maar een man van verstand zal recht wandelen. Literatuur:

15:22  De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan. Literatuur:

15:23  Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd!

15:24  De weg des levens is den verstandige naar boven; opdat hij afwijke van de hel, beneden.

15:25  Het huis der hovaardigen zal de HEERE afrukken; maar de landpale der weduwe zal Hij vastzetten.

15:26  Des bozen gedachten zijn den HEERE een gruwel; maar der reinen zijn liefelijke redenen.

15:27  Die gierigheid pleegt, beroert zijn huis; maar die geschenken haat, zal leven. Literatuur:

15:28  Het hart des rechtvaardigen bedenkt zich, om te antwoorden; maar de mond der goddelozen zal overvloediglijk kwade dingen uitstorten.

15:29  De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.

15:30  Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed gerucht maakt het gebeente vet.

15:31  Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in het midden der wijzen vernachten.

15:32  Die de tucht verwerpt, die versmaadt zijn ziel; maar die de bestraffing hoort, krijgt verstand.

15:33  De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid; en de nederigheid gaat voor de eer. Literatuur:

<< Spreuken 14         Spreuken 16 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)