Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 13         Spreuken 15 >>

Spreuken 14

14:1  Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.

14:2  Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest den HEERE; maar die afwijkt in zijn wegen, veracht Hem.

14:3  In den mond des dwazen is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen.

14:4  Als er geen ossen zijn, zo is de krib rein; maar door de kracht van den os is der inkomsten veel. Literatuur:

14:5  Een waarachtig getuige zal niet liegen; maar een vals getuige blaast leugens.

14:6  De spotter zoekt wijsheid, en er is gene; maar de wetenschap is voor den verstandige licht.

14:7  Ga weg van de tegenwoordigheid eens zotten mans; want gij zoudt bij hem geen lippen der wetenschap merken.

14:8  De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan; maar dwaasheid der zotten is bedriegerij. Literatuur:


Artikelen
Het negende gebod  (2)

14:9  Elke dwaas zal de schuld verbloemen; maar onder de oprechten is goedwilligheid.

14:10  Het hart kent zijn eigen bittere droefheid; en een vreemde zal zich met deszelfs blijdschap niet vermengen.

14:11  Het huis der goddelozen zal verdelgd worden; maar de tent der oprechten zal bloeien.

14:12  Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Literatuur:

14:13  Het hart zal ook in het lachen smart hebben; en het laatste van die blijdschap is droefheid.

14:14  Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden; maar een goed man van zich zelven.

14:15  De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang.

14:16  De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig, en zorgeloos.

14:17  Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden.

14:18  De slechten erven dwaasheid; maar de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen.

14:19  De kwaden buigen voor het aangezicht der goeden neder, en de goddelozen voor de poorten des rechtvaardigen.

14:20  De arme wordt zelfs van zijn vriend gehaat; maar de liefhebbers des rijken zijn vele.

14:21  Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is welgelukzalig.

14:22  Dwalen zij niet, die kwaad stichten? Maar weldadigheid en trouw is voor degenen, die goed stichten.

14:23  In allen smartelijken arbeid is overschot; maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek.

14:24  Der wijzen kroon is hun rijkdom; de dwaasheid der zotten is dwaasheid.

14:25  Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger.

14:26  In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen.

14:27  De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods. Literatuur:

14:28  In de menigte des volks is des konings heerlijkheid; maar in gebrek van volk is eens vorsten verstoring.

14:29  De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. Literatuur:

14:30  Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen.

14:31  Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker; maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.

14:32  De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood.

14:33  Wijsheid rust in het hart des verstandigen; maar wat in het binnenste der zotten is, wordt bekend.

14:34  Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natien. Literatuur:

14:35  Het welbehagen des konings is over een verstandigen knecht; maar zijn verbolgenheid zal zijn over dengene, die beschaamd maakt.

<< Spreuken 13         Spreuken 15 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)