Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 5         Spreuken 7 >>

Spreuken 6

6:1  Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt;

6:2  Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds.

6:3  Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste.

6:4  Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering;

6:5  Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.

6:6  Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; Literatuur:

6:7  Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende, Literatuur:

6:8  Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst. Literatuur:

6:9  Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? Literatuur:

6:10  Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;

6:11  Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

6:12  Een Belialsmens, een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds om;

6:13  Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren;

6:14  In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeedt te aller tijd kwaad; hij werpt twisten in.

6:15  Daarom zal zijn verderf haastelijk komen; hij zal schielijk verbroken worden, dat er geen genezen aan zij.

6:16  Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: Literatuur:

6:17  Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; Literatuur:

6:18  Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen; Literatuur:

6:19  Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt. Literatuur:

6:20  Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.

6:21  Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.

6:22  Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.

6:23  Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens; Literatuur:

6:24  Om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor het gevlei der vreemde tong.

6:25  Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat ze u niet vangen met haar oogleden.

6:26  Want door een vrouw, die een hoer is, komt men tot een stuk broods; en eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel. Literatuur:

6:27  Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden? Literatuur:

6:28  Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden? Literatuur:

6:29  Alzo die tot zijns naasten huisvrouw ingaat; al wie haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden. Literatuur:

6:30  Men doet een dief geen verachting aan, als hij steelt om zijn ziel te vullen, dewijl hij honger heeft;

6:31  En gevonden zijnde, vergeldt hij het zevenvoudig; hij geeft al het goed van zijn huis.

6:32  Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos; hij verderft zijn ziel, die dat doet;

6:33  Plage en schande zal hij vinden, en zijn smaad zal niet uitgewist worden.

6:34  Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.

6:35  Hij zal geen verzoening aannemen; en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot.

<< Spreuken 5         Spreuken 7 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)