Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 3         Spreuken 5 >>

Spreuken 4

4:1  Hoort, gij kinderen! de tucht des vaders, en merkt op, om verstand te weten.

4:2  Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.

4:3  Want ik was mijns vaders zoon, teder, en een enige voor het aangezicht mijner moeder.

4:4  Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.

4:5  Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

4:6  Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

4:7  De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

4:8  Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

4:9  Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

4:10  Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden.

4:11  Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.

4:12  In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt, zult gij niet struikelen.

4:13  Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.

4:14  Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen. Literatuur:

4:15  Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.

4:16  Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen.

4:17  Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.

4:18  Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

4:19  De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.

4:20  Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Literatuur:

4:21  Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Literatuur:

4:22  Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. Literatuur:

4:23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Literatuur:

4:24  Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Literatuur:

4:25  Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Literatuur:

4:26  Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Literatuur:

4:27  Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. Literatuur:

<< Spreuken 3         Spreuken 5 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)