Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 95         Psalmen 97 >>

Psalmen 96

96:1  Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!

96:2  Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.

96:3  Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.

96:4  Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.

96:5  Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.

96:6  Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom.

96:7  Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.

96:8  Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.

96:9  Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Literatuur:

96:10  Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.

96:11  Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid.

96:12  Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen. Literatuur:

96:13  Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. Literatuur:

<< Psalmen 95         Psalmen 97 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)