Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 70         Psalmen 72 >>

Psalmen 71

71:1  Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.

71:2  Red mij door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij, en verlos mij.

71:3  Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

71:4  Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen, die verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen.

71:5  Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan.

71:6  Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U.

71:7  Ik ben velen als een wonder geweest; doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.

71:8  Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.

71:9  Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

71:10  Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te zamen,

71:11  Zeggende: God heeft hem verlaten; jaagt na, en grijpt hem, want er is geen verlosser.

71:12  O God, wees niet verre van mij; mijn God! haast U tot mijn hulp.

71:13  Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn ziel tegen zijn; laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad zoeken.

71:14  Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

71:15  Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, den gansen dag Uw heil; hoewel ik de getallen niet weet.

71:16  Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen.

71:17  O God! Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen. Literatuur:

71:18  Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht. Literatuur:

71:19  Ook is Uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte; Gij, Die grote dingen gedaan hebt; o God! wie is U gelijk? Literatuur:

71:20  Gij, Die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij weder levend maken, en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde.

71:21  Gij zult mijn grootheid vermeerderen, en mij rondom vertroosten.

71:22  Ook zal ik U loven met het instrument der luit, Uw trouw, mijn God; ik zal U psalmzingen met de harp, o Heilige Israels!

71:23  Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt.

71:24  Ook zal mijn tong Uw gerechtigheid den gansen dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden, die mijn kwaad zoeken.

<< Psalmen 70         Psalmen 72 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)