Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 53         Psalmen 55 >>

Psalmen 54

54:1  Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth; (:) Als de Zifieten gekomen waren, en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons? (:) O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.

54:2  (:) O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.

54:3  (:) Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela.

54:4  (:) Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen.

54:5  (:) Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid.

54:6  (:) Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed.

54:7  (:) Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden.

<< Psalmen 53         Psalmen 55 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)