Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 37         Psalmen 39 >>

Psalmen 38

38:1  Een psalm van David, om te doen gedenken. (:) O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.

38:2  (:) Want Uw pijlen zijn in mij gedaald, en Uw hand is op mij nedergedaald.

38:3  (:) Er is niets geheels in mijn vlees, vanwege Uw gramschap; er is geen vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonde.

38:4  (:) Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.

38:5  (:) Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.

38:6  (:) Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.

38:7  (:) Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plage, en er is niets geheels in mijn vlees.

38:8  (:) Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.

38:9  (:) HEERE! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.

38:10  (:) Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.

38:11  (:) Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre.

38:12  (:) En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken den gansen dag listen.

38:13  (:) Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet.

38:14  (:) Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.

38:15  (:) Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!

38:16  (:) Want ik zeide: Dat zij zich toch over mij niet verblijden! Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken.

38:17  (:) Want ik ben tot hinken gereed, en mijn smart is steeds voor mij.

38:18  (:) Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.

38:19  (:) Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig; en die mij om valse oorzaken haten, worden groot.

38:20  (:) En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.

38:21  (:) Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij.

38:22  (:) Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil!

<< Psalmen 37         Psalmen 39 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)