Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 3         Psalmen 5 >>

Psalmen 4

4:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (:) Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.

4:2  (:) Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.

4:3  (:) Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.

4:4  (:) Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. Literatuur:

4:5  (:) Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Literatuur:

4:6  (:) Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE! Literatuur:

4:7  (:) Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Literatuur:

4:8  (:) Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen. Literatuur:

<< Psalmen 3         Psalmen 5 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)