Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 37         Job 39 >>

Job 38

38:1  Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide:

38:2  Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

38:3  Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

38:4  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Literatuur:

38:5  Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Literatuur:

38:6  Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Literatuur:

38:7  Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten. Literatuur:

38:8  Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam? Literatuur:

38:9  Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek; Literatuur:

38:10  Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren; Literatuur:

38:11  En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven. Literatuur:

38:12  Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? Hebt gij den dageraad zijn plaats gewezen;

38:13  Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?

38:14  Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem, en zij gesteld worden als een kleed?

38:15  En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?

38:16  Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee, en hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld?

38:17  Zijn u de poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods?

38:18  Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet.

38:19  Waar is de weg, daar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats?

38:20  Dat gij dat brengen zoudt tot zijn pale, en dat gij merken zoudt de paden zijns huizes?

38:21  Gij weet het, want gij waart toen geboren, en uw dagen zijn veel in getal.

38:22  Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?

38:23  Dien Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid, tot den dag des strijds en des oorlogs!

38:24  Waar is de weg, daar het licht verdeeld wordt, en de oostenwind zich verstrooit op de aarde?

38:25  Wie deelt voor den stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht der donderen?

38:26  Om te regenen op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen mens is;

38:27  Om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen.

38:28  Heeft de regen een vader, of wie baart de druppelen des dauws?

38:29  Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart den rijm des hemels?

38:30  Als met een steen verbergen zich de wateren, en het vlakke des afgrond wordt omvat.

38:31  Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

38:32  Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden?

38:33  Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?

38:34  Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?

38:35  Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij?

38:36  Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft den zin het verstand gegeven?

38:37  Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des hemels nederleggen?

38:38  Als het stof doorgoten is tot vastigheid, en de kluiten samenkleven?

38:39  (:) Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen vervullen?

38:40  (:) Als zij nederbukken in de holen, en in den kuil zitten, ter loering?

38:41  (:) Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen, omdat er geen eten is?

<< Job 37         Job 39 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)