Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 12         Job 14 >>

Job 13

13:1  Ziet, dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan. Literatuur:

13:2  Gelijk gijlieden het weet, weet ik het ook; ik zwicht niet voor u. Literatuur:

13:3  Maar ik zal tot den Almachtige spreken, en ben belust mij te verdedigen voor God. Literatuur:

13:4  Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders; gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Literatuur:

13:5  Och, of gij gans stilzweegt! Dat zou ulieden voor wijsheid wezen.

13:6  Hoort toch mijn verdediging, en merkt op de twistingen mijner lippen.

13:7  Zult gij voor God onrecht spreken, en zult gij voor Hem bedriegerij spreken?

13:8  Zult gij Zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten?

13:9  Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken? Zult gij met Hem spotten, gelijk men met een mens spot?

13:10  Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgene het aangezicht aanneemt.

13:11  Zal u niet Zijn hoogheid verschrikken, en Zijn vreze over u vallen?

13:12  Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem.

13:13  Houdt stil van mij, opdat ik spreke, en er ga over mij, wat het zij. Literatuur:

13:14  Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen, en mijn ziel in mijn hand stellen? Literatuur:

13:15  Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen. Literatuur:

13:16  Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn; maar een huichelaar zal voor Zijn aangezicht niet komen.

13:17  Hoort naarstiglijk mijn rede, en mijn aanwijzing met uw oren.

13:18  Ziet nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld; ik weet, dat ik rechtvaardig zal verklaard worden.

13:19  Wie is hij, die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik den geest geven.

13:20  Alleenlijk doe twee dingen niet met mij; dan zal ik mij van Uw aangezicht niet verbergen.

13:21  Doe Uw hand verre van op mij, en Uw verschrikking make mij niet verbaasd.

13:22  Roep dan, en ik zal antwoorden; of ik zal spreken, en geef mij antwoord.

13:23  Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonden mij bekend.

13:24  Waarom verbergt Gij Uw aangezicht, en houdt mij voor Uw vijand?

13:25  Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen, en zult Gij een drogen stoppel vervolgen?

13:26  Want Gij schrijft tegen mij bittere dingen; en Gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid.

13:27  Gij legt ook mijn voeten in den stok, en neemt waar al mijn paden; Gij drukt U in de wortelen mijner voeten,

13:28  En hij veroudert als een verrotting, als een kleed, dat de mot opeet.

<< Job 12         Job 14 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)