Vraag: Wat betekent 'niet-trinitarisch'?De Church of the Great God is "niet-trinitarisch". Eenvoudig gezegd betekent dit, dat we niet geloven in de traditionele, door mensen bedachte hypothese van een drie-enig God (dat is "één God bestaande uit drie gelijkwaardige Personen"). De leerstelling van de drie-eenheid kan niet in de Bijbel worden teruggevonden, daar deze honderden jaren na de dood van de apostelen en de voltooiing van de Schrift door katholieke theologen in elkaar werd gedraaid. Het trinitarisme is een mengeling van Joodse, Griekse en Romeinse filosofieën, losjes gebaseerd op een handvol bijbelverzen die uit hun verband werden gerukt of aan de tekst werden toegevoegd.

De Schrift openbaart dat God de Vader de allerhoogste God is, en de Zoon, Jezus Christus, al is Hij zeer zeker een goddelijk wezen, is in alle dingen onderworpen aan de Vader (zie Johannes 6:38; 14:28). De Heilige Geest is de kracht of essentie van het goddelijk denken die zowel de Vader als de Zoon gebruiken om Hun werk te doen. Het is geen afzonderlijk wezen, net zo min als de "geest in de mens" (1 Corinthiërs 2:11) een afzonderlijk wezen is in ieder mens.

De Schrift openbaart dat de Godfamilie in plaats van beperkt te zijn tot twee (of drie) Wezens, in het proces van uitbreiding verkeert door Gods plan van behoud. Elke ware christen is een "verwekte" zoon of dochter van God de Vader en een broer of zus van Jezus Christus. Als zodanig zijn ware christenen "verwekte" leden van de Godfamilie en zullen ze, als ze tot het einde toe trouw blijven, als volwaardige leden "geboren" worden bij de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde.

Al is dit, als men dit voor de eerste keer hoort, verbazingwekkend, het wordt volledig door Gods woord ondersteund. Romeinen 8:29 zegt ons dat de Vader heiligen "naar het beeld van Zijn Zoon" aan het vormen is, "opdat Hij [Jezus Christus] de eerstgeborene onder vele broederen zou zijn". Let erop dat Hij de eerstgeborene is, niet de "eniggeborene". Evenzo identificeert Colossenzen 1:18 Jezus Christus als "de eerstgeborene uit de doden", erop duidend dat ook anderen "uit de doden" geboren zullen worden in de Godfamilie als ze bij Jezus Christus' wederkomst opgewekt zullen worden. Daarnaast zegt Efeziërs 3:14-15 dat "elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt" naar de Vader. De heiligen hebben de familienaam aangenomen, waardoor ze laten zien dat ze reeds deel uitmaken van die familie, zelfs al zullen ze er niet volledig in geboren worden totdat ze in geestelijke wezens worden veranderd (vergelijk Johannes 3:3-8; 1 Corinthiërs 15:50).

In tegenstelling hiermee noemt de Bijbel de Heilige Geest nooit in samenhang met een familierelatie of als deel uitmakend van de Godfamilie. De Schrift spreekt over de Geest als de kracht (Handelingen 1:8) of het denken van God, de kracht van liefde en een gezonde geest (2 Timotheüs 1:7). Daar deze voortkomt uit God, kan er dus worden gezegd dat deze wordt "uitgestort" (Titus 3:5-6), "geblazen" (Johannes 20:22) en gebruikt om te "vervullen" (Handelingen 2:4) en "zalven" (Handelingen 10:38).

Tenslotte openbaart Gods woord ook dat de Vader en de Zoon niet gelijk zijn. In Johannes 14:28 stelt Jezus ondubbelzinnig: "Mijn Vader is meer dan Ik." Evenzo zegt Paulus de gemeente in Corinthe "het hoofd van Christus is God" (1 Corinthiërs 11:3), daarmee duidelijk tot uitdrukking brengend dat God en Christus niet gelijk zijn. Zij zijn beiden goddelijk - beiden goddelijke wezens - maar ze vervullen heel verschillende rollen.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)