Vraag: Wat gelooft de CGG betreffende echtscheiding en hertrouwen?



Hebreeën 13:4 zegt: "Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld." Wij geloven dat het huwelijk, een belofte van trouw met God als getuige uitgesproken en God als toezichthouder op het contract, een levenslang contract is tussen man en vrouw. Het is de basis van het gezin, een fysiek type van Gods geestelijke Gezin.

Echtscheiding is een heel ernstige zaak en beide partijen zouden zich heel wat inspanning moeten getroosten om deze te voorkomen. Echtscheiding kan niet "om iedere reden" worden gerechtvaardigd. Jezus herhaalde Zijn beperkte tolerantie voor echtscheiding en hertrouwen in Mattheüs 19:1-9, waar Hij het beperkt tot porneia. Dit woord omvat op basis van zijn definitie en bijbelse voorbeelden bedrieglijke seks voor het huwelijk, overspel, homoseksualiteit en elke andere seksuele zonde. Openbaring 2:20-22 laat bijvoorbeeld Izebel, een getrouwde vrouw, zien als iemand die zowel ontucht als overspel bedrijft.

1 Corinthiërs 7 stelt duidelijk dat als twee getrouwde mensen scheiden, ze niet moeten hertrouwen. Paulus maakt een uitzondering - die door Christus wordt geaccepteerd en als Schrift gecanoniseerd - als God slechts één partner uit een huwelijk roept. Als de onbekeerde partner de bekeerde verhindert God vrijelijk te dienen, beschouwt God dit als een geval van verstoting door de onbekeerde partner. Als er om die reden een echtscheiding plaatsvindt, mag de bekeerde partij hertrouwen, maar slechts met een andere bekeerde persoon.

Jezus Christus scheidde niet in een opwelling van het oude Israël, maar slechts nadat zij herhaaldelijk geestelijke hoererij had bedreven en daarover gebrek aan berouw toonde. Israël was een onbekeerde vrouw. Zij brak het huwelijksverbond en eenmaal gescheiden stond het Hem vrij te hertrouwen, zelfs zonder eerst te sterven. Zijn dood was nodig omdat geen enkele toekomstige bruid ooit zou kunnen kwalificeren met Hem te trouwen, tenzij ze gereinigd was door de vergeving van zonden door Zijn bloed. De kerk van het Nieuwe Verbond kwalificeert zich om Hem te trouwen alleen maar op basis van de zojuist vermelde kwalificatie.



Terug naar de Index

















 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)