Vraag: Was Herbert W. Armstrong een apostel? Was hij de 'Elia die komen zou'?Een apostel is een afgevaardigde, gezant, agent, ambassadeur of vertegenwoordiger, erop duidend dat hij iemand is die met een boodschap of opdracht wordt gezonden. Jezus Zelf wordt in Hebreeën 3:1 een apostel genoemd, en Hij stelde er twaalf aan om na Hem het evangelie te verspreiden. Ook andere mannen worden in het Nieuwe Testament als apostel bestempeld: Paulus, Barnabas, Jacobus en Judas vallen zeer zeker in deze klasse, en Paulus noemt de onbekende Andronikus en Junias in Romeinen 16:7 apostelen, evenals hij dat schijnt te doen met Silas en mogelijk ook Timotheüs in 1 Thessalonicenzen 2:6.

Apostelen van Christus laten de "tekenen van een apostel" zien (2 Corinthiërs 12:12), die de vrucht zijn van hun dienstbetoon, zoals het verkondigen van het evangelie, genezingen, het uitwerpen van demonen, het tot bekering komen van mensen, het stichten van gemeenten en het duidelijk maken van leerstellingen. Bij Herbert Armstrong kwamen al deze aspecten tot uiting. Als onze "vader in het geloof", direct of indirect, speelde hij een rol in de bekering van ons allemaal.

Hij was echter evenals Paulus een "ontijdige" apostel (1 Corinthiërs 15:8). In geen enkel opzicht was hij gelijk aan de oorspronkelijke twaalf, die in het Koninkrijk zullen heersen over de twaalf stammen van Israël (Lucas 22:30; Openbaring 21:12-14). Herbert Armstrong werd door God tot apostel opgeleid om als apostel een opdracht uit te voeren: de verkondiging van het evangelie en het stichten van de kerk in de tijd dat het einde naderbij kwam.

Voor wat betreft de "Elia die komen zou" kan het zijn dat Herbert Armstrong enkele functies van Elia heeft vervuld (Maleachi 3:1-3; 4:5-6), maar met het verstrijken van de tijd schijnt het dat hij dit type niet volledig heeft vervuld. In feite laat Jezus in Mattheüs 17:10-13 zien dat Johannes de Doper dit type vervulde. Als dit type tweeledig is, dan zal er een andere "Elia" opstaan voor de tweede komst van Christus om de weg voor te bereiden voor Zijn wederkomst en de oprichting van het Koninkrijk van God.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)