Wat is de 'hel'?

Ambassador College Bijbelcursus Les 6
1972

Zelfs al bent u een trouwe en gelovige christen, u kunt tóch naar de hel gaan! Velen van uw dierbaren bevinden zich op dit moment in de hel! Laat dit u echter niet verontrusten. U heeft waarschijnlijk nog nooit de WAARHEID gehoord over wat de "hel" wérkelijk is — en vanwaar de meeste denkbeelden over dit onderwerp afkomstig zijn. Wat leert de Bijbel precies over de "hel"?

MILJOENEN mensen verkeren in onzekerheid over de "hel". Wat is het? Wáár is het? Wie gaat er eigenlijk naar toe? En waarom?

Is de "hel" een letterlijke plaats — een geografisch gebied? Is het ergens binnenin de aarde, in het hart van de zon of ver weg in het heelal?

Een door het weekblad Margriet in 1967 gepubliceerde enquête toonde aan dat 49 procent van de Nederlanders in het bestaan van een hemel gelooft, maar dat slechts 32 procent overtuigd is van de werkelijkheid van een hel.

Hoe is dit verschil te verklaren?

Waarschijnlijk omdat veel mensen die in een hemel geloven, er eenvoudig niet in kunnen komen dat een genadige en liefdevolle God iemand naar een plaats van eeuwige pijniging zou kunnen verwijzen!

Gangbare ideeën over de hel

Uit een onderzoek in Nieuw-Zeeland bleek dat 60 procent van de Nieuwzeelanders gelooft dat de hel alleen een gemoedstoestand is. Slechts 26 procent geloofde dat de hel een letterlijke plaats is.

In San Francisco werd aan willekeurige voorbijgangers gevraagd: "Hoe denkt u dat de hel eruitziet?" Sommige antwoorden onthullen de volslagen verwarring die op dit punt in de gedachten van de mensen heerst.

De eerste ondervraagde: "Ik twijfel er eerlijk gezegd aan of een dergelijke plaats wel bestaat. Ik geloof dat de hel een middel is om de mensen bang te maken zodat ze een beter leven zullen leiden ... Als er zo'n plaats bestaat, dan is die vermoedelijk rotsachtig en bewoond door mensen die vuren opstoken of rotsblokken moeten vergruizelen."

De tweede: "Het denkbeeld van de hel is een van de beste middelen ter wereld om kinderen te leren gehoorzaam te zijn. Ik voor mij denk echter dat het alleen maar een bijbelse uitdrukking is."

De derde: "Toen ik jong was, had ik een duidelijk beeld van hoe de hel eruitzag — vlammen en een duivel met bokkepoten en horens. Maar dat ontgroei je, net als Sinterklaas."

De vierde: "Ik denk er liever niet aan."

De vijfde: "Ik heb er nooit over nagedacht, behalve wanneer ik het in opera's of op het toneel uitgebeeld zag."

De zesde: "Ik stel mij de hel als een grote, hete, troosteloze woestijn voor. Ik denk wel dat hij bestaat. Niet onder de grond. Maar aangezien Iemand ons hier op aarde heeft geplaatst, zou Hij ook net zo goed een verblijfplaats voor ons gemaakt kunnen hebben voor later."

De zevende: "De hel is een plaats van vreugdeloze opsluiting, zoals in een gevangenis. Er hoeven geen vlammen te zijn. Meer een pijniging van de geest. Ik geloof dat het een bepaalde plaats is, hoewel die niet beneden hoeft te zijn net zo min als de hemel boven moet zijn."

Hier hebben we vele vage ideeën over de hel, maar kennis ontbreekt nagenoeg. Waarschijnlijk bestaat de kennelijke meerderheid uit mensen die er eenvoudig "liever niet aan willen denken"!

Hoe de geestelijkheid erover denkt

Veel hedendaagse theologen geloven niet in een letterlijke "hel". Eén zei: "De hel is in wezen een scheiding van God — geen pijniging als zodanig, maar een geestelijke foltering."

Een ander beschreef de hel als "een toestand van het menselijk bestaan".

Volgens een andere predikant is de hel "het verlies van communicatie, ongevoeligheid voor geestelijke waarden, het besef van hoezeer we in alles te kort zijn geschoten, de herinnering aan sommige dingen die we gedaan hebben".

Wat een hopeloze verwarring!

Wordt het niet hoog tijd dat we de waarheid uit de Bijbel leerden kennen?

De "helse verdoemenis"

Bijna iedereen aanvaardt wel één van twee extreme opvattingen betreffende de "hel". De ene groep ontkent geheel en al dat er een hel bestaat. Zij wijzen de hel af als een oeroud bijgeloof dat niets met het moderne leven te maken heeft.

De andere groep, met inbegrip van de meeste zogenaamde orthodoxe bijbelgelovigen, stelt zich de hel voor als een vreselijke plaats van nimmer eindigende pijniging, waar de duivel regeert en waar zijn demonen met het grootste leedvermaak zondaars als miljoenen worstjes aan het spit "roosteren". Er is volgens déze opvatting bitter geween en tandengeknars, afgrijselijk gevloek, gegil en gekrijs van mensen in de eeuwige pijn.

Een goede, kernachtige samenvatting van dit gangbare geloof vonden wij in de Encyclopedia Americana:

"Naar algemeen aangenomen wordt is de hel de verblijfplaats van boze geesten; de onderwereld ... waar de zielen der verdoemden na hun dood terechtkomen voor het ondergaan van onbeschrijfelijke pijnigingen en eeuwige straffen ... Sommigen hebben het zich voorgesteld als een door de Godheid geschapen oord, waar Hij met onvoorstelbare hardheid door alle eeuwen heen de zielen straft van hen die door ongeloof of door de verering van valse goden Zijn woede hebben opgewekt. Het is een oord van nooit aflatende, NIMMER EINDIGENDE goddelijke wraakneming. Dit is de opvatting die over het algemeen door katholieken en protestanten wordt gedeeld. Het is tevens de opvatting van de moslems ... De hoofdtrekken van de hel zoals die door de theologen der Hindoes, Perzen, Egyptenaren, Grieken en die der christenen worden opgevat, zijn in wezen identiek" (uit het artikel "Hell"; nadruk van ons door de gehele les).

Maar waarom geloven de mensen wat ze geloven? Van waar of wie zijn deze gangbare ideeën afkomstig?

Van de heidenen

Enkele vooraanstaande geestelijke leiders uit de middeleeuwen hebben geschriften en leerstellingen nagelaten, waaraan allerwegen zóveel geloof gehecht werd, dat zij de erkende leer van de zich christelijk noemende wereld werden. Twee der voornaamste van deze invloedrijke schrijvers waren Augustinus (345-430 n.Chr.) en Dante Alighieri (1265-1321 n.Chr.).

Augustinus redeneerde dat er een voorlopige reiniging van onvolkomen zielen moest plaatsvinden in louterend vuur. Evenals andere invloedrijke figuren in de zich christelijk noemende kerk, werd hij beïnvloed door "vóórchristelijke doctrines" — de leer van heidense filosofen uit de oudheid.

Dante schreef een geweldig populair dichtwerk, de Divina Commedia, in drie delen — Hel, Louteringsberg en Paradijs. "Van alle dichters uit de nieuwere tijd", aldus een moderne schrijver, "was Dante Alighieri misschien wel de meest educatieve. Waarschijnlijk had hij een grotere invloed op de loop der beschaving dan enig ander sedert zijn tijd ... Hij schreef, in ongeëvenaard proza, een denkbeeldig en luguber verhaal van een naargeestige hel — een lang gedicht met bepaalde gezegden die de aandacht van de wereld trokken, zoals: 'Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt!' Dit maakte een geweldige indruk en beïnvloedde de algemeen heersende christelijke gedachtengang en leer in grote mate. Zijn 'Inferno' was gebaseerd op Vergilius en Plato" (Dante and His Inferno).

Naar verluidt was Dante zo gefascineerd en verrukt over de ideeën en opvattingen van de heidense filosofen Plato en Vergilius, dat hij geloofde dat zij goddelijk geïnspireerd waren.

Wie waren Plato en Vergilius eigenlijk?

In de Algemene Winkler Prins lezen we: "Vergilius, de grootste Romeinse dichter (70-19 v.Chr.). Hij nam in de Romeinse cultuur ... de plaats in, die Homerus in de Griekse had. Vooral zijn Aeneis was schoolboek en 'bijbel' van de oudheid. Men vond er allerlei verborgen wijsheid in, zodat Vergilius in de middeleeuwen als groot tovenaar te boek stond. Dante koos hem, als hoogste vertegenwoordiger van menselijke wijsheid, tot zijn leidsman tot aan de poort van het Paradijs. Reeds in de oudheid had men in Vergilius bijna een christen gezien, vooral om zijn visie van een komend vrederijk."

Plato, geboren te Athene in 427 v.Chr., was een leerling van de vermaarde Socrates. Plato's beroemde dialoog Phaedo leerde de onsterfelijkheid van de ziel, de grondslag van Dantes leer van een eeuwigdurende hel waarin verdoemde "zielen" verondersteld werden een eeuwigdurende straf te ondergaan.

De opvatting van de wereld over de "hel" is dus uitgesproken een voortbrengsel van menselijk denken — van heidense speculatie — naar gelang men over het uiteindelijk lot van de goddelozen ging nadenken.

En de miljarden van het mensdom dan?

Voordat we de Bijbel er op nazien om te weten te komen of de algemene ideeën over de hel wáár zouden kunnen zijn, laten we eerst eens zien waar deze opvatting, zo ze waar mocht zijn, ons heen zou leiden.

Op aarde leven meer dan drie miljard mensen. De dichtst bevolkte landen zijn China, India en andere delen van Azië. Maar ondanks de pogingen van westerse zendelingen en missionarissen heeft ongeveer de helft van alle mensen op aarde zelfs maar gehoord van de enige naam door welke men zalig moet worden (Handelingen 4:12) — de naam van "Jezus Christus"!

Letterlijk miljarden mensen op aarde hebben geleefd en zijn gestorven zonder iets over "behoud" te hebben geweten — zonder ooit een Bijbel te hebben gezien.

Denkt u zich nu eens in wat dat betekent. Als alle "verdoemden" meteen naar een infernale hel gaan bij hun overlijden, dan is meer dan de helft van de mensen die ooit op aarde geleefd hebben, aan deze verschrikkelijke bestraffing overgeleverd zonder dat ze ooit een kans hebben gehad eraan te ontkomen!

Kunt u werkelijk geloven dat dát de methode van een alwijze, genadige en liefhebbende God is om Zijn doel hier beneden te volvoeren?

WAT IS DE WAARHEID?

We staan tegenover de volgende alternatieven: óf de Schepper openbaart de WAARHEID over dit punt in Zijn geïnspireerde Woord, óf we moeten alle hoop opgeven en bekennen dat we het eenvoudig niet weten. Of we geloven wat in de Bijbel staat, óf we moeten — als we rationeel en eerlijk zijn — toegeven dat we hierover onwetend zijn.

Wat zégt God dan wel over de "hel" in de Bijbel? Dat zal u verbazen! Verzuim dus niet alle teksten te lezen die in deze les gegeven worden en BEWIJS de waarheid uit de Bijbel door die met uw eigen ogen te lezen.

LES 6

Christus sprak over "hellevuur"

1. Voor welke straf waarschuwde Christus degenen die niet wilden ophouden te zondigen — die verschillende van hun ledematen niet wilden nalaten te gebruiken (niet letterlijk "afhouwen") om zonde te begaan? Markus 9:43.

OPMERKING: "Hel" is een Nederlands woord. Toen Markus de woorden van Christus optekende, schreef hij in de Griekse taal. Het Griekse woord dat als "hel" vertaald is en dat Markus onder inspiratie opschreef, is gehenna. Aangezien Christus in dit vers zegt dat de zondaar niets anders wacht dan "heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur", volgt daaruit dat degenen die naar gehenna gaan, een straf in de vorm van vuur zullen ontvangen.

Houd dus in gedachten dat Christus het Griekse woord gehenna met vuur in verband bracht.

2. Wat zei Christus in Markus 9:45 om nog eens de nadruk te leggen op wat Hij in vers 43 had gezegd?

OPMERKING: Markus schreef hier in vers 45 hetzelfde Griekse woord gehenna op dat hij in vers 43 gebruikte. De vertalers van de Statenvertaling van 1637 kozen het Nederlandse woord "hel" voor dit Griekse woord gehenna. We zullen later meer over de ware betekenis van dit woord te weten komen.

3. Legde Christus nogmaals de nadruk op wat Hij over het "hellevuur" had gezegd? Vers 47.

OPMERKING: Het Griekse woord dat Markus in dit vers gebruikte, is andermaal gehenna. Gehenna heeft dus duidelijk met vuur te maken! Maar er zijn nog andere woorden in de Bijbel die ook als "hel" vertaald zijn.

Het Nederlandse woord "hel" verkeerd toegepast

We moeten bij het nagaan van het gebruik van het woord "hel" in het Oude en Nieuwe Testament in gedachten houden dat het O.T. oorspronkelijk in de Hebreeuwse taal werd geschreven, en het N.T. in het Grieks.

In onze Statenvertaling wordt het woord "hel" helaas gebruikt als de vertaling van drie verschillende woorden die elk een ANDERE BETEKENIS hebben. Het vertegenwoordigt: 1. het Hebreeuwse woord "sjeool" van het O.T., en het Griekse woord "hades" van het N.T. Het resultaat is dat het woord "hel", vooral op plaatsen in het Nieuwe Testament, volkomen verkeerd is toegepast; 2. het equivalent voor het Griekse woord "tartaros" (2 Petrus 2:4); en 3. het Griekse woord "gehenna".

Hieruit zien we dus dat de werkelijke betekenis van de drie verschillende Griekse woorden — hades (gelijk aan het Hebreeuwse sjeool van het Oude Testament), tartaros en gehenna — door elkaar gehaald zijn, omdat de vertalers getracht hebben met het ene Nederlandse woord "hel" de definities van alle drie de woorden weer te geven! Geen wonder dat er in de gedachten van miljoenen mensen verwarring heerst.

Wat betekenen deze woorden eigenlijk?

Het oorspronkelijke oudtestamentische Hebreeuwse woord sjeool en het nieuwtestamentische Griekse woord hades betekenen beide hetzelfde — gewoon het graf. Deze woorden zijn op vele plaatsen in de Bijbel als "graf" vertaald geworden. "Hel" is een oud Nederlands woord, "afgeleid van helen, 'verbergen', dus betekent eigenlijk 'de plaats, waar de doden begraven zijn'" (Etymologisch Woordenboek van dr. J. de Vries). Maar heidense leer die algemeen ingang vond, bracht de mensen ertoe het oude Nederlandse woord "hel" abusievelijk te associëren met de lugubere waanvoorstellingen van Dante.

Het tweede Griekse woord, tartaros, dat ook als het Nederlandse woord "hel" vertaald werd, komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament (2 Petrus 2:4) en verwijst niet naar de mens, maar naar de toestand van verzekerde bewaring van gevallen engelen. In het Nederlands betekent het "duisternis van het stoffelijke heelal", "donkere afgrond" of "gevangenis".

En het woord gehenna dan? Dit Griekse woord is, zoals alle gezaghebbende bronnen toegeven, afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Hinnomdal dat even buiten Jeruzalem lag. Het was de plaats waar continu vuilnis werd verbrand. Afval, vuil, kadavers en lijken van verachte misdadigers werden in de vlammen van gehenna of het Hinnomdal geworpen. Gewoonlijk werd alles wat in dit dal terecht kwam door vuur verteerd — GEHEEL OPGEBRAND. Vandaar dat Christus het woord gehenna gebruikte voor de beschrijving van het vreselijke lot van zondaren die zich niet willen bekeren!

Twee verschillende "hellen"

Op de meeste plaatsen in het Nieuwe Testament waar we het woord "hel" zien, staat in het oorspronkelijke Grieks niet gehenna. Veel vaker is het hades — hetgeen absoluut niet verwijst naar vuur, maar naar een graf — een gat in de grond. Toch hebben de vertalers van de Statenvertaling de twee volkomen op zichzelf staande betekenissen van deze woorden door elkaar gehaald en verdoezeld door ze beide zonder onderscheid te vertalen door hetzelfde Nederlandse woord "hel".

Laten we het bewijs hiervan eens bestuderen.

1. Wat kunnen we van Lukas 12:5 te weten komen over de "hel"?

OPMERKING: Indien u het Griekse woord dat hier als het Nederlandse woord "hel" vertaald is, zou opzoeken, dan zou u zien dat het gehenna is. Gehenna is dus duidelijk een plaats waar lichamen terechtkomen en, zoals Christus aanduidde, DOOR VUUR VERTEERD worden!

2. Maar let nu eens op hetzelfde Nederlandse woord "hel" in Handelingen 2:31.

OPMERKING: Het oorspronkelijke Griekse woord dat in de Statenvertaling door het Nederlandse woord "hel" vertaald werd in Handelingen 2:31, is hades. Hades betekent "graf", zoals het gebruik ervan in dit vers duidelijk te zien geeft! We kunnen goed zien dat het Nederlandse woord "hel" verschillende betekenissen kan hebben! Andere Nederlandse vertalingen van de Bijbel gebruiken in dit vers het woord "dodenrijk", hetgeen iets dichter bij het woord "graf" komt. Wanneer we in het Nieuwe Testament dus het woord "hel" tegenkomen, moeten we deze twee totaal verschillende betekenissen in gedachten houden en uit het verband zorgvuldig opmaken of er verwezen wordt naar vernietiging door vuur of naar het graf waar iemand die overleden is begraven ligt.

Waarheen na de dood?

In de voorafgaande les hebben we gezien dat wanneer iemand sterft en begraven wordt, hij absoluut niets weet (Prediker 9:5). Hij ligt alleen maar rustig en stil in zijn graf als in een "slaap", volkomen onbewust van alles wat zich om hem heen afspeelt.

Laten we deze belangrijke waarheid nog eens in ogenschouw nemen.

1. Welk zelfde lot treft zowel mens als dier? Prediker 3:19. Gaan zij beide naar één plaats — dezelfde plaats — wanneer zij sterven? Vers 20 en Genesis 3:19.

OPMERKING: Heeft u ooit gehoord van beesten die naar de "hel" gaan om gepijnigd te worden?

2. Naar welke plaats zegt God dat de mens gaat wanneer hij sterft? Prediker 9:10. Besefte Job dat hij na zijn dood naar het graf zou gaan? Job 17:13.

3. Is het aan alle mensen beschikt éénmaal te sterven? Hebreeën 9:27. Bevestigt 1 Corinthiërs 15:22 dit? Nam Christus hetzelfde sterfelijke vlees aan, waaruit wij zijn samengesteld? Hebreeën 2:14. En moest Hij ook naar het graf gaan zoals alle andere sterfelijke mensen? Sla Handelingen 2:31 nog eens op.

OPMERKING: Het oorspronkelijke Griekse woord in Handelingen 2:31 is hades dat, zoals u nu weet, het "graf" betekent. Het vlees van Jezus zag geen verderving (ging niet tot ontbinding over in het graf) omdat Hij na drie dagen werd opgewekt!

Sommige theologen houden echter vast aan de traditie dat Christus tot menselijke "geesten in de gevangenis" preekte (1 Petrus 3:19), terwijl Hij in de "hel" was. Dat idee is absoluut fout. Vers 20 laat duidelijk uitkomen dat degenen tot wie Christus preekte (betreffende hun rebelse activiteiten op aarde) duivelse geesten waren, en dat Hij gedurende de dagen van Noach tot hen preekte! Dit vers gaat helemaal niet over de drie dagen en nachten die Jezus in het graf doorbracht!

Opstanding ten "oordeel"

U zult geestelijken en predikanten misschien hebben horen preken over zondaars die rechtstreeks naar de vurige pijniging van de "hel" gaan na hun overlijden. Maar dit zou betekenen dat zij al tot de "hel" veroordeeld zijn nog voordat zij zelfs maar formeel hebben terechtgestaan en zijn gevonnist!

Laten we eens zien wanneer de goddeloze doden door God geoordeeld worden.

1. Wanneer zullen de doden geoordeeld worden? Johannes 5:28, 29.

OPMERKING: Christus heeft gezegd dat het oordeel van de goddeloze doden die nu in hun graf liggen, nog in de toekomst ligt. "De ure komt", zei Jezus. Hoe zouden zij dan nu al straf kunnen ontvangen, wanneer zij tot nog toe niet eens geoordeeld werden? Die beide denkbeelden zijn duidelijk in strijd met elkaar!

Wanneer zullen de doden dan geoordeeld worden! Kennelijk nadat zij in een opstanding uit hun graf zijn gekomen!

2. Worden degenen die reeds bewezen hebben onrechtvaardig te zijn, terwijl zij in hun graf liggen — tot aan de dag van hun opstanding — "bewaard" voor een tijdstip in de toekomst van formele veroordeling en straf? 2 Petrus 2:9.

3. Bewijst Openbaring 20:13 ook dat er een toekomstige opstanding ten oordeel is?

OPMERKING: Let erop dat degenen die op zee gebleven zijn (de "zee") opgewekt moeten worden; en dat zij die op andere wijze de dood vonden en niet begraven werden ("de dood") ook opgewekt moeten worden; en dat zij die in aardse graven liggen (de "hel" — het Griekse woord hier is hades wat het graf betekent) eveneens op dat tijdstip opgewekt moeten worden.

Alle goddeloze doden te land of ter zee, waar ze ook mogen zijn, moeten dus in de toekomst ten "OORDEEL" worden opgewekt. Dan zal God hen formeel oordelen!

Niemand is of was ooit in een vurige "hel" al gillend van angst en pijn op gloeiende kolen aan het ronddansen! Gods tijd van oordelen en veroordelen van goddeloze mensen is nog niet gekomen! Wat duidelijk!

De hele kwestie van het "oordeel" zal in een toekomstige les van de schriftelijke cursus grondig behandeld worden. Laat het voldoende zijn hier te zeggen dat de Bijbel duidelijk laat zien dat het tijdstip waarop de goddelozen tot hun uiteindelijke lot veroordeeld zullen worden, IN DE TOEKOMST ligt. Het idee dat verdoemde "zielen" op dit ogenblik in een vurige hel pijn lijden is een leugen afkomstig van de heidenen!

Dood door vuur!

Wat is de uiteindelijke straf — het "loon" of de bezoldiging — der zonde? Is het eeuwig leven in pijn? Of is het eeuwige vergetelheid? Wat is het uiteindelijke LOT van de goddeloze? De Bijbel maakt de waarheid hierover heel duidelijk.

1. Wat is het loon der zonde? Romeinen 6:23.

OPMERKING: De "bezoldiging der zonde is de DOOD". De "dood" is het tegenovergestelde van "leven"! Het uiteindelijke loon dat de onverbeterlijke goddeloze zal ontvangen, is dus eenvoudig het ophouden van leven!

2. Wat zal volgens de waarschuwing van Paulus het oordeel of vonnis zijn van degenen die, hoewel zij Gods geboden kennen en van Zijn levenswijze afweten, toch moedwillig zondigen tegen Hem? Hebreeën 10:26-27. Zullen zulke mensen voortleven in pijniging in het vuur — of zullen zij erdoor "verslonden" worden? Vers 27. Let erop dat dit oordeel over mensen komt omdat zij moedwillig zondigen.

3. Vergelijkt Jezus valse leraars die geen goede werken voortbrengen met bomen die geen "goede vruchten" voortbrengen? Mattheüs 7:15-19. Wat zou volgens Zijn zeggen met zulke mensen gebeuren? Vers 19. Wordt hout in 't vuur gegooid om te worden gepijnigd — of om verbrand te worden? Liet Christus duidelijk merken dat alle mensen die geen goede vrucht voortbrengen, eveneens in het vuur geworpen zullen worden? Mattheüs 7:17-19.

4. Wat zei Christus tot de verstokte schriftgeleerden en Farizeeën van Zijn tijd? Mattheüs 23:33.

OPMERKING: In de Griekse grondtekst, die beter vertaald had kunnen worden als "het oordeel der hel" zoals in de Nieuwe Vertaling, wordt het woord "gehenna" gebruikt, wat het Hinnomdal betekent. Christus gebruikte het vuur waarmee het vuilnis in het Hinnomdal verbrand werd als een type van het uiteindelijke lot — de volledige vernietiging — van de goddelozen door middel van vuur. Die opstandige en halsstarrige religieuze leiders konden de analogie van Christus heel goed begrijpen. Zij wisten dat zij, net als een hoop vuil, gevaar liepen volledig vernietigd te worden!

5. Wat zou volgens de waarschuwing van Christus gebeuren met degenen die zich niet willen bekeren van hun zondige levenswijze? Lukas 13:3.

OPMERKING: "Vergaan" betekent ophouden te bestaan. Het betekent niet, verder te leven. Te leven in eeuwige pijniging is niet wat God bepaald heeft voor onverbeterlijke zondaars!

De straf die in de Bijbel wordt geopenbaard, is de dood — het voor altijd ophouden van leven. Eeuwig leven is NIET iets waarmee we geboren worden. Het is een gift van God, die Hij bij de opstanding zal schenken aan degenen die Hem gehoorzamen. Eeuwig leven en eeuwige dood staan door de gehele Bijbel heen steeds diametraal tegenover elkaar!

6. Liet Christus door Zijn gelijkenis van het onkruid zien dat er in de toekomst een oogst zal plaatsvinden? Mattheüs 13:30. Zei Hij dat de boze mensen — het "onkruid" — naderhand VERBRAND zullen worden? Zelfde vers.

OPMERKING: In deze gelijkenis vergeleek Christus de wereld met een "akker", de gehoorzame mensen met "tarwe" en de ongehoorzamen met "onkruid" (vers 38).

7. Laat Psalm 37:20 eveneens zien dat het uiteindelijke lot van de goddelozen vernietiging door middel van vuur zal zijn? Is er een tijd op komst waarin het buitengewoon heet zal zijn — zó gloeiend heet dat de goddelozen erdoor verbrand VERTEERD — zullen worden? Maleachi 4:1. Wat zal er van de goddelozen overblijven? Maleachi 4:3. Wie zal de goddelozen verbranden — Satan en zijn demonen of de Eeuwige God? Zelfde vers.

OPMERKING: Het "hellevuur" waarover de Bijbel spreekt, zal duizenden graden HETER zijn dan het denkbeeldige "hellevuur" van de meeste predikers — dat is alleen "heet" genoeg om te pijnigen. Het bijbelse "hellevuur" zal de ongehoorzamen totaal verteren! Ze zullen nooit meer bestaan.

De Bijbel laat duidelijk zien dat degenen die Gods waarheid gekend hebben en toch nog weigeren eraan te gehoorzamen, of moedwillig ongehoorzaam zijn, het loon voor hun zonden — de eeuwige dood — zullen oogsten (Romeinen 6:23)! Deze tekst méént wat hij zegt. De pogingen van veel theologen om de dood "weg te redeneren" en dit te "interpreteren" als alleen maar een "scheiding van God", is niet te verenigen met de heilige Schrift. Het is duidelijk dat dood-zijn NIET "eeuwig leven" in de afschuwelijke pijnigingen van een eeuwigdurende "hel" betekent.

De geestelijke vader van deze misleiding is niemand anders dan de vader der leugen — Satan de duivel! (Johannes 8:44.) Indien u, niet beter wetend, zijn leer heeft geloofd en daardoor mentaal geleden heeft, wees God dan dankbaar dat Hij uw begrip ontsloten heeft voor de WAARHEID!

Wat is de "poel des vuurs"?

En nu komt er een allerinteressantste openbaring! Wat is precies het gehennavuur dat de goddelozen zal verteren? Wanneer zal het plaatsvinden en waar zal het zijn?

Vergeet het geloof in alle denkbeelden waartoe men u eerder geleid mag hebben. Lees nu in uw eigen Bijbel wat God openbaart. Want "hellevuur" bestaat nog niet eens!

1. Zullen hoereerders, moordenaars en leugenaars — allen die Gods geboden overtreden — uiteindelijk in een "poel die brandt van vuur en sulfer" terechtkomen? Openbaring 21:8.

OPMERKING: We hebben reeds gezien dat het lot van de goddelozen het gehennavuur is. Een enorm groot vuur zou eruitzien als een vuurzee. Daarom wordt dit reusachtige vuur als een "poel" van vuur beschreven!

2. Zal het de oorzaak zijn van de dood der goddelozen? Let nog eens op Openbaring 21:8. Welke dood zal dit zijn? Zelfde vers.

OPMERKING: Alle mensen sterven eens, omdat we gewoon "op" raken (Hebreeën 9:27). Maar als iemand de tweede dood sterft, dan is zo iemand door God schuldig bevonden aan hardnekkige ongehoorzaamheid en onverbeterlijke opstandigheid. De tweede dood zal er een zijn voor alle eeuwigheid!

3. Bevestigt Openbaring 20:13-14 het feit dat allen die onverbeterlijk zijn, in deze toekomstige vuurzee geworpen zullen worden — niet nu, maar ná het komende oordeel? Zullen alle stervelingen van wie de naam niet in het boek des (eeuwigen) levens geschreven staat, in de poel des vuurs geworpen worden? Vers 15.

4. Wanneer zal deze vuurzee eigenlijk z'n begin hebben — bij de wederkomst van Christus? Openbaring 19:20. Zullen de twee grootste vijanden van Christus er op dat tijdstip ingeworpen worden? Zelfde vers.

OPMERKING: Over deze twee individuen zullen we in een toekomstige les meer vernemen.

5. Hoe lang zal dit vuur blijven branden? Mattheüs 25:41.

OPMERKING: Het woord "eeuwige" is aionion in het Grieks. Aionion is afgeleid van de stam aion dat dikwijls "tijdperk" betekent. In dit geval zou de juiste vertaling in het Nederlands moeten luiden: "een TIJDPERK-LANG DUREND vuur". Deze vuurzee zal gedurende het gehele duizendjarige rijk, blijven branden — het "tijdperk" van Christus' heerschappij.

Tijdens de duizendjarige heerschappij van Christus en Zijn heiligen zal het Hinnomdal opnieuw steeds brandende gehouden worden — en de onverbeterlijke goddelozen die per se WILLEN volharden in hun verzet tegen Gods wetten, zullen in deze "poel des vuurs" geworpen worden als een afschrikwekkend getuigenis voor de rest van de wereld! (Jesaja 66:24).

6. Zullen de vlammen van de "poel des vuurs" veel later — na het duizendjarig rijk — de aardbodem zuiveren in één grote wereldbrand? 2 Petrus 3:10. Zullen zowel alle dingen die de mens gecreëerd heeft verbranden, als al die mensen die geen behoud en eeuwig leven hebben ontvangen vanwege hun moedwillig verzet tegen God? Zelfde vers en nogmaals Openbaring 20:15.

OPMERKING: Dit is de beschrijving die God — niet de mens — geeft van het uiteindelijke "hellevuur"! Het ligt nog in de toekomst. Het heeft nog niet plaatsgevonden. Nergens in heel de Bijbel wordt er iets gezegd over "zielen" die afdalen onder de aarde in een "hellevuur", of over pijniging in alle eeuwigheid! Integendeel, de Bijbel laat zien dat alle onverbeterlijke mensen en hun werken in één keer vernietiging voor altijd zullen ondergaan. Elke andere leer die daartegen ingaat, is tot ons gekomen van het heidendom!

7. Zullen de goddelozen verast worden door het vuur dat het aardoppervlak zal vernietigen? Sla Maleachi 4:3 nog eens op. Kan as voor eeuwig en altijd gepijnigd worden? Natuurlijk niet! De dood die zij zullen hebben ondergaan, zal een eeuwige, eeuwigdurende straf zijn, niet een eeuwigdurende bestraffing door pijniging. Er is een groot verschil tussen straf en bestraffing! Volgens Romeinen 6:23 is het loon der zonde de dood, niet eeuwig leven in een hellevuur!

8. Wat wordt er bedoeld in Openbaring 20:14 met de zin: "de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs"?

OPMERKING: Het oorspronkelijke Griekse woord, hier vertaald als "hel", is hades. Alleen zondaren die geen berouw hebben — degenen die weigeren God te gehoorzamen — zullen ten tijde van deze opstanding nog sterfelijk zijn. Er zal niemand anders meer zijn die zou kunnen sterven. Vandaar dat de dood en het graf allebei zullen ophouden te bestaan wanneer de poel des vuurs de gehele aardbodem overspoelt.

9. Welke rol zal Satan spelen in dit komende "hellevuur"? Openbaring 20:10.

OPMERKING: Satan zal in dezelfde grote conflagratie geworpen worden die alle onverbeterlijke stervelingen zal verteren. Maar aangezien hij een geestelijk wezen is, zal hij niet door de vlammen verteerd worden (zie Lukas 20:36).

Let wel dat Satan zelf in het "hellevuur" zal zijn. Hij zal niet de rol van mensenpijniger spelen zoals hij vaak door de leer van deze wereld wordt voorgesteld te doen. Openbaring 20:10 laat zien dat Satan zelf gepijnigd zal worden tot "IN ALLE EEUWIGHEID"! Zijn pijniging zal eeuwig duren. Maar dit vuur niet. Het zal slechts duren zolang er brandbare stoffen aanwezig zijn om verteerd te worden. Satans pijniging zal echter eeuwig aanhouden als een mentale kwelling die het gevolg is van te zien hoe alles waarnaar hij gestreefd en waarvoor hij gewerkt en geïntrigeerd heeft, verbrandt wanneer de aarde door vuur gelouterd wordt!

10. Zullen het "beest" en de "valse profeet" nog in dit vuur zijn? Openbaring 20:10.

OPMERKING: In sommige Nederlandse vertalingen staat hier "waar het beest en de valse profeet zijn", andere "waar het beest is en de valse profeet". Er komt evenwel geen werkwoordsvorm voor in de Griekse handschriften.

De zin moet gelezen worden "waar het beest en de valse profeet waren" — het ongeschreven werkwoord wordt geacht dezelfde tijd te hebben als het werkwoord in de eerste helft van de zin. Deze twee sterfelijke individuen zijn al meer dan 1000 jaar daarvóór, vóór het tijdstip waarop Satan in deze vlammen gegooid wordt, verteerd geworden. Het woordje "zij" in "en zij zullen gepijnigd worden", slaat dus niet op de duivel, het beest en de valse profeet! Maar wie zullen dan wél Satans lot delen?

In Mattheüs 25:41 zien we dat Christus zegt tot degenen aan Zijn linkerhand: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is". Wanneer we in de eerste drie verzen van Openbaring 20 lezen dat Satan voor duizend jaar gebonden zal worden, houdt dat uiteraard ook zijn engelen of demonen in! Hij heeft een koninkrijk waarover hij regeert (Mattheüs 12:26). Eenvoudig door wat de Bijbel elders zegt hier toe te passen, zult u zien dat het laatste gedeelte van deze tekst "en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid" op de duivel en zijn demonen slaat, die het onderwerp van deze gehele zin zijn. De woorden "alwaar het beest en de valse profeet (zijn)", vormen slechts een bijvoeglijke bijzin, die "de poel van vuur en sulfer" nader aanduidt. Verre van verwarrend te zijn door de derde persoon meervoud te gebruiken in het oorspronkelijke Grieks van dit versgedeelte, laat Johannes duidelijk uitkomen in dit laatste vers in de Bijbel met betrekking tot de duivel, wélk lot Satan én zijn demonen zullen delen.

"Onuitblusbaar" hellevuur?

1. Sprak Johannes de Doper ooit over "onuitblusselijk vuur"? Mattheüs 3:12; Lukas 3:17.

2. Zei Christus dat hellevuur nooit "uitgeblust" zal worden? Markus 9:43-48. (Vergeet niet dat het Griekse woord voor "hel" in vers 43, 45 en "helse vuur" in vers 47 gehenna is.)

OPMERKING: Jezus herhaalde deze uitspraak vijfmaal om er de nadruk op te leggen. Hieruit hebben mensen zomaar geconcludeerd dat het "onuitblusselijk vuur" (vers 43) een vuur is van pijniging dat al eeuwen bestaan heeft en eeuwig zal blíjven bestaan.

We hebben bewezen dat dit idee absoluut foutief is! Let eens op de geïnspireerde, bijbelse uitlegging van onuitblusbaar hellevuur.

3. Had God (meer dan 2500 jaar geleden) de inwoners van Jeruzalem ervoor gewaarschuwd dat Hij een vuur in de poorten van Jeruzalem zou aansteken dat niet uitgeblust zou worden? Jeremia 17:27. Maar wat zou dat vuur doen met de paleizen van de stad? Zelfde vers.

OPMERKING: Dit vuur kwam een paar jaar later en het verwoestte alle huizen van Jeruzalem (Jeremia 52:13). Aangezien God zei dat dit vuur "niet zal worden uitgeblust ", en aangezien het vandaag niet brandt, moet het kennelijk vanzelf na het vervullen van zijn taak zijn uitgegaan — na al het brandbare materiaal verteerd te hebben!

4. Welke straf trof de beruchte steden Sodom en Gomorra? Genesis 19:24. Was het letterlijk vuur dat de mensen daar vernietigde? Lukas 17:29. Wat lezen we in Judas 7 over deze gebeurtenis? Brandt er nog steeds een vuur in die steden die God lang geleden vernietigde? Natuurlijk niet!

OPMERKING: De uitdrukking "des eeuwigen vuurs" in Judas 7 betekent een vuur waarvan de gevolgen permanent of eeuwigdurend zijn — kennelijk géén vuur dat eeuwig brandt! Sodom en Gomorra werden eeuwen geleden volkomen verwoest — ze branden nu niet meer.

Het vuur dat deze steden verbrandde, doofde eenvoudig uit na al het brandbare materiaal te hebben verteerd. Deze schriftgedeelten bewijzen dat het "onuitblusselijk vuur" de mensen NIET in alle eeuwigheid zal pijnigen!

Zoals we gezien hebben, refereerde Christus vaak aan de vuren die in het Hinnomdal aan de rand van Jeruzalem brandden ter illustratie van het uiteindelijke "hellevuur" of gehenna dat de goddelozen zal verteren. Maar gingen die vuren ooit uit? Die vuren werden brandende gehouden zolang er vuilnis was om verbrand te worden. Daarna gingen ze vanzelf uit!

Ze werden nooit voortijdig geblust of uitgemaakt door wie dan ook!

De vlammen doofden pas dán uit wanneer er niets meer te verteren viel. Zo zal het ook met het LAATSTE gehennavuur gaan. Het zal niet uitgeblust worden, maar het zal uiteindelijk vanzelf uitgaan!

Het verhaal van "de rijke man en de arme Lazarus"

Het verhaal van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31) is misschien wel een van de markantste schriftgedeelten die gebruikt worden door degenen die willen bewijzen dat er een eeuwigdurend hellevuur bestaat.

Welke les wilde Jezus met dit vreemde verhaal toelichten? Laten we het relaas eens zorgvuldig woord voor woord bestuderen en vergelijken met andere kristalheldere schriftgedeelten.

1. Ging Lazarus — een arme maar rechtvaardige bedelaar — dood? Lukas 16:22. Werd hij later door engelen in de "schoot van Abraham" gedragen? Zelfde vers.

OPMERKING: Indien we Christus toebehoren, dan beschouwt God ons als het "zaad" van Abraham — nazaten of kinderen — en worden we erfgenamen met Abraham van de beloften die God aan hem gedaan heeft (Galaten 3:29). Door het geloof kunnen we allen "Abrahams kinderen" worden (Galaten 3:7). Geestelijk gesproken is dit een intieme of innige verhouding met Abraham. Wij zullen in innige verbondenheid met hem in de beloften delen. Dit is de betekenis waarin de rechtvaardige Lazarus in de "schoot van Abraham" gedragen werd.

Wanneer zullen Abraham en de Lazarus van ons verhaal dan feitelijk de vervulling van de beloften ontvangen? Het antwoord van de Bijbel luidt dat Abraham en de heiligen — zijn "zaad" — de aarde zullen beërven bij de opstanding der rechtvaardigen wanneer Jezus Christus op aarde wederkomt om het Koninkrijk Gods op te richten! (In de volgende les zullen we meer over het onderwerp van onze geestelijke erfenis bestuderen.)

2. En hoe staat het met de zondige rijke man uit de gelijkenis van Jezus? Stierf ook hij? Lukas 16:23. En zien we hem daarna zijn ogen opheffen — een aanduiding dat hij opgewekt is geworden — en naar Abraham roepen om een paar druppels water ter verkoeling van zijn tong, omdat hij mentaal gefolterd wordt? Lukas 16:23-24.

OPMERKING: Het woord "hel" dat hier gebezigd wordt, is een vertaling van het oorspronkelijke Griekse woord hades dat, zoals we weten, het "graf" betekent. Het stamt niet van het Griekse woord gehenna wat op de toekomstige poel des vuurs slaat waarin de goddelozen voor eeuwig VERNIETIGD zullen worden. De rijke man wordt beschreven precies op het moment dat hij in een opstanding oprijst uit zijn GRAF.

Abraham en Lazarus hebben dan al eeuwig leven in Gods Koninkrijk geërfd (Mattheüs 25:34). Zij zijn al meer dan 1000 jaar onsterfelijk geweest VOORDAT de goddeloze rijke man wordt opgewekt om verbrand te worden in de poel des vuurs (Openbaring 20:4-5, 15). Tot op dat tijdstip is de rijke man dood en begraven geweest, zich niet bewust van de tijd die voorbij is gegaan (Prediker 9:5).

Bij zijn opstanding zal de rijke man de vlammen van de poel des vuurs zien die hem beginnen te omgeven. Hij weet dat deze vlammen hem voor eeuwig zullen verteren. In grote mentale angst vraagt hij slechts om een heel klein beetje water ter verkoeling van zijn tong die door zijn mentale benauwdheid droog geworden is. Hij vraagt niet om emmers of zeeën water om het vuur te doven. Hij wéét dat een dergelijk verzoek afgewezen zou worden.

3. Wat gaf Abraham de rijke man ten antwoord? Lukas 16:25-26.

OPMERKING: De grote "kloof" tussen die twee zal het verschil tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid zijn. Degenen die onsterfelijk gemaakt zullen zijn, zullen nooit meer sterven omdat zij uit God geboren zullen zijn (Openbaring 20:6). Abraham en de bedelaar zullen aan de onsterfelijke kant van deze kloof zijn — de sterfelijke rijke man aan de andere kant waar hij een naderende eeuwige dood door vuur in het aangezicht ziet!

Velen van de veroordeelden zullen, evenals de rijke man, hun verwanten willen waarschuwen (Lukas 16:27-28), omdat ze niet beseffen hoeveel tijd er voorbij gegaan is sinds ze gestorven zijn en dat alle andere mensen hun gelegenheid om behoud te verkrijgen reeds gehad hebben.

Het verhaal of de gelijkenis van "de rijke man en de arme Lazarus" is geen bewijs voor een eeuwige bestraffing door God in een hellevuur. Christus gebruikte deze korte illustratie eerder om Zijn toehoorders de REALITEIT van de opstanding uit de doden van zowel de rechtvaardigen als de goddelozen toe te lichten. Hij beschreef de opstanding tot EEUWIG LEVEN in contrast met het uiteindelijke lot van de goddeloze — de opstanding tot de EEUWIGE DOOD!

God is Liefde — en rechtvaardig!

Hoe komt het dat zoveel mensen een foutieve voorstelling van de "hel" hebben? Het komt omdat zij het plan in al zijn geledingen dat God met het plaatsen van de mens op aarde voorheeft, niet kunnen begrijpen.

Wat God met de mens voorheeft, is dat die een heilig, rechtvaardig karakter ontwikkelt dat hem geschikt maakt de waardevolle gift van eeuwig leven te ontvangen. Maar God schiep de mens uit het stof der aarde, onderhevig aan de dood, zodat voor het geval hij geen rechtvaardig karakter zou ontwikkelen, hij uit zijn ellende verlost zou kunnen worden door de dood.

God verlangt er niet naar iemand te pijnigen of pijn te laten lijden. God is liefde (1 Johannes 4:8). Voor ons bestwil heeft Hij ons sterfelijk geschapen. Hij zal niemand om zijn onwetendheid veroordelen en Hij zal erop toezien dat een ieder tenslotte de waarheid ervaart en een werkelijke kans op behoud krijgt. Maar als God eeuwig leven zou schenken aan mensen die zich hardnekkig verzetten en geen rechtvaardig karakter ontwikkelen, dan zouden zij alleen maar voor alle eeuwigheid ellende over zowel zichzelf als anderen brengen!

Het beste dat God ongetwijfeld voor alle betrokkenen kan doen, is zulke rebellen niet langer in leven te laten. Daarom zal God de onverbeterlijk opstandigen eenvoudig ter dood brengen — niet hen eeuwig meedogenloos pijnigen!

God is ook een rechtvaardig God. Zij die gehoorzaam zijn, zullen de genadegift van eeuwig leven ontvangen. Maar aan de ongehoorzamen moet ook hun verdiende loon uitbetaald worden. De uiteindelijke of tweede dood — de eeuwige dood in de poel des vuurs — zal de straf zijn op hun eigen zonden.

Deze waarheid hoort geen onredelijke angst op te roepen zoals de heidense, satanische leer van een eeuwig hellevuur bij zoveel onschuldige mensen doet. Aan de andere kant dient de poel des vuurs wel een ERNSTIGE WAARSCHUWING in te houden voor allen die Gods waarheid kennen en toch halsstarrig weigeren eraan te gehoorzamen!

Alleen zij die God gehoorzamen — zij die in de ware zin van het woord een christen worden en blijven — zullen eeuwig leven beërven (Johannes 3:16). Alle anderen die moedwillig in ongehoorzaamheid aan God leven zullen de tweede dood sterven.

Dat zijn de twee alternatieven die God voor een ieder van ons plaatst — eeuwig leven aan de ene kant en eeuwige dood aan de andere.

Het is duidelijk dat het idee van een eeuwig brandende "hel" een heidens bijgeloof is. Het is alleen maar een fabel die het zogenaamde christendom is binnengeslopen. Maar het bijbelse hellevuur, waarvan Christus sprak, zal HEEL REËEL zijn! Het zal de goddelozen die zich niet willen laten terechtwijzen tot louter as verteren.

Laten we ernaar streven ons te kwalificeren voor het eeuwige leven, zodat we de straf van de eeuwige dood — vernietiging in de poel des vuurs — niet hoeven te ondergaan.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.