De Laatste Grote Dag:
De voltooiing van Gods basisplan!

Ambassador College Bijbelcursus Les 31
1987

Er zijn ontelbare miljoenen mensen gestorven zonder ooit de gelegenheid tot behoud te hebben gekregen. Gods zevende en laatste heilige dag openbaart wanneer en hoe zij hun dag van behoud zullen krijgen.

WAAROM zijn talloze miljoenen mensen gestorven zonder ooit de gelegenheid te hebben gehad het doel van het leven te begrijpen en te worden behouden?

Zelfs in deze tijd heeft de overgrote meerderheid van mensen Christus' ware evangelie van het komende Koninkrijk van God niet gehoord. En zij die het hebben gehoord, hebben het grootste deel van die boodschap niet begrepen — omdat Satan hen heeft misleid (Openbaring 12:9). Denk daar eens over na! Zelfs zij hebben niet werkelijk de gelegenheid gehad om te begrijpen of behouden te worden!

Zijn zij allemaal buiten hun schuld voor altijd "verloren", veroordeeld tot de poel des vuurs?

Absoluut niet!

Het kan misschien schokkend klinken, maar het is niet Gods bedoeling dat iedereen in deze tijd Zijn waarheid begrijpt! Als Hij wilde dat iedereen die in deze tijd zou begrijpen, dan zou iedereen die begrijpen!

God is in die zin verantwoordelijk te hebben toegestaan dat de overgrote meerderheid van de mensheid door Satan voor Zijn waarheid werd verblind. Het is Gods doel en plan dat, tot Christus' wederkomst, slechts zij die Hij specifiek roept (Johannes 6:44, 65) zullen begrijpen.

De volken uit de oudheid moeten nog behouden worden

Jezus bekritiseerde sommige van de steden uit Galilea waarin Hij veel wonderen had verricht, ernstig: "Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben" (Mattheüs 11:21).

Maar de mensen uit Tyrus en Sidon hadden zich niet bekeerd van hun afgodendienst. Zijn zij, zoals sommige christelijke denominaties leren, voor eeuwig verdoemd? Als God Jezus in vroegere tijden naar hen had toegestuurd, zouden ze zich hebben bekeerd. Maar God zond Jezus niet naar hen toe. God stond toe dat zij door de Babyloniërs werden gestraft, en later door de Perzen en Grieken. Waarom? Probeerde God niet hen te behouden?

Jezus waarschuwde ook de stad Kafarnaüm: "En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden" (vers 23).

Vanwege hun afschuwelijke zonden vernietigde God Sodom en Gomorra met zwavel en vuur (Genesis 19:24-25). Sommige christelijke denominaties schijnen ernaar te verlangen hen tot een eeuwige bestraffing te veroordelen. Toch zei Jezus dat als Hij in die steden wonderen zou hebben verricht, zij niet zouden zijn vernietigd. De mensen zouden zich hebben bekeerd.

Is God rechtvaardig? Ja. God weet dat er geen profeet tot de mensen van Tyrus, Sidon, Sodom en Gomorra werd gezonden om hen te waarschuwen. Zij zullen een toekomstige gelegenheid krijgen om Jezus' machtige werken te zien; zij zullen de gelegenheid krijgen zich te bekeren; en zij zullen de gelegenheid krijgen behouden te worden!

God is rechtvaardig

God is een perfecte combinatie van liefde en gerechtigheid (1 Johannes 4:16; Jesaja 11:2-4). Hij straft in specifieke periodes in de geschiedenis de bozen voor hun zonden.

Maar wat te zeggen over de miljoenen mensen voor wie Christus stierf, maar die — buiten hun schuld — niet wisten van Gods voorbereidingen om hen op een later tijdstip behoud aan te bieden? Hoe zullen zij over behoud te horen krijgen?

Het antwoord wordt geopenbaard in de laatste stap van Gods basisplan ? uitgebeeld door de zevende en laatste heilige dag.

Nadat Christus terugkeert en het Koninkrijk van God op aarde opricht, zal Hij beginnen de weg van behoud aan miljoenen te onderwijzen. Zoals we in de vorige les zagen, zullen allen die tijdens het Millennium geboren worden, hun gelegenheid krijgen Gods waarheid te begrijpen en tijdens het Millennium in Zijn Familie geboren te worden.

Maar hoe staat het met de miljarden die reeds gestorven zijn zonder ooit van de weg van behoud te hebben gehoord of deze te hebben begrepen?

Na het Millennium zullen zij tot sterfelijk leven worden opgewekt en hun gelegenheid krijgen om Gods waarheid te begrijpen, om door Gods Geest te worden verwekt, in Zijn karakter te groeien en uit geest samengestelde leden van Zijn heersende Familie te worden.

God doet niet aan aanzien des persoons (Handelingen 10:34). Iedereen zal uiteindelijk de gelegenheid tot behoud krijgen! God is absoluut rechtvaardig!

Evenals de week niet volledig is zonder de zevende dag, de sabbat, zo is Gods basisplan niet volledig zonder Zijn zevende en laatste jaarlijkse feesttijd — de Laatste Grote Dag.

Het getal zeven in de Bijbel duidt op volledigheid en volmaaktheid. Deze zevende feesttijd van God openbaart de volmaaktheid van Gods grote basisplan — laat zien dat Gods liefde en genade voor de mens zich verder uitstrekt dan het Millennium.

In deze les zult u Gods perfecte gerechtigheid en genade zien voor allen die nog niet hun gelegenheid tot behoud hebben gehad. Laten we, om deze laatste fase van Gods plan te begrijpen, ons verdiepen in de laatste van Gods heilige dagen, die de laatste grote oordeelsdag symboliseert!

LES 31

Gods laatste oogstfeest

1. Gaf God Zijn volk opdracht een achtste dag van eredienst te houden onmiddellijk na de zeven dagen van het Loofhuttenfeest? Leviticus 23:34-36, 39. Moet Gods volk deze achtste dag als een apart feest houden, los van het Loofhuttenfeest? De verzen 39-42.

OPMERKING: De laatste jaarlijkse sabbat of heilige dag wordt onmiddellijk na het Loofhuttenfeest gehouden. Deze werd daardoor met het Loofhuttenfeest geassocieerd en werd "de achtste dag" genoemd. Het is duidelijk een apart feest en een aparte heilige dag. Omdat de achtste dag de laatste jaarlijkse heilige dag is, werd hij onder christenen bekend als de Laatste Grote Dag.

2. Hoe lang moet Gods volk doorgaan met het houden van dit jaarlijkse feest? Vers 41. Hield Israël in de dagen van Salomo het feest van de achtste dag? 2 Kronieken 7:8-10.

OPMERKING: Om de inwijding van de nieuwe tempel te vieren hield koning Salomo een speciaal feest van zeven dagen van de achtste tot de veertiende van de zevende maand. (Natuurlijk werd hun feestvieren onderbroken door de Verzoendag, de tiende van de maand.) De mensen vierden daarna zeven dagen lang het Loofhuttenfeest — de 15e tot en met de 21e. Op de 22e hielden ze de laatste of achtste dag. Na die jaarlijkse sabbat keerden de mensen terug naar huis.

3. Nadat God toestond dat de Israëlieten in ballingschap werden gevoerd, omdat ze Zijn sabbatten verwaarloosden en Zijn heilige dagen vergaten, mochten sommigen van het volk naar Judea terugkeren. Leerden deze mensen onder Ezra en Nehemia dat Gods heilige dagen niet compleet waren totdat de achtste dag was gehouden? Nehemia 8:15-19.

OPMERKING: Let op de woorden "volgens het voorschrift". De achtste dag werd gehouden volgens het voorschrift opgeschreven in Leviticus 23:36.

Jezus' voorbeeld

Jezus onderwees Zijn discipelen Zijn voorbeeld te volgen en anderen te leren hetzelfde te doen. "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen ... en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Mattheüs 28:19-20)

1. Hield Jezus het Loofhuttenfeest? Johannes 7:2, 8-10. Wist Hij dat de cyclus van heilige dagen niet volledig was totdat de achtste dag van het feest was gehouden? Vers 37. Waarover sprak Jezus op deze laatste heilige dag? De verzen 37-39.

OPMERKING: Jezus sprak dit aan de vooravond van de Laatste Grote Dag na de traditionele ceremonie waarbij water werd uitgegoten, welke op de zevende dag van het Loofhuttenfeest plaatsvond. Jezus had het niet over fysieke dorst. Hij openbaarde dat als iemand geestelijke dorst heeft en in Hem gelooft, hij tot de Christus kan komen en de Heilige Geest kan indrinken. Maar, zoals Jezus in Johannes 6:44 duidelijk maakte, niemand kan tot Hem komen of in Hem geloven tenzij de Vader die persoon trekt of roept. De weinigen die God in dit tijdperk roept, hebben nu toegang tot Gods Geest. Maar voor de overgrote meerderheid moet de vervulling van Jezus' woorden wachten tot de geestelijke vervulling van de Laatste Grote Dag.

De betekenis van de Laatste Grote Dag

1. Wil God uiteindelijk iedereen roepen en behouden? 2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:4. Zal iedereen tegelijkertijd worden behouden of is er een duidelijke volgorde in tijd? 1 Corinthiërs 15:22-24. Is het mogelijk om op een andere manier dan door Jezus Christus behouden te worden? Johannes 3:16-17; 10:9, 1; Handelingen 4:12; 1 Timotheüs 2:5-6.

OPMERKING: Evenals alle mensen sterven, zullen alle mensen door Christus tot leven worden gebracht (1 Corinthiërs 15:22). Iedereen die ooit heeft geleefd en is gestorven zal uit de doden worden opgewekt — eerst werd Christus opgewekt, daarna op een later tijdstip zullen de heiligen die voor Christus' tweede komst leefden, bij Zijn wederkomst worden opgewekt.

Maar wat gebeurt er met de overgrote meerderheid die niet van Christus waren? Paulus vat hen in 1 Corinthiërs 15:24 allemaal samen onder "het einde" — als Christus Zijn taak van het overwinnen van elke vijand voltooit (vers 25). Dat zal na het Millennium gebeuren (Openbaring 20:7-10).

Zij die Gods waarheid niet hebben gehoord of niet hebben begrepen zijn niet onherroepelijk veroordeeld tot de eeuwige dood. Zij hebben niet opzettelijk gezondigd. Zij hebben geen kans gehad! Zelfs al zouden ze naar hun beste weten hebben geleefd, leert de Bijbel dat er slechts één weg is tot behoud ? door geloof in Christus en geestelijke bekering en groei zoals dit in de Bijbel wordt gedefinieerd.

De meesten van onze geliefden die "niet behouden" zijn gestorven, stierven niet als eeuwig verlorenen. Zij werden hoogstwaarschijnlijk in dit tijdperk niet geroepen, maar hun roeping zal later komen. Na het Millennium zullen zij tot sterfelijk leven worden opgewekt en het geestelijke begrip en de gelegenheid krijgen om leden van Gods Familie te worden.

2. Begreep Paulus dat de Israëlieten, en de mensheid in het algemeen, geestelijk verblind waren? Romeinen 10:16, 18-21. Al hoorden deze Israëlieten Gods waarheid, ze gehoorzaamden deze niet. Gebeurde dit omdat God met opzet hun blindheid had toegelaten? Romeinen 11:8, 25, 32. Wist Paulus toch dat zij een toekomstige gelegenheid zouden krijgen om behoud te ontvangen? Vers 26.

OPMERKING: Wanneer zal de opstanding plaatsvinden? Het boek Openbaring openbaart de volgorde van profetie. Laten we dit boek onderzoeken om te weten te komen wanneer degenen die nog niet behouden zijn uit de doden zullen worden opgewekt en behoud aangeboden krijgen. Laten we de betekenis van de Laatste Grote Dag leren.

3. Heeft de Bijbel het over een "eerste" opstanding, implicerend dat er meer dan één opstanding zal zijn? Het laatste deel van Openbaring 20:5. Wanneer zal de tweede opstanding plaatsvinden? Eerste deel van hetzelfde vers.

OPMERKING: Dit zijn niet "de doden in Christus", maar gewoon de doden — de miljoenen die niet van Christus zijn — die niet bekeerd zijn, die het evangelie niet hebben gehoord of begrepen.

De zin "Dit is de eerste opstanding" verwijst naar de opstanding tot onsterfelijk leven van de eerstelingen in Gods plan; deze opstanding zal bij Christus' wederkomst plaatsvinden, vlak voor de 1000-jarige periode begint (verzen 4 en 6).

Maar let op de eerste zin in vers 5: "De overige doden [degenen die nog geen gelegenheid hebben gehad om Gods waarheid te begrijpen] werden niet weder levend [stonden niet op in een opstanding], voordat de duizend jaren voleindigd waren."

Deze opstanding, die na de 1000 jaar zal plaatsvinden, is de tweede opstanding. Dit zal een opstanding zijn tot sterfelijk leven.

4. Tijdens het hele Millennium zal Satan aan banden zijn gelegd, zal hij verhinderd zijn de naties te misleiden (Openbaring 20:1-3). Zal Satan, nadat de 1000 jaar voorbij zijn, uit zijn gevangenis worden losgelaten? Vers 7. Zal hij eropuit gaan alle mensen die dan nog niet in Gods Koninkrijk zijn geboren, te misleiden? De verzen 8-9. Wat zal er dan met Satan gebeuren? Vers 10.

OPMERKING: Dit zal voor iedereen die daaraan nog zou kunnen twijfelen, bewijzen dat Satan zich niet zal bekeren, zelfs niet nadat hij de schitterende resultaten zal zien van een rechtvaardig bestuur van 1000 jaar. De mensen die zo gemakkelijk worden misleid om tegen Christus te gaan vechten, zullen aan het einde van de 1000 jaar ook bewijzen dat zij geen aandacht schonken aan wat hun werd onderwezen.

Satan en de demonen zullen dan in de poel des vuurs worden geworpen. Sommige Bijbels gebruiken schuine letters om te laten zien dat het woord "zijn" in vers 10 door de vertalers werd toegevoegd. Dit woord kan in de Griekse manuscripten niet worden gevonden. Dit deel van de zin zou moeten luiden "waarin ook het beest en de valse profeet werden geworpen". Het niet geschreven werkwoord in het Grieks moet worden opgevat als in dezelfde werkwoordstijd als het werkwoord in het eerste deel van de zin. Het Boek en de Nieuwe Lutherbijbel zitten aardig in de richting met "waren".

Het beest en de valse profeet zullen aan het begin van het Millennium in een poel des vuurs worden geworden (Openbaring 19:20). Deze twee sterfelijke mensen zullen door dat vuur worden gedood en verteerd, en tegen de tijd dat Satan in dat vuur wordt geworpen zullen het beest en de valse profeet reeds meer dan 1000 jaar dood zijn.

Satan zal in de poel des vuurs niet meer in staat zijn iets te doen. God zal hem volledig machteloos hebben gemaakt — niet langer in staat de rest van de doden te misleiden, die dan opgewekt zullen worden om hun gelegenheid tot begrip van Gods basisplan te krijgen.

Het oordeel van de grote witte troon

1. Wat zal er na Satans laatste opstand en straf gebeuren? Openbaring 20:11-12. Wie zijn de mensen die voor dit oordeel van de grote witte troon zullen worden opgewekt? Vers 12. Schenk ook aandacht aan Daniël 7:9-10.

OPMERKING: Onder de doden die voor God staan, kunnen geen christenen zijn uit deze tijd, omdat zij als Christus terugkeert bij de eerste opstanding voor Christus zullen verschijnen en hun beloning ontvangen. Ook zijn de doden waarnaar in deze verzen wordt verwezen, niet degenen die zich tijdens het Millennium hebben bekeerd, omdat zij het Koninkrijk van God reeds tijdens de 1000 jaar zullen hebben beërfd, nadat ze een leven met normale levensduur hebben geleid.

Openbaring 20:11-12 verwijst naar de tweede opstanding — een opstanding tot sterfelijk leven van allen die in voorbije tijden in geestelijke onwetendheid zijn gestorven. Hun tijd van behoud is dan aangebroken!

2. Wie zullen in dit laatste grote oordeel worden opgewekt? Mattheüs 11:21-24. Zullen al deze mensen in een tijd van oordeel opstaan? Mattheüs 12:41-42.

OPMERKING: Jezus sprak over een tijd van oordeel waarin de volken uit de oudheid de gelegenheid zouden krijgen te begrijpen wat Hij aan de mensen van Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm had verkondigd. Ook zij zullen het goede nieuws vernemen!

Christus noemde de mensen uit Tyrus en Sidon, Sodom, Nineve uit Jona's tijd en de koningin van het Zuiden. Al deze voorbeelden van mensen die in verschillende generaties leefden, worden vergeleken met hen die in de steden en dorpen in Jezus' dagen leefden, waarvan de overgrote meerderheid Zijn boodschap niet begreep of geloofde. Jezus zegt ons dat ze allemaal zullen opstaan met de generatie die in Zijn dagen leefde!

Jezus geeft voldoende voorbeelden van mensen die in ver uiteen liggende tijden leefden om te bewijzen dat het merendeel van de mensheid tegelijkertijd hier op aarde terug tot leven zal worden gebracht. Er zullen mannen en vrouwen van voor de zondvloed zijn, alle twaalf stammen van Israël, zij die tijdens de Middeleeuwen leefden en de overgrote meerderheid van hen die nu leeft.

Zelfs baby's en kinderen die voortijdig stierven, zullen dan worden opgewekt. Ze zullen allemaal in de tweede opstanding opstaan, omdat ze door God niet tijdens hun eerste leven werden geroepen.

Deze groep omvat alle mensen van alle tijden, met uitzondering van degenen die reeds uit God geboren zijn en de relatief weinige mensen die hun gelegenheid om eeuwig leven te ontvangen reeds hebben gehad, maar deze doelbewust hebben verworpen en opzettelijk zondigden. Die weinigen zullen in de derde en laatste opstanding worden opgewekt, en zij zullen in de poel des vuurs vernietigd worden (Openbaring 20:13-15).

3. Beschreef de profeet Ezechiël een opstanding tot sterfelijk leven van dode Israëlieten? Ezechiël 37:11-13. Is dit duidelijk een opstanding tot fysiek leven — bestaan de lichamen uit vlees, huid en beenderen, en hebben ze lucht nodig om te leven? De verzen 5-9.

4. Zal God Zijn Geest aan deze miljoenen mensen geven? Vers 14. Zullen de heidenen ook opgewekt worden en naar hun "vorige staat" terugkeren? Ezechiël 16:55.

OPMERKING: Israël is een type van alle naties. Ezechiëls profetieën beschrijven een tijd waarin zowel Israëlieten als heidenen die in geestelijke onwetendheid stierven, de gelegenheid zullen krijgen om behoud te ontvangen.

5. Legt de apostel Paulus de heidenen uit dat zij, totdat zij door Christus tot behoud worden geroepen, zonder hoop op eeuwig leven zijn? Efeziërs 2:11-12. Is God bereid zonden gedaan in onwetendheid over het hoofd te zien? Handelingen 17:30. Maar als er eenmaal geestelijk begrip van Gods basisplan beschikbaar is gesteld, wat is dan Zijn opdracht? Zelfde vers.

Wat is het oordeel?

1. Wie zal de Opperrechter zijn in het laatste grote oordeel? Daniël 7:9-10; Psalm 9:8; Johannes 5:21-22; Handelingen 10:42. Zullen de heiligen met Hem oordelen? 1 Corinthiërs 6:2.

2. Hoe zal het oordeel over deze grote menigte worden uitgevoerd? Romeinen 2:6-11; Prediker 12:13-14; 2 Corinthiërs 5:10. Zullen zij door het woord van God — de Bijbel — geoordeeld worden, in overeenstemming met wat zij zullen doen nadat zij tot sterfelijk leven zijn opgewekt? Daniël 7:10; Openbaring 20:12.

OPMERKING: Het Hebreeuwse woord dat in Daniël 7:10 met "boeken" werd vertaald, komt overeen met het Griekse woord dat in Openbaring 20:12 met "boeken" werd vertaald. Dit Griekse woord is biblia, en van dit woord is het Nederlandse woord "Bijbel" afkomstig.

De boeken die geopend zullen worden, zijn de boeken van de Bijbel! Zij zullen geopend worden voor het begrip van miljarden mensen — iedereen die tijdens zijn vorige leven niet in staat was Gods doel en plan voor hen te kennen en te begrijpen, omdat zij niet door de Vader waren geroepen en hun niet Zijn Geest van begrip gegeven was.

Aannemende dat "oordeel" slechts het uitspreken van een vonnis gebaseerd op gedrag uit het verleden betekent, hebben sommigen gedacht dat deze mensen, zelfs als zij zich bekeerden, niets konden doen om hun lot te veranderen. Gelukkig is God barmhartig, altijd bereid om bij echt berouw en oprechte bekering te vergeven.

Laten we beter begrijpen wat de Bijbel bedoelt als het woord oordeel wordt gebruikt.

3. Worden echte christenen al in deze tijd geoordeeld door God? 1 Petrus 4:17. Is dit oordeel van dien aard dat zij een veroordeling zouden kunnen voorkomen? 1 Corinthiërs 11:32.

OPMERKING: God oordeelt Zijn kinderen in deze tijd door te evalueren hoe zij in overeenstemming met Zijn geschreven woord leven. Hun beloning in Gods Koninkrijk zal afhangen van hun karakterontwikkeling tijdens hun sterfelijke leven. Het is een proces dat tijd nodig heeft en gelegenheid om te leren en te groeien.

Zij die na het Millennium worden opgewekt zullen op dezelfde manier worden geoordeeld. Zij zullen, evenals de door de Geest verwekte christenen in deze tijd, genoeg tijd krijgen om te bewijzen dat ze bereid zijn naar Gods weg te leven door een leven van overwinnen en gehoorzaamheid aan God.

In deze periode van oordeel na de 1000 jaar zal niet alleen de Bijbel worden geopend, maar ook het boek des levens zal geopend worden. Deze mensen zal de gelegenheid gegeven worden eeuwig leven te ontvangen! God zal hen, in volmaakte rechtvaardigheid, een gelegenheid tot behoud geven, evenals Hij die geeft aan hen die Hij nu roept. Maar in dit laatste grote oordeel zullen de mensen niet blootstaan aan Satans invloed zoals wij in deze tijd, omdat Satan uitgebannen zal zijn (Openbaring 20:10).

Met Gods Geest vrijelijk ter beschikking en bevrijd van Satans geestelijke invloed zullen zij tijdens een tweede sterfelijk leven hun ene en enige gelegenheid tot behoud krijgen door berouw, bekering, doop, het ontvangen van Gods Geest en groeien in goddelijk karakter. Er zal van hen verlangd worden, evenals van christenen in deze tijd, dat ze handelen met de kennis die God hun zal geven, om voor rechtvaardigheid te kiezen zoals gedefinieerd door Gods geestelijke wet en die wet niet langer te overtreden.

Zij die Gods manier van leven blijven volgen, zullen aan het einde van deze periode van oordeel van sterfelijkheid tot onsterfelijkheid worden veranderd.

De mensen die als eersten tot fysiek leven geboren werden — velen voor de eerste komst van Jezus Christus en ook zij die voor de zondvloed werden geboren — hebben nog niet de gelegenheid gehad deel te nemen in Gods plan. Hun kans komt nog, maar zij zullen als laatsten geroepen worden — tijdens het laatste grote oordeel.

Zij die nu tot Gods kerk geroepen worden, ook al werden ze later geboren, krijgen hun gelegenheid als Gods eerstelingen (Jacobus 1:18). Zelfs mensen die tijdens het Millennium geboren worden, zullen geroepen worden om deel te gaan nemen aan Gods plan voor de overgrote meerderheid van de mensheid, die in deze eerste 6000 jaar van menselijke ervaring heeft geleefd. Verwijzend naar dit tijdperk zei Jezus: "Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Mattheüs 20:16, Statenvertaling).

De Laatste Grote Dag beeldt de voltooiing uit van Gods basisplan — de periode van het oordeel van de grote witte troon na het Millennium. Openbaring 20:5 laat zien dat er een tweede opstanding zal plaatsvinden na het Millennium, en de verzen 11 en 12 openbaren dat degenen die deelhebben aan deze opstanding, die stierven zonder geroepen te zijn om deel te nemen aan Gods plan van behoud, dan hun gelegenheid zullen krijgen om leden van Gods goddelijke Familie te worden.

De overgrote meerderheid zal behouden worden

1. Jesaja vormde zich een beeld van de laatste dagen, van de periode van het laatste oordeel, waarin de opgewekte miljarden hun roeping zullen krijgen om deel te nemen aan Gods plan. Hoe beschrijft hij deze periode? Jesaja 65:20-25.

2. Worden deze opgewekte massa's tot Gods uitverkorenen gerekend ? deelgenoot gemaakt van Zijn basisplan, en de gelegenheid gegeven om van Gods Familie deel te gaan uitmaken? De verzen 22-23. Zullen zij dan een hechte relatie met God de Vader hebben? Vers 24.

OPMERKING: Denkt u zich, als u dat kunt, eens de verbazing in van hen die aan het begin van deze periode van oordeel worden opgewekt. Elk van hen zal zijn eerste ogenblik van bewustzijn ervaren sinds hun dood. Sommigen zullen misschien eerst denken dat ze in de hemel, de hel of het vagevuur zijn. De meesten zullen gewoon verward zijn — verbijsterd.

Niets dat velen over een leven na de dood onderwezen was, zal waar blijken te zijn. Geconfronteerd met het onloochenbare bewijs dat hun oude onderwijs en manieren vals waren, zullen zij meer bereid zijn opnieuw te beginnen en de waarheid onderwezen te krijgen. Ontelbare miljoenen die totaal geen religieus onderwijs in welke vorm dan ook hebben gehad, zullen vanaf het allereerste begin gaan leren.

Wie zal deze miljarden onderwijzen? Miljoenen leraren die in Gods Familie geboren zullen zijn in de eerste opstanding en tijdens het Millennium!

Zij die opgewekt zijn tot sterfelijk leven zullen dan een proces van bekering ondergaan dat overeenkomt met dat van de door de Geest verwekte christenen uit deze tijd. Zij zullen Gods wetten onderwezen krijgen en zij zullen leren dat zij schuldig zijn aan zonde en de doodstraf verdienen.

Zij zullen leren over Gods barmhartigheid en dat Christus de straf voor hen betaalde, als ze die betaling willen aanvaarden. De overgrote meerderheid zal zich bekeren.

Op berouw, bekering en geloof in Christus als hun persoonlijke Verlosser, zullen zij vergeving ontvangen en zal hun Gods Geest gegeven worden. Dan zullen zij, als door de Geest verwekte kinderen van God, geestelijk gaan groeien — dat is het in hen ontwikkelen van Gods heilig, rechtvaardig en volmaakt karakter.

Het afleren van alle onwaarheid die ze in hun eerste leven hebben geleerd en het leren van Gods ware wegen zal tijd kosten. En het opbouwen van karakter zal tijd kosten, omdat karakter alleen maar ontwikkeld kan worden door tijd en ervaring.

3. Hoe lang zal die periode van oordeel duren? Jesaja 65:20.

OPMERKING: Dit vers duidt er in sterke mate op dat zij die dan opgewekt worden 100 jaar zullen leven, ongeacht hoe oud ze waren toen ze stierven. Verder duidt het erop dat het kind (van God) aan het einde van die periode veranderd zal worden — de vleselijke cellen van het lichaam zullen sterven als de persoon onsterfelijkheid aandoet. (Deze dood van de fysieke cellen van het lichaam vindt ook plaats bij christenen die in leven zijn bij Christus' tweede komst. Zij sterven ook — maar slapen niet de doodsslaap; zij worden in een "ondeelbaar ogenblik" veranderd tot onsterfelijkheid.) De verdorven zondaar zal aan het eind van de 100 jaar onder een vloek staan en zal sterven in de poel des vuurs.

Tijdens deze periode zullen Christus en de opgewekte heiligen regeren. De aarde zal even vredig en productief zijn als tijdens het Millennium. Kinderen die in de eerste 6000 jaar stierven zullen weer leven, 100 jaar lang, karakter opbouwen door de kracht van Gods Heilige Geest. Oudere mensen die stierven zonder Gods plan te kennen zullen ook opgewekt worden om nog eens 100 jaar te leven.

De volken uit de oudheid die Jezus noemde in Mattheüs 11 en 12, zouden zich hebben bekeerd als Hij in hun dagen tot hen zou zijn gekomen (Mattheüs 11:21). En zij zullen zich bekeren en Gods Geest ontvangen als ze worden opgewekt in een wereld die 1000 jaar lang persoonlijk door Jezus Christus is geregeerd!

Uw Bijbel laat zien dat de overgrote meerderheid van hen die ooit hebben geleefd, aan het einde van hun toekomstige oordeelsperiode uiteindelijk in Gods Familie geboren zullen worden. Gods basisplan van behoud voor de hele mensheid zal dan voltooid zijn.

Dan kunnen de uit geest samengestelde leden van Gods grote regerende Familie vooruit kijken naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde — en naar nieuwe en schitterende gelegenheden in het onder God de Vader en Jezus Christus, onze oudste Broer, besturen van het universum!

Hoe schitterend en geruststellend is de waarheid van onze alwijze, liefhebbende en barmhartige Schepper-God!

Satan heeft zijn namaak religieuze heilige dagen

Satan heeft de wereld verblind voor de geestelijke waarheid die u zojuist hebt bestudeerd. Het natuurlijke denken houdt niet van Gods wetten en ook niet van Zijn heilige dagen (Romeinen 8:7). Daarom hebben zelfs religieuze mensen, onzichtbaar beïnvloed door de god van deze wereld, vervangende dagen gecreëerd voor Gods feesttijden. Het kan zijn dat ze dit in alle oprechtheid hebben gedaan, maar ze waren misleid!

Laten we leren wat God zegt over de valse religieuze tradities van deze tijd.

1. Instrueerde Christus Zijn apostelen Zijn geboorte en Zijn opstanding te herdenken, of juist het tegendeel — de datum van Zijn dood te gedenken? Lucas 22:8, 13-20; 1 Corinthiërs 11:23-26.

OPMERKING: Aan de dagen die God ons beveelt te houden, wordt door de meeste belijdende christenen geen aandacht geschonken. In plaats daarvan zijn de grootste religieuze dagen van het moderne christendom Kerstmis en Pasen — geen van deze dagen wordt door God opgedragen te houden!

2. Wat openbaart de Bijbel over de weercondities en de landbouwomstandigheden rond de tijd van het jaar dat Christus werd geboren? Lucas 2:6-8, in het bijzonder vers 8.

OPMERKING: Veel encyclopedieën en andere geschiedkundige bronnen brengen naar voren dat Christus' geboorte niet in de maand december heeft kunnen plaatsvinden. De herders in Judea brachten hun kudden niet later dan midden oktober uit de bergachtige gebieden en velden om ze in schaapskooien bijeen te verzamelen! Zij deden dit om de schapen en henzelf tegen de koude regens te beschermen die daarna werden verwacht. De Bijbel zelf laat zien dat de winter in Judea het regenseizoen is (Hooglied 2:11; Ezra 10:9, 13).

Encyclopedieën en andere naslagwerken laten allemaal zien dat de precieze datum van Christus' geboorte onbekend is. Als het Jezus Christus' bedoeling was geweest dat we Zijn geboortedag zouden vieren, dan zou Hij ons dit hebben opgedragen en zou Hij de precieze datum in de Bijbel hebben geopenbaard. Maar Hij heeft dat niet gedaan.

Daar Jezus zelfs niet in december geboren werd, wat moeten we dan denken van de verschillende gewoonten en tradities die met Kerstmis samenhangen? Velen hebben verondersteld dat zij een christelijke oorsprong hebben.

Maar de Kerstgewoonten en ?gebruiken ontstonden lang voor Christus! De Encyclopaedia Britannica zegt: "Kerstgewoonten zijn ontstaan in tijden ver voor de christelijke tijdsperiode — ze zijn afkomstig van seizoens-, heidense, religieuze en nationale gebruiken, en zijn nauw verbonden met legende en traditie" (artikel "Kerstmis", 15e editie).

3. Een algemene gewoonte tijdens het Kerstseizoen is een altijd groene boom om te hakken en deze te versieren. Verwijst de profeet Jeremia naar zulke gebruiken in zijn tijd — honderden jaren voor Christus? Jeremia 10:2-5. Wiens gewoonte was dit? De verzen 2-3.

OPMERKING: De Bijbel laat duidelijk zien dat het een oude gewoonte was bomen om te hakken, ze te versieren of in te snijden en ze dan in huis te plaatsen! God gaf Zijn volk duidelijk opdracht die manieren niet te leren of na te volgen.

4. Wat kunnen we in de Bijbel vinden betreffende het houden van "Pasen"? Handelingen 12:4.

OPMERKING: Dit is een van de vier plaatsen waar het woord Paasfeest in de NBG in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Dit is echter, zoals iedere autoriteit op het gebied van de Griekse taal weet, een flagrant verkeerde vertaling. Het oorspronkelijke Griekse woord hier is pascha. In bijna alle andere gevallen waar in het Nieuwe Testament pascha wordt gebruikt, is het met Pascha vertaald. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in Mattheüs 26:17-19, Marcus 14:1, 12.

De Encyclopaedia Britannica zegt: "Er is in het Nieuwe Testament, of in de geschriften van de apostolische vaders, geen aanwijzing te vinden dat het Paasfeest werd gehouden ... De eerste christenen bleven de Joodse feesttijden [dat wil zeggen die van God — Leviticus 23:1-2] in acht nemen, al was dat wel in een nieuwe geest, als herdenking van gebeurtenissen waar die feesttijden een voorafschaduwing van waren ("Pasen", 11e editie).

Een andere reden waarom "Paaszondag" niet door de vroegchristelijke kerk kon worden gevierd, kunnen we vinden in het feit dat Christus niet op zondagmorgen uit de doden werd opgewekt.

5. Wat zei Jezus over de tijdsduur die Hij in het graf zou doorbrengen? Mattheüs 12:39-40; Marcus 8:31. Vervulde Hij dat teken "gelijk Hij gezegd heeft"? Mattheüs 28:6.

OPMERKING: Het enige teken dat Christus gaf om te bewijzen dat Hij de Messias was, was de tijdsduur die Hij na Zijn dood begraven zou zijn — een periode van drie dagen en drie nachten, of 72 uur.

Maar volgens de Paastraditie werd Christus op vrijdagmiddag gekruisigd en op zondagmorgen uit de doden opgewekt — een periode van slechts anderhalve dag, of 36 uur!

Daar Christus Zijn teken vervulde is de Goede Vrijdag-Paaszondagtraditie niet meer dan dat — een traditie en geen feit! Als u nog niet de feiten hebt gelezen die bewijzen dat Jezus werd gekruisigd en begraven op woensdag en 72 uur later uit de doden opstond — laat in de middag van zaterdag ? schrijf dan om ons gratis boekje De opstanding was niet op zondag!

En wat te denken van de verschillende gewoonten en tradities die samenhangen met Pasen? De meesten veronderstellen dat de gewoonten van deze religieuze feestdag een "christelijke" oorsprong hebben. Pasen en de gewoonten ervan dateren van lang voor de opstanding van Jezus. Soortgelijke ceremoniën werden bijna 2000 voor het begin van het christelijke tijdperk in acht genomen.

"Easter" [Pasen] is in het Engels feitelijk een enigszins veranderde spelling van de naam van de oude Assyrische godin Astarte. Deze naam werd door de Assyriërs uitgesproken zoals wij in deze tijd Easter uitspreken.

De tradities die met Pasen samenhangen, zoals gekleurde eieren, de paashaas en diensten bij zonsopgang dateren van voor het christelijke tijdperk en zijn heidens van oorsprong!

6. Een traditionele gewoonte van Pasen in deze tijd is het bijwonen van een dienst bij zonsopgang. Verwees de profeet Ezechiël naar een soortgelijke praktijk die in zijn tijd plaatsvond — meer dan 500 jaar voor de geboorte van Jezus? Ezechiël 8:16. Geeft God Zijn goedkeuring aan deze gewoonte? De verzen 15 en 17.

OPMERKING: Het was een oude heidense gewoonte om bij zonsopgang bijeen te komen en de opkomende zon te aanbidden. Zulke diensten werden in de tijd van Ezechiël door de natie Juda in acht genomen. Zij hadden iets van de heidense gewoonten "geleend", ondanks Gods opdracht geen heidense praktijken na te volgen in de eredienst van Hem!

Velen die begrijpen dat Kerstmis en Pasen voortkomen uit heidense gewoonten waarin oorspronkelijk heidense goden werden vereerd, zullen echter zeggen dat zij deze dagen en deze gewoonten in acht nemen om Christus te "eren".

7. Welke waarschuwing geeft God tegen het leren en volgen van gewoonten en tradities van de heidenen? Deuteronomium 12:29-31; Jeremia 10:2.

OPMERKING: God geeft Zijn volk duidelijk opdracht zich niet aan te passen aan de praktijken van de heidense naties. God zal dit soort eredienst niet accepteren, zelfs al is die tot Zijn eer bedoeld! God kan niet worden vereerd door ongehoorzaamheid.

8. Zei Christus dat het mogelijk is Hem te eren en dat desondanks tevergeefs te doen? Mattheüs 15:9. Wat zei Hij de schriftgeleerden en Farizeeën over het navolgen van de ideeën van de mens over hoe men God moet eren? Marcus 7:7-9.

OPMERKING: God wil niet dat mensen proberen Christus te eren door het volgen van tradities en gewoonten die door de mens zijn uitgedacht. Let nogmaals op Gods opdracht: "Niet alzo zult gij de HERE, uw God, dienen; ..." (Deuteronomium 12:31a)

Als u meer wilt weten over de oorsprong van Kerstmis en Pasen en de gewoonten die met deze feestdagen samenhangen, vraag dan onze boekjes De waren achtergrond van Kerstmis en De waren achtergrond van Pasen aan. Beide boekjes zijn gratis.

De derde opstanding

De almachtige God heeft in Zijn wijsheid de best mogelijke weg uitgedacht voor de mensen van alle tijden en naties om behoud te ontvangen en eeuwig leven in Zijn Familie te beërven.

Gods basisplan is zo eenvoudig en effectief dat de overgrote meerderheid van de mensheid zich uiteindelijk van alle zonde zal bekeren en zich dankbaar tot God zal wenden, zich onderwerpend aan Zijn leiding en bestuur. Maar behoud wordt niet universeel gegarandeerd.

Van de hele bevolking der aarde zullen slechts weinig mensen in Gods plan mislukken. Zij zullen mislukken omdat zij koppig blijven vasthouden aan hun eigen manier van doen — de weg naar de dood (Spreuken 14:12). Zij volharden in een opstandig, zondig leven, waarbij ze zichzelf en degenen om hen heen in ellende dompelen.

1. Zullen zij die God geroepen heeft om de kennis van behoud te ontvangen een tweede kans krijgen als ze opzettelijk zondigen? Hebreeën 10:26-29; 6:4-6. Was het om deze straf te krijgen noodzakelijk dat ze eerst kennis kregen van Gods waarheid? Hebreeën 10:26.

OPMERKING: God zal iedere zonde vergeven waar men berouw over heeft en waarvan men zich bekeert — zelfs als de zonde door zwakheid, verleiding of gewoonte wordt herhaald. Zolang als iemands bedoeling, houding en verlangen erop gericht is God te gehoorzamen, zal hij berouw hebben en zich bekeren, en God zal hem vergeven (1 Johannes 1:9). Jezus zei dat we zeventig maal zeven maal behoren te vergeven (Mattheüs 18:21-22). God is zelfs veel meer bereid om te vergeven!

Wat is dan een opzettelijke of onvergeeflijke zonde?

Als iemand geestelijk begrip gekregen heeft van Gods weg en de zegeningen van die weg heeft ervaren, maar besluit dat hij die weg niet langer wenst te gaan, zijn houding verandert, doelbewust een leven van opstandigheid kiest, Gods wetten veracht, dan is zijn zonde onvergeeflijk, omdat hij zich daarvan niet zal bekeren! God zal niemand die erop staat volgens Satans weg te leven, eeuwig leven geven.

Zulke mensen zijn specifiek door God geroepen en hebben Zijn Geest ontvangen, en toch hebben ze op een bepaald moment alles opzettelijk en welbewust verworpen! Misschien hebben ze door bitterheid, het weigeren anderen te vergeven of verwaarlozing van gebed en bijbelstudie God niet langer toegelaten Zijn karakter in hen te bouwen.

Evenals de slaaf die niets deed met zijn talent (Mattheüs 25:24-30), mislukten sommigen in Gods doel met hen. Ze werden zo verhard door hun nalatigheid en hun zonden dat ongeacht wat zou kunnen doen om te proberen hen te corrigeren, zij zich nooit zullen bekeren.

God geeft iedereen alle hulp, bemoediging en gelegenheid voor succes die ze nodig hebben om het eeuwige leven te beërven. God zal nooit ophouden iemand te helpen! Maar deze mensen hebben God verlaten! Zij laten door hun acties zien dat ze niet echt eeuwig leven in Gods Familie willen hebben ? God zal hun dus, in liefde, dit niet geven.

Om door alle eeuwigheid heen vrede, voorspoed, geluk en succes te garanderen, kan God deze zelfgerichte mensen niet toestaan het leven voor anderen om hen heen ellendig te maken. Al heeft God zeker geen welgevallen in de dood van de zondaar (Ezechiël 18:31-32), deze zondige mensen moeten uit de weg worden geruimd. Het moet hun niet langer worden toegestaan zichzelf en anderen ongelukkig te maken. Laten we begrijpen wat er na het oordeel van de grote witte troon met hen zal gebeuren.

2. Zullen die weinigen die koppig blijven volharden in hun opstandigheid, na 100 jaar van testen vervloekt worden? Jesaja 65:20. Wat ziet de apostel Johannes onmiddellijk nadat de laatste periode van testen voorbij is, gebeuren? Openbaring 20:13-15.

OPMERKING: Dit is de derde opstanding. Deze zal plaatsvinden nadat allen die behouden kunnen worden, behouden zijn. Al de zondige mensen die welbewust Gods weg hebben verworpen en in hun zonden gestorven zijn, zullen tot fysiek leven worden opgewekt. Hun houding zal duidelijk zijn. Niemand zal ooit beweren dat deze mensen onrechtvaardig veroordeeld werden. Niemand van hen zal zich bekeren. Zij zullen voor de oordeelstroon van Christus verschijnen om hun straf te ontvangen — vernietiging in de poel des vuurs. Dit zal hun tweede dood zijn. Zij zullen nooit weer uit de doden worden opgewekt.

3. Zullen allen die koppig weigeren zich te bekeren en die Gods geboden blijven overtreden zich uiteindelijk in een poel van "vuur en zwavel" bevinden? Openbaring 21:8; Daniël 12:2; Maleachi 4:1-3.

OPMERKING: Jezus zei dat het lot van de zondige mensen de hel is (Marcus 9:43-48); het Griekse gehenna. Gehenna en de poel des vuurs zijn hetzelfde. Dit vuur zal het voorkomen hebben van een vurige poel.

Sterfelijke wezens zullen eens sterven, omdat we gewoon "verslijten" (Hebreeën 9:27). Maar als iemand na de 100-jarige periode de tweede dood sterft, zal hij door God en Christus schuldig geoordeeld zijn aan vasthoudende ongehoorzaamheid en onverbeterlijke opstandigheid. De tweede dood zal voor alle eeuwigheid zijn!

Na de periode van het oordeel van de grote witte troon zal iedereen de volledige gelegenheid hebben gehad zich te bewijzen. De overgrote meerderheid zal zich naar God hebben gevoegd en zal Gods gave van eeuwig leven ontvangen hebben. Honderdduizenden die zich voor Christus' tweede komst gekwalificeerd hebben voor verantwoordelijkheden in het Koninkrijk van God, miljarden die zich tijdens Zijn 1000-jarige regering op aarde voor soortgelijke verantwoordelijkheden gekwalificeerd zullen hebben en vele miljarden die zich tijdens de 100-jarige oordeelsperiode kwalificeerden, zullen leden van Gods geestelijke Familie zijn geworden.

Het veel kleinere aantal van hardnekkig opstandige mensen zal hun Rechter in de derde opstanding ontmoeten. Hun tijdelijk menselijk leven zal beëindigd worden. De poel des vuurs zal hen met "lichaam en geest", hun zondige werken en uiteindelijk het hele oppervlak van de aarde verteren.

Slechts zij die geestelijk leven ontvangen hebben zullen aan deze wereldomvattende vernietiging ontkomen, een vernietiging waarin alles wat vleselijk — verderfelijk — is, zal omkomen. Alles wat over zal blijven van de zondige mensen en hun wereld zal as zijn onder de voeten van de uit Geest geboren kinderen van God.

4. Met welke historische gebeurtenis vergelijkt de apostel Petrus deze laatste wereldverterende poel des vuurs? 2 Petrus 3:5-7, 10-12. Vernietigde God de goddeloze mensen en hun maatschappij in de tijd van Noach? Genesis 6:12-13. Maar redde God de rechtvaardige Noach en zijn gezin? De verzen 9, 18 en 22; Genesis 7:1.

5. Verkondigde Johannes de Doper een komende doop met vuur? Mattheüs 3:11.

OPMERKING: Doop betekent onderdompeling, en de doop met vuur zal een onderdompeling zijn in vuur. Evenals de wereld voor Noach werd "gedoopt" — onder water gezet — zo zal de wereld van de eindtijd, als Gods basisplan voltooid is, met vuur worden "gedoopt".

De aarde, bezoedeld door zonde, zal in de doop met vuur van alle bezoedeling gereinigd worden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

1. Wat is het volgende dat God zal doen, nadat al Gods kinderen in Zijn geestelijke Familie geboren zijn en alle zondaren vernietigd zijn? Jesaja 65:17-19; Openbaring 21:1, 5; 2 Petrus 3:13.

OPMERKING: Na de poel des vuurs zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen. De nieuwe aarde zal het hoofdkwartier worden voor alle toekomstige scheppingsprojecten van de Godfamilie. Laten we even kijken naar dit nieuwe project dat God belooft heeft op te starten.

2. Zal het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel naar de aarde neerdalen en de hoofdstad van het universum worden? Openbaring 21:2. Zal God de Vader Zich op aarde voegen bij Jezus Christus en Zijn uit de Geest geboren kinderen? Openbaring 22:3-5.

OPMERKING: God de Vader zal niet op aarde komen wonen voordat de wereld in de poel des vuurs gereinigd is. Nadat de aarde is gezuiverd, zal God Zijn hoofdkwartier en troon op aarde vestigen in een nieuw en volmaakt gebouwd Jeruzalem.

3. Zal God deze nieuwe stad delen met Zijn geestelijke kinderen? Jesaja 66:22. Wie zullen in de heilige stad wonen en met God en Jezus Christus deelhebben aan het opknappen van het universum? Openbaring 22:14.

4. Waar zal de heilige stad op lijken? Openbaring 21:10-25. Hoe groot zal ze zijn? De verzen 15-17.

OPMERKING: Het nieuwe Jeruzalem zal ongeveer 2250 kilometer zijn in iedere richting. Het zal een gebied beslaan gelijk aan de moderne naties Turkije, Syrië, Irak, Cyprus, Libanon, Israël, Jordanië, Egypte en Saoedi-Arabië gecombineerd!

5. Zullen er stromen van levend water in het nieuwe Jeruzalem beschikbaar zijn? Openbaring 22:1-2.

Gods dagen zijn vol van betekenis

Laten we de betekenis van Gods zeven jaarlijkse feesttijden kort samenvatten. Zij beelden Gods plan van verlossing of behoud uit — het goddelijke plan waardoor God Zichzelf aan het voortplanten is.

Het Pascha beeldt de dood van Christus, het Lam Gods, uit als betaling van de straf voor de menselijke zonden waarvan men zich heeft bekeerd. De zeven dagen van het feest van Ongezuurde Broden beelden de kerk uit die uit zonde trekt, evenals Israël uit Egypte trok. De Pinksterdag, oorspronkelijke het feest der eerstelingen genoemd, beeldt de kerk uit als de eersten die tijdens het tijdperk van de kerk als kinderen van God verwekt en geboren worden.

Het Trompettenfeest beeldt de tweede komst van Christus uit om de troon van de aarde over te nemen en over alle naties te heersen. De Verzoendag beeldt het uitbannen van Satan uit. De zeven dagen van het Loofhuttenfeest beelden de 1000-jarige regering van Christus en de uit de Geest geboren kinderen van God uit. De Laatste Grote Dag beeldt het laatste oordeel uit, de periode waarin behoud beschikbaar wordt gesteld voor allen die in hun eerste leven nooit de gelegenheid hiertoe kregen.

Gods feesttijden hebben, in tegenstelling tot de feestdagen van de mens, een ontzagwekkende betekenis.

Als we iets willen onthouden, moeten we het voortdurend opnieuw doornemen. Als christenen elke jaarlijkse feesttijd en heilige dag in hun seizoenen in acht nemen, worden we herinnerd aan Gods basisplan en ons individuele aandeel daarin.

Gods jaarlijkse heilige dagen geven ons de gelegenheid Gods plan ieder jaar "uit te beelden". Door dit te doen houden we ons doel voortdurend in het bewuste deel van ons denken. Het wordt voor ons vernieuwd, omdat we het ieder jaar symbolisch "opnieuw beleven".

De almachtige God heeft in Zijn liefhebbende barmhartigheid deze schitterende kennis geopenbaard. Om het doel waarvoor we werden geboren te bereiken, moeten we — of nu of later — de heilige dagen houden die naar dat doel verwijzen. Wat we doen met deze kennis ligt aan ons.

Zij die Gods woord geloven zullen — in gehoorzaamheid aan Gods opdracht in Hebreeën 10:24-25 — met broeders willen samenkomen die eenzelfde begrip hebben van Gods jaarlijkse heilige dagen.

Als u zich onderwerpt aan Gods geïnspireerde woord en u bekeerd heeft van uw oude wegen, als u oprecht Gods jaarlijkse heilige dagen wilt onderhouden op de plaats waar Hij Zijn naam heeft geplaatst, dan mag u voor verdere informatie schrijven naar ons kantoor dat het dichtst bij u is.

De zeven jaarlijkse feesttijden die in de volgende tabel worden geïdentificeerd, beelden Gods basisplan van behoud voor de mensheid uit. Zij laten zien hoe liefhebben en barmhartig onze Schepper-God werkelijk is. Als u zou willen weten wanneer Gods jaarlijkse feesttijden dit jaar plaatsvinden, vraagt u dan een kopie aan van de kalender die wij hebben samengesteld. Die is aantrekkelijk en informatief. U zult uw kopie aan de muur willen ophangen of op een praktische plaats willen hebben om gemakkelijk op te slaan. Vergeet niet vandaag nog uw kopie aan te vragen.

Feesttijd

Gehouden op

Betekenis

Schriftgedeelten

Pascha

14e dag van de eerste maand, na zonsondergang

Een herdenking van het offer van Jezus Christus, "ons Pascha", waardoor vergeving van onze zonden mogelijk werd gemaakt.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)