Het Loofhuttenfeest:
De tijd waarin de hele wereld geroepen zal worden

Ambassador College Bijbelcursus Les 30
1986

Pas nadat Christus naar de aarde terugkeert en Satan onttroont, zal de grote geestelijke oogst van mensen beginnen.

GOD wedijvert niet met Satan! Hij probeert niet in deze tijd de hele wereld te behouden!

Lang geleden kondigde Jezus Christus aan dat Zijn boodschap, het goede nieuws van het Koninkrijk van God, in dit tijdperk aan alle naties slechts verkondigd zou worden tot een getuigenis — niet om hen te bekeren (Mattheüs 24:14). Als God Zich ertoe zet de wereld te behouden, dan zal Hij die behouden!

De tijd waarin de wereld behouden zal worden

Gods zeven jaarlijkse feesttijden beelden de stappen uit in Gods basisplan tot behoud van de hele mensheid.

De eerste drie feesttijden, die op het noordelijk halfrond in het voorjaar vallen, beelden grote gebeurtenissen uit die leiden tot de eerste geestelijke oogst in Gods Familie van door de Geest verwekte menselijke wezens.

In vorige lessen zagen we dat het Pascha een herdenking is van Christus' offer voor onze zonden. Het feest van Ongezuurde Broden beeldt uit dat wij de zonde uit ons leven verwijderen en dat het voortdurend nodig is dat we God gehoorzamen. Pinksteren beeldt de geestelijke verwekking uit en het volwassen worden van de eerstelingen in Gods plan.

Daarna komen, op het noordelijk halfrond in de herfst, de laatste vier feesttijden. Zij beelden ontzagwekkende gebeurtenissen uit die in Gods plan nog moeten plaatsvinden. Het Trompettenfeest, de eerste van deze vier, beeldt de wederkomst uit van Jezus Christus om de eerstelingen in onsterfelijkheid uit de doden te doen opstaan en om Gods bestuur op aarde op te richten. De Verzoendag beeldt de onttroning, verwijdering en het voor 100 jaar binden van Satan uit. Zonder Satans zondige invloed kan de mens dan met God worden verzoend — één gemaakt worden met Hem.

Daarna zullen 1000 jaar van vrede en welvaart volgen. Zij die behoren tot de eerstelingen van Gods geestelijke oogst — de eerstgeborenen in Gods Familie en mede-erfgenamen met Jezus Christus — zullen samen met Hem de aarde gaan regeren. De uit de Geest geboren heiligen zal de gelegenheid gegeven worden de geestelijke kennis van behoud over te brengen op ieder mens die dan leeft en allen die tijdens het Millennium geboren zullen worden.

Dit gelukkige Millennium wordt uitgebeeld door het Loofhuttenfeest — de zesde van Gods zeven jaarlijkse feesttijden die Zijn plan van behoud uitbeelden.

Eerste theologen erkenden het Millennium

De nieuwtestamentische kerk onderwees in het gehele Romeinse Rijk de betekenis en het houden van Gods feesttijden en heilige dagen. Zelfs velen in het jonge christendom die afvielen van de waarheid, hielden nog voor enige tijd vast aan de leerstelling van het Millennium — de 1000-jarige heerschappij van Christus en de uit de Geest geboren heiligen (Openbaring 20:1-6). Het feit van het Millennium werd honderden jaren — tot lang na de dood van de apostelen — besproken.

Let op het getuigenis uit de geschriften van de theologen uit de tweede en derde eeuw:

In de tweede eeuw wordt Papias van Hiërapolis (in Klein-Azië) aangehaald. Hij zou hebben gezegd: "Er schijnt na de opstanding een zeker Millennium te zijn en er zou dan een zichtbare heerschappij zijn van Christus op deze aarde" (Ecclesiastical History [Kerkelijke Geschiedenis], Eusebius, in het Engels vertaald door Isaac Boyle, boek 3, hoofdstuk 39).
Irenaeus, bisschop van Lyon, Frankrijk, schreef in de laatste helft van de tweede eeuw: "Want in zoveel dagen als de wereld werd geschapen, in zoveel duizend jaren zal deze worden voltooid."
Daarna gaat hij, na het aanhalen van diverse oudtestamentische passages die naar het Millennium verwijzen, verder met: "Al deze dingen verwijzen niet naar hemelse zaken, maar naar de tijden van het koninkrijk, wanneer de aarde door Christus zal zijn hersteld" (Against the Heresies [Tegen de ketterijen], in het Engels vertaald door F. R. Montgomery Hitchcock, boek 5, de hoofdstukken 28 en 35).
In de vroege derde eeuw werd hetzelfde getuigenis gegeven. Vanuit Carthago, Noord-Afrika, erkende Tertullianus de mogelijkheid van een beloofd Millennium op aarde (Against Marcion [Tegen Marcion], boek 3, hoofdstuk 25). Er kunnen ook nog latere schrijvers worden aangehaald.
Deze waarheid werd later verworpen

In de vierde eeuw werd het boek Openbaring afgevoerd van de algemene lijst van boeken die door de erkende christelijke kerk werden gelezen. Waarom? Omdat het duidelijk naar het Millennium verwees. "Zodoende ontdeed men zich van de problemen veroorzakende basis waarop het chiliasme [een Grieks woord voor de leerstelling van het Millennium] zou hebben kunnen voortbouwen" (Encyclopedia Britannica, 11e editie, artikel "Millennium").

Toen Edward Gibbon in zijn boek The Decline and Fall of the Roman Empire [De Neergang en Ondergang van het Romeinse Rijk] over deze periode schreef, zei hij: "De leerstelling van Christus' regering op aarde werd ... stapje voor stapje beschouwd als een twijfelachtige en nutteloze opinie, en werd tenslotte [door het valse christendom] verworpen als het absurde verzinsel van ketterij en fanatisme" (hoofdstuk 15).
Tijdens en na de regering van keizer Constantijn, die van 306-337 n.Chr. regeerde, begonnen leiders in de erkende christelijke kerk het Romeinse Rijk te beschouwen als het Koninkrijk van God. Zij gingen de opvatting aanhangen dat de 1000-jarige heerschappij van Jezus Christus reeds was begonnen!
Sommige belijdende christelijke leiders uit de 20e eeuw zijn zelfs zover gegaan dat ze beweerden dat de leerstelling van de 1000-jarige heerschappij niet in de nieuwtestamentische evangeliën, noch in de brieven, en ook niet in de tradities van de apostelen gevonden kan worden (The Question Box [De vragenbus], William N. Emch, p. 380).
Maar laten we nu de Bijbel, de bron van waarheid, opslaan en leren wat daarin wordt geopenbaard over het Millennium, zoals door het Loofhuttenfeest wordt uitgebeeld.
LES 30

Gods oogst — het feest van de inzameling

Gods jaarlijkse feesttijden werden, zoals we in vorige lessen hebben gezien, voor het eerst bekendgemaakt aan de vergadering [in de King James vertaald met 'church', dat is kerk] van het oude Israël (Handelingen 7:38) nadat het volk door zijn vertrek uit Egypte een natie was geworden.

Laten we letten op Gods instructies betreffende het houden van de zesde jaarlijkse feesttijd en op welke wijze deze het komende Millennium uitbeeldt, de periode waarin de hele wereld tot bekering zal komen en de gelegenheid tot behoud zal krijgen.
1. Begint het Loofhuttenfeest vijf dagen na de Verzoendag? Leviticus 23:33-34; Deuteronomium 16:13-15.
2. Begint het feest met een heilige dag waarop alle gewone arbeid verboden is en waarop de mensen voor het aangezicht van God moeten samenkomen? Leviticus 23:35. Gaf God de opdracht dat deze jaarlijkse feesttijd voor altoos gehouden moest worden? Vers 41.

OPMERKING: Het Loofhuttenfeest werd ook het feest der inzameling genoemd (Exodus 23:16; 34:22), omdat het een feest was ter gelegenheid van de oogst in de late zomer-vroege herfst (Leviticus 23:39).

Dit oogstfeest moest een tijd van grote vreugde en van grote dank zijn voor Gods overvloedige zegeningen. In deze tijd maakt Gods kerk aan de wereld bekend dat dit feest de toekomstige inzameling uitbeeldt van de grote oogst van door de Geest verwekte menselijke wezens in Gods Familie tijdens de 1000-jarige periode die als het Millennium bekendstaat.
3. Duurt het Loofhuttenfeest langer dan één dag? Leviticus 23:34; Deuteronomium 16:15.

OPMERKING: Zoals we in vorige lessen zagen, gebruikte God de twee jaarlijkse oogstseizoenen op het noordelijk halfrond om de toekomstige geestelijke oogst van de mens in Zijn goddelijke Familie uit te beelden.

De voorjaarsgraanoogst is klein in vergelijking met de grote najaarsoogst. De eerste oogst wordt vertegenwoordigd door een enkele dag — het Pinksterfeest. Dat beeldt de geestelijke eerstelingen uit, het relatief kleine aantal mensen dat God in Zijn kerk heeft geroepen voor Christus' wederkomst, wanneer zij in Gods Familie geboren zullen worden.
Maar het Loofhuttenfeest duurt zeven dagen lang. Dit laat zien dat Gods grote tweede oogst van de mensheid een lange tijdsperiode zal beslaan om binnen te halen. Mensen zullen fysiek geboren worden, door God geroepen worden en, na het doel van hun leven om in Gods karakter te groeien te hebben vervuld, geestelijk in Zijn Familie geboren worden, en dat allemaal tijdens die 1000 jaar.
4. Wie zou beslissen waar het Loofhuttenfeest gehouden moest worden? Deuteronomium 16:16.

OPMERKING: Alleen God, werkend door Zijn gekozen dienaren, kiest de plaats (of plaatsen — Exodus 20:24) waar het feest gehouden moet worden, en alleen Hij verandert de locatie — als de omstandigheden dat rechtvaardigen.

In het oude Israël koos God waar Zijn volk het feest moest houden. In deze tijd werkt God door het bestuur dat Hij in Zijn kerk heeft geplaatst. God leidt degenen die met de leiding zijn belast om op wereldomvattende schaal geschikte feestlocaties te kiezen om de leden van Zijn kerk onder te brengen. Tienduizenden van Gods mensen en hun gezinnen reizen naar deze locaties om dit grote feest te houden.
Het oude Israël liet na het feest te houden

Zelfs al openbaarde God Zijn feesttijden aan de Israëlieten en beval Hij dat deze feesttijden voor altoos gehouden moesten worden, kwamen de mensen al spoedig in opstand. Velen weigerden uiteindelijk het Loofhuttenfeest te houden op de dagen die door God waren vastgesteld, en lieten uiteindelijk helemaal na om het te houden. Laten we leren wat er gebeurde en wat de resultaten van hun ongehoorzaamheid waren.

1. Waar was de plaats waar God oorspronkelijk Zijn naam plaatste ? waardoor die plaats als de plaats waar het Loofhuttenfeest gehouden moest worden, werd aangeduid? Jozua 18:1. Waren sommige Israëlieten in die tijd gehoorzaam in het jaarlijks houden van het feest? Richteren 21:19. En in het zich verheugen? Vers 21.

2. Hielden de ouders van Samuël, die een van Gods grootste profeten zou worden, het feest ieder jaar? 1 Samuël 1:3, 21; 2:19.

OPMERKING: De jaarlijkse offerande die in deze verzen wordt genoemd, verwijst naar het Loofhuttenfeest.

3. Veranderde God later de locatie voor het Loofhuttenfeest en liet Hij daar, in de eerste jaren van koning Salomo's regering, een tempel bouwen? 1 Koningen 8:1-2, 10-11. Riep Salomo het volk vroeg op naar het feest om daaraan voorafgaand een week te besteden aan de inwijding van de nieuw gebouwde tempel? Vers 65.

OPMERKING: De Israëlieten hielden in de dagen van Salomo het Loofhuttenfeest. Maar zelfs toen hield de natie het niet volledig op de manier waarop God het bevolen had (zie Nehemia 8:17).

4. Wat deed de zondige koning Jerobeam nadat hij en de noordelijke tien stammen tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, in opstand waren gekomen? 1 Koning 12:32-33.

OPMERKING: Jerobeam veronderstelde dat waar en wanneer Gods heilige dagen gehouden werden voor God niets uitmaakte. Zijn handeling was normaal voor een wereldsgericht iemand die weinig weet over wie of wat God werkelijk is. Jerobeams concept van hoe God te dienen was niet meer dan zijn eigen menselijke idee (vers 33).

Het is verstandig om hier de hele passage van 1 Koning 12:26 tot het einde van hoofdstuk 13 te lezen. Het 13e hoofdstuk laat zien hoe God Jerobeam op barmhartige wijze meerdere waarschuwingen gaf — ondersteund door wonderen (de verzen 3, 4 en 6) — en de daarbij passende kans om zich te bekeren.

Maar Jerobeam bekeerde zich niet van het veranderen van de datum waarop de herfstfeesttijden gehouden moesten worden (vers 33), en als resultaat daarvan onderging hij een verschrikkelijke straf (vers 34).

5. Waarom liet God uiteindelijk toe dat het volk van Israël en Juda militair werd verslagen en daarna naar vreemde landen in ballingschap werd gevoerd? Ezechiël 20:13, 16, 19-21, 24, 34.

OPMERKING: Let erop dat in deze verzen het woord "sabbatten" in het meervoud staat, duidend op zowel de jaarlijkse sabbatten als de wekelijkse sabbat. De Bijbel spreekt gewoonlijk over de wekelijkse sabbat in het enkelvoud.

Vanwege hun blijvende ongehoorzaamheid — voornamelijk hun totaal gebrek aan respect voor Gods wekelijkse en jaarlijkse sabbatten — werden de Israëlieten, en later de Joden, in ballingschap gevoerd.
6. Had het kleine overblijfsel Joden dat onder leiding van Ezra en Nehemia uit Babel terugkeerde, geleerd dat God de Heer is? Nehemia 8:2.

OPMERKING: Na 70 jaar van onderdanigheid aan Babel, was God voor deze weinige Joden echt geworden, evenals voor hen die in het land van hun ballingschap achterbleven. Zij wisten nu dat Hij werkelijk God was.

7. Begonnen ze onmiddellijk Gods heilige dagen, inclusief het Loofhuttenfeest, te houden? De verzen 3, 15, 18-19. En begonnen ze onmiddellijk om Gods wetten te leren, die, indien ze gehouden worden, tot vrede, geluk en welvaart leiden? Vergelijk Nehemia 8:19 met Deuteronomium 31:10-11.

8. Vond het overblijfsel der Joden het Loofhuttenfeest een tijd van "zeer grote vreugde"? Nehemia 8:18-19.

OPMERKING: De heilige dagen hadden nu een sterke betekenis voor de enkele duizenden Joden die uit ballingschap waren teruggekeerd. Hun ogen waren geopend — symbolisch voor wat er na de tweede komst van Christus met de mensheid zou gebeuren.

Jezus hield het feest

1. Hielden de nakomelingen van de Joden die terugkeerden, tijdens het leven van Jezus Christus nog steeds het Loofhuttenfeest? Johannes 7:2.

OPMERKING: De apostel Johannes noemde de viering ervan "het feest der Joden", omdat hij voornamelijk aan de heidenen schreef. Vóór hun bekering zagen de heidenen de feesten slechts als onderdeel van de "ongewone" religie van de Joden. De natie Israël had de kennis van Gods heilige dagen verloren, maar Juda had de geschriften van het Oude Testament en de feesttijden van God en Gods kalender bewaard.
2. Welke ondubbelzinnige opdracht gaf Jezus Zijn broeders en zusters? Vers 8.

3. Hield Jezus Zelf het feest? Vers 10. Wist iedereen dat Jezus altijd Gods feesten hield en verwachtten ze Hem daarom vanzelfsprekend in Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te houden? Vers 11.

OPMERKING: Let erop dat Jezus' doel om naar Jeruzalem te gaan niet alleen maar eruit bestond om tot de mensen te prediken en hen te onderwijzen. Hij had talloze gelegenheden om zich tot de menigten te richten die Hem voortdurend volgden.

4. Hoefde Jezus niet naar een reden te zoeken om niet naar Jeruzalem te gaan? De verzen 1 en 10.

OPMERKING: Jezus was vanaf de eerste dag op het feest aanwezig geweest, al kwam Hij pas omstreeks het midden van de zeven dagen naar voren om te prediken (vers 14). Hij was in het verborgen aangekomen en hield zich op de achtergrond, omdat enkele van de religieuze leiders — wegens jaloezie — eropuit waren Hem te doden.

5. Volgde Jezus niet meer dan een gewoonte uit het Oude Testament of gaf Hij een nieuwtestamentisch voorbeeld? Mattheüs 28:19-20; 1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:4-6.

OPMERKING: Als er ooit een excuus was geweest om niet aanwezig te zijn op een van Gods feesttijden, gold het vanwege de gevaarlijke omstandigheden zeer zeker voor dit feest. Maar Jezus was aanwezig — en op moedige wijze gaf Hij ons daar een voorbeeld dat wij zouden moeten volgen.

Jezus veroordeelde de fouten in de "tradities van de ouden" (Mattheüs 15:2-3, 6, 9). Hij maakte het altijd duidelijk dat Gods wetten nog steeds van kracht waren en verheerlijkte ze dan ook. Let op Zijn woorden in Mattheüs 5:21-22: "Gij hebt gehoord, ... Maar Ik zeg u ..." Christus onderhield elk van Gods geboden, inclusief al Gods heilige dagen.
Alle naties zullen in het Millennium het feest houden

1. Zullen de stammen van Israël samen met Juda in het Millennium het Loofhuttenfeest houden? Hosea 12:9-10. [Noot van de vertaler: Deze vraag kan op basis van de NBG of de Statenvertaling niet worden bevestigd. Deze vraag wordt gesteld op basis van de tekst in de King James Version. De Luther Vertaling luidt ongeveer hetzelfde: "En Efraïm zegt: Ik ben rijk, ik heb genoeg; in al mijnen arbeid zal men geen onrecht vinden, iets wat zonde is. Maar Ik, de Heer, ben uw God van Egypteland af; Ik, die u nog in hutten laat wonen, zoals men op den feesttijd pleegt te doen."] Zullen alle heidense naties het feest tezamen met hen houden? Zacharia 14:9, 16.

OPMERKING: Nadat Hij in macht en heerlijkheid naar de aarde is teruggekeerd, zal Christus onmiddellijk beginnen om de mensen van de wereld door Zijn jaarlijkse feesttijden opnieuw op te voeden. De wereld zal gaan weten dat Christus de Heer is, en dat Gods basisplan de weg naar fysieke zegeningen en geestelijk behoud uitbeeldt.
2. Wat zal de naties overkomen die aanvankelijk weigeren het Loofhuttenfeest te houden en zodoende weigeren op Gods manier opnieuw te worden opgevoed, en daardoor in hun onwetendheid behoud van de hand wijzen? Vers 17.

OPMERKING: Christus zal in eerste instantie met "een ijzeren staf" (Openbaring 12:5) moeten heersen. Deze ijzeren staf symboliseert absolute autoriteit. Deze wijze van regeren zal worden volgehouden tot de naties ervan overtuigd zullen zijn dat de wegen van hun vaderen — hun "religies vanuit het verleden" — niet tot behoud leiden.

3. Wat zal er gebeuren als de naties weigeren te gehoorzamen? De verzen 18-19.

OPMERKING: Degenen met deze houding, die koppig weigeren te gehoorzamen, zullen van droogte te lijden krijgen. Als ze hun houding daarna nog steeds niet veranderen, zullen ze door plagen worden geteisterd totdat ze zich aan God onderwerpen. Er zijn sommige mensen die denken dat het niet Gods bedoeling is dat we Zijn feesten in deze tijd houden. Zij zeggen: "Ik zal de dagen die God heilig heeft gemaakt, houden als ik er niet onderuit kan, maar ik zal ze nu niet houden." God staat hun toe te weigeren. Maar slechts zij die Hem nu gehoorzamen, zullen in de tijd van problemen die nu vlak voor ons ligt, beschermd worden.

Tijd van grote fysieke en geestelijke vreugde

1. Wat is het goddelijk aangegeven thema voor de jaarlijkse viering van het Loofhuttenfeest? Deuteronomium 16:14-15. (Let op de woorden "waarlijk vrolijk zijn" in vers 15. Het Boek geeft dit weer als "een tijd van grote blijdschap".)

2. Is het Gods bedoeling dat iedereen — ongeacht leeftijd, sociale status of economisch niveau — zich tijdens het feest zal verheugen? Lees vers 14 nog eens. Is het Gods bedoeling dat een man zijn vrouw en kinderen meeneemt om zich samen op het feest te verheugen? Deuteronomium 16:14; 12:5, 7, 12.

3. Zegt God dat er goed voedsel moet worden gegeten om iemands vreugde en blijdschap tijdens het feest te vermeerderen? Deuteronomium 14:26.

OPMERKING: Het Loofhuttenfeest is een tijd van grote vreugde. Voor het oude Israël was het een tijd van vreugde, omdat de overvloedige voedselvoorraad voor de winter vlak voor het feest was binnengehaald.

Maar het feest heeft in deze tijd voor Gods kerk een veel grotere betekenis. Het beeldt uit — is een voorproefje van — de overvloed, het geluk, de vreugde en de universele vrede die er onder de rechtvaardige heerschappij van Jezus Christus overal ter wereld zal bestaan. Universele naleving van Gods wetten en geopenbaarde manier van leven zal de wereld van morgen tot een allergelukkigste omgeving maken — een utopia!
4. Draagt God Zijn volk op door het jaar heen een tweede tiende van hun inkomen te sparen, die besteed moet worden voor de reis naar en het bijwonen van het feest? Deuteronomium 14:22-26.

OPMERKING: Het Loofhuttenfeest geeft Gods volk de gelegenheid één week lang vol vreugde te leven — te leven op een niveau dat uitgaat boven wat ze zich normaal zouden kunnen veroorloven — zodat ze een voorproefje kunnen hebben van de rijkdom die de hele wereld zal genieten.

5. Als de Heilige Geest tijdens het Millennium vrijelijk zal worden uitgestort, wat zal er dan gebeuren met de basishouding of de basisnatuur van de mens? Ezechiël 36:26-27; Jesaja 11:9. Zal er ook een verandering van natuur plaatsvinden bij de dieren, zodat alle schepselen vredig en onschadelijk zullen zijn? Jesaja 11:6-8; 65:25.

OPMERKING: Als God tijdens het Millennium eenmaal Zijn Geest plaatst in een berouwvolle mensheid, zullen de mensen beginnen een uitgaande liefde en bezorgdheid voor anderen tot uiting te brengen en zullen ze God gaan gehoorzamen. Deze komende verandering in de natuur van de mens is de belangrijkste reden waarom het Loofhuttenfeest met zo'n grote vreugde een blik vooruit geeft op deze tijd!

Hoe Christus' bestuur eruit zal zien

De komende regering van God zal geen democratie zijn, of een andere vorm van menselijk regeren. In de wereld van morgen zal Christus oppermachtig regeren vanuit Zijn wereldhoofdkwartier in Jeruzalem (Openbaring 19:16; Jeremia 3:17). De uit de Geest geboren heiligen zullen onder en met Hem regeren (Daniël 7:14, 27).

Christus zal boven de heiligen staan. Zijn positie zal die van de Man zijn. De heiligen — dan de onsterfelijke kinderen van God — zullen de bruid van Christus vormen. Zij zullen in de positie van de vrouw staan, onderworpen aan haar Man — Christus.

1. Hoe zal Christus' opperste regering in het Millennium in alle delen van de wereld worden uitgevoerd? Lucas 19:17, 19.

OPMERKING: Christus liet door de gelijkenis van de ponden zien dat zij die hun vaardigheden ontwikkelen, beloond zullen worden met bestuursfuncties. Er zullen plaatselijke bestuursdistricten zijn — sommige groter, andere kleiner — die door de uit de Geest geboren kinderen van God bestuurd zullen worden!

2. Geeft Lucas 13:28 de namen weer van enkele trouwe dienaren van God die in het Koninkrijk van God hoge posities onder Christus zullen bekleden? Wie zal heersen over de moderne nakomelingen van Jakob? Jeremia 30:7-9; Ezechiël 37:24-25.

OPMERKING: :De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob, en andere dienaren van God zoals Jozef, Job, Mozes en David, zullen weer tot leven, onsterfelijk leven, worden gebracht, in macht en heerlijkheid, om hoge bestuursfuncties te vervullen in het nieuwe bestuur over de wereld.

3. Zal Christus bepaalde andere topmedewerkers hebben, die elk over een belangrijke natie zullen heersen? Lucas 22:29-30; Mattheüs 19:28.

4. Hoe zullen de onsterfelijke, geestelijke heersers de mensen dienen? Openbaring 1:6; 5:10; 1 Corinthiërs 6:2.

OPMERKING: Om de mogelijkheden tot tirannie te beperken zijn veel van de regeringen op aarde in deze tijd in verschillende takken verdeeld. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika zijn de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht van elkaar gescheiden. Daarnaast is er dan nog het onderwijs, dat in democratische landen, los staat van de regering (al hebben die in de meeste gevallen wel een toezichthoudende functie).

In Gods komende Koninkrijk op aarde, zullen deze vier functies echter verenigd zijn. Het Hoofd van de Godfamilie stelt de wetten vast (de wetgevende functie). De Godfamilie zal de wetten handhaven (de uitvoerende macht). Ze zal die wetten ook interpreteren en recht spreken in betreffende zaken (de rechterlijke functie). En de Godfamilie zal verantwoordelijk zijn voor de educatieve functie — ze zal de mensen getrouw Gods wet onderwijzen.

Elke goddelijke heerser zal zijn onderdanen in oprechte liefde en bezorgdheid dienen (1 Johannes 4:16) en nooit zelfzuchtig handelen (Mattheüs 20:26-27).

5. Hoeveel macht zal elke heerser onder Christus in zijn eigen gebied uitoefenen? Openbaring 2:26-27.

OPMERKING: Er zal overal op aarde een absolute en ondubbelzinnige autoriteit bestaan. Desondanks zal al het bestuurlijke beleid gebaseerd zijn op het patroon dat voorgeschreven wordt uit het wereldhoofdkwartier door Christus Zelf, en elke heerser onder Christus zal Hem rekenschap verschuldigd zijn. Gods bestuur zal perfect zijn georganiseerd, vrij van overbodig, frustrerend papierwerk en nutteloze bureaucratie.

6. Zal dit goddelijke bestuur blijvend zijn? Daniël 7:14, 18.

OPMERKING: Er zal geen tijd of geld worden verspild aan verkiezingscampagnes. Er zullen geen politici zijn die op zullen komen voor speciale groepen of klassen. In de wereld van morgen zal God Zijn opgestane heiligen tot heersers en leerkrachten aanstellen en lobbygroepen en andere groepen die druk uitoefenen zullen hen niet kunnen corrumperen.

Er zullen geen opstootjes, geen opstanden, plaatsvinden — God kan niet ten val worden gebracht. Satans mislukte staatsgreep bewijst dat! Geen enkel lid van de Godfamilie zal ooit in een andere tegenstander veranderen (1 Johannes 3:9). Alle leden zullen van tevoren zijn getest tijdens hun fysieke leven.
7. Zullen de uit de Geest geboren leraren in Gods Familie persoonlijk betrokken zijn bij het brengen van de mens tot een volledig begrip van Gods wet, en in het aanwijzingen geven tot het nemen van de juiste actie? Jesaja 30:20-21.

OPMERKING: De plotselinge verschijning van de geestelijke heersers, of een stem, zomaar vanuit het niets, zal potentiële overtreders van de wet onmiddellijk doen stoppen met hun voorgenomen handelingen. Met de juiste leiding van Christus en Satans zondige invloed aan banden gelegd (Openbaring 20:1-3) zullen geweld en misdaad worden uitgeroeid.

8. Hoeveel succes zullen de priesterleraren hebben in het onderwijzen van de kennis van Gods weg aan de wereld? Jeremia 31:34; Habakuk 2:14; Jesaja 11:9.

9. Zal God meer doen dan slechts het beschikbaar stellen van kennis? Vergelijk Jesaja 25:6-7 met Jesaja 29:10-12 en Romeinen 11:7-8. (Let op de woorden "die alle natiën omsluiert" in Jesaja 25:7.)

OPMERKING: "En op deze berg" het bestuur van God — zal Hij het Millennium maken tot één groot, vreugdevol feest. Het Loofhuttenfeest is het antitype daarvan!

God zal de sluier van geestelijke blindheid vernietigen die de waarheid voor alle naties verborgen heeft gehouden. Er zal niet langer religieuze verwarring bestaan omdat Satan aan banden is gelegd. De mens zal dan onderwijsbaar zijn — hun denken zal geopend worden voor Gods geopenbaarde waarheid.

De mensen zullen naar Gods manier van liefde gaan leven — de weg van geven en uitgaande bezorgdheid voor anderen — de weg van de echte waarden — de weg van vrede, van geluk, van welzijn, van vreugde en, uiteindelijk, van geestelijk behoud.

Een wereld vrij van angst!

In de wereld tijdens het Millennium, zoals uitgebeeld door het Loofhuttenfeest, zullen de mensen niet langer blootstaan aan de invloed van Satan en de valse schittering van "deze huidige boze wereld" om hen af te leiden van het overwinnen van de menselijke natuur.

Gods weg zal de populaire en brede weg worden. Die weg zal de weg zijn die de maatschappij gaat. De mensen zullen Gods manier van leven willen volgen vanwege het geluk en de vreugde die — zoals zij weten — deze met zich meebrengt.

De druk in de maatschappij die de mensen nu tot gelijkvormigheid met deze huidige boze wereld aanzet, zal dan veranderd worden in een werken naar gelijkvormigheid met Gods standaard, naar het overwinnen van de menselijke natuur en het opbouwen van volmaakt, heilig en rechtvaardig karakter.

1. Als Christus op overtuigende wijze hen die de aarde met geweld vervullen, heeft uitgeschakeld, zal Hij dan de angst voor oorlog uitbannen? Jesaja 2:4. Zal Hij dat doen door het uitoefenen van de opperste autoriteit in het terechtwijzen van veel naties? Zelfde vers.

OPMERKING: Stel u voor! Nooit meer zal de vrucht van vele jaren arbeid worden vernietigd! Geen verspilling meer van menselijk leven! Geen jongemannen meer die van huis worden weggeroepen — waardoor hun hele leven op de kop wordt gezet — om hun denken met haat te vervullen!

2. Zal er enige reden zijn om bang te zijn dat Christus een tiran zal worden? Psalm 72:1-4, 8, 12-14; Jesaja 11:5. Zal Hij volmaakte beslissingen nemen? De verzen 2-3. Zullen de armen door Hem rechtvaardig geoordeeld worden? Vers 4.

3. Zal er enige angst zijn voor wilde dieren? Eerste deel van Hosea 2:17; Jesaja 11:6-8; Ezechiël 34:25. Wat te denken van oorlogen — zal het oorlogstuig van de aarde worden verwijderd? Laatste deel van Hosea 2:17.

OPMERKING: Er zal een wereldomvattende vrede heersen en de mensen zullen hun oorlogswapens omvormen tot landbouwwerktuigen. Het Millennium zal een tijd van vrede zijn die zich zelfs tot de dierenwereld zal uitstrekken.

4. Zal men in de veilige, verjongde wereld van morgen tot de vreesachtigen zeggen: "Weest sterk, vreest niet ... God zal ... u verlossen"? Jesaja 35:4.

5. Zal God de mens bevrijden van de angst voor ziekte en kwalen? Jesaja 33:24; Jeremia 30:17. Zullen de gehandicapten — zowel fysiek als mentaal ? op wonderbaarlijke wijze worden genezen? Jesaja 35:3-6.

OPMERKING: Opvoeding over echte gezondheid en de wonderbaarlijke genezing van alle ziekten en kwalen zal betekenen dat iedereen in de wereld van morgen over een schitterende gezondheid zal beschikken!

6. Zal er in het Millennium angst zijn voor ongelukken? Let op het principe van persoonlijke verantwoordelijkheid in Exodus 21:29, 33-34 en 22:6.

OPMERKING: Als Gods wet van Sion uitgaat (Jesaja 2:3) zal het principe van persoonlijke verantwoordelijkheid overal ter wereld onderwezen worden. De mensen zullen bezorgd zijn voor het welzijn van anderen en zullen de "hoeders van hun broeders" zijn! Er zullen weinig ongelukken voorkomen. Maar als iemand zo nu en dan eens onvoorzichtig is — en God laat soms een ongeluk toe om een les te leren — dan zal de wonderbaarlijke, genezende macht van Christus altijd ter beschikking staan.

7. Zullen er vrees en zorgen bestaan in de steden van morgen? Of zullen ze vervuld zijn van stralend gelukkige gezinnen? Jeremia 33:10-11; Zacharia 8:4-5.

OPMERKING: De mensen zullen niet langer bang zijn voor hun buren. Ze zullen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze naast iemand leven die mentaal niet stabiel is, iemand die pervers is of een moordenaar. De ouderen zullen niet bang hoeven te zijn dat ze worden aangevallen en bruut geslagen door de een of andere jeugddelinquent die uit is op een "lolletje".

8. Zal de angst voor voedseltekorten — een schrikbeeld dat in deze tijd voortdurend in het denken van velen opkomt — verdwenen zijn? Ezechiël 34:26; Jesaja 30:23-24; Amos 9:13; Jeremia 31:12. Zal het oude, uitgeputte land weer vruchtbaar worden gemaakt, en zullen schitterende bossen in het Millennium tot ontwikkeling komen? Jesaja 41:14-20; 35:1-2, 6-7.

OPMERKING: Het merendeel van het oppervlak van de aarde zal tijdens het Millennium productief worden. Bossen, landbouwgebieden en met vis gevulde meren en stromen zullen overal ter wereld worden gevonden; de rivieren zullen niet langer vervuild zijn en het landschap zal niet langer door verwoesting worden ontsierd.

9. Taalproblemen vormen een van de belangrijkste barrières voor het samenwerken tussen volken. Zal God de hele wereld een reine taal geven zodat allen Hem eenparig kunnen dienen? Sefanja 3:9.

OPMERKING: In het Millennium zal Christus door onderwijs in een reine taal een tijdperk inluiden van wereldomvattend alfabetisme. Overal zullen de mensen diezelfde taal spreken, lezen en schrijven.

10. Wat te zeggen van het gebrek aan vertrouwen waar zovelen aan lijden? Zullen zij die echt "de Heer kennen" in vertrouwen wonen? Ezechiël 28:26. [Opmerking van de vertaler: Het Hebreeuwse woord dat in de NBG met "veilig" is vertaald en in de Statenvertaling met "zeker", kan ook duiden op "vertrouwen". De opstellers van deze les haken hierop in.]

OPMERKING: Heropvoeding zal daar zorg voor dragen. De mensen zal geen zelfvertrouwen worden onderwezen, maar vertrouwen in Christus die door de Heilige Geest in hen woont.

11. Welke soort vrees zal blijven? Jesaja 59:19; Jeremia 32:39-40.

OPMERKING: Deze vrees is geen verschrikking en ellende, maar het volwassen besef van een gezonde geest dat het niet gehoorzamen van de wetten die God ons ten goede heeft ingesteld, slechts leidt tot ellende, vuiligheid en ontbering.

Het Loofhuttenfeest werd gegeven zodat wij zouden kunnen leren God altijd te vrezen (Deuteronomium 14:23). De mensen zullen vrezen God niet te gehoorzamen, een juiste vorm van vrees die de meeste mensen in deze wereld niet hebben.
Israël zal Gods modelnatie zijn

Bij Zijn wederkomst zal Christus het overblijfsel van de nakomelingen van het oude Israël, dat tijdens de komende grote verdrukking in gevangenschap zal zijn gevoerd, bevrijden. Zij zullen bij Christus' wederkomst niet onsterfelijk worden, maar veeleer als fysieke menselijke wezens naar het Beloofde Land worden teruggebracht.

David die tijdens zijn sterfelijk leven als koning heerste over al de stammen van Israël, zal tot onsterfelijkheid worden opgewekt. En zoals God beloofde, zal David opnieuw Israëls koning worden, nadat God de moderne nakomelingen van het oude Israël verenigt.

1. Zal het overblijfsel van Israël dat in leven is bij Christus' komst ernaar uitzien om een "eeuwigdurend verbond" met Hem aan te gaan? Jeremia 50:4-5. Zal Christus' bloed geheel Israël reinigen zodat deze natie door een bekeerd, waarlijk christelijk leven te leiden, het toppunt van vreugde en blijdschap en materiële welvaart zal bereiken? Jeremia 33:7-9.

OPMERKING: De terugkeer uit de ballingschap van slechts weinigen ? merendeels van de stammen Juda en Levi — was niet de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Zij verwierven nooit grote welvaart. Ook bereikten ze in geen enkel opzicht zelfs maar de mate van rijkdom die Israël onder David en Salomo bezat. Als deze profetie wordt vervuld, "zal geheel Israël behouden worden" (Romeinen 11:26)!

Tijdens het Millennium zal God Israël alle grote materiële zegeningen schenken die Hij beloofde aan hun voorouders te geven als zij gehoorzaamd zouden hebben (Leviticus 26; Deuteronomium 28).

De Britse volkeren en de Verenigde Staten — de moderne nakomelingen van Efraïm en Manasse — werden de rijkste en machtigste naties op aarde in deze eindtijd (vanwege Abrahams gehoorzaamheid aan God). Maar hun recente status onder de naties is slechts een voorproefje van een nog veel grotere rijkdom en macht (in de dienst van God) die zal gegeven worden als eenmaal heel Israël in gehoorzaamheid leeft aan het bestuur van God.

2. Er is geprofeteerd dat Abrahams nakomelingen uiterst talrijk zouden worden (Genesis 13:16). Zal Israëls bevolkingsomvang zijn toppunt bereiken in het Millennium? Ezechiël 36:10-11; Jesaja 60:21-22. Hoe beschrijft God deze toekomstige, explosieve verspreiding van Israëlieten naar ieder deel van de aarde? Jesaja 27:6.

3. Zal Israël de hele aarde beërven? Jesaja 54:2-4. Zullen alle naties zodoende gezegend worden vanwege Abrahams "zaad"? Genesis 28:14. Maar hoe? Jesaja 61:9; 62:1-2, 7. Zullen de heidenen daarom Gods weg willen leren en gehoorzaam aan Christus willen worden? Jesaja 2:1-3.

OPMERKING: Het was de bedoeling dat Israël een zegen zou zijn voor de rest van de wereld in zowel materieel als geestelijk opzicht. De heidenen zullen ook gezegend worden als zij Israëls uitstekende voorbeeld van gehoorzaamheid aan God zullen navolgen! En zij zullen ook geestelijk gezegend worden doordat zij door Christus (Galaten 3:28-29) Abrahams "zaad" — geestelijke Israëlieten — worden, waarbij ze door de Geest worden verwekt en tenslotte uit de Geest in de Familie van God geboren zullen worden.

In het Millennium zullen de twaalf stammen van Israël voor de eerste keer uitgroeien tot Gods modelnatie — de leiders die alle naties zullen willen volgen!
Het huwelijk van het Lam

Laten we nu aandacht schenken aan enkele interessante parallellen die tussen het Loofhuttenfeest en de komende "huwelijksmaaltijd" van Jezus Christus en uit de Geest geboren kerk getrokken kunnen worden.

1. Zal het huwelijk van het Lam plaatsvinden na Jezus Christus' wederkomst? Openbaring 19:6-7. Zal dat een gelegenheid van grote vreugde zijn? Dezelfde verzen.

OPMERKING: Let erop dat na de oorlog, de duisternis en problemen die zich vóór Christus wederkomst zullen voordoen, Christus' huwelijk een tijd is van grote vreugde, die door het Trompettenfeest wordt uitgebeeld.

2. Hoe lang duurt in het bijbelse patroon een huwelijk? Richteren 14:2, 10, 12. Beslaat het Loofhuttenfeest eenzelfde tijdsperiode? Leviticus 23:34.

OPMERKING: De zeven dagen van het Loofhuttenfeest lijken op de zeven dagen van het huwelijksfeest uit de oudheid en zijn een type van het huwelijk van Christus en Zijn bruid, de kerk.

3. Zal de bruid van Christus Hem voor altijd gehoorzamen, evenals een vrouw verplicht is haar man te gehoorzamen zolang hij leeft? 1 Corinthiërs 7:39; Efeziërs 5:22-27, 32. Las Nehemia iedere dag van het Loofhuttenfeest voor het volk uit de wet? Vergelijk Nehemia 8:19 met Deuteronomium 31:10-11.

OPMERKING: Zij die in het Millennium aan de bruid van Christus zullen worden toegevoegd, moeten in hun leven Gods wet leren — en deze goed leren — zodat zij die in de wereld van morgen aan anderen kunnen onderwijzen.

4. Benadrukt Christus in het Nieuwe Testament de noodzaak van een innerlijke verandering, teweeggebracht door de Heilige Geest, om iemand gereed te maken voor het huwelijk van het Lam? Mattheüs 25:6-10.

5. Had het oude Israël in de dagen van Mozes het hart om God te vrezen en te gehoorzamen? Deuteronomium 5:29; 29:4. Maar zal het ontvangen van de Heilige Geest hen in staat stellen te gehoorzamen? Jeremia 32:39-40.

OPMERKING: Het Sinaïtische verbond was een huwelijksovereenkomst (Jeremia 31:32). Toen Israël de voorwaarden van de overeenkomst voortdurend schond — geestelijk overspel beging — scheidden haar zonden haar van Degene die later Jezus Christus werd (Jeremia 3:8, 14; 31:32; Jesaja 59:2).

Gods ware kerk is samengesteld uit geestelijke Israëlieten. Een heidens geboren iemand kan alleen maar deel gaan uitmaken van Gods kerk door een geestelijke Israëliet te worden (Efeziërs 2:11-18; Romeinen 4:16; 9:4-5; Johannes 4:22).

Christus zal niemand anders trouwen. Hij zal opnieuw met Israël in het huwelijk treden — een Israël dat onsterfelijk en geestelijk is, niet vleselijk, zoals bij de Sinaï. Let erop dat de bruid — reeds voor het huwelijk — Zijn "vrouw" wordt genoemd (Openbaring 19:7) in de zin dat het weer Israël is, alleen deze keer bekeerd, rechtvaardig en geestelijk.

Christus, het Lam, is geest. Zijn vrouw moet ook geest worden, wil het een blijvend, gelijkwaardig huwelijk zijn. Zij zal een wedergeboren, gezuiverd en gereinigd Israël zijn (2 Corinthiërs 11:2), dat "zichzelf gereed zal hebben gemaakt" (Openbaring 19:7).

Geestelijk Israël zal heersen over de vleselijke natie Israël. Vleselijke Israëlieten, evenals heidenen, die zich kwalificeren, zullen tijdens het Millennium aan Gods heersende Familie worden toegevoegd op het moment dat ze wedergeboren zullen worden.

Het hele 54e hoofdstuk van Jesaja beschrijft geestelijk Israël dat opnieuw met Christus getrouwd is, in tegenstelling tot de fysieke natie Israël tijdens de voorafgaande 3500 jaar. Let speciaal op de eerste zes verzen. De kerk is diepbedroefd geweest — de werkelijk bekeerde enkeling — tot het sluiten van het Nieuwe Verbond, een huwelijksverbond. Maar vleselijk Israël vermenigvuldigde zich nooit zo snel als de kerk bestaande uit het bekeerde Israël zich tijdens het Millennium zal vermenigvuldigen.

De Godfamilie bereidt zich voor op nog veel grotere dingen die in de toekomst staan te gebeuren. Het Millennium is slechts het begin van de eeuwigheid — van geluk, prestaties en vreugde die altijd zullen blijven bestaan.

De betekenis van loofhutten

Het Loofhuttenfeest wordt soms het feest der inzameling genoemd, maar meestal Loofhuttenfeest. Dat is zo omdat het oude Israël tijdens de zeven dagen van het feest in loofhutten moest wonen. Laten we de betekenis begrijpen van het wonen in loofhutten en wat dit betekent voor Gods volk in deze tijd.

1. Moest Gods volk tijdens het Loofhuttenfeest in loofhutten — dat zijn tijdelijke woningen — wonen? Leviticus 23:42. Wat is een loofhut? Vers 40.

OPMERKING: Een loofhut is een tijdelijke woning. God gaf het oude Israël de opdracht om terwijl ze het Loofhuttenfeest vierden, in tijdelijke verblijven te wonen gemaakt van takken van bomen. Voor Gods volk dat het feest in deze tijd in veel verschillende klimaten bijwoont, zijn tenten, campers, motel- of hotelkamers aangewezen als tijdelijke verblijfplaats.

2. Moest deze manier van het Loofhuttenfeest houden dienen als een voortdurende herinnering aan Israëls 40 jaar rondzwerven door de woestijn? De verzen 42 en 43. Waarom? Was dat omdat Israël in die periode in tijdelijke woningen verbleef? Vers 43.

OPMERKING: Tijdens hun 40 jaar in de woestijn hadden de Israëlieten geen permanente woningen. Zij waren slechts erfgenamen van het land dat God hun had beloofd — zij hadden de erfenis nog niet ontvangen.

3. Waren de jaren van Israëls rondzwerven slechts als een tijdelijke toestand bedoeld? Deuteronomium 8:2. Zou die periode slechts zolang duren tot de opstandige generatie was gestorven? Numeri 14:29, 33-34.

OPMERKING: De opstandige generatie in de woestijn is een type van alle vleselijk gerichte, opstandige mensen. En de tijdelijke woningen typeren het feit dat mensen, zelfs in het Millennium, sterfelijk zullen zijn en dat het menselijke leven en de menselijke maatschappij ook in het Millennium slechts tijdelijk zullen zijn. Het eeuwige leven is permanent.

4. Woonden de voorvaderen van de Israëlieten, Abraham, Isaak en Jakob, als erfgenamen die de erfenis nog niet ontvangen hadden, ook in tijdelijke woningen? Hebreeën 11:9, 13.

OPMERKING: Het woord "vertoeven" duidt op "een tijdelijk verblijf". Abraham, Isaak en Jakob waren vreemdelingen in het Beloofde Land en ze woonden al hun dagen op een tijdelijke manier. Zij ontvingen toen niet de erfenis die God beloofd had hun te geven.

Hun wonen in "tenten" beeldde uit dat zij de erfenis nog niet in ontvangst hadden genomen, dat ze nog maar erfgenamen waren van eeuwig leven in Gods Koninkrijk en eeuwig bezit van het land.
5. Zijn ware christenen in deze tijd "vreemdelingen en bijwoners" in dit fysieke leven? 1 Petrus 2:11.

OPMERKING: Evenals Abraham, Isaak en Jakob vertoeven Gods door de Geest verwekte kinderen in de woestijn van deze wereld, maar behoren er niet toe (Johannes 17:11, 14). Zij staan apart van de wereld (Openbaring 18:4) ? zijn erfgenamen van hun permanente woonplaats, het beloofde Koninkrijk van God, maar ze hebben de erfenis nog niet in ontvangst genomen!

6. Vergeleek Petrus tegen het einde van zijn leven zijn fysieke lichaam met een tijdelijke "tent"? 2 Petrus 1:14.

OPMERKING: Als sterfelijk wezen, gemaakt uit het stof der aarde, is de mens ertoe voorbestemd te sterven. Slechts door het ontvangen van Gods Geest kan iemand gaan hopen om eeuwig te leven.

Maar door de Geest verwerkte christenen hebben de hoop op eeuwig leven in zich (1 Johannes 5:11). Hun fysieke lichamen — met al hun onvolkomenheden, hun natuurlijke verlangens, hun zwakheden en pijntjes — zijn bedoeld om slechts lang genoeg te blijven bestaan om God in hun leven te leren dienen.

Door elk jaar tijdens het Loofhuttenfeest in tijdelijke woningen te verblijven, wordt Gods volk deze belangrijke kennis in herinnering gebracht. Zij begrijpen dat dit fysieke leven slechts tijdelijk is — dat zij in dit huidige leven slechts pelgrims zijn, die erop wachten het Koninkrijk van God te beërven!

Laten we met dit alles in gedachten nog enkele analogieën trekken waarbij we Israëls 40 jaren van rondzwerven vergelijken met het komende Millennium.

Evenals het oude Israël nadat ze aan farao — een type van Satan ? waren ontkomen, in de woestijn een tijdelijke periode van relatieve afzondering van Satans invloed kreeg, zo zal de hele wereld een periode van 1000 jaar van rust van Satans bestuur binnengaan. Tijdens die 40 jaren werd Israël tot een natie onder Gods bestuur gevormd. Tijdens het Millennium zal de hele wereld op soortgelijke manier onder Gods bestuur worden georganiseerd.

Veertig is het getal van beproeving en test. (Kijk in een willekeurige bijbelconcordantie hoe vaak Gods volk veertig dagen of veertig jaren werd getest.) Israël in de woestijn was een type van alle mensen die door beproevingen en testen zullen gaan om hun menselijke natuur te overwinnen, zelfs tijdens het Millennium.

7. Hoe zal God de 1000-jarige periode afsluiten? Openbaring 20:3, 7-9.

8. Zal er uiteindelijk een toestand van permanentheid worden bereikt in het plan van God zoals door Gods heilige dagen in de zevende maand wordt uitgebeeld? 1 Koningen 8:2.

OPMERKING: Etanim betekent "[de maand van] permanente dingen". De volgende les zal laten zien hoe en wanneer Gods plan tot permanentheid leidt — een eeuwige erfenis in plaats van "tijdelijk vertoeven".

9. Zal Gods Koninkrijk en bestuur nadat Christus terugkeert en het Koninkrijk van God op aarde opricht, zich blijven uitbreiden? Jesaja 9:6

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)