De Verzoendag:
De wereld één met God

Ambassador College Bijbelcursus Les 29
1986

Wat zal, nadat Jezus Christus terugkeert, de belangrijkste stap zijn in het teweegbrengen van vrede op aarde? Geen enkele belangrijke denominatie kent het antwoord. Waarom? Deze belangrijke stap wordt uitgebeeld door de jaarlijkse Verzoendag.

U hebt waarschijnlijk gehoord dat er een "grote controverse" bestaat tussen God en Satan — dat Christus en de duivel in een doorlopende strijd gewikkeld zijn om de zielen van de mens. Als dit waar was, dan zou Satan aan de winnende hand zijn! Er zijn in deze tijd meer mensen "niet behouden" dan ooit tevoren. Satan is volgens deze zienswijze machtiger dan Christus.

Maar Satan is niet sterker dan Jezus Christus! Jezus zal, zoals Hij beloofde, terugkomen om Satan te onttronen en het Koninkrijk van God op te richten. Als Christus terugkeert, zal Hij deze wereld — de regeringen, de samenlevingen, de religies, de sporten, de economie — niet in handen laten van de duivel. In plaats van geweld en wedijver zal er een nieuw tijdperk van vrede en samenwerking ontstaan.

Het grootste obstakel voor wereldvrede verwijderd

Bijna 6000 jaar lang heeft Satan onzichtbaar de naties beheerst. Hij heeft beschavingen, regeringen en leiders beïnvloed. Hij heeft wereldoorlogen geïnspireerd en geholpen de ellende, de haat, het lijden en het geweld te veroorzaken dat de mensheid door de hele geschiedenis heen heeft geteisterd.

Satan is de heerser van deze wereld geweest sinds God hem die functie gaf, toen hij bekend stond als de brenger van licht — Heylel in het Hebreeuws of Lucifer in het Latijn. Maar de dagen van Satan in die functie zijn geteld.

God wedijvert niet met Satan — er is geen "grote controverse"! De vraag wie deze aarde zal regeren is reeds beantwoord.

Jezus Christus heeft gekwalificeerd om Satan te vervangen. Als Hij naar de aarde terugkeert als Koning der koningen en Heer der heren zal Hij de opperste bestuurder van deze wereld worden en Satan de duivel onttronen! Deze wereld zal dan uiteindelijk vrede hebben.

De Verzoendag beeldt de verwijdering van Satan uit

Gods heilige dagen werden gegeven om ons te herinneren hoe God, stapje voor stapje, Zijn basisplan aan het uitvoeren is.

De eerste drie feesttijden — Pascha, het feest van Ongezuurde Broden en Pinksteren — beelden Gods eerste geestelijke oogst uit, de eerstelingen — en hun vergeving, roeping, voorbereiding en training voor Christus' wederkomst.

De laatste vier feesttijden laten het plan zien dat God heeft om voor allen die nog niet geroepen zijn, behoud beschikbaar te stellen. Het Trompettenfeest beeldt Gods tussenbeide komen uit in de menselijke aangelegenheden om de zelfmoord van het menselijk ras in een nucleaire oorlog een halt toe te roepen. Christus zal snel en resoluut zijn in het straffen van hen die de aarde verwoesten.

De vijfde jaarlijkse sabbat, de Verzoendag, beeldt de vijfde stap uit in Gods basisplan — het onttronen van Satan uit zijn positie als wereldheerser en zijn verwijdering naar een plaats die volledig van de mensheid is afgesloten. Satan zal 1000 jaar lang "gebonden" zijn, niet langer in staat de naties te misleiden of de mensheid tot zonde te beïnvloeden (Openbaring 20:1-3).

De Verzoendag is misschien de meest ongebruikelijke heilige dag, want het is de enige dag waarop God Zijn volk beveelt te vasten — zich van zonsondergang tot zonsondergang van voedsel en drank te onthouden.

Nederigheid door vasten

Jezus Christus, de toekomstige heerser van de aarde, kwalificeerde om te heersen door Zich volledig aan het bestuur van God te onderwerpen en door volmaakt nederig te zijn. Eén van Zijn laatste Handelingen met Zijn discipelen omvatte het instellen van het voorschrift tot voetwassing bij het nieuwtestamentische Pascha; dit diende om nederigheid uit te beelden. Zijn lijden en dood om de straf voor menselijke zonde te betalen was een handeling van uiterste nederigheid, van volledige onderwerping aan de wil van Zijn Vader, van volmaakte liefde voor ons. Echte christenen moeten op dezelfde manier nederig worden om met Christus te mogen regeren. Geen enkele bestuurder in Gods Koninkrijk kan arrogant of zelfzuchtig zijn (Marcus 10:42-45).

Vasten op de Verzoendag is een levendige herinnering aan de houding van denken die voor behoud nodig is — een houding van nederigheid, goddelijk verdriet, het ernstig zoeken van God en Zijn weg.

In deze tijd is de wereld vervuld met vertoon van pracht en trots en ze beseft niet dat ze door de zonde is afgesneden van God (Jesaja 59:2) — zonde die door Satan is geïnspireerd. Slechts de weinigen die God roept, worden nu met God verzoend. De overgrote meerderheid moet wachten. Nadat Satan op een toekomstige Verzoendag wordt gevangengezet, zal de gehele mensheid met God worden verzoend — nederig worden gemaakt en één met Hem, zoals door de Verzoendag wordt uitgebeeld. Laten we de betekenis van deze unieke vijfde feesttijd van God gaan begrijpen.

LES 29

De vijfde stap in Gods plan

1. Zal de mensheid — na de verschrikkelijke gebeurtenissen die in het boek Openbaring door de plagen van de zes zegels en de zes trompetten worden uitgebeeld — berouw hebben en zich tot God keren? Openbaring 9:20-21. Zullen de mensen, zelfs na de zeven laatste plagen — de toorn van God — nog steeds opstandig zijn? Openbaring 16:10-11, 21.

2. Waarom willen mannen en vrouwen zich niet bekeren? Komt dat doordat ze zijn misleid? Openbaring 12:9; 13:11-14. Zijn ze geestelijk dronken? Openbaring 18:3. Zal het leger dat tegen Christus probeert te vechten ook door demonen worden beïnvloed? Openbaring 16:13-14. Staat Satan zelf achter deze misleiding? Let op het woord draak in vers 13.

3. Openbaart de Bijbel dat de huidige wereld onzichtbaar wordt geregeerd door Satan en zijn gevallen engelen? Johannes 14:30; 2 Corinthiërs 4:4; Efeziërs 2:2; 6:12. Zal de toekomende wereld door engelen worden geregeerd? Hebreeën 2:5.

OPMERKING: De Bijbel vermeldt drie werelden — "de toenmalige wereld", die door een wereldomvattende watervloed werd vernietigd (2 Petrus 3:6), "de tegenwoordige boze wereld" (Galaten 1:4) en "de toekomende wereld" — de wereld van morgen. In de wereld van morgen zullen de duivel en zijn demonen de naties van de aarde, haar maatschappijen en religies, niet langer beïnvloeden.

4. Door Wie zal Satan als heerser over de gehele wereld worden vervangen? Openbaring 5:12; 19:11-16; Mattheüs 28:18. Door wie zullen de demonen als heersers over de naties worden vervangen? 1 Corinthiërs 6:2-3; Openbaring 2:26-27; 20:6. Zullen Satan en de demonen figuurlijk vertreden worden onder de voeten van de heiligen? Romeinen 16:20.

5. Zal Satan, nadat Christus terugkeert om het bestuur van God aan de aarde op te leggen, met een symbolische keten gebonden worden en worden opgesloten om hem ervan te weerhouden de mensheid te misleiden? Openbaring 20:1-3. Waarin zal hij worden geworpen? Vers 3. Vergelijk ook Openbaring 18:2 met Jesaja 13:19-22.

Het aan banden leggen van Satan wordt door de Verzoendag uitgebeeld

Nadat Christus terugkeert om het bestuur van God over de aarde te herstellen, zal Satan duizend jaar lang volledig aan banden worden gelegd. Laten we nu zien hoe deze vijfde stap in Gods basisplan wordt uitgebeeld door een symbolische ceremonie in de wet van Mozes.

1. Welke jaarlijkse sabbat volgt negen dagen na het Trompettenfeest? Leviticus 23:27. Wordt Gods volk bevolen op de Verzoendag voor Hem te verschijnen? Zelfde vers en Numeri 29:7.

OPMERKING: De kerken van deze wereld begrijpen de meeste aspecten van Gods heilige dagen niet. Zij hebben deze jaarlijkse gedenkdagen binnen Gods plan bijna algemeen niet gehouden, en daarom weten ze dus niet wat Gods plan is. De wereld heeft in het bijzonder geen begrip van de symboliek van de Verzoendag. En dat is niet verbazingwekkend! Want deze dag wordt meer dan enige andere heilige dag door de grote misleider gehaat, omdat deze dag zijn nederlaag uitbeeldt.

Het 16e hoofdstuk van Leviticus bevat in detail wat God aan de levitische hogepriesters beval op de Verzoendag te doen. Deze rituelen, die niet langer worden uitgevoerd, beeldden het aan banden leggen van Satan uit — de vijfde stap in Gods plan om Zijn bestuur op aarde te herstellen en de kennis van behoud aan iedereen bekend te maken.

Het doel van de rituelen die God aan Zijn levitische priesters gaf, was om de Israëlieten aan hun zonden te herinneren, dat de straf voor de zonde de dood was, en dat zij een Verlosser nodig hadden om de straf voor hen te betalen. De symboliek van de wetten op de offeranden werd door Christus' dood in 31 n.Chr. vervuld. Daarom hoeven er in deze tijd geen offeranden meer te worden gebracht, ook is dat niet langer mogelijk, omdat er geen levitisch priesterschap meer functioneert, evenmin is iemand anders gemachtigd om die fysieke taken uit te voeren.

Zelfs al worden de rituelen niet langer uitgevoerd, toch kunnen we de symbolische betekenis ervan inzien. Maar we moeten eerst enkele belangrijke details over Gods tabernakel en het levitische priesterschap begrijpen.

Toen de Israëlieten eenmaal ingestemd hadden om de HEER, Yahweh, Degene die Jezus Christus werd, te dienen (Exodus 24:3), begon Hij in detail uiteen te zetten hoe Hij moest worden gediend. De eerste instructies die Hij gaf betroffen Zijn tabernakel (Exodus, de hoofdstukken 25-27 en 30). Aäron en zijn zonen werden door God als priesters verkozen (hoofdstuk 28). Gods priesters werden aangesteld, niet door het volk gekozen. God was verantwoordelijk voor die aanstelling.

De tabernakel omvatte een binnenhof omgeven door gordijnen. In de binnenhof stonden een altaar, een wasvat en een centrale tent. De tent was door een voorhangsel in twee delen verdeeld. Het gedeelte achter het voorhangsel werd het heilige der heiligen genoemd (Hebreeën 9:3). Het voorste deel van de tent was het heilige (Exodus 26:33).

Het heilige der heiligen in de tabernakel vertegenwoordigde Gods troon in de hemel. De ark van het verbond, met de daarboven uitgespreide vleugels van de cherubs, stond in het heilige der heiligen (Exodus 25:10-22; 26:33-34). In de ark bevonden zich de stenen tafelen waarop God de tien geboden geschreven had. Het deksel van de ark, dat het verzoendeksel werd genoemd, was de plaats waar Yahweh — Degene die later Jezus Christus werd — Zichzelf manifesteerde.

Slechts één persoon — de levitische hogepriester — was het ooit toegestaan het heilige der heiligen binnen te gaan. Hij mocht het slechts één keer per jaar binnengaan — alleen op de Verzoendag om een speciale ceremonie uit te voeren die het aan banden leggen van Satan uitbeeldde. God benadrukte op die manier hoe belangrijk deze dag is. Deze dag is symbolisch verbonden aan de toegang van de mens tot God.

Laten we Leviticus doornemen en kort aandacht schenken aan de rituelen die op de Verzoendag moesten worden uitgevoerd. Nadat we een overzicht hebben, gaan we terug om de symboliek te bestuderen die met elke stap samengaat.

1. Was het Aäron (en alle daarop volgende hogepriesters) toegestaan net zo vaak als ze wilden achter het voorhangsel naar het verzoendeksel te gaan? Leviticus 16:2; Hebreeën 9:6-7. Op welke dag was het hem toegestaan het heilige der heiligen binnen te gaan? Leviticus 16:29-30.

2. Moest de hogepriester voordat hij het heilige der heiligen binnenging, eerst baden en speciale priesterkleding aantrekken? Leviticus 16:4. Offerde hij een jonge stier om verzoening voor zichzelf te doen? Verzen 3, 6 en 11.

OPMERKING: Het offer werd op het altaar in de binnenhof van de tabernakel gebracht. Niemand dan de hogepriester mocht zich in de binnenhof bevinden (vers 17). Dit was geen openbare ceremonie — dit was beperkt tot de hogepriester en God.

3. Nam de hogepriester daarna een pan vol gloeiende kolen van het altaar en vulde hij zijn handen met fijngestoten welriekend reukwerk om daarmee het heilige der heiligen binnen te gaan? Vers 12. Wat deed hij met de pan en het reukwerk? Vers 13. Wat sprenkelde hij op het verzoendeksel? Vers 14.

4. Had de hogepriester voordien reeds twee bokken van de gemeente aangenomen? Verzen 5 en 7. Wierp hij het lot om vast te stellen wie elke bok zou vertegenwoordigen? Vers 8. Werd de bok die de HEER vertegenwoordigde als zondoffer gedood? Verzen 9, 15-16.

5. Werd de andere bok levend voorgeleid? Vers 10. Werden de zonden van de gemeente symbolisch op de levende bok gelegd? Vers 21. Wat werd er daarna met deze bok gedaan? Vers 22.

OPMERKING: Stieren, bokken en rammen waren een normaal onderdeel van de dagelijkse offerrituelen (Leviticus 1:2-5, 10; Numeri 28:4, 11, 15). Er waren twee dingen in het bijzonder ongebruikelijk voor wat betreft de rituelen die op de Verzoendag werden uitgevoerd: 1) de hogepriester ging het heilige der heiligen binnen, en 2) één bok werd op ceremoniële manier de woestijn ingebracht. Welke relatie hebben deze rituelen met de vijfde stap in Gods plan — het aan banden leggen van Satan? Het antwoord wordt in het nieuwtestamentische boek Hebreeën duidelijk gemaakt.

Het levitische hogepriesterschap vertegenwoordigde onze eeuwige Hogepriester

1. Vertegenwoordigde het binnenste deel van de fysieke tabernakel, die met handen was gemaakt, Gods hemelse troon, de ware troon? Hebreeën 8:1-2; 9:23-24. Waren de priesterlijke ceremonies voorafschaduwingen van hemelse dingen? Hebreeën 8:3-5. Is Jezus Christus nu onze eeuwige Hogepriester? Hebreeën 2:17; 3:1; 6:20; 7:26; 8:1.

OPMERKING: Het boek Hebreeën werd aan mensen geschreven die bekend waren met de priesterlijke functies. De schrijver laat zien dat Christus al de symboliek daarvan vervulde en een hogepriester is geworden met een veel hogere en eeuwige rang.

Er waren veel oudtestamentische hogepriesters, omdat elk van hen uiteindelijk stierf en er een nieuwe werd aangesteld (Hebreeën 7:23). Maar Christus, die onsterfelijk is, is nu Hogepriester voor altijd (vers 24). Daar Christus volmaakt zonder zonde was, hoefde Hij geen offers voor Zichzelf te brengen zoals de levitische hogepriesters dat moesten (verzen 26-27). Op die manier kon Christus door Zijn zondeloos leven ten offer te brengen voor altijd betalen voor de zonden van anderen. Na Zijn opstanding tot eeuwig leven werd Hij tot onze Hogepriester gewijd (vers 28).

Het is duidelijk dat Aäron en zijn nakomelingen — de hogepriesters in opeenvolgende generaties — Jezus Christus uitbeeldden. Hun rol binnen de rituelen van de Verzoendag symboliseert wat Christus deed in het verzoeningsproces voor onze zonden.

2. Waren Aäron en zijn nakomelingen zonder zonde? Romeinen 3:10, 23. Moesten zij daarom offeranden brengen voor hun eigen zonden om, ook al was dat maar tijdelijk, Christus te kunnen vertegenwoordigen? Hebreeën 7:27; Leviticus 16:6.

OPMERKING: Een zondoffer was een offer dat vereist werd van iemand die gezondigd had (Leviticus, de hoofdstukken 4 tot en met 7). De offeranden beeldden uit dat de straf voor de zonde de dood is. De dood van een dier kan geen menselijke straf betalen (Hebreeën 10:4) — de offeranden waren slechts voorafschaduwingen die Christus' offer uitbeeldden. Jezus Christus, God die mens werd, betaalde de straf voor menselijke zonden door Zijn onrechtvaardige dood.

3. Wat werd met een gedeelte van het bloed van de stier gedaan die als zondoffer werd gebracht? Leviticus 16:14. Waarom? Hebreeën 9:7, 21-22.

OPMERKING: In de ark van het verbond bevonden zich onder het verzoendeksel de twee stenen tafelen, waarop de tien geboden stonden. Daar deze wetten waren overtreden, waardoor het zondoffer nodig was, werd het offerbloed op en voor de ark gesprenkeld, waardoor op symbolische wijze verzoening werd gedaan voor de overtredingen van Gods eeuwige, geestelijke wet.

4. Vertegenwoordigde de speciale kleding van de hogepriester rechtvaardigheid? Openbaring 19:8. Vertegenwoordigde het baden een rein hart, een rein geweten? Hebreeën 10:22.

5. Als de hogepriester het heilige der heiligen binnenging, maakte hij een wolk van geurige wierook. Wat vertegenwoordigde die? Psalm 141:2; Openbaring 5:8; 8:3-4.

OPMERKING: Deze wierook beeldde gebed uit. De priester gebruikte geurige wierook; onze gebeden behagen God. De wierook was fijngestampt; wij behoren in onze gebeden gedetailleerd te zijn. Te veel mensen bidden voor hun eigen persoonlijke genoegens en eindigen dan snel met een algemeenheid als: "En zegen ook alle anderen." Zoals wierook van hete kolen opstijgt, zo stijgen gebeden als een wolk op van de rechtvaardigen, waardoor Gods volk genade en bescherming ontvangt.

In oudtestamentische tijden kon slechts één persoon eens per jaar achter het voorhangsel gaan. Maar na Jezus' dood werd het voorhangsel op bovennatuurlijke wijze van boven naar beneden in tweeën gescheurd (Mattheüs 27:50-51). Dit opende symbolisch de weg tot Gods troon.

Wij mogen nu met onze eigen gebeden rechtstreeks tot God gaan, waarbij we behalve Christus geen middelaar nodig hebben (Hebreeën 10:19-22; Johannes 15:16; 16:23). Door Christus' naam te gebruiken stijgen onze gebeden op naar Gods hemelse troon met de toestemming en de autoriteit van onze Hogepriester. Dit contact was voor Christus' opstanding niet mogelijk; de toegang van de Israëliet uit de oudheid was beperkt tot de Heer, die Christus werd.

De bok gekozen voor de Heer

Op de Verzoendag nam de hogepriester twee jonge bokken van de vergadering der Israëlieten (Leviticus 16:5, 7). De twee bokken waren qua uiterlijke verschijning vergelijkbaar. Maar ze zouden twee onmetelijk verschillende symbolische rollen portretteren.

1. Hoe werd bepaald welke bok welke rol zou vervullen? Leviticus 16:8. Wat gebeurde er met de bok op wie het lot voor de Heer viel? Vers 9.

OPMERKING: De Heer Die met het oude Israël handelde is, zoals we in vorige lessen leerden, het lid van de Godfamilie die Jezus Christus werd (1 Corinthiërs 10:1-4). Daarom vertegenwoordigde de bok die als zondoffer werd gebracht en wiens bloed als verzoening voor geheel Israël op het verzoendeksel werd gesprenkeld, Jezus Christus.

Al leken de twee bokken op elkaar, toch zou de ene het type van Christus zijn. De mens was volslagen ongekwalificeerd om te bepalen welke bok daar geschikt voor was. Daarom moest God die beslissing nemen.

Een lot is een plechtig beroep op God om op bovennatuurlijke wijze in een zaak te beslissen (Spreuken 16:33). Het werpen van het lot is een gewijde, religieuze ceremonie. Moderne loterijen ontheiligen deze oude heilige ceremonie waarbij een beroep op God wordt gedaan.

De mens is zonder Gods bovennatuurlijk tussenbeide komen niet in staat te bepalen wie Christus vertegenwoordigt. De meeste mensen die denken dat ze Christus dienen, volgen feitelijk dienaren die door de duivel zijn misleid (2 Corinthiërs 11:13-15). Satan heeft de hele wereld zo misleid (Openbaring 12:9) dat de mensheid als geheel niet weet wie God is en wie de tegenstander is.

2. Offerde de hogepriester de bok die Christus vertegenwoordigde — de bok op wie het lot "voor de Heer" was gevallen — als zondoffer voor het gehele volk? Leviticus 16:15-16. Wat beeldde het bloed van het zondoffer uit? Romeinen 3:23-26; Hebreeën 9:12-14.

OPMERKING: Het doden van de bok voor de Heer en het sprenkelen van zijn bloed op het verzoendeksel beeldde de methode uit waardoor de mens met God verzoend kan worden — door het offer van een onschuldig slachtoffer. Christus was dat slachtoffer. Hij nam onze schuld vrijwillig met Zich mee op het kruis, waardoor Hij de straf volledig betaalde. Onze schuld wordt voldaan, goedgemaakt, deze houdt op te bestaan als we Christus als onze Verlosser aanvaarden en niet langer zondigen.

De zonden van het volk werden door de bok gedragen, evenals Christus onze zonden op Zijn kruis droeg (Hebreeën 9:28). Maar Christus stond op uit de dood, voer op naar de troon van God in de hemel en zal terugkeren.

3. Ging de aäronitische hogepriester nadat hij de bok die Christus vertegenwoordigde had gedood, het heilige der heiligen binnen achter het voorhangsel en sprenkelde hij het bloed van de bok op het verzoendeksel? Hebreeën 9:7; Leviticus 16:15-16. Was het heilige der heiligen een aardse vertegenwoordiger van Gods hemelse troon? Leviticus 16:2; Exodus 25:21-22; Numeri 7:89.

OPMERKING: Het altaar, de tabernakel en het verzoendeksel werden als verontreinigd beschouwd door de nabijheid van de zondigende Israëlieten. Het hele jaar door werden de zonden van Israël symbolisch overgedragen op de tabernakel en alles wat daarbij behoorde (Leviticus 4:2-7). Op de Verzoendag werd deze schuld symbolisch van de natie verwijderd, zodat God onder Israël kon blijven wonen. Het bloed van de bok symboliseerde het bloed van Christus.

4. Ging Christus na Zijn offer en opstanding achter het voorhangsel naar de troon van God in de hemel? Hebreeën 6:19-20; 8:1; 9:24; 1 Petrus 3:22. Presenteerde Hij Zijn eigen bloed als offer voor de zonde? Hebreeën 9:11-12.

OPMERKING: De hogepriester die symbolisch het verzoenende bloed naar Gods troon bracht, vertegenwoordigde en voerde symbolisch het werk van de opgestane Christus uit.

Zowel de hogepriester als de bok vertegenwoordigde Christus. Het was voor de hogepriester niet mogelijk elk jaar te sterven om Christus' dood uit te beelden. Dat moest door de bok worden gesymboliseerd. De bok kon echter — nadat hij was gedood — de opgestane Christus, onze eeuwige Hogepriester, niet vertegenwoordigen. De menselijke hogepriester vertegenwoordigde de levende, opgestane Christus. Daarom moest hij symbolisch zo grondig worden gereinigd voordat hij in deze ceremonies zijn rol kon vervullen.

5. Wat heeft Christus, onze Hogepriester, nu al meer dan 1950 jaar gedaan? Hebreeën 7:25; 4:14-16; 1 Johannes 1:9; 2:1-2.

OPMERKING: Christus is onze levende Verlosser. Christus' dood heeft de straf voor alle menselijke zonde betaald. Maar dat in zichzelf voltooide niet de taak om alle mensen te verzoenen. Satan heerst nog steeds op deze wereld; hij beïnvloedt iedereen. De overgrote meerderheid gelooft niet in Christus' offer en gehoorzaamt God niet.

Hoe zal de taak om te verzoenen voltooid worden? Hoe zal de gehele mensheid uiteindelijk één met God de Vader worden gemaakt? Het antwoord wordt geopenbaard in de symboliek van de levende bok.

De bok die de woestijn wordt ingebracht

De bok die levend de woestijn werd ingebracht was een ongebruikelijk kenmerk van de rituelen van de Verzoendag. Wie of wat vertegenwoordigde deze bok? Waarom werd hij niet gedood? Welke betekenis had de woestijn?

Toen de hogepriester achter het voorhangsel het heilige der heiligen binnenging, symboliseerde hij Christus die naar Gods troon in de hemel opvoer. Het werk dat hij in het heilige der heiligen deed, symboliseerde het werk dat Christus al meer dan 1950 jaar uitvoert. Toen de priester eruit kwam, symboliseerde hij Christus' terugkeer naar de aarde. Wat deed de hogepriester daarna — en wat zal Christus doen nadat Hij terugkeert?

1. Liet de levitische hogepriester, nadat hij één bok had geofferd en zijn werk in de tabernakel had voltooid, de andere bok bij zich brengen? Leviticus 16:20. Plaatste de hogepriester symbolisch de zonden van het volk op de kop van deze bok? Vers 21.

OPMERKING: Jezus Christus verzoende onze zonden toen Hij de straf voor onze zonden op Zich nam door Zijn zondeloos leven voor ons op te offeren. Als wij berouw hebben over onze zonden en ons bekeren, houden onze in het verleden begane zonden op te bestaan. De zonden van het volk werden symbolisch verzoend door de geofferde bok (Leviticus 16:15). Wat zijn dan de zonden die op de kop van de levende bok werden gelegd? De sleutel tot de uitleg — en de symbolische betekenis van deze heilige dag — ligt in een juist begrip van wie of wat deze bok vertegenwoordigt.

2. De bok die door het lot voor de Heer werd aangewezen vertegenwoordigde Christus. Wie moest de andere bok vertegenwoordigen? Vers 8. Moest die bok worden verbannen? Vers 10.

OPMERKING: Het Engelse scapegoat [zondebok] is geen juiste vertaling van het Hebreeuwse woord dat God inspireerde. Het oorspronkelijke woord was azazel. Azazel verwees onder de vroege Semitische bewoners van de Sinaïwoestijn naar Satan de duivel. James Moffat vertaalde dit woord daarom met "Azazel de demon".

William Gesenius schreef het volgende: "Deze naam werd gebruikt als naam voor een kwade demon ... De naam Azazel ... wordt door de Arabieren ook gebruikt als naam voor een kwade demon" (Hebrew-Chaldee Lexicon, pag. 617). "De duivel, die in de Koran Eblis wordt genoemd, was eens één van de aartsengelen in de hemel, en werd Azazel genoemd, maar hij kwam door ongehoorzaamheid ten val" (J.W.H. Stobart, Islam and Its Founder, pag. 114).

Hermann Schultz schreef: "Azazel is ... een Aramese ... naam voor een onreine en ongoddelijke macht, die zijn woonplaats in de woestijn heeft, in het vervloekte land buiten de heilige grenzen van de legerplaats" (Old Testament Theology, vertaald door Paterson, 1892, vol. 1, pag. 405).

"De hogepriester ... wierp loten over beide bokken. De een zou dienen als zondoffer voor de Heer. De ander was voor Azazel (de volledig afgescheidene, de boze geest die beschouwd werd in de woestijn te leven) om levend weggezonden te worden in de woestijn" (F. Watson, The Cambridge Companion to the Bible, 1893, page 161).

Moderne commentaren hebben vaak niet het juiste begrip over deze azazelbok. Dit is niet al te verwonderlijk, daar Satan de hele wereld heeft misleid en velen ertoe heeft misleid te geloven dat hij niet bestaat. Sommige commentatoren beweren dat deze azazelbok Christus vertegenwoordigt. Zulke theorieën kunnen niet bijbels of symbolisch worden onderbouwd.

Laten we aandacht schenken aan een modern Joods commentaar dat het duidelijk maakt dat de azazelbok Satan de duivel vertegenwoordigde: "Azazel ... was waarschijnlijk een demonisch wezen ... Apocriefe Joodse werken, geschreven in de laatste eeuwen voor het christelijke tijdperk, hebben het over engelen die meegetroond werden ... tot opstand tegen God. In deze geschriften is Azazel een van de twee leiders van de opstand. En post-Talmoedische documenten bevatten een soortgelijk verhaal over twee opstandige engelen, Uzza en Azzael — allebei variaties op de naam Azazel. Deze mythologische verhalen, die wijd en zijd bekend moeten zijn geweest, schijnen het essentieel demonische karakter van de oud-bijbelse Azazel te bevestigen" (Union of American Hebrew Congregations, The Torah — a Modern Commentary, pag. 859).

Het Engelse woord scapegoat [zondebok] heeft een verkeerde bijbetekenis in zich. Oorspronkelijk betekende het "weggaande bok" — de bok die mocht ontsnappen. Maar in deze tijd betekent het woord zondebok "iemand die de blaam of schuld voor anderen draagt". Dit is absoluut niet de betekenis die God inspireerde. Azazel — Satan — draagt zijn eigen schuld in het misleiden van de mensheid. Satan is geen zondebok voor de zonden van iemand anders. Hij zal voor zijn eigen schuld worden gestraft.

De ware oorzaak — de feitelijke bron — van menselijke zonde is Satan de duivel (Johannes 8:42-44; Efeziërs 2:2). Satan is schuldig aan het inspireren van de zonde van de mensheid. Christus betaalde de straf voor ons aandeel in iedere zonde waarover we berouw hebben en waarvan we ons bekeren. Maar Hij betaalde niet voor Satans aandeel in deze zonden, of de zonden van de andere demonen. Demonen wordt geen behoud aangeboden en zij weigeren zich te bekeren! Hier in dit levitische ritueel worden alle zonden van de mens, geïnspireerd door Satan, symbolisch op het hoofd van Satan teruggelegd, de plaats waar ze horen!

Als Jezus Christus terugkeert, zal Satans aandeel van de schuld in de zonden van de mensheid op hem worden geplaatst, en hij zal dan uit het zicht van de mens verwijderd worden. Er zal recht worden gedaan.

3. Werd de azazelbok van de hele mensheid weggezonden, waarbij hij al zijn zonden met zich meedroeg? Leviticus 16:21-22. Vertegenwoordigt de woestijn waarheen de bok werd gebracht, het verwoeste land dat het moderne "Babylon" zal worden? Lees Jesaja 13:19 tot 14:23.

OPMERKING: Satan, de aanstichter van zonde, is schuldig aan het inspireren van onze zonden, en zijn schuld kan niet worden verzoend. Zijn zonden worden op zijn eigen rekening geplaatst, en dan wordt hij met zijn zonden weggestuurd — volledig verwijderd van het aangezicht van God en Gods verloste kinderen!

Satans macht over de mensheid ligt in misleiding en zonde. Door Christus' verlossend offer, zijn wij teruggekocht, verworven, vrijgekocht uit de hand van de geestelijke kidnapper. Satan heeft zijn claim op eigendom verloren en hij zal er 1000 jaar van weerhouden worden die invloed uit te oefenen. Niet langer zal hij een tegenstander of aanklager van de broederen zijn. De mensheid als geheel kan niet volledig worden verzoend — "tot eenheid" met God worden gebracht — totdat dit is uitgevoerd.

4. Moest de hogepriester, nadat hij in contact met de azazelbok was gekomen, zich opnieuw baden voordat hij met het volk in contact zou komen? Leviticus 16:24. En moest de man die de bok wegbracht, zijn klederen wassen en zichzelf baden voordat hij in de legerplaats terugkwam? Vers 26.

OPMERKING: De symboliek is zeker die van het in contact met de duivel gekomen zijn!

5. Wordt de azazelbok uitgebeeld als in leven blijvend? Verzen 10 en 22.

OPMERKING: Satan is een geestelijk wezen en daarom onsterfelijk (Lucas 20:35-36). Om dat te kennen te geven werd de bok in leven gelaten. Maar let erop dat hij pas vrij werd gelaten, nadat hij volledig was verwijderd. Dit geeft weer dat Satan er na Christus' wederkomst van weerhouden zal worden de mensheid te beïnvloeden.

Let op de vervulling van dit deel van Gods basisplan zoals in het boek Openbaring wordt geopenbaard.

6. Wat zal er na de tweede komst van Christus met Satan worden gedaan? Openbaring 20:1-2. Waarin zal hij worden geworpen? Vers 3. Let ook op Openbaring 18:1-2.

OPMERKING: De "afgrond" werd uitgebeeld door de woestijn waarheen de azazelbok werd verbannen. Satan en zijn demonen zullen geketend worden door een engel van God (gesymboliseerd door de man die in Leviticus 16:21 wordt genoemd). Hij zal er volledig van weerhouden worden om de mens verder tot zonde te verleiden. Satan zal niet langer in staat zijn zijn slechte houdingen uit te zenden.

Vasten op de Verzoendag

De oudtestamentische ceremonies die we tot nu toe hebben bestudeerd, waren ritueel. Alleen de hogepriester en enkele assistenten waren bij de uitvoering ervan betrokken. Maar de hele bevolking of vergadering van Israël moest ook een eigen aandeel uitvoeren. Dat aandeel bestaat uit het op de Verzoendag vasten en zich onthouden van werken.

Welke relatie bestaat er tussen de verwijdering van Satan en ons vasten? Satan werkt in mensen door een beroep te doen op de lusten van ons vlees en de trots die in ons is (1 Johannes 2:16). Vasten verloochent onze vleselijke lusten en vernedert ons — zodoende vermindert vasten de invloed van Satan op ons persoonlijk leven — waardoor in elk van ons de uiteindelijke, volledige onderdrukking van Satan en zijn verwijdering van de hele mensheid wordt uitgebeeld.

1. Hoe moeten we de Verzoendag houden? Leviticus 16:29, 31; 23:28-32. Hoe moet men zich op deze dag "verootmoedigen"? Jesaja 58:3; Ezra 8:21

OPMERKING: "Verootmoedigen" is de vertaling van het Hebreeuwse woord anah, wat betekent "verdrukken, zich vernederen, onderdrukken, indrukken, vasten". God inspireerde hetzelfde Hebreeuwse woord in Deuteronomium 8:2-3: "Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat." Het doel van zich op de Verzoendag verootmoedigen is zich voor God te vernederen (Psalm 35:13).

2. Beveelt de Bijbel "voor altoos" op deze dag te vasten — "een altoosdurende inzetting voor uw geslachten" — en "in al uw woonplaatsen"? Leviticus 23:29-32. Werd vasten voor de hele vergadering geboden — zelfs voor de heidenen die God wilden dienen? Leviticus 16:29.

OPMERKING: Zelfs al beelden ze duidelijk de betekenis van de Verzoendag uit, toch worden de levitische rituelen niet langer uitgevoerd (Hebreeën 9:8-14; 10:1-4, 10-14). Maar Gods kerk vast op deze jaarlijkse heilige dag.

Waarom hebben de offeranden afgedaan en het vasten niet? Het verschil tussen deze twee is dat de rituelen door de priesters moesten worden uitgevoerd als een type van het offer van de dood van de Messias of Christus, maar het vasten werd aan de hele vergadering opgedragen.

God beval Zijn volk op de Verzoendag te vasten. Gods volk in deze tijd gehoorzaamt Hem. Echte christenen zijn geestelijke Israëlieten en zij gehoorzamen de bevelen die God aan heel Zijn volk gaf. Heel Gods volk onthoudt zich van werken op Zijn sabbatten; zij komen samen om Hem in Zijn heilige samenkomsten te dienen en met elkaar omgang te hebben. Alle echte christenen, evenals alle Israëlieten, behoren tijdens de dagen der Ongezuurde Broden ongezuurd brood te eten en behoren op de Verzoendag te vasten.

3. Betekent het om geestelijke redenen vasten in de Bijbel dat men zich zowel van voedsel als van water onthoudt? Exodus 34:28; Deuteronomium 9:18; Ester 4:16; Handelingen 9:8-9. Op welk tijdstip van de dag zouden we voor de Verzoendag met vasten moeten beginnen? Leviticus 23:32.

OPMERKING: Op Gods kalender begint iedere dag met zonsondergang (Genesis 1:5, 8, 13, 19). We behoren op de 10e van Gods zevende maand te vasten. We behoren vlak voor zonsondergang op de negende dag van de maand geen ongebruikelijk zware maaltijd te nuttigen in een poging de bedoeling van Gods opdracht teniet te doen.

Behoren kinderen te vasten? Als ze oud genoeg zijn om te begrijpen dat God dit op deze dag verlangt, kunnen zij onderwezen worden enkele jaren misschien 12 of 18 uur te vasten voordat u ze toestaat 24 uur te vasten.

Gods wet staat toe dat bepaalde personen van het vasten worden vrijgesteld. Eén categorie zou uit personen kunnen bestaan die door een arts is geadviseerd dat het fysiek schadelijk voor hen kan zijn om te vasten. Baby's moeten nooit gedwongen worden om te vasten. De meeste moeders produceren genoeg melk om tijdens een dag van vasten de borst te kunnen blijven geven, maar sommige niet. Enkelen zouden het nodig kunnen vinden een beetje water te drinken om hun medicijnen te kunnen innemen. Hun kan het beste worden aangeraden dit met hun arts op te nemen. Het kan nodig zijn dat diabetici hun medicatie wat aanpassen of dat ze wat vruchtensap drinken. Het bestuur dat God in Zijn kerk instelde, geeft de kerk de bevoegdheid zulke uitzonderingen te maken als dit nodig is.

4. Hield de nieuwtestamentische kerk de Verzoendag? Handelingen 27:9.

OPMERKING: Alle bijbelse geleerden weten dat "de vasten" naar de Verzoendag verwijst. De evangelist Lucas schreef dit meer dan dertig jaar na Christus' kruisiging. Als de Verzoendag niet langer bestond, zou God die woorden niet hebben geïnspireerd!

De vroege nieuwtestamentische kerk van God zette het voorbeeld voor Gods kerk in deze tijd. En de ware kerk van God in deze tijd onderhoudt al Gods heilige dagen — inclusief het vasten op de Verzoendag!

5. Verschilt de Verzoendag van de andere heilige dagen in de zin dat er generlei werk op die dag mag worden gedaan? Leviticus 16:29; 23:30-31.

OPMERKING: Alle beroepsmatig werk — alle fysieke en mentale arbeid in verband met het verwerven van een inkomen — is op alle wekelijkse en jaarlijkse sabbatten verboden. Lichte werkzaamheden om voedsel te bereiden zijn op de andere feesten toegestaan (zie bijvoorbeeld Exodus 12:16) — maar niet op de Verzoendag. Omdat er op deze dag geen voedsel behoort te worden gegeten, is er geen behoefte aan het bereiden van voedsel.

Ook al is het een dag van vasten, toch is de Verzoendag, daar het een bevolen samenkomst is, een geestelijk feest van Gods woord. We moeten niet bij brood alleen leven.

We zouden niet moeten treuren als we op de Verzoendag vasten en ons verootmoedigen. Al hebben we berouw over onze zonden en de gevolgen ervan, toch kunnen we ons verheugen dat God, in Zijn plan, dat volledig zal uitbannen (Openbaring 21:4). Al kunnen we ons door ons vasten fysiek zwak voelen, toch kunnen we opgewonden zijn door de hoop op eeuwig leven. De Verzoendag is, evenals al Gods heilige dagen, een periode van hoop en verheuging.

6. Waarom wordt deze dag zo plechtig gehouden? Leviticus 23:28.

OPMERKING: Het woord verzoenen betekent "één maken met". Deze dag symboliseert dat God en de mens tot eenheid worden gebracht!

7. Het feit dat er verzoening nodig is, laat zien dat de mens nog niet "één" is met God. Waarom niet? Jesaja 59:2; Psalm 66:18.

OPMERKING: We hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23). Er is een scheiding gekomen tussen ons en God. Onze behoefte aan vereniging — verzoening — met God wordt benadrukt doordat het woord verzoening 44 keer in het boek Leviticus voorkomt. God en de mensheid kunnen echter niet volledig één worden, volledig met elkaar in overeenstemming komen, totdat Satan aan banden is gelegd.

8. De Verzoendag beeldt uit dat Satan overal ter wereld is verslagen. Hoe kunnen we volgens Jacobus Satan in ons individuele leven verslaan? Jacobus 4:6-7, 10.

OPMERKING: Jezus Christus overwon Satan, waardoor Hij kwalificeerde de wereld te regeren, door te vasten (Mattheüs 4:1-11). Jezus was fysiek zwak. Maar Hij was geestelijk zo sterk als nooit tevoren, omdat Hij volkomen nederig was. Hij vertrouwde niet op Zijn menselijke kracht, noch op menselijke wijsheid of woorden. Hij antwoordde Satan met Gods woord. Hij vertrouwde op Gods kracht — de macht van Gods Geest in Hem. Dat kunnen wij ook!

9. Was in het oude Israël de Verzoendag het begin van een tijd van verlossing? Leviticus 25:9-10.

OPMERKING: Het jubeljaar werd aan de Israëlieten gegeven zodat hun armen verlost konden worden van hun schulden die ze niet konden betalen. Elk 50e jaar werden alle schulden kwijtgescholden, en zij die zichzelf als slaaf hadden verkocht, werden vrij. Land dat door armoede was kwijtgeraakt, werd weer teruggeven aan de familie die het oorspronkelijk in bezit had.

Dit werd gedaan op de Verzoendag, waardoor deze heilige dag werd verbonden met bevrijding van slavernij. Dit is typisch voor de toekomstige bevrijding van de mens van geestelijke slavernij door verzoening — bevrijding van alle geestelijke schulden en zonden — vrijheid van de verzoekingen en verleidingen van Satan en zijn demonen — en van de teruggave aan elke natie van haar eigen, door God vastgestelde land (Handelingen 17:26).

De geestelijke reden om te vasten

De Verzoendag behoort niet de ENIGE dag te zijn waarop echte christenen vasten. Behalve mensen met ongebruikelijke, medische beperkingen behoren alle christenen van tijd tot tijd op dagen naar eigen keuze te vasten. Waarom? Om Satan en de demonen in alle seizoenen van het jaar in hun leugens te verslaan, en om dichter tot God te naderen, het hele jaar door meer één met Hem te worden.

1. Vastten Christus' discipelen toen Jezus in persoon bij hen was? Mattheüs 9:14. Zei Jezus dat er een tijd zou komen dat ook zij zouden vasten? Vers 15. Gaf Jezus instructies HOE te vasten? Mattheüs 6:16-18.

OPMERKING: Vasten moet geen "show" zijn — het is geen bewijs van geestelijk zijn. De effectiviteit van vasten is een zaak tussen ons en God. Hoe vaak en hoe lang we vasten dient zelden of nooit te worden vermeld.

2. Vastte Jezus voor langere tijd? Mattheüs 4:2.

OPMERKING: Daar Jezus nooit enige gezondheidswet overtrad, verkeerde Hij in perfecte gezondheid en kracht. Dat geldt niet voor ons. Niemand van ons zou ooit moeten proberen veertig dagen te vasten. Dat zou uiterst schadelijk zijn voor onze gezondheid, mogelijk zelfs levensbedreigend en daarom een zonde.

Degenen die ouder zijn of bekende fysiologische problemen hebben zoals diabetes of hartproblemen, dienen eerst medisch advies in te winnen. Sommigen kunnen jammer genoeg niet eens één dag vasten. Als u enige twijfel hebt, win dan eerst deskundig advies in. Veronderstel niet dat God u zal zegenen als u op een zelfrechtvaardigende manier volhardt in het in gevaar brengen van uw gezondheid door een onverstandig vasten!

3. Vastte Paulus, nadat hij op bovennatuurlijke manier ter aarde was geworpen, terwijl hij erop wachtte Gods wil te leren kennen? Handelingen 9:6, 9. Vastte hij later vaak? 2 Corinthiërs 11:27. Moeten wij zijn voorbeeld volgen? 1 Corinthiërs 11:1.

OPMERKING: Bijbelse voorbeelden leren ons dat we, als we vasten met een geestelijk doel, niet moeten eten noch drinken. Dat verootmoedigt in sterkere mate dan alleen maar geen voedsel gebruiken, of zoals sommige denominaties leren, zich alleen maar van vlees te onthouden.

Velen hebben opgemerkt dat er bepaalde gezondheidsvoordelen met vasten samengaan. Dit is waar als het met matigheid wordt gedaan. Tijdens sommige ziekten zal het lichaam zijn eigen manier van vasten afdwingen door overgeven en diarree. In zulke gevallen moet men veel drinken om uitdroging te voorkomen. Tijdens vasten om gezondheidsredenen worden vaak water en vruchtensappen gedronken. We moeten vasten om gezondheidsredenen niet verwarren met vasten om geestelijke redenen.

Vasten is niet iets waar we van nature naar verlangen, en het is bij tijden onaangenaam. Sommige mensen hebben nodeloos last van hoofdpijn als ze vasten. Dit komt soms van cafeïneverslaving. Sommigen hebben ontdekt dat het hen helpt als ze enkele dagen voor het vasten stoppen met het drinken van koffie, thee of cola. Hierdoor zijn die hoofdpijnen alweer voorbij tegen de tijd dat ze gaan vasten. Zodoende zijn ze tijdens hun vasten in staat zich beter te concentreren op het werkelijke doel van het vasten — dichter tot God naderen, meer gaan denken zoals Hij denkt.

Vasten moet meer zijn dan alleen maar honger en dorst. We moeten verder kijken dan het fysieke en geestelijke principes leren. We moeten niet bij fysiek brood alleen leven, maar geestelijk voedsel zoeken (Johannes 4:34; 6:26-27, 32-35, 50-51). We zouden moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Mattheüs 5:6).

Vasten zou ons moeten helpen dichter bij God te komen, meer tijd door te brengen in het bestuderen van Zijn woord, meer tijd in gebed en meditatie, ernaar te streven Gods wil te leren kennen, ernaar te verlangen te gehoorzamen. Vasten zou ons nederig moeten maken en ons helpen bereid te zijn ons naar Gods wil te voegen — of dat nu tegen onze eigen verlangens ingaat of niet.

Vasten laat ons zien hoe afhankelijk we zijn van voedsel en water. Het openbaart in hoe sterke mate we onszelf liefhebben en hoe moeilijk het is iets van ons eigen ik op te geven! Als we honger krijgen, komen we tot de ontdekking dat we erg vleselijk gericht zijn. Vasten is een test om te zien wat we als eerste prioriteit zullen stellen — zal dat de lust van het vlees zijn of het oprechte verlangen dichter tot God te naderen?

Wanneer u vast is iets om zelf te beslissen. Sommigen wachten op een geschikte dag, maar vasten komt zelden uit. Het is iets waar u tijd voor moet maken — fysieke bezigheden opzij zetten en de dag wijden aan geestelijke bezigheden. De tijd die u wijdt aan het dichter naderen tot uw Schepper, behaagt Hem. Hij weet dat dat goed voor ons is.

Het is niet verkeerd incidenteel op een sabbat te vasten, maar vasten heeft geestelijk meer nut op een dag zonder onderbrekingen. Offer uw tijd op, maak in uw leven ruimte voor God. Of u nu geleidelijk van God verwijderd bent geraakt of wilt voorkomen dat dat gebeurt, werk eraan dichter tot God te naderen — vast!

4. Op wat voor mensen slaat God met genoegen acht? Jesaja 66:2. Leerde Jezus dat zij die zich vernederen, verhoogd zullen worden? Lucas 14:11.

OPMERKING: Vasten helpt ons te beseffen hoe klein en zwak we zijn, en in hoe sterke mate we God nodig hebben. Een beetje honger bewijst ons dat we, evenals Job, niet meer zijn dan nietige, onbelangrijke, kleine schepselen (Job 25:6). Zonder God zijn we niet meer waard dan een dier. Maar met God zijn we van oneindig veel meer waarde!

Vasten is geen zelfkastijding. Elke straf die we verdienen is reeds volledig door Jezus' lijden en sterven betaald. Ook is vasten geen hongerstaking om onze wil aan God op te leggen. We behoren te vasten om onszelf te vernederen, dichter tot God te naderen en Zijn wil te accepteren. Vasten zou ons moeten helpen onze onbelangrijkheid te erkennen en onze behoefte aan Gods kracht te beseffen.

Ware vernedering bestaat uit berouw en bekering, niet uit straf. Een nederig iemand is bereid toe te geven dat zijn eigen weg verkeerd is. Hij is bereid Gods weg te zoeken — om Gods hulp, leiding en instructie te vragen. Let op de voorbeelden van de Israëlieten (1 Samuël 7:3-7), koning David (Psalm 35:13), Achab (1 Koningen 21:17-29), de bewoners van Ninevé (Jona 3:3-10) en de Joden (2 Kronieken 20:3-4; Nehemia 9:1-2).

5. Welke houding moeten we volgens God tijdens het vasten hebben? Ezra 8:21; Jesaja 58:6-7; Joël 2:12-13; Zacharia 7:5-7. Hebben Gods dienaren gevast om Gods wil te leren kennen? Handelingen 9:9; Daniël 9:3; Handelingen 13:2-3.

OPMERKING: Een periode van vasten is een uitstekende tijd om onszelf geestelijk te onderzoeken, onze tekortkomingen te erkennen en ze te overwinnen. Als het met de juiste houding wordt gedaan, zal vasten ons helpen ons aan Gods wil te onderwerpen, meer één met Hem te worden, Zijn antwoord op onze gebeden te aanvaarden, een groter geloof te hebben, beter de verleidingen van Satan te weerstaan.

6. Gaf Paulus instructies over vasten in verband met huwelijksrelaties? 1 Corinthiërs 7:5.

OPMERKING: God schiep de seksuele omgang als een normaal en plezierig deel van het huwelijk. (Vraag voor meer informatie over dit onderwerp een exemplaar aan van onze gratis paperback The Missing Dimension in Sex.) Paulus zei de Corinthische christenen dat noch mannen, noch vrouwen, hun huwelijkspartner de seksuele omgang mogen ontzeggen (verzen 3-4). Maar Paulus zei wel dat zij zich daarvan — alleen tijdelijk — mochten onthouden, als beiden het daar over eens waren. Als voorbeeld waarom ze zich daarvan tijdelijk zouden willen onthouden, noemde Paulus vasten en gebed. De Bijbel verbiedt tijdens het vasten geen seksuele omgang met elkaar, maar Paulus stond onthouding toe als beiden daarmee instemden (vers 6).

De wereld na Satans verwijdering

Bij Christus' terugkeer naar de aarde in macht en heerlijkheid zal Hij opdracht geven dat Satan wordt gebonden. Satan zal niet langer in staat zijn in de "kinderen der ongehoorzaamheid" te werken. Het denken van de mens dat voorheen door Satan gesloten werd gehouden, zal door de Geest van God worden geopend! Bevrijd van Satans invloed zal de wereld ontvankelijk worden voor Gods manier van leven.

Voor de allereerste keer zal de mensheid als geheel in staat zijn Gods basisplan van behoud te begrijpen. Mensen zullen dan besef krijgen van hun verkeerde manieren van doen, zich daarvan bekeren en vergeving voor hun zonden ontvangen door Christus als hun Verlosser te aanvaarden. Pas dan zal de mens één worden met Christus en de Vader, zoals door de Verzoendag wordt uitgebeeld!

1. Wat zal er volgens de apostel Petrus gebeuren als Christus naar de aarde terugkeert? Handelingen 3:19-21.

OPMERKING: Petrus noemde de tijd dat Gods bestuur zal worden hersteld — de tijd waarin Satans aandeel in de zonde op zijn eigen hoofd zal worden gelegd — de "tijden van wederoprichting". Wat moet er op aarde weer worden opgericht? Gods bestuur en Zijn manier van leven. Dit werd ooit in de hof van Eden aan Adam en Eva aangeboden, maar zij, misleid door Satan, verwierpen het.

De wereld heeft behoefte aan gehoorzaamheid aan God — geloof in plaats van scepticisme — vertrouwen op de superieure wijsheid en ervaring van de Schepper in plaats van op menselijke wijsheid. Als het op gehoorzamen aan God aankomt, moeten we redeneringen, gevoelens, verlangens en emoties gebaseerd op de inwerkingen van het vlees terzijde zetten.

De eerste stap voor het oprichten van een utopia op aarde is het opnieuw instellen van Gods autoriteit, met handhaving van Gods wet door middel van een wereldomvattend systeem van volmaakt rechtvaardige koningen, burgemeesters, rechters, enzovoort (Lucas 19:17, 19; Openbaring 5:10)

De verzoening zal niet compleet zijn door alleen maar Satan uit te bannen. De grootste taak zal dan nog overblijven. De mensen zullen elkaar nog steeds haten. Het denken van de mens, zijn natuur, moet veranderd worden — zijn karakter moet opnieuw vorm worden gegeven, worden vernieuwd totdat het "één" wordt met God.

2. Wat zal "in die tijd" de houding van Israël en Juda zijn? Jeremia 31:9, 34; 50:4-5. Zijn zij misleid door hun herders — hun geestelijke dienaren? Jeremia 50:6. Is dit de schuld van Azazel, door zijn dienaren? 2 Corinthiërs 11:13-15. Maar zullen er bij Israël en Juda "in die tijd", het Millennium, nog zonden gevonden worden? Jeremia 50:20.

OPMERKING: God zegt: "Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven" — degenen die Hij levend door de grote verdrukking en de dag des Heren doet heenkomen. Er zal verzoening tot stand komen tussen God en de Israëlieten. Hun afschuwelijke nationale bestraffing zal hen tot berouw en bekering hebben gebracht.

3. Zullen de naties van Israël onderling nog onenigheden hebben of jaloers zijn op elkaar? Jesaja 11:13. Zullen veel van de heidense volken, als ze het juiste voorbeeld van Israël zien, het voorbeeld dat door Israël wordt gegeven, willen volgen? Deuteronomium 4:6-8; Efeziërs 2:11-16.

4. Zal er nog enige misleiding en zullen er nog verkeerde manieren van leven van Satan en zijn demonen overblijven, nadat ze zijn verbannen, om sommige mensen nog een poosje te beïnvloeden? Zacharia 14:17-19; Ezechiël 38:1-14. Zal de oorlog die in Ezechiël 38 wordt geprofeteerd, plaatsvinden nadat Christus' Koninkrijk op aarde is opgericht? De verzen 8, 11 en 14.

OPMERKING: Mesek en Tubal zijn volken uit het noorden van Eurazië, evenals Gog en Magog; Gomer en Bet-Togarma zijn andere centraal-Aziatische volken. Zij vormen een groot deel van het menselijk ras. Als naties die in dit tijdperk voor Christus' heerschappij het atheïsme is onderwezen, zullen zij in eerste instantie door omstandigheden en gebeurtenissen moeten worden gedwongen om een eeuwiglevende God te gehoorzamen.

5. Zal God streng optreden om hen te laten zien dat Hij God is? Ezechiël 39:1-7. Wat zullen de heidenen zeggen als zij de waarheid hebben geleerd — en uiteindelijk zullen beseffen hoe de vader der leugen (Johannes 8:44) hen heeft bedrogen? Zullen zij de wegen van hun voorouders verlaten? Jeremia 16:19.

OPMERKING: Het binden van Satan zal een heel grote zegen zijn! De hele wereld zal, bevrijd van haar geestelijke gevangenschap, Gods wegen naar echte vrede, harmonie en behoud worden onderwezen (Jesaja 11:9). Hoe hartverwarmend!

In onze volgende les zullen we meer leren over de ontzagwekkende zegeningen die zullen volgen als de hele wereld in harmonie met Gods wetten leeft.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)