Trompettenfeest:
Waarom de wereld niet op totale vernietiging zal uitlopen

Ambassador College Bijbelcursus Les 28
1986

Het Trompettenfeest beeldt de allerbelangrijkste gebeurtenis uit in de wereldgeschiedenis — de tweede komst van Jezus Christus!

WAAROM verkeren de kerken van de wereld in verwarring over de belangrijkste kennis die deze generatie ter beschikking staat?

Uw Bijbel openbaart in treffend detail de tweede komst van Jezus Christus in opperste macht om het Koninkrijk van God op aarde op te richten. Toch schijnt de wereld bijna niets te begrijpen van deze profetische gebeurtenis en de jaarlijkse feesttijd die dit uitbeeldt!

Denk er eens aan! God zal binnen slechts enkele jaren de levende Jezus Christus opnieuw naar de aarde sturen — deze keer om de mensheid te redden van nucleaire massavernietiging, om een einde te maken aan menselijke ellende en lijden, en om vrede, geluk en vreugde voor de gehele mensheid tot stand te brengen. Hij zal komen om over alle naties te heersen en hen te oordelen, en de gelukkige, vredige wereld van morgen tot stand te brengen.

Dit lijkt totaal niet op de leerstelling dat "de hemel de beloning is van hen die behouden worden".

Christus zal een nieuwe beschaving oprichten

Bijna 6000 jaar lang, vanaf de zonde van Adam, heeft God ons mensen toegestaan de consequenties te oogsten van het gaan van onze eigen weg. De mens staat nu op het punt alle leven op deze planeet te vernietigen. En tenzij Jezus Christus naar de aarde terugkeert om het bestuur van God te herstellen en een einde aan alle oorlogvoering te maken, zal niet één enkel mens in leven blijven!

In Gods 7000 jaar bestrijkende basisplan van behoud zijn de eerste 6000 jaar aan de mens toebedeeld om de zaken op zijn manier aan te pakken. Tijdens deze 6000 jaar zijn er beschavingen ontstaan op basis van de weg van Satan, die op de troon van de aarde zit.

Christus zal bij Zijn wederkomst een einde maken aan Satans bestuur en een begin maken met 1000 jaar van Gods bestuur, het bestuur van het Koninkrijk van God op aarde. Er zal op aarde een nieuwe beschaving gebaseerd op Gods wet tot stand komen. Vrede, geluk en welvaart zullen weldra overal heersen!

De eerstelingen worden bij Christus' wederkomst geoogst

God gebruikt de landbouwoogsten uit het voor- en najaar in Palestina als symbolische types van Zijn geestelijke oogsten van de mensheid.

De voorjaarsfeesttijden beelden degenen die God geroepen heeft om Zijn door de Geest verwekte kinderen te worden, uit als de "eerstelingen" (Jacobus 1:18), het relatief kleine begin van Zijn geestelijke oogst van de gehele mensheid in Zijn goddelijke Familie.

Daarna beelden in het vroege najaar de feesttijden van het latere oogstseizoen uit dat God de rest van de mensheid na Christus' wederkomst tot behoud roept.

God begint Zijn jaarlijkse feesttijden met het Pascha, dat ons eraan herinnert dat het offer (1 Corinthiërs 5:7) van de Messias — van Christus — het mogelijk maakt dat aan de eerstelingen hun zonden vergeven worden. Daarna komt het feest van Ongezuurde Broden, dat de voortdurende behoefte van Gods kinderen — de eerstelingen — uitbeeldt om de "zuurdesem" van zonde (1 Corinthiërs 5:8) uit hun leven te verwijderen en God te gehoorzamen.

Daarna wordt de Pinksterdag, de laatste feesttijd uit het voorjaar, gevierd als een herdenking van, ten eerste, het geven van Zijn wet op de Sinaï, en later het uitstorten van Zijn Heilige Geest in Jeruzalem (Handelingen 2) om de eerstelingen van Zijn behoud geestelijk te verwekken en kracht te geven.

Maar de eerstelingen zullen niet in Gods Familie worden geoogst voordat zij "wedergeboren" zijn (Johannes 3:3-8) — opgestaan en veranderd in geest. Dat zal niet gebeuren voordat Christus terugkomt — en dat brengt ons bij de volgende feesttijd, het Trompettenfeest!

Het Trompettenfeest is in zekere zin het brandpunt, de centrale heilige dag, in Gods plan. Het beeldt niet alleen de afschuwelijke tijd van ellende en oorlog uit die deze generatie zal overkomen, maar ook het tussenbeide komen van Christus om de levenden voor uitroeiing te behoeden en het Koninkrijk van God op aarde op te richten. Het beeldt ook de komst van Christus uit om de eerstelingen uit de doden te doen opstaan.

Het begin van de grote najaarsoogst

Christus' wederkomst, aangekondigd door de laatste trompet, zal het Millennium inluiden — de periode van 1000 jaar waarin Hij en de opgestane heiligen — de eerstelingen — op aarde zullen heersen. Dan zal de grote oogst in Gods Familie beginnen.

Tijdens het Millennium zal de gehele mensheid Gods waarheid leren en zullen ze gratis behoud en het zoonschap in Gods Familie aangeboden krijgen. De meesten zullen ervoor kiezen God te gehoorzamen en zullen in de Familie van God geboren worden.

En wij, de eerstelingen, die bij Christus' wederkomst in Gods Familie geoogst zullen worden, zullen Christus bijstaan in het binnenhalen van die grote, geestelijke oogst van menselijke wezens in de goddelijke Familie van God.

Laten we nu onze studie over het Trompettenfeest beginnen. Begrijp precies hoe deze feesttijd past binnen Gods grote basisplan.

LES 28

Christus zal in de wereldgebeurtenissen ingrijpen

Toen de discipelen Christus in 31 n.Chr. ten hemel zagen opstijgen, zeiden twee engelen hen dat Hij weer terug zou komen (Handelingen 1:11). "Ik kom weder", had Jezus Zijn discipelen eerder gezegd (Johannes 14:3).

Christus kwam meer dan 1950 geleden als een nederige boodschapper om het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God aan te kondigen. Maar deze keer, als Hij terugkomt, zal Hij komen met alle macht en bovennatuurlijke heerlijkheid van Gods Koninkrijk! In plaats van Zich te onderwerpen aan de dood als het offerlam van God voor onze zonde, zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren om op krachtige wijze een einde aan de zonde te maken!

1. Zal Christus naar de aarde terugkeren met het doel om het Koninkrijk van God op te richten en de naties te richten? Openbaring 11:15-18. Zal Hij in zachtmoedigheid komen of met Gods toorn over een opstandige mensheid? Vers 18. Zullen de naties van deze wereld zich vreedzaam overgeven aan het bestuur van God? Zelfde vers.

OPMERKING: De politieke heersers van de naties zullen woedend zijn als ze beseffen dat Christus gekomen is om de regeringen van deze wereld af te schaffen en het Koninkrijk van God op te richten, dat vanuit Zijn hoofdkwartier in Jeruzalem over de gehele aarde zal heersen.

Let er ook op dat de meeste Nederlandse vertalingen van het eerste deel van vers 18 spreken over "de tijd voor de doden om geoordeeld te worden ..." Dit klopt niet en wordt bewezen door Openbaring 20:5, waar we zien dat de tijd voor de doden om geoordeeld te worden pas aanbreekt als de 1000 jaar voorbij zijn. De latere Griekse manuscripten bevatten de uitdrukking "de doden" in Openbaring 11:18, maar in de vroegere manuscripten en de officiële gedrukte Griekse tekst van de Grieks-orthodoxe Kerk staat "de tijd voor de naties om geoordeeld te worden ..."

In Zijn toespraak op de Olijfberg gaf Jezus Zijn discipelen een algemeen overzicht van de gebeurtenissen die zouden uitlopen op Zijn tweede komst. Laten we letten op wat Hij betreffende het Trompettenfeest en de komende tijd van wereldoorlog openbaart.

2. Door welk teken zal de wederkomst van Christus worden aangegeven — is dat het luide geluid van een trompet? Mattheüs 24:30-31.

OPMERKING: Als u niet reeds een exemplaar hebt van ons gratis boekje Het boek Openbaring eindelijk onthuld!, vraag het dan onmiddellijk aan. Dat boekje beschrijft tot in detail de tijdsvolgorde van gebeurtenissen vanaf deze tijd tot het einde van het menselijk bestuur en de wederkomst van Jezus Christus.

3. Zei Jezus dat het komende Koninkrijk van God tijdens een periode van wereldoorlog op aarde zou worden opgericht? Mattheüs 24:3, 6-8, 21. Zie ook Lucas 21:31. Zal deze tijd van wereldoorlog de tijd zijn dat de mens uiteindelijk de macht zal hebben alle leven op het oppervlak van de aarde uit te wissen? Mattheüs 24:21-22.

4. Beloofde Jezus deze tijd van grote verdrukking in te korten terwille van een kleine groep mensen die de "uitverkorenen" wordt genoemd? Vers 22. Wanneer zal dit gebeuren? Verzen 33-34.

OPMERKING: De wereld is in deze tijd een gewapend kamp vol ontstellende wapens die de menselijke beschaving van het aangezicht van deze planeet zou kunnen uitroeien! Jezus zei van deze periode: "Dit geslacht [deze generatie] zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt." We leven nu in die dagen waar Jezus over sprak — en tenzij deze dagen worden ingekort, zal geen vlees behouden worden!

Onze generatie — de wereld van deze tijd — zal getuige zijn van de vernietigende uitwerking van nucleaire oorlogvoering. Maar onze huidige generatie zal ook getuige zijn van het op het laatste moment tussenbeide komen van Jezus Christus om de mensheid voor totale vernietiging te behoeden. Onze generatie zal getuige zijn van de wederkomst van Jezus Christus met grote macht en heerlijkheid om het Koninkrijk van God op te richten. De oorlogstrompet zal klinken en de zevende trompet die de overwinning van de Koning der koningen aankondigt, zal geblazen worden voordat deze generatie is voorbijgegaan!

De betekenis van het Trompettenfeest

Sla in uw Bijbel Leviticus 23 op, het belangrijke hoofdstuk dat een overzicht geeft van al Gods heilige dagen. Laten we leren wat dit hoofdstuk en andere gedeelten uit het Oude Testament openbaren over het Trompettenfeest.

1. Wanneer moet elk jaar het Trompettenfeest worden gehouden? Leviticus 23:23-25.

OPMERKING: Zeven is Gods speciale getal dat duidt op volledigheid en volmaaktheid. De zevende maand van Gods heilige kalender bevat de laatste feesttijden die Gods basisplan van behoud uitbeelden. De eerste dag van de zevende maand markeert het begin van de slotfasen van Gods plan.

2. Is het Trompettenfeest een van Gods jaarlijkse sabbatten? Vers 24. Is het Gods volk toegestaan op deze jaarlijkse sabbat hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren? Vers 25.

3. Wordt Gods volk bevolen op deze heilige dag in een heilige samenkomst voor God bijeen te komen? Numeri 29:1.

4. Welke unieke handeling werd voor deze vierde heilige dag bevolen? Leviticus 23:24. Moest deze dag [zie Statenvertaling] "een gedachtenis des geklanks" zijn? Zelfde vers.

OPMERKING: Aan deze ceremonie ontleent het Trompettenfeest haar naam. De Hebreeuwse utdrukking "een gedachtenis des geklanks" duidt op "een herdenking van overwinning, of het juichen van vreugde [met trompetten]" (The Treasury of Scripture Knowledge, Fleming H. Revell Company, New Jersey; oorspronkelijk uitgegeven door Bagster and Sons, Ltd., London).
5. Begreep koning David van het oude Israël dat het Trompettenfeest een dag van gezang en juichen van vreugde diende te zijn? Psalm 81:1-4.

6. Hoe moesten de trompetten op het Trompettenfeest geblazen worden? Lees Numeri 10:1-10 en vat dit gedeelte voor uzelf samen; let in het bijzonder op vers 10. Moesten er zilveren trompetten worden gebruikt om de feesten aan te kondigen en om Gods volk bijeen te roepen? Verzen 2 en 10.

OPMERKING: Naast de zilveren trompetten die op het Trompettenfeest geblazen werden, werd er nog iets anders geblazen. De Joodse traditie heeft het verslag vastgelegd dat naast de zilveren trompetten (chatsotserah in het Hebreeuws), ook jaarlijks op de eerste dag van de zevende maand — het Trompettenfeest (Talmud, "Rosh Hashana", Misjna 26b) — een ramshoorn (shophar in het Hebreeuws) werd geblazen.

De zilveren trompetten konden een verscheidenheid aan muzikale tonen voortbrengen, maar de ramshoorn bracht slechts een doordringend geluid voort. In de Bijbel wordt vaak naar dit doordringende geluid verwezen als een schreeuw, of lawaai — er was geen muzikale gevoelswaarde aan verbonden, maar het fungeerde als een waarschuwing.

7. Wordt het ontzagwekkende geluid van de stem van God vergeleken met het geluid van een grote trompet, of de stoot op de ramshoorn? Exodus 19:16-19; 20:18; Openbaring 1:10.

8. Werd er specifiek op dagen van blijdschap, hoogtijdagen en aan het begin van de maanden — inclusief de zevende maand — op de trompet geblazen? Numeri 10:10.

OPMERKING: Het Trompettenfeest is een dag van blijdschap en grote vreugde, maar er is ook een contrasterend element van plechtigheid aan verbonden. Dat is vanwege de wereldschokkende gebeurtenissen die vlak voor Christus' wederkomst zullen plaatsvinden. De stoot op de ramshoorn verleende grote plechtigheid aan het Trompettenfeest.

Het Trompettenfeest: Een oorlogsalarm

Daar het gebruik van de sjofar of de ramshoorn op het Trompettenfeest die feestdag uniek maakt, vragen we ons af wat het geluid van de ramshoorn voor het oudtestamentische Israël betekende? Laten we begrijpen hoe de ramshoorn werd gebruikt en wat het doordringende geluid ervan betekende voor hen die het hoorden.

1. Wat was Jeremia's reactie toen hij het geluid van de ramshoorn hoorde? Jeremia 4:19-21.

OPMERKING: De trompet, maar meer nog de ramshoorn, werd gebruikt als een oorlogsalarm. Het geluid ervan vervulde hen die het hoorden met angst, omdat zij wisten dat het betekende dat de verschrikking van oorlog ophanden was! Deze waarschuwing van een ophanden zijnde crisis onderscheidt het Trompettenfeest van Gods andere heilige dagen. Het is een oorlogswaarschuwing die het vreugdevolle Trompettenfeest zijn contrasterende element van plechtigheid geeft.

2. Werd er op een ramshoorn geblazen als een naderende vijand door een wachter van de Israëlieten werd gezien? Ezechiël 33:2-6.

3. Wie heeft God als "wachter" over Zijn volk aangesteld? Verzen 7-9. Zijn Gods trouwe dienaren door alle eeuwen heen verantwoordelijk om de wereld te waarschuwen voor ophanden zijnde oorlog? Amos 3:6-7. Zie ook Jesaja 58:1.

OPMERKING: In het oude Israël werd er ook op de trompet geblazen als aankondiging van een belangrijke boodschap. De oudtestamentische profeten, zoals Jesaja, Jeremia en Ezechiël, gebruikten symbolisch hun stem als trompet om luidkeels waarschuwingen voor Gods volk te verkondigen. En Gods dienaren in deze tijd doen hetzelfde.

4. Heeft God Zijn echte dienaren geopenbaard wat er zal gaan gebeuren voorafgaande aan Christus' wederkomst naar de aarde? Lees Mattheüs 24:1-14 en vat dit voor uzelf samen. Wat is de boodschap die Gods trouwe dienaren aan alle naties brengen? Vers 14.

OPMERKING: Gods ware kerk in deze eindtijd verkondigt het evangelie van het Koninkrijk van God aan de naties van deze wereld door middel van televisie, radio en de drukpers. Mensen van elke rang of stand worden gewaarschuwd dat voor het herstel van Gods bestuur over deze aarde, zich er eerst grote dwalingen in religieus onderwijs zullen voordoen, gevolgd door oorlogen en geruchten van oorlogen, daarna religieuze vervolging, uitlopend op de meest angstaanjagende wereldoorlog die deze wereld ooit heeft meegemaakt!

We verkeren — in deze tijd — in de onderbreking tussen ronde twee en drie van deze wereldoorlogen. De derde wereldoorlog komt eraan en alleen zij die binnen Gods kerk waardig worden gekeurd, zullen naar de woestijn vluchten waar God hen zal beschermen.

5. Waarom brengt God oorlog over een natie? Vergelijk Jesaja 58:1 met Jeremia 4:22 en Hosea 4:6; 8:1-4.

Christus pleit bij de naties

Laten we nu naar het boek Openbaring gaan, waarin de profetie over de zeven trompetten gevonden wordt; dit zijn symbolen voor de angstaanjagende, op een climax uitlopende wereldgebeurtenissen die vlak voor Christus' wederkomst zullen plaatsvinden.

1. Wat is de tijdsachtergrond van de zeven trompetten — is het een tijd van Gods toorn over een opstandige mensheid? Openbaring 6:16-17.

OPMERKING: De symbolische trompetten beelden de dag des Heren uit — de dag van Gods toorn, de tijd waarin God in de wereldaangelegenheden tussenbeide zal komen om de wereld voor haar kwaad te straffen! Het is de tijd dat God bij alle vlees pleit in de fysieke taal die mensen zullen begrijpen.

2. Wordt de tijd van Christus' bovennatuurlijk tussenbeide komen in de wereldaangelegenheden aangekondigd door ontzagwekkende tekenen aan de hemel? Verzen 12-16. Zullen mensen die een leven van zonde hebben geleid door angst worden verschrikt en zullen ze zich voor God willen verbergen als ze beseffen dat Hij op bovennatuurlijke wijze aan het ingrijpen is in de wereldaangelegenheden. Verzen 15-16.

3. Wat is het volgende punt dat zich voordoet nadat de tekenen van Christus' komst verschijnen? Openbaring 7:1.

OPMERKING: Deze vier winden zijn de winden die de eerste vier van de zeven trompetten blazen. De trompetten kondigen Gods rechtstreekse interventie aan in wereldaangelegenheden om de mensheid te behoeden voor de vernietiging van alle vlees — menselijk en dierlijk leven.

4. Zal God Zijn trouwe dienaren beschermen — inclusief hen die zich tijdens deze nog in de toekomst liggende periode van wereldomvattende beroering tot Hem zullen wenden? Openbaring 7:2-3. Waar kwamen deze dienaren van God vandaan? Lees de verzen 4-14 en vat ze voor uzelf samen, en let daarbij speciaal op vers 14.

5. Bekeerden deze mensen zich ergens tijdens of aan het einde van de grote verdrukking van hun zonden? Vers 14.

OPMERKING: De 144.000, evenals de grote ontelbare menigte uit alle naties waar in vers 9 naar verwezen wordt, bekeren zich van hun oude, zondige levenswijze en wenden zich in een persoonlijke overgave tot de almachtige God. God brengt hun zonden dan onder het bloed van Jezus Christus — het Paschalam (vers 14). Een van de oudsten bij Gods troon zegt: "Deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking." Deze menigte zal eeuwig leven ontvangen en God dag en nacht dienen in Zijn tempel (vers 15).

6. Wat zal er gebeuren nadat Gods trouwe dienaren met Zijn Geest zijn verzegeld, die hen bescherming geeft voor de plagen aangekondigd door de trompetten die tijdens de dag des Heren zullen klinken? Openbaring 8:1-6.

7. Wat zal er op aarde gebeuren als de eerste engel zijn trompet blaast? Vers 7.

OPMERKING: Een reusachtige vuurstorm zal al het groene gras en een derde van de bomen verbranden. Verbrande vegetatie zal de eerste straf zijn voor een voortdurende weigering om zich aan het bestuur van God te onderwerpen en Zijn geboden te gehoorzamen.

8. Wat kondigt de stoot op de trompet van de tweede engel aan? Verzen 8-9.

OPMERKING: De zeeën zullen door deze plaag ernstig worden aangetast. Een derde van de zeeën zal in bloed veranderen, een derde van het leven in de zee zal worden vernietigd, en een derde van de schepen, voornamelijk gebruikt voor handel en oorlogvoering, zal worden vernietigd!

Terwijl elk van de plagen van God over de zondige en ongehoorzame mens komt, zullen zij die zich aan God overgeven, die Hem beginnen te gehoorzamen en de wegen van deze slechte maatschappij verzaken, beschermd worden voor de verschrikkelijke straffen die nog moeten komen.

9. Wat gebeurt er daarna — als de trompet van de derde engel wordt geblazen — met een deel van de drinkwatervoorraden van de aarde? Verzen 10-11. Zullen velen sterven door het drinken van dit vergiftigde water? Vers 11.

OPMERKING: God zal daarna zondaren die zich niet bekeren straffen door een derde van de wateren der aarde ongeschikt te maken voor menselijke consumptie. De wateren zullen bitter worden waardoor velen zullen sterven.

10. Welke angstaanjagende plaag wordt door de vierde trompet aangekondigd? Vers 12.

OPMERKING: Onregelmatigheden in de zon en de maan brachten de mens in de oudheid tot het besef dat de almachtige God in de menselijke aangelegenheden tussenbeide kwam! Al zullen ze beangst worden door de tekenen aan de hemel, toch zullen de meeste mensen blijven zondigen, ondanks Gods herhaalde waarschuwingen om zich te bekeren!

Catastrofale wereldoorlog

1. Zullen er nog meer op een climax uitlopende gebeurtenissen plaatsvinden die de mensheid zullen schokken? Openbaring 8:13. Zijn deze drie weeën hetzelfde als de laatste drie trompetten? Zelfde vers.

OPMERKING: Drie is Gods speciale getal duidend op onontkoombaarheid. Deze drie weeën brengen drie laatste belangrijke veldslagen met zich mee, elk zo schokkend dat ze door de almachtige God een "wee" worden genoemd. Elke veldslag is zo verwoestend dat alleen God in staat zal zijn de schade die de menselijke legers aan het oppervlak van de aarde zullen toebrengen, te herstellen.

Bij de derde veldslag — het derde wee en de laatste trompet — zal de gehele mensheid slechts door een wonder van God voor algehele uitroeiing behoed worden. Als God niet persoonlijk in deze op een climax uitlopende oorlog zou tussenbeide komen, zou de mens de laatste sporen van menselijk leven op aarde vernietigen!

Deze angstaanjagende gebeurtenissen maken het Trompettenfeest tot een plechtige dag. Maar voor hen die nu begonnen zijn het bestuur van God te gehoorzamen, is het een tijd van vreugde. Aan de wetteloze samenlevingen van deze tijd zal een einde worden gemaakt, en het Koninkrijk van God zal door Jezus Christus op aarde worden opgericht!

2. Wat is er geopenbaard over het eerste wee? Lees Openbaring 9:1-12 en vat het voor uzelf samen. Is het eerste wee hetzelfde als de vijfde trompet? Verzen 1 en 12.

3. Beschrijft de apostel Johannes angstaanjagende "sprinkhanen" die gebruikt zullen worden om de mens te pijnigen? Verzen 3 en 10.

OPMERKING: Johannes gebruikte de symbolische term sprinkhanen om deze angstaanjagende oorlogsmachines te beschrijven, die door geleerden uitgevonden zouden worden en door de strijdkrachten in dit laatste conflict gebruikt zullen worden! Let erop dat deze symbolische sprinkhanen bestuurd worden door mensen en in staat zijn te vliegen (verzen 7 en 9). Zij zullen een enorm lawaai maken en beschermd worden door pantserplaten.

Deze superwapens ter vernietiging en wereldverovering waren de apostel Johannes totaal onbekend. Hij kon ze alleen maar beschrijven in de taal van zijn tijd. Deze angstaanjagende oorlogswapens bestaan nu waarschijnlijk in eenvoudige vorm in onze moderne militaire arsenalen. Tegen de tijd van de vijfde trompet en het eerste wee zal het volkomen duidelijk zijn wat deze wapens zijn en hoe ze zullen worden gebruikt.

4. Wie is de echte leider van dit leger dat met deze ontzagwekkende massavernietigingswapens is uitgerust? Vers 11.

OPMERKING: Het Hebreeuwse woord abaddon, en het Griekse woord apollyon betekenen beide "vernietiger"! De duistere macht die dit leger zal sturen is Satan de duivel!

5. Waar komt dit leger met zijn duivelse leiding vandaan? Verzen 2-3. Wordt er ook ergens anders naar deze symbolische "put des afgronds" verwezen, zodat we het leger dat eruit voortkomt kunnen identificeren? Openbaring 17:8. Wordt dit superleger van het rijk van het beest — de laatste herleving van het Romeinse Rijk in Europa — ondersteund door een grote valse religie? Verzen 7-13.

OPMERKING: Vraag voor een gedetailleerde uitleg over het rijk van het beest en de valse religie die het zal overheersen, ons gratis boekje Who or What Is the Prophetic Beast? aan.

6. Wie zal gespaard worden voor de aanval van het rijk van het beest? Openbaring 9:4.

OPMERKING: Als de bliksemaanval van de legers van het beest losbarst op hun vijanden uit het oosten, zullen zij die het zegel van God op hun voorhoofd hebben, beschermd worden!

Maar miljoenen van de hedendaagse nakomelingen van de oude tien stammen van het huis Israëls — inclusief de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere naties van noordwest Europa — zullen veroverd zijn door een verrassingsaanval die slechts enkele jaren daarvoor heeft plaatsgevonden, en zij zullen in fysieke en geestelijke slavernij verkeren! Deze volkeren, die nu door Gods dienaren voor de komende gevangenschap gewaarschuwd worden, zullen niet beschermd worden tegen het verwoestende geweld van de laatste wereldoorlog — tenzij zij zich van hun zonden bekeren en het zegel van Gods Heilige Geest ontvangen.

Ondertussen zullen horden uit het oosten zich voorbereiden om het rijk van het beest aan te vallen. Maar in plaats van hen het voordeel te geven van het slaan van de eerste slag, zal het beest zich hebben gewend om hen met de volledige furie van zijn militaire macht aan te vallen!

Deze aanval — waarbij al de angstaanjagende, vernietigende kracht die het beest kan bedenken, zal worden gebruikt — zal het eerste wee zijn. Dit zal het begin zijn van de intensieve strijd voor volledige wereldoverheersing tussen de twee Euraziatische rivalen voor wereldheerschappij.

Nu is het toneel klaar voor de tweede intensieve slag voor de menselijke overheersing van de wereld. Het tweede wee staat op het punt te beginnen — de zesde trompet staat gereed om te worden geblazen!

Het tweede wee

1. Zijn de plaag van de trompet van de zesde engel en het tweede wee duidelijk hetzelfde? Openbaring 9:12-13. Wat zal er gebeuren als de zesde trompet wordt geblazen — wie zal het ook maar wagen het rijk van het Beest te bedreigen en er oorlog mee te voeren? Verzen 14-16. En hoe worden hun wapens beschreven? Verzen 17-19.

2. Hoeveel mensen zullen de kwellingen, de marteling en de dood moeten ondergaan — toegebracht door de legers uit het oosten — als zij een tegenaanval uitvoeren op de legers en steden van het rijk van het beest? Verzen 15 en 18.

OPMERKING: Jezus Christus' persoonlijke interventie zal een halt toeroepen aan deze massavernietiging! Als zulke veldslagen zouden kunnen doorgaan, zou al het menselijk leven worden vernietigd (Mattheüs 24:22).

3. Hoe wordt de gewapende macht uit het oosten omschreven? Openbaring 9:16-19.

OPMERKING: Nogmaals, de apostel Johannes kon deze angstaanjagende wapens uit de eindtijd alleen maar beschrijven door ze te vergelijken met dingen die hem bekend waren! Door de steeds sneller toenemende technische kennis van de mens zal de mens de wapens die hier beschreven worden, gaan gebruiken.

4. Wat kunnen we nog meer leren over het superleger als het de legers van het rijk van het beest aanvalt? Als er miljoenen mensen door nucleaire oorlog omkomen, hoeveel waarde zal er dan nog aan het leven van een mens worden gehecht? Jesaja 13:12-16. Zal deze vernietiging door de afstammelingen van de Meden en hun bondgenoten die ten noordoosten en ten oosten van het hedendaagse Babylon wonen, worden bewerkstelligd? Verzen 17-18.

OPMERKING: De Meden en Perzen onder koning Cyrus veroverden Babylon in 539 v.Chr. In deze tijd wonen de afstammelingen van de Perzen in Iran en die van de Meden in de Oekraïne.

5. Wordt er van Babylon (Gods naam voor het politieke en religieuze systeem dat voortgekomen is uit de stad Babel uit de oudheid en door Satan in het Romeinse Rijk en zijn herlevingen in stand is gehouden) geprofeteerd dat het een tweede keer ten val zal komen? Openbaring 18:2; Jesaja 21:9.

OPMERKING: De tegenaanval door de hedendaagse afstammelingen van de Meden en hun bondgenoten, die door de Sovjets geleid worden, zal in sterke mate bijdragen aan de val van het beest, waarover hier als "Babylon" gesproken wordt.

Lees voor een beter begrip van de rampen die over de laatste herleving van het Romeinse Rijk zullen komen, Jeremia 50:9-16, 40-42 en 51:7-11. De val van het oude Babel was slechts een kleinere, historische vervulling van de veel grotere, toekomstige eindtijdvernietiging die de hedendaagse "dochter" van die oude stad zal overkomen.

6. Zal de mens na de vernietigende tegenaanval op het hedendaagse Babylon door de legers uit het oosten zich overgeven aan Gods bestuur? Openbaring 9:20-21.

7. Zal God door heel deze periode heen Zijn trouwe boodschappers blijven sturen om een beroep op de mensheid te doen zich te bekeren? Openbaring 11:3-6. Maar zal de mens zich tot God wenden na het horen van deze twee getuigen? Of zal het beest hen in een opwelling van razernij en grote woede ter dood brengen? Vers 7. Waar zullen deze twee getuigen worden gedood? Vers 8.

OPMERKING: Christus werd gekruisigd in Jeruzalem, dat in Gods oog even zondig was geworden als Sodom en Gomorra, even zondig als Egypte (Jeremia 23:14). De twee getuigen zullen voor iedereen te zien dood in de straten van Jeruzalem liggen.

8. Als het beest Gods twee getuigen heeft vermoord, wat zullen zijn onderdanen dan doen? Openbaring 11:9-10. Zal God, die de macht heeft over leven en dood, Zijn twee getuigen voor het oog van hun moordenaars doen opstaan, waarmee Hij nog eens te meer bewijst dat Hij hen had gezonden om te profeteren? Verzen 11-12.

9. Zal een grote aardbeving daarna een tiende deel van de stad vernietigen? Vers 13. Zullen deze gebeurtenissen plaatsvinden tijdens het tweede wee, de zesde trompet? Vers 14.

De zevende trompet kondigt Christus' wederkomst aan

1. Wat zal er gebeuren als de zevende trompet klinkt en het derde wee begint? Openbaring 11:14-15. Aan wie zullen dan de koninkrijken of de regeringen van deze wereld gegeven worden? Vers 15. Zal dit voor de dienaren van God, inclusief de engelen in de hemel, een tijd zijn van werkelijke vreugde? Verzen 16-17.

2. Maar wat zal de reactie zijn van de naties van de wereld? Vers 18.

OPMERKING: Jezus Christus, de nieuwe Wereldheerser, zal niet automatisch als de Koning van de aarde worden geaccepteerd door de oorlogvoerende naties. De naties van de wereld — georganiseerd in de Verenigde Naties, de "alle naties" uit de profetieën van de Bijbel — zullen in een gezamenlijke inspanning met het beest en het Sovjet-oosten hun legers in het Heilige Land verzamelen om Christus te weerstaan. Zij zullen Hem als hun gemeenschappelijke vijand beschouwen en ze zullen boos op Hem zijn omdat Hij gekomen is om de macht over de aardse regeringen over te nemen. Zij weten dat als Jezus Christus de aarde regeert, hun menselijke oogmerken nooit kunnen worden bereikt.

Deze tot een climax leidende veldslag — de slag van de grote dag van de almachtige God — zal de uitslag van de derde wereldoorlog bepalen en wie de aarde zal beheersen!

3. Is deze tijd van Gods interventie de tijd van Zijn rechtvaardige toorn op de opstandige mensheid? Openbaring 11:18. Wat wordt er nog meer geopenbaard over deze tijd van Gods gramschap? Openbaring 15:1.

OPMERKING: Evenals het zevende zegel wordt onderverdeeld in de zeven laatste trompetten, zo wordt ook de zevende trompet onderverdeeld in de zeven laatste plagen. Deze plagen zullen alle opstandigheid uiteindelijk de kop indrukken en de mensheid in een houding van berouw en bekering op de knieën brengen.

4. Zijn Gods engelen die de zeven laatste plagen over de aarde zullen uitgieten, gekleed in wit linnen, een symbool van rechtvaardig oordeel? Vers 6.

OPMERKING: God, die heel barmhartig is, zal niet langer wachten of de mens zich van zijn boze daden zal bekeren. Machtsbeluste politici aan de leiding over menselijke regeringen zullen reeds veel van de aarde hebben vernietigd, en tenzij God met geweld tussenbeide komt om de oorlogvoering een halt toe te roepen, zou geen mens in leven blijven!

5. Hoe worden de zeven laatste plagen beschreven? Lees Openbaring 16:1-4, 8-21 en vat dit voor uzelf samen. Zal God, omdat de mens weigert zich te bekeren, doorgaan om de ene plaag na de andere te zenden? Verzen 9 en 11.

6. Zal God de weg voor de koningen van het oosten en hun legers bereiden, zodat ze de Eufraat kunnen overtrekken om in het Heilige Land te komen? Vers 12. Maakt dit deel uit van Gods plan om de legers van alle naties die opstandig blijven tegen Zijn regering, op één plaats te verzamelen voor de laatste veldslag van de derde wereldoorlog? Verzen 13-14. Zie ook Sefanja 3:8 en Joël 3:9-14

7. Waar zal God strijden met de zondige machten van de menselijke regeringen? Joël 3:12, 16. Zal deze laatste slag om de heerschappij over de aarde in het dal der beslissing plaatsvinden? Vers 14. Wordt dit dal ook het dal van Josafat genoemd? Verzen 2 en 12.

OPMERKING: Armageddon is het letterlijk in de Nederlandse taal overgenomen Griekse woord voor de heuvel van Megiddo. Megiddo is een kleine stad ongeveer 90 kilometer ten noorden van Jeruzalem, gelegen in de grote schaalvormige vlakte van Jizreël, ook wel vlakte van Esdrelon genoemd. Hier zullen de legers van de opstandige mensheid verzameld worden om in de buurt van Jeruzalem tegen Jezus Christus te strijden om te bepalen wie over de aarde zal heersen.

8. Zal Christus in gerechtigheid oorlog voeren tegen die naties die Hem en Zijn legers bevechten? Openbaring 19:11; Jesaja 11:4-5. Zal Christus de naties slaan met Zijn scherpe zwaard, symbool voor Zijn goddelijke macht, en met een ijzeren staf over hen heersen? Openbaring 19:15.

9. Zal Christus in die tijd de "wijnpersbak" van Gods toorn treden? Vers 15. Is de wijnpersbak van Gods toorn een symbool van de grote strijd die Christus zal voeren tegen de niet-berouwvolle, ongehoorzame en opstandige mensheid om de mens voor uitroeiing te behoeden? Openbaring 14:19-20; 19:17-21; Jesaja 63:1-6.

10. Zelfs al zal Christus de legers bij Zijn komst vernietigen, zal Hij dan toch nog bij de mens moeten pleiten om zich van hun boze werken te bekeren? Jeremia 25:30-33, in het bijzonder vers 31.

11. Wie zal in deze op een climax uitlopende veldslag in de derde wereldoorlog verslagen worden? Openbaring 19:18-20.

12. Zal Christus, nadat alle georganiseerde militaire tegenstand tegen het Koninkrijk van God de kop is ingedrukt, de leiders van dit wereldse, politieke en religieuze systeem dat tegen Hem streed, dan straffen? Vers 20.

OPMERKING: Gods Trompettenfeest beeldt deze tijd van op een climax uitlopende wereldoorlog uit en de oprichting op aarde van het Koninkrijk van God. Als God tussenbeide komt, en dat zal Hij in deze generatie, zullen Zijn trouwe dienaren zich bij de tweede komst van Jezus Christus verheugen. Zij zullen begrijpen wat er zich in de wereldgebeurtenissen afspeelt, omdat zij altijd het Trompettenfeest hebben gehouden — de heilige dag in Gods basisplan van behoud die de wederkomst van Jezus Christus naar de aarde uitbeeldt om alle naties vanuit Jeruzalem te regeren.

De oogst van de eerstelingen bij de laatste trompet

1. Waarom zullen Gods uitverkorenen zich verheugen bij het klinken van de laatste trompet, terwijl alle naties op aarde zullen treuren? Mattheüs 24:30-31.

OPMERKING: In de laatste veldslag uit de derde wereldoorlog — bij de zevende trompet en het derde wee — zal de almachtige God op bovennatuurlijke wijze tussenbeide komen om het menselijk ras — terwille van Zijn uitverkorenen — voor totale vernietiging te behoeden (vers 22).

2. Wat zal er, als Christus bij de stoot van een aartsengel op de trompet van God naar de aarde zal terugkeren, gebeuren met hen die getrouw gehoorzaam zijn geweest aan Gods bestuur? 1 Corinthiërs 15:52; 1 Thessalonicenzen 4:16-17. Wanneer zal deze verandering tot onsterfelijkheid plaatsvinden — zal dat het geval zijn bij het klinken van de laatste trompet? 1 Corinthiërs 15:52.

3. Wat is deze verandering die zal plaatsvinden? Verzen 53-54. Wie zal deze verandering van fysiek, menselijk vlees naar onsterfelijk, geestelijk leven ervaren? Vers 52.

OPMERKING: Als de apostel Paulus het woordje "wij" gebruikt, heeft hij het over echte christenen die hun leven in gehoorzaamheid aan Gods wet aan Hem hebben overgegeven, en die Zijn Heilige Geest hebben ontvangen. Dit zijn de "uitverkorenen" die uit de dood zullen worden opgewekt om bij de eerste opstanding onsterfelijk leven te ontvangen, evenals die "uitverkorenen" die nog in leven zijn bij Christus' tweede komst.

Deze kleine groep heiligen vormt de "eerstelingen"oogst in Gods basisplan van behoud. Zij zullen met Christus "in het huwelijk treden", zoals we in Les 17 hebben doorgenomen.

4. Wat wordt er gezegd van hen die deel zullen uitmaken van de eerste opstanding? Openbaring 20:6. Zie ook Openbaring 3:21.

OPMERKING: De opstanding der uitverkorenen zal plaatsvinden bij de tweede komst van Jezus Christus, als Hij terugkeert om over de naties te heersen als Koning der koningen en Heer der heren. Dan zullen zij die tijdens hun sterfelijk leven Gods Heilige Geest hebben ontvangen, tot onsterfelijkheid worden opgewekt en zullen zij als heersers met Christus Zijn wereldomvattende Koninkrijk beërven.

5. Zal Christus bij Zijn komst de heiligen belonen — hun kronen en heersersfuncties geven? Openbaring 11:18; Jesaja 40:10; 62:11; 2 Timotheüs 4:8; 1 Petrus 5:4.

OPMERKING: De eerstelingen van behoud zal de grote eer ten deel vallen om Christus' assistenten te zijn in het fantastische werk van het opbouwen van een nieuwe beschaving in de wereld van morgen. Zij zullen met Christus heersen, Hem helpen de grotere, geestelijke oogst tijdens en na het Millennium binnen te halen.

De laatste trompet kondigt de tweede Exodus aan

1. Wat zal God doen, zodra Hij bij de eerste opstanding de eerstelingen van Zijn basisplan van behoud heeft geoogst? Jesaja 27:12-13.

2. Zal dit weer bijeenhalen van de hedendaagse afstammelingen van de oude twaalf stammen van Israël gaan beginnen bij de laatste trompet? Vers 13. Zullen deze mensen door de naties waarheen zij in gevangenschap werden gevoerd, zijn verdrukt? Jesaja 10:20-22.

3. Zal God hebben toegestaan dat Zijn volk — de afstammelingen van het oude Israël — onder alle naties werd verstrooid? Jesaja 11:11-12. Zal God hen voor een tweede keer uit de slavernij van de heidense naties moeten bevrijden? Verzen 11 en 16. Zal dit overeenkomen met de Exodus van het oude Israël uit Egypte? Vers 16.

OPMERKING: De hedendaagse afstammelingen van de twaalf stammen van Israël — inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest en de democratieën van noordwest Europa — zullen voor de tweede komst van Jezus Christus in gevangenschap worden gevoerd. Zij zullen worden onderdrukt, honger lijden, gekweld en gehaat worden door alle naties. Maar God zal hen uit hun nationale gevangenschap bevrijden.

4. Zal deze toekomstige Exodus van de einden der aarde veel groter zijn dan de Exodus uit Egypte in de dagen van Mozes? Jeremia 16:14-15; 23:3-8.

OPMERKING: Deze mensen zullen als Christus terugkomt niet tot onsterfelijkheid worden veranderd — maar, in plaats daarvan, zullen zij als fysieke, menselijke wezens naar het Beloofde Land worden gebracht. Zij zullen ongetwijfeld de waarschuwingsboodschap van Gods kerk uit de eindtijd hebben gehoord, die de angstaanjagende oorlog en de spoedig komende gevangenschap van hen aankondigde, maar zij hebben daar geen aandacht aan geschonken (Hosea 5:8-9). Dus werden ze in gevangenschap gevoerd.

5. Zullen de afstammelingen van het oude Israël zichzelf verafschuwen voor de slechte dingen die ze hebben gedaan? Ezechiël 20:42-43. Zal God hun voor de eerste keer een berouwvolle houding geven? Zelfde verzen.

OPMERKING: De overgrote meerderheid van de hedendaagse Israëlieten, die afstammen van de zogenaamde "verloren tien stammen", zijn zich niet eens van hun identiteit bewust. Ook gehoorzamen ze niet aan Gods geboden. Dit is de reden waarom ze in nationale gevangschap zullen gaan. Maar de God van hun vaderen Abraham, Isaak en Jakob zal hen nogmaals van hun gevangenschap bevrijden en hen naar het Heilige Land terugbrengen.

Eindtijdwaarschuwing

De almachtige God houdt Zijn trouwe dienaren verantwoordelijk om de hedendaagse afstammelingen van het oude Israël te waarschuwen voor Zijn ophanden zijnde straf voor hun zware zonden (Ezechiël 33:1-16).

1. Wat zal er gebeuren als Gods wachter niet waarschuwt voor de ophanden zijnde catastrofe? Ezechiël 33:6.

OPMERKING: In deze tijd waarschuwt God de eindtijdgeneratie door Zijn eigen geroepen en uitverkozen dienaren die Hij de opdracht heeft gegeven de waarschuwing luidkeels bekend te maken — om de trompet te blazen van de ophanden zijnde wereldoorlog.

Dat is de waarschuwing van Gods wachter die miljoenen mensen horen middels het programma The World Tomorrow. Het is de boodschap van Gods basisplan van behoud waarover miljoenen mensen lezen in de tijdschriften The Plain TRuth en The Good News, de boekjes en deze Ambassador College Bijbelcursus die u nu in uw handen heeft. Er is geen andere organisatie die Gods werk van het verkondigen van het evangelie aan de wereld in deze eindtijd, uitvoert.

De overgrote meerderheid van hen die Gods waarschuwingsboodschap horen en lezen, bereiden zich niet voor op de tijd van wereldopschudding en verwoestende oorlog die komen gaat. Enkelen handelen echter naar de kennis die God door Zijn uitgekozen dienaren heeft geopenbaard. Enkelen horen en vrezen ervoor aan het woord van God ongehoorzaam te zijn. Slechts deze weinigen zullen bescherming ontvangen voor de verschrikkingen die komen gaan.

Deze bescherming is beschikbaar voor hen die bereid zijn het brede, gemakkelijke pad dat deze wereld op weg naar vernietiging volgt, te verlaten. Zij die zich vrijwillig overgeven aan de autoriteit van Jezus Christus, en doen wat Hij zegt — zich aan Zijn goddelijke leiding onderwerpen — kunnen nu aan Gods plan deelnemen.

2. Hield de vergadering van Israël — de oudtestamentische kerk — in de dagen van Ezra het Trompettenfeest? Nehemia 8:1-2. Las Ezra op het Trompettenfeest de wet voor aan het volk? Verzen 3-8. Lazen de dienaren van God in het Oude Testament de wet voor en legden ze die uit, zodat het volk kon begrijpen, evenals de dienaren dit in deze tijd doen? Vers 8.

3. Wat onderwees Nehemia het volk betreffende het Trompettenfeest? Verzen 9-12. Al had het volk berouwvol en met een houding van bekering gehuild omdat ze Gods wet niet kenden en voordien het Trompettenfeest niet hadden gehouden, wat deed het toen Nehemia uitlegde dat deze dag een dag van grote vreugde was? Vers 12.

OPMERKING: Leden van Gods kerk in deze tijd verheugen zich ook op het Trompettenfeest, omdat zij vooruit kijken naar de terugkeer van Jezus Christus, het tijdstip waarop zij onsterfelijk gemaakt zullen worden en met Hem op aarde zullen heersen en regeren. Dan zal er vrede, geluk en blijdschap komen — OVERAL TER WERELD! Maar deze utopische wereld van morgen zal niet onmiddellijk tot stand komen. Satan moet worden uitgebannen, ervan weerhouden worden de mensheid te beïnvloeden. Alleen dan kan de wereld vrede hebben. Deze gebeurtenis wordt uitgebeeld door de Verzoendag. De volgende les gaat over deze feesttijd en wat deze in Gods basisplan van behoud uitbeeldt.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)