Waarom de noodzaak van de heilige Geest?

Ambassador College Bijbelcursus Les 11
1978

De mensheid is gefrustreerd op zoek naar oplossingen voor haar problemen. Toch ontgaat de werkelijke oplossing zelfs de grootste denkers van de wereld. Alleen God de Schepper heeft het uiteindelijke antwoord, als we tenminste bereid zijn dit te zoeken en aan te nemen.

Nadat Jezus Zijn discipelen drie en een half jaar lang onderricht had gegeven, bereidde Hij zich voor om zichzelf te offeren als de allerlaatste offerande. Weldra zou Hij door Zijn tijdgenoten worden gekruisigd en vermoord. Na drie dagen en drie nachten in het graf zou Hij worden opgewekt om te zitten aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel. Zijn twaalf apostelen zouden daarna de spits vormen van het Werk dat Hij persoonlijk was begonnen.

Deze mannen moesten het ontnuchterende feit onder ogen zien een impopulair evangelie uit te moeten dragen in een vijandige wereld. Zij hadden jaren van vervolging en bespotting in het vooruitzicht en mogelijk ook martelaarschap. Opbeurend was dat allerminst.

De apostelen zouden bemoediging, kracht en wijsheid nodig hebben, evenals liefde, geduld en uithoudingsvermogen, om de voetstappen van Christus te kunnen volgen en Zijn opdracht uit te voeren.

Jezus beloofde extra hulp

Bovendien zouden de apostelen zich de lessen die Christus hun had gegeven tijdens Zijn leven op aarde, weer voor de geest moeten halen. Daar ze over het algemeen van eenvoudige afkomst waren, hadden ze wijsheid nodig om de filosofen, theologen en intellectuelen van hun tijd te woord te staan. Er zou moed en geloof nodig zijn om het hoofd te bieden aan de kwaadaardige vijandschap van godsdienstleiders die het Werk van God herhaaldelijk in de kiem wilden smoren.

En Jezus wist dat.

Kort voor Zijn gevangenneming zei Hij tot hen: "Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom tot u" (Johannes 14:18, N. Vert.). Het lag in de bedoeling van Christus de twaalf te blijven onderrichten en ondersteunen, maar niet in het vlees. Zijn Vader in de hemel beschikte over een middel waardoor de apostelen op wonderbaarlijke wijze geholpen konden worden bij hun taak het ware evangelie te verspreiden.

"Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb" (Johannes 14:26).

Het woord "trooster" in het Grieks is parakletos, dat in het evangelie van Johannes de betekenis heeft van "hulp, raadgever, bemiddelaar". Gods Geest was bedoeld om de apostelen in hun werk te helpen en te steunen. Ook zou hij hen de lessen te binnen brengen die zij van hun Meester, Jezus Christus, hadden geleerd.

Een hulp en troost voor iedere christen

Christus gaf die hulp van de heilige Geest echter niet uitsluitend aan de apostelen. Gods Geest is een gave die iedere persoon ontvangt als hij werkelijk tot bekering komt. Zie de vaste belofte van Petrus in Handelingen 2:38: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen".

Zoals we in een eerdere les gezien hebben, worden alleen zij die de heilige Geest bezitten als echte christenen door God erkend (Romeinen 8:9-11).

Maar wat is de heilige Geest? Wat doet die Geest? Waarom hebben we die Geest eigenlijk nodig?

Het antwoord op deze vragen is voor iedereen van levensbelang, want de heilige Geest is het enige echte en blijvende antwoord op de problemen van elk mens.

Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven, en overvloed hebben" (Johannes 10:10). Eén van de redenen waarom Christus in deze wereld kwam, was de mensheid de echte waarden van het leven te leren — de weg tot waar geluk en echte vreugde.

Belangrijker is echter dat Christus kwam om de weg te wijzen naar Gods gave van eeuwig leven. Jezus leerde dat tenzij wij de heilige Geest ontvangen en gebruiken, we niet moeten denken dat we ooit het Koninkrijk Gods kunnen binnengaan. Waarom niet? Omdat we alleen door Gods Geest het blijvende karakter van God kunnen ontwikkelen in dit leven en worden opgewekt tot verheerlijkt eeuwig leven bij Christus' wederkomst.

De heilige Geest nu beschikbaar

Jezus Christus kwam om de komst van de heilige Geest aan te kondigen en deze kostbare gave vrijelijk ter beschikking te stellen aan ieder die zich oprecht bekeert en gelooft. Jezus verkondigde: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden ..." (Johannes 7:38-39, N. Vert.).

U kunt de krachtbron aanboren die u in staat stelt een leven te leiden zoals God het vanaf het begin voor u bestemde en uiteindelijk ontvangt u dan het eeuwige leven. Die kracht komt uitsluitend van boven — van Gods heilige Geest — niet uit het innerlijk of uit de wereld om u heen.

De apostel Jakobus werd geïnspireerd er ons aan te herinneren dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van boven komt, van de Vader der lichten (Jakobus 1:17). Onze Schepper is bereid deze heerlijke kracht door middel van Zijn heilige Geest aan ons te schenken, tenminste indien wij ons willen houden aan de voorwaarden die in Zijn Woord zijn omschreven.

De heilige Geest is in feite de sleutel tot de geestelijke zegeningen van God. Het is het enige bestanddeel dat de mens in staat stelt zijn innerlijk verlangen te bevredigen naar de liefde, blijdschap en vrede die hij zo dringend behoeft om echt gelukkig en produktief te zijn in dit leven en in alle eeuwigheid.

Laten we eens gaan onderzoeken wat we nog meer te weten kunnen komen over het waarom van de heilige Geest als iets dat wij in ons leven nodig hebben.

LES 11

Wat de heilige Geest eigenlijk is

Geestelijke eigenschappen en wezens komen de meeste mensen zo onwerkelijk voor. Geen wonder ook, want ze zijn onzichtbaar en niet waarneembaar met de zintuigen, behalve dat we erover lezen in de Bijbel. Wanneer we spreken over de heilige Geest, dan is de aard ervan moeilijk te bevatten.

In les 8 hebben we uit de verschillende bijbelgedeelten bewezen dat de heilige Geest geen derde persoon is van een gesloten drieëenheid. We zagen dat de Geest van God de kracht en energie is van Gods gezin en van het wezen, leven en denken van God zelf.

Laten we sommige van die essentiële teksten nog eens bekijken en enkele nieuwe teksten bestuderen, waarbij we het fundament leggen voor een goed begrip van één van de moeilijkste onderwerpen in de Bijbel.

1. Waaruit bestaat God? Johannes 4:24. Hebben de Vader en Christus echter wel een bepaalde vorm en gestalte? Genesis 1:26; Johannes 14:9; Openbaring 1:13-16.

OPMERKING: Gods gezin bestaat uit goddelijke, onsterfelijke en geestelijke wezens. Geest is het leven van God zelf. Toch hebben de Vader en de Zoon beslist een gedaante. Door heel de Bijbel heen wordt ons verteld hoe de leden van de Godsfamilie eruitzien. De Vader en de Zoon hebben allebei een hoofd, haar, ogen, een neus, een mond, armen, vingers, een romp, benen, voeten en inwendige delen.

De mens werd, zoals we weten, geschapen naar het beeld van God. Wij zijn echter van tijdelijke en vergankelijke materie. Wij hebben geen eeuwig leven in onszelf zoals de Godsfamilie.

2. Wat voor ander groot verschil is er tussen God en de mens — hoe is Gods kenmerkende houding en algemene mentaliteit? Psalm 99:9. Is er iemand zo heilig als God? 1 Samuël 2:2. Zou u de mens op zichzelf als heilig beschouwen? Romeinen 3:10-18, 23; 8:7; Jeremia 17:9.

OPMERKING: Het woord "heilig" betekent zuiver van geest of zonder zonde. De twee wezens die op dit moment het gezin Gods vormen, bezitten een zondeloos, heilig, geestelijk karakter. De heilige Geest brengt de geest en het karakter van God zelf tot uitdrukking.

3. Welke kenmerkende eigenschappen heeft Gods Geest nog meer? Jesaja 11:2-3. Welke kenmerken of vruchten brengt de heilige Geest ook nog tot uitdrukking? Galaten 5:22; 2 Timotheüs 1:7.

4. Vervult Gods Geest het heelal? Psalm 139:7-8; Jeremia 23:24.

OPMERKING: De heilige Geest bestaat, evenals materie, uit verschillende hoedanigheden. Hij vormt niet alleen de leden van het gezin Gods, maar hij gaat ook als krachtbron van hen uit om hun wil in daden om te zetten.

5. Is de heilige Geest dus de kracht waarmee God — de uiteindelijke bron van alle kracht — alles heeft geschapen? Jeremia 32:17; Psalm 104:30. Hoe gebruikte de eeuwige God Zijn Geest bij het tot stand brengen van Zijn verschillende scheppingswerken? Psalm 148:1-5. Let op het woord "beval" of "gebood" in vers 5. Lees ook Psalm 33:6-9 en Genesis 1:1-3.

OPMERKING: Hoewel er van de Vader en de Zoon geschreven staat dat ze in verhouding tot elkaar ieder een eigen functie bekleden, gaat er toch geest uit van beiden en, zoals David zei, is het heelal vervuld met die Geest — net zoals er overal op aarde lucht is. De Geest is eigenlijk het middel waarmee de Godsfamilie schept.

Christus — de Logos of het "Woord" (Johannes 1:1) — sprak en het was er. Door de Geest van God werd de scheppingskracht van de Vader en de Zoon omgezet in de materiële schepping die we om ons heen zien (Hebreeën 11:3). Door Zijn Geest herschiep Hij het aardoppervlak (Genesis 1).

De mens heeft zo'n inherente geestelijke scheppingskracht niet. God heeft met opzet de creatieve vermogens van de mens beperkt tot de dingen die uitsluitend met zijn eigen stoffelijke omgeving te maken hebben. En de mens heeft geleerd met de fysieke wetten die God heeft ingesteld, te werken en ze te benutten — nu zelfs in een mate die schijnt te grenzen aan het wonderbaarlijke, maar desalniettemin toch fysiek.

Gods bedoeling met het plaatsen van de mens hier op aarde is zijn opleiding voor heerschappij in het Koninkrijk Gods. De aarde is om zo te zeggen het oefenterrein waar de mensheid wordt voorbereid op grotere verantwoordelijkheden wanneer zij eenmaal in het het heelal beheersende gezin Gods geboren is. Dit houdt ook in het hanteren van de scheppingskracht van God.

6. Is de schepping zelf een stilzwijgende getuige van de wonderbaarlijke scheppingskracht van God? Romeinen 1:20. (Lees ook het korte hoofdstuk 26 van Job voor een levendige beschrijving van Gods oneindige kracht. Misschien wilt u ook wel Job 36:22 tot en met Job 42:6 doorlezen om te zien hoe groot Gods kracht en macht eigenlijk is.)

7. Onderhoudt, bewaart en regeert God Zijn onmetelijke schepping? Nehemia 9:6; Hebreeën 1:2-3; Psalm 66:7.

OPMERKING: God zit om zo te zeggen aan het roer van het heelal en Hij bestuurt en houdt het in stand door de ontzagwekkende kracht van Zijn heilige Geest.

De sleutel tot glorierijke onsterfelijkheid

De mens is sterfelijk, onderhevig aan de dood. Wij bezitten geen eeuwig leven en grote kracht inherent in onszelf. Eeuwig leven en geestelijke kracht zijn gaven van God — eigenschappen van de heilige Geest. Laten we eens zien hoe het nu in ons wonen van de heilige Geest de sleutel wordt tot het ontvangen van onsterfelijkheid bij de opstanding.

1. Wat gebeurde er volgens de Bijbel met Jezus Christus nadat Hij drie dagen lang dood en begraven geweest was? 1 Corinthiërs 15:3-4. Hoe heeft de Vader Christus uit de dood opgewekt? Efeziërs 1:19-21. (Uit vers 17 blijkt dat het God de Vader en Christus zijn over wie het hier gaat.)

OPMERKING: Onmiskenbaar was het de wonderbaarlijke kracht van de heilige Geest waardoor God de Vader Christus uit de dood opwekte tot onsterfelijkheid, eer, gezag en macht.

2. Is er enig bewijs dat Christus uit de dood is opgestaan? 1 Corinthiërs 15:5-8.

3. Was Christus de eerste van velen die tot eeuwig leven zullen worden opgewekt? Handelingen 26:23; Colossenzen 1:18; 1 Corinthiërs 15:22-23; Romeinen 8:29.

4. Heeft de Vader beloofd dat Hij echte christenen evenals Jezus tot onsterfelijkheid zal opwekken om deelgenoot te zijn van Zijn goddelijke natuur en kracht? 1 Corinthiërs 6:14; 15:49-53; 2 Petrus 1:4. (Wij raden u aan ook heel hoofdstuk 15 van 1 Corinthiërs, Galaten 3:29; 4:7 en Titus 3:7 te lezen.) Hoe essentieel is het om nu de heilige Geest blijvend in ons te hebben ten einde eeuwig leven te ontvangen bij de opstanding? Romeinen 8:9-11, 14-17.

OPMERKING: De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat God de sterfelijke mens wil verhogen tot het goddelijke bestaansniveau. Hij wil ons letterlijk uit geest geboren leden van Zijn uit geest bestaande gezin maken! Het is eveneens duidelijk dat alléén zij die nu Gods Geest hebben (of hadden voor zij stierven), de gave van eeuwig leven zullen ontvangen bij de wederkomst van Christus. Deze mensen — echte christenen — zijn verwekt door de Geest van God en brengen in hun leven vruchten (Galaten 5:22) van de heilige Geest voort. (De vruchten van de Geest worden later in deze les behandeld.)

Als wij zijn verwekt door de Vader en de Geest van Christus bezitten, worden wij tot (toekomstige) erfgenamen verklaard van de goddelijke natuur — van Gods eigen denkwijze en van onsterfelijk, onvergankelijk, volmaakt en almachtig goddelijk leven.

5. Wanneer en hoe snel vindt de verandering tot onsterfelijkheid plaats van een door de Geest verwekte persoon? 1 Corinthiërs 15:51-52.

6. Wat voor soort lichaam kreeg Jezus bij Zijn opstanding? 1 Corinthiërs 15:44-45. Zullen zij die bij de komende opstanding veranderd worden een zelfde verheerlijkt lichaam ontvangen als dat van Jezus Christus? Filippenzen 3:20-21; 1 Johannes 3:2.

OPMERKING: Zij zullen dan, evenals Christus, een uit geest bestaand lichaam krijgen. Als zij nog in leven zijn ten tijde van de opstanding, zal hun natuurlijke, sterfelijke lichaam plotseling veranderen in een lichaam van geest en als zij dood zijn, dan zullen zij uit het graf worden opgewekt met een nieuw geestelijk lichaam (1 Thessalonicenzen 4:14-17).

7. Kon Jezus met Zijn uit geest bestaande lichaam zomaar verschijnen en verdwijnen? Lukas 24:36-37, 31. Was Hij in staat door muren en wanden heen te gaan? Johannes 20:19. Kan een geestelijk iemand zichzelf zo nodig in een stoffelijk lichaam vertonen? Lukas 24:37-39.

OPMERKING: Wanneer een mens een geestelijk wezen wordt, zal hij, net als Christus, allerlei wonderen kunnen verrichten. Omdat wij dan uit geest geboren leden van de Godsfamilie zijn die Gods karakter bezitten, zal alles uiteraard volgens de wil van de Vader gedaan worden, die over allen het hoogste gezag heeft.

8. Kunnen geestelijke wezens zich met een enorme snelheid door de ruimte bewegen? Vergelijk Johannes 20:17, 19 met Mattheüs 28:9.

OPMERKING: Hier blijkt dat Christus op één en dezelfde dag naar de Vader in de hemel was geweest en weer was teruggekeerd op aarde.

9. Als iemand eenmaal in geest is veranderd, kan hij dan ooit nog sterven? Lukas 20:35-36.

10. Zou Jezus na Zijn opstanding verheerlijkt worden? Johannes 17:4-5; Hebreeën 2:9. Hoe zien de verheerlijkte lichamen van Christus en de Vader eruit als die aan de mens getoond worden? Openbaring 1:13-16. (De "Zoon des mensen" is de verheerlijkte Christus.)

OPMERKING: Jezus Christus had een verheerlijkt, geestelijk lichaam gelijk aan dat van Zijn Vader voordat Hij mens werd. Na Zijn opstanding werd hij weer tot dezelfde eer en heerlijkheid verheven. Zelfs al wordt ons slechts een glimp van Christus' geestelijke heerlijkheid getoond — zodat de sterfelijke mens enig idee kan krijgen van de luister ervan — straalt Zijn krachtige lichaam licht uit dat zo fel is als dat van de zon.

11. Zal God ook al Zijn verwekte kinderen bij de opstanding verheerlijken door hen diezelfde grote macht en heerlijkheid te geven? Romeinen 8:17; Colossenzen 3:4.

12. Hoe gaf Jezus Zijn discipelen een vluchtige blik op deze toekomstige verheerlijking? Mattheüs 17:1-2. Welke andere tekst geeft ons een indruk van de toekomstige verheerlijkte staat waarin zij die wedergeboren zullen worden bij de opstanding, zullen leven? Daniël 12:2-3.

OPMERKING: De oneindige heerlijkheid die verwekte kinderen van God zullen ontvangen bij de opstanding, zal zo groot zijn dat het hen zal doen stralen als schitterende sterren aan de hemel. Dit alles kan werkelijkheid worden door nu Gods Geest in ons te laten wonen.

(Op dit punt adviseren wij dat u blz. 12-15 van les 8 over de geestelijke verwekking nog eens doorneemt. In het volgende gedeelte geven wij u een samenvatting ervan.)

Onze geestelijke schepping nu mogelijk

In les 8 zagen we de bijbelse definitie van wat wedergeboren worden betekent. We ontdekten dat echte christenen reeds in dit leven de geestelijke kinderen van God de Vader zijn (1 Johannes 3:1-2). Als Gods kinderen zijn ze nu erfgenamen (Romeinen 8:14-17) die in de toekomst zullen erven.

Waarom in de toekomst? Omdat ze nu slechts verwekte kinderen zijn. Pas wanneer ze uit God geboren worden, beërven zij Gods Koninkrijk en worden goddelijke, eeuwige leden van de Godsfamilie.

Voordat de tweede fase van de schepping van de mens — onze geestelijke schepping — kan beginnen, moet God de Vader een ieder van ons eerst geestelijk verwekken. Wanneer we een verwekt lid van Gods Familie worden, ontvangen we op dat moment een deel — een zaadcel of kiem — van de Vaders heilige Geest. "... dat de gave van de heilige Geest ook op de heidenen uitgestort was" (Handelingen 10:45). Deze gave wordt uitgestort door de Vader in de hemel en verenigt zich, evenals lichamelijk leven gevend zaad, met de menselijke geest in een ieder van ons bij onze bekering. (U herinnert zich nog wel dat wij in les 5 de bijbelgedeelten behandelden die te maken hebben met de "geest des mensen".) Elke menselijke geest is als de kern van een eicel waarin het zaad van de heilige Geest doordringt.

We worden om zo te zeggen bevrucht door het "zaad" of de kiem van eeuwig leven (1 Petrus 1:3-4, 23; Jakobus 1:18. Zoals in les 8 behandeld, moet "wedergeboren" in 1 Petrus 1:23 weergegeven worden als "opnieuw verwekt"). Deze bevruchting is de verwekking van het geestelijke leven van God in onze geest. Daardoor worden wij letterlijke kinderen (hoewel nog ongeboren) van God, want wij zullen net als onze hemelse Vader zijn als we uiteindelijk in Zijn Familie geboren worden.

We zagen in les 8 bovendien dat het deel van de heilige Geest dat een mens als verwekking mag ontvangen, ons meer schenkt dan de mogelijkheid van eeuwig leven. Het schenkt ons kenmerken en karaktereigenschappen van de almachtige God, onze Vader in de hemel, precies zoals de fysieke zaadcellen van een menselijke vader de eigenschappen van de vader overdraagt op zijn pas verwekte kroost. En evenals een pas verwekte fysieke embryo in de baarmoeder van zijn moeder moet gaan groeien, zo moeten ook wij geestelijk gaan groeien na verwekt te zijn door Gods Geest.

Als u waarlijk de soort van christen bent die wordt beschreven in de Bijbel, dan bent u nu een verwekt kind van God. U werd bevrucht met het geestelijke zaad van eeuwig leven, zodat u kon beginnen aan het geestelijke groeiproces. U bent echter nog niet uit God geboren — nog niet samengesteld uit geest — nog niet onsterfelijk. Als u nog niet door God verwekt bent en een echte christen volgens de bijbelse definitie (Romeinen 8:9), dan bent u aan dit groeiproces zelfs nog niet begonnen!

Laten we nu nog iets dieper ingaan op de kwestie van geestelijke groei als een mens eenmaal verwekt is door Gods heilige Geest.

Geestelijke groei

Voordat een verwekt kind van God in het goddelijke gezin geboren kan worden, moet hij, naar de Bijbel laat zien, geestelijk groeien. In het sterfelijke vlees moet hij meer als God worden, meer en meer streven het karakter van Jezus Christus te ontwikkelen.

Laten we de bijbelgedeelten eens bestuderen die ons laten zien hoe deze wonderbaarlijke metamorfose en groei tot stand kan komen.

1. Moet een verwekte christen zijn vroegere leefwijze, die tegengesteld was aan Gods wet, veranderen? Romeinen 12:1-2. Wat brengt dit veranderingsproces bij echte christenen voort? Efeziërs 4:22-24. Lees vooral ook vers 25-32 en van hoofdstuk 5 vers 1-12.

OPMERKING: De fundamentele gezindheid moet veranderen, omgevormd worden. Deze omvorming is een geweldige onderneming. Er is een wonder voor nodig! Het ontvangen en de inwoning van de heilige Geest is de kracht die nodig is om iemands denken te helpen vernieuwen.

2. Worden verwekte christenen dan ook vermaand geestelijk te groeien? 2 Petrus 3:18. Moeten ze nederig zijn als kleine kinderen die opgroeien — ditmaal geestelijk? 1 Petrus 2:1-2; Mattheüs 18:2-3.

OPMERKING: Zoals reeds gezegd, is er goddelijk leven in onze geest verwekt als we ons eenmaal hebben bekeerd en Gods Geest hebben ontvangen. Ons geestelijke leven is begonnen als een heel kleine kiem die dan moet groeien.

Om geestelijk te kunnen groeien moeten we geestelijk voedsel tot ons nemen. Precies als de embryo in de baarmoeder gevoed moet worden met leven gevend voedsel via de navelstreng, zo moeten wij gevoed worden door het Woord van God. "... De woorden, die Ik tot u spreek," zei Jezus, "zijn geest en zijn leven" (Johannes 6:63). Deze woorden staan in de Bijbel en Jezus heeft gezegd dat wij moeten leven bij ieder woord van God (Mattheüs 4:4). We drinken deze leven gevende woorden uit de Bijbel in door te lezen, te bestuderen en door na te denken over wat we lezen.

We nemen ook geestelijk voedsel op door persoonlijk, innig en dagelijks contact met God in gebed en door regelmatige christelijke omgang met Gods andere verwekte kinderen in Zijn Kerk. (Hierover later meer.)

3. Moeten wij eraan werken een karakter als dat van God te ontwikkelen? Mattheüs 5:48.

OPMERKING: Aangezien het voor welke mens dan ook (behalve voor Jezus Christus die sterfelijk vlees en bloed werd) onmogelijk is volstrekte geestelijke volmaaktheid in dit leven te bereiken, is de kennelijke bedoeling van Jezus' uitspraak hier dat wij dienen te streven naar volmaaktheid — evenals onze Vader in de hemel volmaakt is.

Eerst wanneer we bij de opstanding wedergeboren worden, zal dit proces voltooid zijn, want dan zullen we werkelijk volmaakt zijn zoals de Vader en Christus nu (1 Johannes 3:2, 9). Intussen zegt Jezus dat wij dat doel moeten nastreven, het groeien naar geestelijke volmaaktheid in ons nog sterfelijke leven.

Maar wat is geestelijke groei eigenlijk? Het is de ontwikkeling van het geestelijke karakter dat God heeft. De bevruchting van uw denken door de heilige Geest plant het zaad in u van Gods heilige natuur. Door de heilige Geest is het mogelijk Zijn karakter in u te ontwikkelen. Daarom moeten we na onze geestelijke verwekking geleidelijk groeien om steeds meer als God te worden in onze wijze van denken en handelen.

Wij ontwikkelen een karakter als dat van God door Hem te gehoorzamen en door onszelf aan onze medemens te geven in dienst- en hulpverlening. Zo'n karakter komt in een christen tot stand door een onafhankelijke vrije keuze, gecombineerd met onderricht, ervaring en beproeving.

Het is interessant dat jaren van ervaring met mensen uit alle lagen der bevolking hebben aangetoond dat iedere christen die werkelijk groeit en geestelijk karakter ontwikkelt, zijn hart geheel heeft in het Werk van God waartoe de levende Christus Zijn dienaren geroepen heeft als instrumenten. Iemands werken omvatten daarom ook zijn aandeel in de verspreiding van het goede nieuws van Christus' ware evangelie aan de gehele mensheid (Mattheüs 24:14; 28:19-20).

4. Wie moeten alle verwekte christenen nastreven volgens Paulus? Efeziërs 4:15. Wat zal het eindresultaat van dit groeiproces zijn? Galaten 4:19; Efeziërs 4:13.

5. Leeft Christus in een verwekte christen om hem te helpen met zijn geestelijke groei? Galaten 2:20; 1 Johannes 4:2-4; Hebreeën 13:20-21. Hoe woont Christus in ons? Filippenzen 1:19; 2:5; Romeinen 8:8-10; Titus 3:5-6.

OPMERKING: Niet alleen moeten de woorden van God ons denken binnenstromen door bijbelstudie, ook de heilige Geest moet door ons denken gaan stromen. U weet nog wel dat iedere verwekte christen de heilige Geest van God heeft ontvangen welke zich met de menselijke geest die in iedere persoon is, verenigt. Op deze wijze worden we verwekt. Dat nieuwe geestelijke leven moet dan geestelijk groeien, evenals de foetus in een baarmoeder — tot aan de geboorte.

Aan de zaadcel van geestelijk leven die van de Vader uitgaat, moet voortdurend Geest, die van Jezus Christus uitgaat (Johannes 7:37-39), worden toegevoegd, zodat ons denken geestelijk kan groeien. Alleen zo kan ons denken steeds meer geestelijk gericht worden en naar de volwassenheid van het geestelijke karakter van Christus toe groeien.

Jezus Christus is het vlees geworden Woord — Christus is de Bijbel in actie. Als wij "de zin van Christus" hebben — als Jezus Christus zogezegd Zijn leven in ons leidt door middel van de heilige Geest — hebben wij de kracht bij de hand geestelijk te groeien naarmate we ons overgeven aan Zijn Geest. Wij hebben het vermogen naar volmaakt, goddelijk karakter toe te groeien.

Laten we nog een vergelijking maken om ons begrip te vergroten. De Geest die wij mogen ontvangen, kan vergeleken worden met elektrische stroom die door een lamp gaat. Wij zijn die lamp. Er kan geen sprake zijn van licht zonder een gloeidraad in de lamp. De gloeidraad is vergelijkbaar met de geestelijke zaadcel van de Vader. De Geest van Christus kunnen we vergelijken met de elektriciteit die door de draad stroomt. En naarmate we meer Geest van Christus ontvangen, geven we meer "geestelijk licht" af.

De uitdrukking "vervuld met de Geest" (Efeziërs 5:18) betekent niet gevuld worden met emotionele verschijnselen die uit het vlees voortkomen en niet uit Gods Geest. Het betekent dat we vervuld worden met de Geest van God die wordt verstrekt door Jezus Christus in Zijn ambt als Hogepriester.

Zie hoe Paulus dit uitlegt als hij zich richt tot de verwekte christenen in de gemeente te Rome: "Doch gij zijt niet in het vlees" — niet gemotiveerd door vleselijke hartstochten — "maar in de Geest" — gemotiveerd en geleid door de heilige Geest — "zo althans de Geest Gods in u woont" — m.a.w. als de heilige Geest van God de Vader Zijn karaktereigenschappen overdraagt. Let er echter op wat Paulus hieraan toevoegt: "Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt [behoort] Hem niet toe" (Romeinen 8:9). Hij is niet van Christus, hij is geen echte christen.

Paulus had het over de heilige Geest van God de Vader die ons verwekt als kinderen Gods en de Geest van Jezus Christus die ons denken vult, zodat we geestelijk kunnen groeien en in staat zijn de zonde te weerstaan doordat ons de kracht gegeven wordt de gezindheid van de duivel die ons tot zonde leidt, te overwinnen. Deze verwekking en groei door de heilige Geest werd helaas door de meeste mensen nooit begrepen.

Grote geestelijke voordelen nu

We hebben gezien dat er door de inwoning van de heilige Geest uitzicht is op vele geweldige zegeningen. Maar er zijn nog andere grote weldaden die door de Geest van God beschikbaar worden.

1. Hoeveel dingen stelt God door Zijn goddelijke kracht beschikbaar aan verwekte christenen? 2 Petrus 1:3.

2. Kan het menselijke denken — met alleen de "menselijke" geest die slechts menselijk begrip schenkt — de geestelijke dingen van God begrijpen? 1 Corinthiërs 2:9, 14. Wat moet toegevoegd worden voordat iemand geopenbaarde geestelijke kennis kan verstaan? Vers 10-13.

OPMERKING: De heilige Geest geeft u het bevattingsvermogen voor geestelijke begrippen en principes — voor Gods waarheid.

In Johannes 6:63 openbaart Christus dat Zijn woorden van geestelijke aard zijn: "De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest ..." God openbaarde ook in Romeinen 7:14 dat Zijn wet geestelijk is. Daarom zien we dat de Bijbel met de wetten en principes die erin staan geestelijk van aard is. Geestelijke dingen kunnen niet begrepen worden door iemand die de Geest Gods niet bezit.

Dit wil niet zeggen dat men de Bijbel niet in zuiver theoretische zin zou kunnen verstaan. Veel mensen zijn volledig op de hoogte met wat er in Gods Woord staat en sommigen kunnen zelfs grote gedeelten uit het hoofd citeren. God heeft Paulus echter geïnspireerd te zeggen dat geestelijke dingen boven het begrip van menselijk intellect uitgaan.

Geestelijke dingen kunnen eenvoudig niet met het oog gezien, met het oor gehoord en met de handen gevoeld worden. De menselijke geest die alleen door deze fysieke kanalen kennis kan opnemen, kan zich in feite geen van de geestelijke begrippen en principes eigen maken zonder de hulp van Gods heilige Geest. De grootste wetenschappelijke en filosofische denkers kunnen eenvoudigweg met hun natuurlijke intellect niet de geestelijke waarheden leren kennen, laat staan ze begrijpen.

Zo zeker als geen dierlijk brein, zoals dat van een koe b.v., de aangelegenheden van de mens kan begrijpen of bevatten, zo kan ook geen menselijk verstand begrip opbrengen voor geestelijke dingen op goddelijk niveau, tenzij en totdat de heilige Geest van God aan die geest toegevoegd is.

Zonder de heilige Geest kan een mens de Bijbel dus niet begrijpen. Daarom staat de mens in 't algemeen ook vijandig en wantrouwig tegenover de waarheid van God en beschouwt hij degene die haar wel begrijpt en ernaar leeft als zonderling. Zoals Paulus ook zegt, zijn geestelijke dingen "dwaasheid" voor een onbekeerde (1 Corinthiërs 2:14).

Voor hun bekering hadden Gods verwekte kinderen ook geen inzicht in de Bijbel en in Gods levenswijze, maar God begon hen door Zijn Geest tot Christus te trekken (Johannes 6:44) en hen enig geestelijk begrip te schenken. Hij leidde hen tot begrip van diep en oprecht berouw. Na de doop en het ontvangen van de verwekkende Geest van de Vader en de Geest van Christus, begonnen zij trouw volgens Gods geboden te leven en gingen zij de grootheid ervan begrijpen. Hoe dichter zij bij God en Zijn wet bleven, des te groter werd hun geestelijk inzicht. Lees eens wat David onder Gods inspiratie hierover schreef: "De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, en goed inzicht hebben allen die ze [Gods geboden] betrachten" (Psalm 111:10).

3. Is de natuurlijke (vleselijke) gezindheid waarmee wij allen geboren worden en waarmee wij de ware geestelijke bedoeling van Gods wet niet kunnen verstaan en daarom niet gehoorzamen, ook niet in staat God en de medemens echt lief te hebben? Romeinen 8:7-8; Jeremia 17:9; Galaten 5:19-21.

4. Welke mogelijkheden heeft daarentegen een geestelijk gemotiveerde gezindheid? Romeinen 8:6; Galaten 5:22. Geeft de heilige Geest die in ons woont, ons de kracht goede werken te doen en God letterlijk te gehoorzamen? Filippenzen 2:13; Hebreeën 13:20-21.

OPMERKING: Het is van belang te begrijpen dat de heilige Geest niet bezit van u neemt zoals een boze geest uit satans rijk dat doet. Gods Geest in u dwingt u niet rechtvaardig te leven, maar versterkt u geestelijk en zonodig zelfs lichamelijk, om Gods wil te doen naarmate u zich inspant Gods Geest te volgen, terwijl die u leidt Gods weg te zien en te begrijpen.

5. Hebben verwekte kinderen van God ook rechtstreeks toegang tot de Vader en Christus in de hemel? Efeziërs 2:13-14, 18; Hebreeën 10:19-20; 4:14-16. Wat voor speciale voordelen heeft deze nauwe relatie? Mattheüs 21:22; Hebreeën 4:16. Waarom zullen we ontvangen wat we vragen? 1 Johannes 3:22-24; 5:14.

OPMERKING: Een christen mag vrijmoedig in het gebed tot de Vader en Christus de Zoon komen om hulp in welke vorm dan ook te vragen en hij kan die hulp verwachten volgens Gods belofte als hij ernaar streeft God welgevallig te zijn in zijn leven.

Goddelijke leiding, Zijn ingrijpen, wijsheid, begrip, inspiratie, als ook bescherming, het voorzien in echte behoeften en de kracht om Gods wil te doen — al deze dingen en nog meer stelt God beschikbaar door contact met Hem, mogelijk gemaakt door Zijn Geest.

6. Op welke andere manier helpt de heilige Geest een christen? Romeinen 8:26-27.

7. Geeft God Zijn menselijke instrumenten ook de geestelijke kracht Zijn Werk op aarde uit te voeren? Handelingen 1:8; Mattheüs 28:18-20.

OPMERKING: De heilige Geest voorziet in de kracht die nodig is om de grote opdracht van Christus, n.l. het verkondigen van het evangelie aan de wereld, uit te voeren. Deze kracht is actief en werkt dynamisch in het gezamenlijke lichaam van christenen die God geroepen heeft om Zijn Werk in de eindtijd te volbrengen.

De vrucht van de Geest

Zoals gezegd is de aanwezigheid, of afwezigheid, van Gods Geest in een mens de enige factor waaruit men kan opmaken of iemand een echte christen is of niet. Het is daarom noodzakelijk te begrijpen hoe de heilige Geest zich manifesteert in het leven van een christen.

1. Gaf Jezus Christus duidelijk te kennen dat men een persoon aan zijn vruchten of werken kan kennen? Mattheüs 7:20. Op welke wijze kenschetste Hij zichzelf, Zijn Vader en Zijn volgelingen? Johannes 15:1-8. Verwacht God maar weinig vruchten van christenen? Vers 5 en 8.

OPMERKING: Dat is nu juist waarom Christus Zijn volgelingen roept en uitkiest, n.l. om vrucht te dragen. "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven ..." (Johannes 15:16, N. Vert).

Jezus had het niet over een voorbijgaand gevoel van extase, b.v. als men een "getuigenis" aflegt, dat dit bewijs zou zijn dat men Hem toebehoort. U moet geleid worden door de heilige Geest om van Christus te zijn (Romeinen 8:14) en geestelijke vrucht te dragen.

Waartoe zal Gods Geest u dan bewegen en leiden? Welke geestelijke vruchten of resultaten brengt de heilige Geest voort in iemand die ernaar streeft Gods wil te doen?

Vruchten worden omschreven als eetbare en bruikbare delen van een plant of boom. Christus is de wijnstok en wij, als wij Gods verwekte kinderen zijn, zijn de ranken. Onze vrucht is wat wij als christenen produceren dat bruikbaar is voor Jezus Christus.

Het goede dat wij doen, komt voort uit de wijnstok — uit Christus. Met andere woorden: een wijnstok brengt druiven voort en geen doornen. Een appelboom geeft appels, geen distels. De wijnstok bepaalt wat voor vrucht er gedragen moet worden. Door deze eenvoudige analogie zien we dat het Christus is die bepaalt wat voor vrucht wij als christenen moeten dragen. Die vrucht is het gevolg van Christus' gezindheid in ons, mogelijk gemaakt door de Geest van God.

2. Hoe omschreef Paulus, door Christus geïnspireerd, de vrucht die door de heilige Geest in een christen tot uiting komt? Galaten 5:22.

OPMERKING: De heilige Geest schenkt u Gods karaktereigenschappen. Als deze eigenschappen ontbreken, dan brengen wij waarschijnlijk vele van de tegenovergestelde vruchten voort, n.l. werken van het vlees. Deze ongewenste werken worden opgesomd in Galaten 5:19-21. Ze houden o.a. twist, tweedracht en verschillende afkeurenswaardige gemoedstoestanden in. Alle werken van het vlees dragen bij tot de algemene misère en ontevredenheid van het individu omdat ze de mens geen voldoening geven.

3. Wat is de allereerste vrucht van de Geest? Galaten 5:22; Romeinen 5:5. Is liefde het fundamentele kenmerk van Gods aard? 1 Johannes 4:16. Is het de meest waardevolle eigenschap die God door de heilige Geest op ons overdraagt? 1 Corinthiërs 13:13 (Lees vooral heel hoofdstuk 13).

OPMERKING: De eerste en belangrijkste vrucht van Gods Geest in het verstand en de geest van de bekeerde mens is liefde. Deze liefde is niet één van de vormen van menselijke liefde; het is goddelijke liefde rechtstreeks afkomstig van God.

4. Is dit dezelfde liefde die ons in staat stelt Gods wetten te vervullen of gehoorzamen? Romeinen 13:10.

OPMERKING: De liefde van God die de mens door de heilige Geest wordt geschonken, stroomt door de rivierbedding van Gods wet — de tien geboden. Ze komt in de allereerste plaats tot uiting in onze verering en aanbidding van, en letterlijke gehoorzaamheid aan God; daarna in onbaatzuchtige bezorgdheid, medeleven, vriendelijkheid en dienstbaarheid aan de medemens (zie Mattheüs 22:37-40).

Het oorspronkelijke Griekse woord voor "liefde" (in Galaten 5:22) is agape. In het verband betekent het toegewijde of welwillende bezorgdheid — een intens verlangen God en de mens te dienen. Johannes zei: "Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren ..." (1 Johannes 5:2-3).

U ziet hier twee noodzakelijke ingrediënten: 1) God liefhebben en 2) de kinderen Gods — de medemens — liefhebben.

5. Wat is een van de hoofdzaken bij de liefde tot onze naaste? Romeinen 13:10.

OPMERKING: Heeft u dat gezien? De liefde door Gods Geest geschonken, doet niemand kwaad. Integendeel, Gods liefde geeft juist een diepe bezorgdheid en intens verlangen anderen te helpen, te dienen en te bemoedigen.

Wanneer u de heilige Geest ontvangt, is dit de allereerste vrucht die bij u tot uiting moet komen. U behoort niemand kwaad toe te denken of te doen. Leer liever een grote bezorgdheid en diep verlangen te ontwikkelen God en uw medemens te dienen. Denk en handel daarnaar.

Dit is een grote opgave, maar na verloop van tijd — niet ineens — kunt u, naarmate u van Gods heilige Geest gebruik maakt, deze bewonderenswaardige vrucht in uw leven aan de dag leggen.

De andere vruchten van de Geest die Paulus in Galaten 5:22 noemt en die we nu zullen behandelen, zijn in feite een aanvulling op de gezindheid van liefde. Ze zijn eenvoudig een tot uitdrukking brengen van deze goddelijke liefde die een mens, verwekt door Gods heilige Geest, wordt gegeven.

6. Welke is de tweede vrucht in Galaten 5:22? Is het Gods wil dat we letterlijk boordevol blijdschap zijn? Romeinen 15:13.

OPMERKING: Sommige mensen denken dat blijdschap het resultaat is van een soort zelfbevrediging — een nieuw stuk speelgoed, een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuwe baby, enz. Menselijk gesproken is de emotie die u voelt als alles naar wens gaat, blijdschap.

7. Geeft de Bijbel een rijke en diepe betekenis aan deze hoogstbelangrijke vrucht van Gods Geest? Lukas 15:7, 10.

OPMERKING: Waarom zijn de engelen blij? Is het om iets wat zij zelf ontvangen? Is het iets dat het eigen ik verheft of bevredigt? Niets van dit alles. Hun vreugde bestaat eruit anderen iets te zien ontvangen wat goed voor hen is — in dit geval omdat mensen berouw hebben, wat uiteindelijk leidt tot eeuwig zoonschap in Gods Koninkrijk. De engelen zijn verheugd te zien dat mensen de levenswijze beginnen te leren die tot de goede en blijvende zegeningen van Gods Koninkrijk leidt.

8. Van welke aard is de vreugde die Christus ervaart? Hebreeën 12:2.

OPMERKING: Christus was bereid lijden te ondergaan om later de echte vreugde te kunnen beleven, medeërfgenamen in Gods Koninkrijk geboren te zien worden. Dit was enkel maar mogelijk door het offer van Zijn leven.

Vreugde uit persoonlijke voldoening is slechts tijdelijk. De auto wordt oud, het balspel is voorbij, de baby groeit op, de maag raakt leeg. Geen van deze fysieke dingen — hoewel men er voor het ogenblik zeker van genieten mag — kunnen blijvende vreugde brengen. Christus en de rechtvaardige engelen beleven vreugde aan het onbaatzuchtige geven van zichzelf aan God en anderen. Deze vreugde blijft tot in alle eeuwigheid en behoeft niet al maar te worden opgevijzeld met steeds meer voorwerpen en dingen.

9. Wat is de derde vrucht die Gods Geest manifesteert in het leven van een christen? Galaten 5:22.

OPMERKING: Gemoedsrust is wat iedereen graag heeft, maar wat zo weinig mensen werkelijk bezitten. Velen zoeken tevergeefs gemoedsrust door zich te verliezen in alcohol, drugs of bizarre activiteiten. Iemand die echt in vrede met zichzelf leeft, beheerst zijn emoties beter — zelfs in moeilijke omstandigheden. Hij is veel kalmer, onverstoorbaarder en heeft een ordelijke geest.

10. Geeft het naleven van de tien geboden vrede? Psalm 119:165.

OPMERKING: Geen mens die herhaaldelijk Gods wet overtreedt, kan echte gemoedsrust hebben. Hij heeft behalve angsten en frustraties ook een schuldig geweten.

Heeft een dief gemoedsrust als hij een politiewagen voorbij ziet rijden? Is hij kalm en onverstoord? Als hij een goed acteur is, zal hij het misschien uiterlijk zijn, maar van binnen is hij een kokende ketel die wordt opgestookt door het hormoon adrenaline. Hij moet voortdurend op zijn hoede zijn om vlug weg te kunnen komen. Deze man kan nooit echte vrede vinden, tenzij en totdat hij zich bekeert en ermee stopt Gods tien geboden en vooral het achtste gebod, te overtreden.

Een leugenaar vergaat het niet beter. Hij moet blijven liegen om de leugens te verdoezelen die hij eerder heeft verteld. Salomo schreef: "Het brood der leugen is de mens zoet; maar daama zal zijn mond vol van zandsteentjes worden" (Spreuken 20:17). De leugenaar moet ook steeds op z'n hoede zijn om niet door de mand te vallen. En als hij dat tenslotte doet, staat hij met z'n mond vol "grint". Men kan nooit gemoedsrust hebben terwijl men doorlopend onder een dergelijke druk staat.

De mens die Gods wetten naleeft, weet dat hij het juiste doet. Zijn doel en streven is evenwichtig. Zijn leven is niet doorspekt met frustraties. Z'n geweten is zuiver en hij leeft in vrede met God, zichzelf en zijn naaste. Hij heeft "de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat" (Filippenzen 4:7).

11. Wat is de vierde vrucht van de heilige Geest? Galaten 5:22.

OPMERKING: Lankmoedigheid is een oudnederlands woord voor geduld. Het is ook verdraagzaam en vergevensgezind zijn. Iemand die kort aangebonden is en gauw geïrriteerd door de fouten en onbekwaamheid van anderen, maakt het zichzelf zowel fysiek als geestelijk erg moeilijk. Door emoties veroorzaakte ziekten kunnen het gevolg zijn van gebrek aan lankmoedigheid.

Geduld is die standvastigheid van geest waardoor men wacht tot er resultaat is geboekt. Iemand die geduldig is, wordt niet gefrustreerd omdat er niet altijd een onmiddellijke oplossing voor de problemen is. Goddelijk geduld heeft alleen de mens die in zijn leven gebruik maakt van de heilige Geest.

12. Is goedertierenheid of vriendelijkheid eveneens een belangrijk gevolg van het bezit van de heilige Geest? Galaten 5:22.

OPMERKING: Goedertierenheid betekent voor alles welwillendheid, dan voorkomendheid, inschikkelijkheid — iemand die gedienstig is. Een heer weet hoe hij andere mensen tegemoet moet treden; hij heeft tijd genomen de etiquette te bestuderen; hij is hoffelijk.

Welwillendheid is echter nog veel meer. Leest u maar wat Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft: "Maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert" (1 Thessalonicenzen 2:7, N. Vert.). De apostel bezigde deze analogie om te beschrijven hoe hij en Gods andere dienaren met de gemeenteleden van Gods Kerk omgingen. Een moeder moet tegelijkertijd standvastig en liefdevol, goed en betrouwbaar, bekwaam en meedogend zijn. Zij moet degenen onder haar hoede kleden, voeden, onderwijzen en de rommel van hen opruimen. Er is een bekwaam, maar ook bereidwillige persoon voor nodig om een goede moeder te zijn.

Een welwillend persoon is bereid iets extra's te doen om voor de behoeften van anderen te zorgen. Hij of zij is bereid de handen vuil te maken om dat te doen wat nodig is.

13. Is goedheid ook een opmerkelijke eigenschap van de heilige Geest? Galaten 5:22.

OPMERKING: Iemand die goed is, bezit goddelijke kwaliteiten van deugdzaamheid, rechtschapenheid en karakter. Deze vrucht van de heilige Geest zou misschien een samenvattende vrucht genoemd kunnen worden, n.l. een samenvatting van het karakter van een mens die de andere acht vruchten door Paulus opgenoemd, vertoont en die als gevolg daarvan dagelijks meer als God wordt.

14. Is geloof een van de hoogstbelangrijke vruchten van de Geest van God? Galaten 5:22. Is dit het geloof van Christus zelf? Galaten 2:20 (Petrus Canisius-vert.); Filippenzen 3:9 (Statenvert.).

OPMERKING: Bergen van woorden zijn er over geloof geschreven en gesproken. Voor velen is geloof niets anders dan een onbepaald geestelijk iets, maar in werkelijkheid is geloof een gave van God (Efeziërs 2:8) die Jezus Christus ons schenkt door de heilige Geest.

Het oorspronkelijke Griekse woord voor geloof is pistis, dat de volgende betekenissen heeft: vaste overtuiging, zekerheid, getrouwheid. Iemand die getrouw is kan men beschrijven als een mens die zorg draagt voor wat hem is toevertrouwd. Bijvoorbeeld: een getrouwe employé is iemand die niet bedriegt of steelt. Men kan erop rekenen dat hij zijn werk goed doet. Hij is loyaal tegenover zijn werkgever.

15. Hoe kwam het geloof van Christus tot uiting in de grote Godsmannen? Lees heel hoofdstuk 11 van Hebreeën maar eens.

OPMERKING: De patriarchen en profeten van God bezaten Gods heilige Geest, zoals we iets verder zullen zien. Deze mannen (en vrouwen) gebruikten Gods Geest door rechtvaardig te leven. "Door het geloof heeft Mozes ... geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter ... heeft hij Egypte verlaten ... heeft hij het Pascha gehouden ... zijn zij door de Rode Zee gegaan ... [en anderen hebben] door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van beloften verkregen ... muilen van leeuwen dichtgesnoerd ..." (aanhalingen uit Hebreeën 11, N. Vert.).

Geloof was voor deze mensen niet zomaar een woord. Het was actief en levend. Zij hadden een opdracht — een verantwoordelijkheid voor God — te vervullen. Elk van deze mensen had een bepaalde taak te verrichten, en hij of zij deed dat ook.

Na deze opmerkelijke voorbeelden van geloof te hebben overdacht, kan men beter begrijpen waarom de heer Herbert W. Armstrong zo vaak spreekt over het Werk van God dat nu in deze tijd gedaan moet worden. Dat Werk is ook ons Werk. God heeft hem een speciaal pand toevertrouwd en hij heeft ervoor gezorgd en zorgt er nog voor dat te bewaren.

Zoals eerder gezegd, hebben jaren van ervaring aangetoond dat degenen die geestelijk groeien ook trouw blijven aan Gods opdracht. Met hart en ziel zijn zij betrokken bij Gods Werk en nemen daar waar zij kunnen actief deel aan het vervullen van Christus' opdracht aan Zijn Kerk.

16. Is zachtmoedigheid eveneens een kenmerk van iemand geleid door Gods Geest? Galaten 5:22. Wie gaf hiervan een uitzonderlijk voorbeeld? Numeri 12:3.

OPMERKING: Veel mensen nemen ten onrechte aan dat zachtmoedigheid synoniem is met zwakheid. Voor zijn bekering was Mozes een arrogant en robuust man, maar na zijn bekering werd hij zo toegewijd aan God en vervuld van de heilige Geest, dat hij beschouwd werd als de zachtmoedigste mens op aarde. Hij zocht niet meer zichzelf op te hemelen, maar werd nederig en ootmoedig.

Toen God op het punt stond de kinderen Israëls te onterven en uit te roeien vanwege al hun opstandigheid, smeekte Mozes ondanks de vele valse beschuldigingen aan zijn adres, of God ze toch wilde sparen (Numeri 14) en in zachtmoedigheid onderwees hij degenen die weerspannig waren. Een karaktertrek die een dienaar van God behoort te hebben (2 Timotheüs 2:24-25). Een zachtmoedig persoon is niet haatdragend.

17. Welke is de laatste en minst begrepen vrucht van de heilige Geest die Paulus opnoemt? Galaten 5:22.

OPMERKING: De wereld heeft de betekenis van het woord matigheid dikwijls verkeerd opgevat. Matigheid betekent niet geheelonthouding! Matigheid houdt zelfbeheersing in, zichzelf in de hand houden, vooral wat spijs en drank betreft. De Spreuken van Salomo staan vol met aansporingen tot matigheid — een essentieel kenmerk van Gods Geest waarin we ons moeten oefenen.

18. Als iemand Gods heilige Geest ontvangt, worden deze kostbare vruchten dan plotseling, van de ene dag op de andere, zichtbaar? 2 Petrus 3:18; Mattheüs 5:48.

OPMERKING: Een boom draagt ook niet van de ene op de andere dag vruchten. Er zijn tijd, water, bemesting en zonlicht voor nodig om te groeien. Op dezelfde wijze is er tijd nodig bij een mens om geestelijk te groeien en de vruchten van de Geest voort te brengen.

19. Hoe kan een mens een begin maken om in het bezit te komen van die door de heilige Geest van God geschonken goede vruchten? Handelingen 2:38.

Geest moet gebruikt en vernieuwd worden

Een mens is geestelijk gezind naarmate hij de vruchten van Gods Geest in zijn dagelijks leven voortbrengt. Enkel het bezit van de heilige Geest als verwekking maakt ons niet geestelijk gezind, tenzij wij iedere dag putten uit en gebruik maken van die Geest.

Laten we eens zien hoe het voorbeeld van de Kerk te Corinthe in de dagen van Paulus dit bevestigt.

1. Waren de leden van de Gemeente Gods in Corinthe door de heilige Geest verwekt? 1 Corinthiërs 3:16. Waren echter bij velen van hen eigenlijk geen vruchten van Gods Geest te zien? Vers 1-3.

OPMERKING: Let erop dat Paulus zich richtte tot de Gemeente Gods. Het waren bekeerde mensen. Zij waren het lichaam van Christus, broeders van Paulus in de Heer. Zij leefden echter zoals de meeste mensen, niet met een geestelijke houding. Ze hadden ruzies en disputen. Er was verdeeldheid en partijdigheid onder hen. Sommige van deze dingen staan te boek als de werken van het vlees in Galaten 5:19-21.

Wat mankeerde eraan? Hoe kwam het dat deze mensen ondanks het feit dat ze bekeerd waren en Gods Geest hadden waardoor ze lid geworden waren van de Kerk (1 Corinthiërs 12:13), deze vleselijke werken voortbrachten?

2. Moet de heilige Geest benut worden? 2 Timotheüs 1:6-7.

OPMERKING: Hoewel de leden in Corinthe door de Geest verwekt waren, schenen ze het feit uit het oog verloren te hebben dat ze uit die Geest moesten putten en er gebruik van maken om de vruchten ervan voort te brengen. Zij brachten werken van het vlees voort en deden wat men van nature doet, eenvoudig omdat zij de Geest van Christus niet aanwakkerden en eruit putten ten einde de resultaten van de gezindheid van Christus voort te brengen (Filippenzen 1:11).

Een andere waarschijnlijke en voor de hand liggende reden waarom sommigen vleselijk handelden, was omdat zij Gods Geest niet bleven aanvullen. Zie maar hoe de volgende teksten dit bevestigen.

3. Geeft de analogie van Christus in Johannes 7:37-39 aan dat Zijn Geest door de mens heen vloeit? Zie ook Jesaja 44:3; Jeremia 17:13 en Johannes 4:10, 13-14. (Uit eerdere lessen herinnert u zich nog wel dat de "Heer" in Jesaja 44 en Jeremia 17 niemand anders is dan de Christus van het Nieuwe Testament voor hij mens werd.)

4. Ontvangt men dan in één keer genoeg van de Geest van Christus voor heel het verdere leven of moet de voorraad iedere dag worden aangevuld? Filippenzen 1:19; 2 Corinthiërs 4:16.

OPMERKING: De Geest van God die door Christus wordt gegeven, is actief en dynamisch; een bewegende kracht die niet binnenin een mens kan worden opgeslagen. Jezus vergeleek de heilige Geest met levend water dat in een mens komt en dan weer uit die mens vloeit in de vorm van goede werken: liefde, blijdschap, vrede, gehoorzaamheid, enz. Het is een circuleren als bij elektriciteit in een gesloten circuit — uit God in de mens, dan uit de mens als de vruchten van de Geest en tenslotte terug tot God.

Aangezien de Geest in en uit ons moet vloeien, moet hij ook steeds weer worden aangevuld. Daarom moet de heilige Geest dagelijks in ons vernieuwd worden door contact met God in gelovig gebed (Lukas 11:13). Om het maar eens gewoon uit te drukken: onze geestelijke accu moet voortdurend worden opgeladen. Wij moeten dagelijks de krachtbron aanboren. Die bron van de heilige Geest is God.

Niet algemeen verkrijgbaar vóór Christus

1. Bood God aanvankelijk de eerste mensen de gelegenheid de heilige Geest te ontvangen? Genesis 2:8-9, 16-17.

OPMERKING: Adam en Eva kregen vrije toegang tot Gods heilige Geest en het daaruit volgende eeuwige leven, die symbolisch werden voorgesteld door de vrucht van de boom des levens.

2. Van welke boom verkozen zij echter te eten? Genesis 3:3-7.

OPMERKING: Ondanks dat hun Schepper hen had gewaarschuwd voor de verschrikkelijke gevolgen die het eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad met zich mee zou brengen, lieten Adam en Eva zich door de listige argumenten van de duivel overhalen te eten van de vrucht die tot de dood leidt.

3. Hoe werden zij gestraft voor hun ongehoorzaamheid jegens God? Genesis 3:16-19. Werd hun de verdere toegang tot de heilige Geest ontzegd? Vers 22-24.

OPMERKING: Gods uitdrukkelijke bedoeling vanaf het begin was de mens de heilige Geest te geven. Eerst nadat onze eerste voorouders in directe zin ongehoorzaam waren geweest aan een specifiek bevel van hun Schepper, werd hun de heilige Geest ontzegd. Daarom is het duidelijk dat God Zijn Geest alleen geeft aan hen die ernaar streven Hem te gehoorzamen (Handelingen 5:32).

4. Heeft de overtreding van onze eerste voorouders een patroon voor heel de mensheid vastgesteld? Romeinen 5:12.

OPMERKING: Als Adam en Eva van de boom in de hof van Eden hadden gegeten die Gods heilige Geest vertegenwoordigde — de boom van [eeuwig] leven — dan zouden zij door God verwekt zijn en uiteindelijk eeuwig leven ontvangen hebben als zij God waren blijven gehoorzamen. Adam en Eva moesten echter naar de Geest van God verlangen en zich aan Gods wil onderwerpen om Zijn Geest te ontvangen — precies zoals een ieder nu. In plaats daarvan verkozen zij de Geest niet te ontvangen. Ze luisterden naar Satan en gingen de weg op die slechts tot de dood voert (Genesis 2:17). Vanwege die zonde onthield God de mensheid Zijn heilige Geest van liefde en eeuwig leven.

Vanaf het moment dat de sterfelijke mens ongehoorzaam was, werd hij afgesneden van de toegang tot de Geest van God en de gave van eeuwig leven. Sindsdien heeft God de mens altijd zijn eigen gang laten gaan. Hij heeft 6000 jaar gereserveerd waarin Hij de mensheid de pijnlijke gevolgen laat ondervinden van het leven volgens de eigen vleselijke gezindheid. En de mensheid is de weg van ongehoorzaamheid aan God blijven volgen (Romeinen 3:23), hetgeen onnoemelijk veel lijden en de dood heeft gebracht.

Er moest dus een zoenoffer voor de mensheid gebracht worden en dat zou het offer van Jezus Christus ca. 4000 jaar later zijn. Intussen kon de heilige Geest, gezien zulk een onverzoende ongehoorzaamheid, niet in het algemeen worden aangeboden. Er waren echter enige opmerkelijke uitzonderingen.

5. Hadden de patriarchen en profeten van weleer toegang tot de heilige Geest? 1 Petrus 1:10-11.

OPMERKING: Let erop dat de Geest van Christus in hen was. Blijkbaar werd van Adam tot Christus niemand tot geestelijk behoud geroepen, behalve zij die opgeroepen werden om een speciale opdracht te vervullen. Van Adam tot Noach hebben we alleen beschrijvingen van Abel, Henoch en Noach — een periode van 1900 jaar. Vanaf Noach tot aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte waren het Abraham, Lot, Izak, Jakob en Jozef. En daarna kwamen natuurlijk Mozes en enkele anderen. Deze enkelingen hadden de heilige Geest en zullen in Gods Koninkrijk geboren worden zoals ons duidelijk wordt gezegd in Hebreeën 11.

6. Had Kaleb de heilige Geest ook? Numeri 14:24, 30. En Jozua? Numeri 27:18; Deuteronomium 34:9.

7. Bezat de patriarch en profeet David eveneens de Geest van Christus? 1 Samuël 16:13. (Vergeet niet dat de "Heer" Christus was.) Wat heeft David verder nog gezegd waaruit blijkt dat de Geest inderdaad in hem woonde? Psalm 51:13.

OPMERKING: Jezus Christus was, voor Hij mens werd, het lid van de Godheid die de heilige Geest gaf aan al de gelovige mensen in het Oude Testament. Hij zond de Geest in hen om hun geloof en kracht te geven. Let wel: "Die allen, hoewel zij om hun geloof een zo eervol getuigenis hebben gekregen, hebben de vervulling der belofte [het Koninkrijk Gods] niet erlangd; daar God voor ons iets beters had bestemd. Zij mochten niet zonder ons tot volmaking komen [de eerste opstanding]" (Hebreeën 11:39-40, Leidse vert.).

Waarschijnlijk werd de nieuwtestamentische "know-how" over hoe iemand wordt verwekt en geboren in Gods Koninkrijk niet volledig geopenbaard aan de patriarchen en profeten zoals aan ons nu. Zij wisten echter wel dat ook zij eeuwig leven zouden erven door Degene die in het menselijk vlees zou komen om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen.

8. Had God lang geleden reeds beloofd dat Hij Zijn Geest aan de mens zou geven? Ezechiël 36:26-27. Maakt dat gehoorzaamheid aan Zijn wetten mogelijk? Zelfde verzen en Hebreeën 8:8-11.

9. Beloofde Jezus uitdrukkelijk dat de heilige Geest na Zijn dood in Zijn discipelen zou komen? Johannes 14:16-19.

10. Staat de weg van behoud en het ontvangen van de heilige Geest nu open voor allen die door God geroepen worden? Johannes 6:44; Handelingen 10:43; 13:26; 2:38.

OPMERKING: Nu, in onze tijd, kan een ieder die door God geroepen wordt Zijn leven en karakter deel van zichzelf maken en zo in staat zijn geestelijk te overwinnen en te groeien tot het Koninkrijk Gods komt.

11. Zal uiteindelijk de kennis van God en de gelegenheid de heilige Geest te ontvangen voor iedereen beschikbaar gemaakt worden? Jesaja 11:9; Joël 2:28-29.

De heilige Geest kwam op Pinksteren

1. Welke belofte gaf Jezus Zijn discipelen over het ontvangen van kracht uit de hemel? Lukas 24:49. Waar moesten zij wachten op die kracht? Zelfde vers en Handelingen 1:4-5, 8.

2. Welke wonderbaarlijke Openbaring van kracht veroorzaakte de heilige Geest toen die voor het eerst werd uitgestort in Jeruzalem? Handelingen 2:1-2.

OPMERKING: De Geest Gods kwam met het geluid als van een geweldige windvlaag; met het verschijnsel van tongen als van vuur die zich over hen verdeelden. De discipelen werden ermee vervuld en waren in staat op zo'n manier te spreken dat elke daar aanwezige persoon uit welk land ook hen kon verstaan in zijn eigen taal (het wonder betrof zowel het horen als het spreken — vers 6 en 8).

3. Hoe heette de dag waarop dit grote vertoon van de heilige Geest plaatsvond? Handelingen 2:1.

OPMERKING: Het woord Pinksteren komt van het Griekse pentekoste wat de 50ste (dag) betekent. De heilige Geest kwam op de Pinksterdag (een zondag), 50 dagen na Jezus' opstanding.

De plotselinge, spectaculaire en ontzag inboezemende vertoning van goddelijke kracht die op die Pinksterdag in de discipelen van Christus werkte, luidde voor heel de wereld het begin in van de periode waarin allen die zouden dorsten naar de heilige Geest deze konden ontvangen.

Het betekende het begin van de bekroning van Gods grootse scheppingswerk in de mens, n.l. de ontwikkeling van goddelijk karakter. Het was een voorloper van het tijdperk dat lang geleden door God was aangezegd toen Hij tegen Zijn volk Israël zei (en door hen ook aan de gehele wereld): "Ziet de dagen komen ... dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken ... Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven ..." (Jeremia 31:31, 33).

Deze machtige manifestatie van de Geest luidde de komst in van de kracht die God zou gebruiken om Zijn wet te graveren in de harten van mensen die zich aan Hem zouden onderwerpen. Daarom maakte God er zo'n spectaculaire en gewichtige gebeurtenis van. Het was van ontzaglijk groot belang voor heel het mensdom en zou nooit meer vergeten raken of op dezelfde wijze herhaald worden.

Hoe de heilige Geest te ontvangen

1. Is de heilige Geest een gave van God? Handelingen 10:45; 2 Timotheüs 1:6.

2. Hoe graag wil God ons Zijn heilige Geest ook nu geven als we erom vragen? Lukas 11:10-13. Hoe weten we echter of God ons hoort als we Hem erom bidden? 1 Johannes 3:22-24.

3. Zijn bekering en doop duidelijk de eerste stappen in onze gehoorzaamheid aan God die Hem verplichten Zijn belofte na te komen en ons Zijn heilige Geest te geven (ons te verwekken)? Markus 1:14-15; Handelingen 2:38; Handelingen 5:32.

OPMERKING: Let op de nadruk die er ligt op gehoorzaamheid, op onderwerping aan de wil van God — aan de wet van God. God geeft Zijn heilige Geest alleen aan degenen die door hun gezindheid en daden laten zien dat zij Hem willen gehoorzamen.

Jezus zei: "Doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede" (Lukas 22:42). God wil een onderworpen en gehoorzame gezindheid in ons zien voordat Hij ons Zijn Geest geeft. Het is dus duidelijk dat de heilige Geest de geest is van volledige onderdanigheid en gehoorzaamheid aan de Vader. Als wij onze eigen wil onvoorwaardelijk overgeven aan God, geeft Hij ons Zijn Geest.

Bekering en doop werden reeds behandeld in les 9 en 10. We kunnen bij wijze van herhaling volstaan met te zeggen dat bekering een omdraaien en de andere kant opgaan betekent — al de eigen wegen die tegen Gods wet ingaan verlaten en Gods levenswijze aannemen, n.l. de weg van Zijn geboden. Het evangelie geloven, n.l. het goede nieuws van het komende Koninkrijk Gods, hetgeen zeer zeker geloof in Hem als persoonlijke Verlosser insluit.

God maakt het overduidelijk dat iemand die voortdurend in zonde leeft (als een levenswijze), nooit in Zijn het heelal beheersende gezin geboren zal worden (Galaten 5:19-21). Een ieder die een wedergeboren lid van de Godsfamilie en medeheerser met Jezus Christus in het Koninkrijk Gods wil worden, moet nu met zondigen — met het overtreden van Zijn wetten — ophouden. Een ieder moet zich bekeren van zijn opstandigheid tegen God; moet ernaar verlangen en in feite ook beginnen Zijn Woord letterlijk te gehoorzamen en zich onderwerpen aan Zijn gezag over zijn leven door Zijn geboden na te leven.

Na geloof en oprecht, diep berouw van zonde is de volgende stap tot het worden van een christen de waterdoop. De doop is een uiterlijk symbool van bekering van ons oude zondige leven in ongehoorzaamheid, van volledig vaarwel zeggen van onze oude zondige levenswijze en van onze bereidheid nu God in alles te gehoorzamen.

Als u deze twee stappen eenmaal hebt genomen, dan is daar de zekere belofte voor u van de heilige Geest door het opleggen der handen van één van Gods geroepen en gekozen dienaren.

God heeft zichzelf verplicht Zijn deel na te komen als u eerst het uwe doet. God zegt: "... en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen." Het is een onbeperkte belofte van God. Er is geen misschien of waarschijnlijk bij. U zult de heilige Geest ontvangen, want God heeft het beloofd.

U kunt daarna God vragen u door Zijn heilige Geest tot een nieuw leven te leiden overeenkomstig Zijn geopenbaarde Woord, de Bijbel.

De Geest en Gods Kerk

1. Als we eenmaal echt bekeerd, gedoopt en door Gods heilige Geest op wonderbaarlijke wijze verwekt zijn, maken we dan automatisch deel uit van een "lichaam"? 1 Corinthiërs 12:13. Over welk lichaam heeft Paulus het? Vers 27; Efeziërs 1:22-23; Colossenzen 1:18.

OPMERKING: In 1 Corinthe 12 vergelijkt Paulus het menselijk lichaam met Gods Kerk. En zoals we in les 10 gezien hebben, spreekt hij in vers 13 over de doop tot het geestelijk lichaam of de Gemeente van God.

Zich aansluiten bij een genootschap dat zich kerk noemt of z'n naam op de ledenlijst van de een of andere groepering hebben, maakt iemand in feite geen lid van de Kerk die Jezus stichtte. We kunnen geen deel van het lichaam van Christus worden door gewoon te besluiten een kerkdienst bij te wonen.

Het kenmerk van een lid van de ware Kerk van God is de verwekking door de heilige Geest. Zij die deze Geest niet hebben ontvangen, maken eenvoudig geen deel uit van het ware lichaam van Christus — ze zijn geen echte christenen (Romeinen 8:9). God heeft Zijn Geest alleen beloofd aan degenen die zich van zonde bekeren en gedoopt zijn (Handelingen 2:38; 5:32).

Maar na onze doop en verwekking door Gods Geest, wat dan?

2. Wat droeg Christus Zijn dienaren op te doen voor degenen die Hij in Zijn Kerk heeft geplaatst? Mattheüs 28:19-20; Johannes 21:15-17; 1 Petrus 5:1-3. (Let op de laatste drie woorden van elk van de drie verzen in Johannes 21.) Met welk doel moeten Gods dienaren de "schapen" van Christus weiden? Efeziërs 4:11-15.

OPMERKING: God heeft Zijn dienaren in Zijn Gemeente geplaatst om de kudde te weiden, zodat ze geestelijk kan groeien — "om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus [Gods Kerk], totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid [volledige volwassenheid], de maat van de wasdom der volheid van Christus" (Efeziërs 4:12-13, N. Vert.).

Zoals eerder in les 8 besproken, is het in de menselijke sfeer de vader die kinderen verwekt. Hij brengt ze niet ter wereld; dat doet de moeder, later. Na het aandeel van de vader verloopt er altijd een periode van tijd die leidt tot de bevalling of geboorte. Evenals een menselijke moeder haar verwekte kind in haar baarmoeder voedt door de placenta en navelstreng, zo worden Gods kinderen met geestelijk voedsel gevoed in Zijn Kerk.

Er is een goede parallel te trekken. Geestelijk is Gods Kerk de moeder (Galaten 4:26) van allen die door Zijn heilige Geest zijn verwekt. Christus heeft Zijn dienaren verantwoordelijk gesteld voor het onderricht en advies aan de leden van de Kerk (Hebreeën 13:17). En evenals de menselijke moeder haar ongeboren baby in dat deel van haar lichaam draagt waar zij de beste bescherming kan bieden tegen fysiek letsel, zo is de functie van Gods Kerk er ook een van bescherming van Gods verwekte kinderen tegen de valse leer van valse predikers.

Door dit voedingsproces krijgt iedere christen het geestelijke voedsel voor zijn geestelijke groei totdat hij of zij gereed is wedergeboren te worden bij de opstanding als waardig lid van Gods gezin.

De ware Kerk vinden

We hebben zojuist gezien dat de ware Kerk van God dat lichaam van gelovigen is die individueel de heilige Geest bezitten. Deze Kerk is dus een geestelijk organisme. En Jezus Christus is het Hoofd ervan.

De ware Kerk kent Gods heilsplan en vervult de opdracht van Christus het ware evangelie tot een getuigenis voor alle volken te verkondigen. Ook zagen we dat de Kerk de geestelijk verwekte kinderen van God die Hij erin heeft geplaatst, grootbrengt.

Dit wetend, wordt het van het grootste belang voor u het ware lichaam van Christus op te sporen.

Hoe moet men echter te werk gaan om Gods Kerk en Zijn dienaren te vinden? Waar is de Kerk waarmee God in deze tijd werkt?

Beweren alle christelijke kerkgroeperingen niet dat ze deel uitmaken van het ware lichaam van Christus? Is er wel een kerk die zegt niet de kerk te zijn die Jezus gesticht heeft? Natuurlijk niet.

Hoe herkennen wij dan enige van de tekenen die ons naar het ware lichaam van Christus leiden?

1. Zou de ware Kerk van God Christus volgen in het handhaven van Gods wet? Mattheüs 5:17; 19:17-19; 28:19-20; Johannes 15:10. Zou die Kerk ernaar streven in letterlijke zin de tien geboden van God en andere instructies van Christus op te volgen? Johannes 14:15; Openbaring 3:7-8; 12:17 (Hoofdstuk 12 van Openbaring verpersoonlijkt Gods ware Kerk met een vrouw.)

OPMERKING: De ware Kerk handhaaft Gods wet. Zij erkent dat God een wet heeft ingesteld die, als men eraan gehoorzaamt, de mensheid niets dan goeds brengt — een vervuld leven.

Gods Kerk verkondigt vrijmoedig dat Zijn wet niet is afgeschaft, maar zelfs geestelijk is uitgebreid door Christus (Jesaja 42:21, als men de cursief gedrukte toevoegsels weglaat), zodat zij ieder aspect van het menselijk handelen omvat.

De ware Kerk zegt met David: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad" (Psalm 119:105). Zij erkent dat Gods wet één van Zijn grootste gaven aan de mensheid is.

Zeer weinig kerken kunnen zeggen dat zij gehoorzaamheid aan ieder gebod van God onderwijzen. De enkele die deze geboden erkennen, weigeren te gehoorzamen aan andere instructies van God die in de Bijbel staan. Denk dus niet dat een kerk die de naam van God of Christus belijdt automatisch een kerk is die Christus letterlijk gehoorzaamt.

2. Zou Gods Kerk proberen de Bijbel in discrediet te brengen of van zijn waarde af te doen en op menselijke tradities en ideeën te vertrouwen als haar hoofdleer? Of zou zij ervan doordrongen zijn dat heel de Bijbel — het Oude en Nieuwe Testament — het ware Woord van God is? Lukas 4:4; 2 Timotheüs 3:15-17; 4:2; Jesaja 8:20.

OPMERKING: De enige "schriften" die Timotheüs ter beschikking stonden, waren de boeken van het Oude Testament. Gods Kerk gelooft dat heel de Bijbel door God is geïnspireerd. De ware Kerk gebruikt het Oude Testament, precies als Christus en de apostelen, en zij gelooft dat het ook voor ons vandaag deel van Gods Woord is. (Vanzelfsprekend moet het gezien worden in het licht van het Nieuwe Testament.)

We hebben in dit korte bestek slechts enkele van de unieke kenmerken van de ware Kerk die Jezus bouwde, aangestipt. Verdere kenmerken kunt u gemakkelijk ontdekken door onze twee gratis boekjes aan te vragen: "Wat is precies de Kerk — Waar is de ware Kerk?" (dat wij reeds in les 10 aangeboden hebben) en "Dit is de Worldwide Church of God."

De heilige Geest en u

Laten we het nu eens zeer specifiek over u zelf hebben. Hoe weet u wanneer u berouwvol bent? Hoe moet u gedoopt worden en Gods heilige Geest ontvangen? Hoe kunt u in contact komen met één van de dienaren van God?

Deze fundamentele vragen zijn reeds beantwoord in deze en vorige lessen. Zoals de meesten van u reeds weten, bevinden zich in heel de wereld dienaren van God.

Als u dus werkelijk gedoopt wilt worden en Gods Geest wilt ontvangen — en/of nog vragen wilt stellen — schrijft u ons dan als u een gesprek wilt hebben met de voorganger van de Worldwide Church of God in uw omgeving.

Of, als u de voorkeur geeft aan snellere service, belt u ons dan op in Utrecht — telefoon 030-xxxxxx (buiten Nederland 30-xxxxxx) — en zeg dat u naar aanleiding van deze les opbelt.

Vergeet niet: wanneer u Gods heilige Geest ontvangen heeft, zult u zelf bemerken dat er een opmerkelijke verandering in uw geest plaatsvindt — uw houding en benadering tot het leven worden anders. En naarmate u geestelijk groeit, zult u gestadig verbetering in uw karakter zien, u krijgt nieuw inzicht, een verjongde kijk op het leven en een fantastisch gelukkig uitzicht op de toekomst.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)