De betekenis van de wedergeboorte

Ambassador College Bijbelcursus Les 8
1973

Vele zich christen noemende mensen geloven echt dat zij "wedergeboren" zijn, maar de ware betekenis van de nieuwe geboorte begrijpen zij niet. De waarheid over de wedergeboorte is niet alleen verbazingwekkend, maar zelfs ontstellend ? het is de ontzagwekkendste Openbaring van uw Bijbel!

NICODEMUS was een hooggeplaatste Farizeeër ? een der joodse leiders. Hij wist dat Jezus een profeet was, door God gezonden, die wonderen deed, en hij was zeer geïnteresseerd in Zijn leer.

Maar omdat Nicodemus niet gezien wilde worden met deze man die door de andere Farizeeën een volksmisleider genoemd werd, kwam hij heimelijk 's nachts naar Jezus toe.

Jezus deelde Nicodemus een diepzinnige waarheid mede ? iets dat het verstand van de man volkomen te boven ging.

"U moet opnieuw geboren worden!"

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien", zei Jezus (Johannes 3:3).

Nicodemus stond er helemaal paf van. Hij vroeg Jezus: "Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan, en geboren worden?" (Vers 4.)

Jezus zei tegen hem: "Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij moet wederom geboren worden" (vers 7). Maar Nicodemus begreep gewoonweg niet waar Jezus het over had (vers 9-12). Precies als zoveel mensen nu! Ook voor hen zijn deze eenvoudige woorden van Christus een raadsel.

De meeste zich christen noemende mensen denken dat zij "wedergeboren" werden toen zij "Christus aannamen". Vanaf die tijd zouden zij zogenaamd de heilige Geest ontvangen hebben en een NIEUW LEVEN in Christus zijn gaan leiden.

Zeker, een echte christen heeft Gods Geest ontvangen en leidt inderdaad een NIEUW LEVEN in Christus (Efeziërs 4:22-24). Maar is dit wat "wedergeboren" zijn inhoudt?

De nieuwe geboorte die in de Bijbel beschreven wordt, houdt veel meer in dan wat de meeste zich christen noemende mensen hebben aangenomen. Toen Jezus over de wedergeboorte sprak, bedoelde Hij niet wat de meeste mensen denken.

Twee letterlijke geboorten

Nicodemus kende alleen maar het fysieke geboorteproces. Daarom begreep hij het ook toen Jezus tegen hem zei: "Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees". Maar daarna legde Jezus uit dat we opnieuw geboren moeten worden ? niet opnieuw uit het vlees ? niet voor de tweede maal de moederschoot ingaan zoals Nicodemus Jezus' woorden had opgevat. Christus maakte duidelijk dat we uit de Geest ? uit God ? geboren moeten worden. Deze keer moet God onze Vader zijn! Evenals we als vlees uit fysieke menselijke ouders geboren werden, zo moeten we als geest uit onze hemelse Vader geboren worden.

We hebben hier te maken met twee verschillende geboorten ? de ene fysiek, de andere geestelijk. Toen u uit uw vleselijke ouders geboren werd, werd u geboren als vlees en bloed. Maar "hetgeen uit de Geest geboren is, dat is GEEST" (Johannes 3:6) ? niet meer samengesteld uit vlees, maar uit geest!

In het lichaam van iemand die "uit de Geest geboren is", stroomt geen bloed meer. Hij hoeft geen lucht meer te ademen om in leven te blijven. Hij bestaat letterlijk UIT GEEST, aldus Jezus.

Dat is de onomwonden leer van uw Bijbel! De wedergeboorte is geen emotionele ervaring, maar een letterlijke geboorte!

Opdat Nicodemus de ware betekenis van de geboorte uit de Geest niet zou misverstaan, legde Jezus hem uit: "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is" (vers 8).

Wanneer u "wedergeboren" bent, geboren uit de Geest Gods, dan zult u evenals de wind voor sterfelijke ogen onzichtbaar zijn, tenzij u zich wenst te manifesteren! De gevolgen van de wind zijn gemakkelijk zichtbaar, maar de wind zelf niet.

Het is duidelijk dat Jezus de geestelijke geboorte met de fysieke geboorte vergeleek. Deze laatste is een type van de eerste. Van hun menselijke ouders krijgen kinderen bij de geboorte een fysieke aard mee. Wanneer we uit onze hemelse Vader geboren worden, zullen we Zijn geestelijke natuur in al haar volheid bezitten!

De mens is het "kleimodel"

God vormde de eerste mens, Adam, niet uit geest, maar "uit het stof der aarde" (Genesis 2:7). God zei tot Adam: "Gij zijt STOF (Genesis 3:19). Geen onsterfelijke geest dus, maar gewone aarde! De mens is sterfelijk, fysiek en nog niet onsterfelijk of geestelijk.

Adam was een volmaakt fysiek wezen. Hetgeen God schiep, was een fysieke, vleselijke man ? een mens van vlees en bloed. Hij was het volmaakte "kleimodel" waarvan God op geestelijk niveau een volmaakte GEESTELIJKE zoon van God wil gaan vormen.

Met andere woorden, Adam werd niet compleet geschapen. Hij werd geschapen met de bedoeling hem een tweede "geboorte" ? een GEESTELIJKE geboorte te laten ondergaan.

Maar hoe? En wanneer? En waarom? Al deze essentiële vragen zullen in deze uitermate belangrijke les beantwoord worden.

Er bestaat geen onderwerp dat van groter belang is in uw leven! Tenzij u wederom geboren wordt, kunt u het Koninkrijk Gods niet ingaan. Zoek daarom steeds in uw eigen Bijbel ieder schriftgedeelte op dat als antwoord op de gestelde vragen wordt aangegeven en BEWIJS voor uzelf wat het precies inhoudt "wedergeboren" te zijn.

LES 8

Wie en wat is "God"?

Ten einde goed te kunnen begrijpen wat het eigenlijk betekent wedergeboren te zijn, dient u allereerst enige zeer fundamentele openbaringen te begrijpen betreffende God zelf ? en wat het eigenlijke DOEL van uw bestaan is.

Begin bij het allereerste begin van de Bijbel. De eerste woorden luiden: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1). Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor "God", hier en door heel het scheppingsverhaal heen, is elohim. Het is de meervoudsvorm van het Hebreeuwse woord eloah, wat "de Almachtige" betekent. Elohim betekent dus "de Almachtigen" ? méér dan slechts één persoon.

Elohim is een verzamelnaam zoals b.v. "gemeente", "gezin", "volk" of "koninkrijk". Met andere woorden: elohim vertegenwoordigt een groep die bestaat uit twee of meer personen. Elohim is daarom het "GodsRIJK" of de "GodFAMILIE" (het woord werd in het gewone gebruik ook wel voor ieder afzonderlijk lid van de Godfamilie gebruikt of bij analogie, zelfs voor een heidense afgod).

Wie maken op het ogenblik deel uit van "elohim"? Laten we eens zien wat de Bijbel hierover openbaart:

1. Wie was er bij "God" toen God het heelal schiep? Johannes 1:1. Is het "Woord" ook God? Vers 1-2. Was het Woord eigenlijk de Schepper van alle dingen? Vers 3. Wat werd het Woord later? Vers 14.

2. Door wie werd het gehele stoffelijke heelal geschapen ? de aarde en het mensdom inbegrepen? Efeziërs 3:9; Colossenzen 1:16-17. Wie is dus het "Woord" in Johannes 1:1? En wie is het andere goddelijke lid van het Godsrijk? 1 Corinthiërs 8:6.

OPMERKING: Johannes 1:1 en Genesis 1:1 zijn twee beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis ? de oorspronkelijke schepping van het heelal. Beide laten zien dat deze twee allerhoogste Wezens van de God-familie alle dingen geschapen hebben.

Het Griekse woord dat in Johannes 1:1 als "Woord" vertaald werd is logos. Dit kan ook woordvoerder of degene die spreekt betekenen. Het was in feite de logos, de "Woordvoerder" ? het "Woord" van de God-familie ? die zei: "Laat ONS mensen maken, naar ONS beeld" (Genesis 1:26), waarmee Hij Zijn ontzagwekkende taak als uitvoerende macht van het Godsrijk vervulde. Alles werd geschapen en gemaakt door het goddelijke wezen dat later de mens Jezus Christus werd!

De "HEER" van het Oude Testament

Weet u ook wie van de twee leden van het Godsrijk de hand had in de aangelegenheden van de wereld ten tijde van het Oude Testament? Was dat de "Vader"? Of zou het misschien Christus geweest kunnen zijn? Er zijn maar heel weinig mensen die iets van deze belangrijke waarheid begrijpen. Maar de Bijbel doet het allemaal uit de doeken.

1. Heeft iemand onder de mensen ooit de Vader gezien? Johannes 1:18. Wat zei Christus over Zijn Vader? Johannes 5:37.

2. Maar hebben mensen ooit de God van het Oude Testament gezien? Genesis 17:1; 18:1, 22; 32:30; Exodus 24:9-11; 33:18, 20-23. (Let erop dat Mozes in Exodus 33:18 speciaal gevraagd had Gods "heerlijkheid" te mogen zien. Hij mocht evenwel niet rechtstreeks Gods verheerlijkte gestalte zien.

OPMERKING: De God van het Oude Testament kan kennelijk niet de "Vader" geweest zijn.

3. Wie werd er in de tijd van het Oude Testament de "Rots" genoemd? 2 Samuël 22:2-3. Noemde David de Heer zijn "Rots" en zijn "God"? Psalm 18:2-3.

OPMERKING: In de Statenvertaling en sommige andere vertalingen van de Bijbel staat het woord "HEER" (Here) meestal met kleine hoofdletters geschreven ter vertaling van het Hebreeuwse woord JHWH. De meeste geleerden zijn van mening dat JHWH de een of andere vorm van het werkwoord "zijn" of "bestaan" is. Zodoende betekent JHWH "de op Zichzelf Bestaande", "Degene die leeft" ? van eeuwigheid tot eeuwigheid. Openbaring 1:8 geeft, sprekend over Christus, een nadere verklaring van deze naam: "het Begin en het Einde ... Die is, en Die was, en Die komen zal ..." De "Eeuwige God" in de joodse Pentateuch-vertaling van Vredenburg is derhalve een heel goede vertaling.

In het oude Hebreeuws werden oorspronkelijk alleen de lange klinkers geschreven. De rest werd door de lezer ingelast. Aangezien de joden uit de Oudheid de naam JHWH als te heilig beschouwden om uit te spreken, lazen zij er adonai of "Heer" en soms ook elohim voor in de plaats. Toen de Masoreten ? joodse schriftgeleerden in de 7e tot en met de 10e eeuw de punten en streepjes die de vocalen aanduiden bij de medeklinkers aanbrachten om de juiste uitspraak te bewaren, brachten zij de punten en streepjes aan die bij de woorden adonai of elohim hoorden telkens wanneer de letters JHWH voorkwamen. Van deze combinatie werd later de hybridische vorm Jehova afgeleid. Hierdoor is de juiste uitspraak van JHWH tegenwoordig niet meer met zekerheid vast te stellen en het is voor ons in deze tijd ook niet nodig dit te weten.

4. Wie was (en is nog stééds) volgens 1 Corinthiërs 10:4 de "Rots"?

OPMERKING: De Bijbel identificeert de "Rots" dus als Christus! Dit is wel een verrassing voor mensen die zomaar aangenomen hebben dat de God van het Oude Testament degene is die in het Nieuwe Testament "de Vader" genoemd wordt!

En dus is de "HEER" die sprak en die door de mensen gezien werd, altijd degene die later Jezus Christus werd. Niemand heeft ooit de Vader gezien of gehoord! (Johannes 1:18; 5:37).

5. Was het óók het Woord ? Degene die de Christus werd ? die de tien geboden uitgesproken heeft? Exodus 20:1-2.

OPMERKING: Het Hebreeuwse woord voor "Heer" in Exodus 20 is JHWH. Hier was het dus weer de logos, de "Woordvoerder" ? die later de Christus werd ? die in feite de tien geboden uitsprak!

Maar wat voor verschil maakt deze openbaring? Het maakt een heel groot verschil!

Begrip van de ware identiteit van de God van het Oude Testament is van essentieel belang wanneer men wedergeboren wil worden met de geestelijke aard van God. Want de God van het Oude Testament, waarvan gewoonlijk wordt aangenomen dat Hij hard en streng was, is in werkelijkheid onze HEILAND, die liefdevol, barmhartig en rechtvaardig is (Exodus 34:5-7).

De KRACHT van God

De meeste naam-en-mond-christenen van vandaag nemen bovendien aan dat God een "drieëenheid" is, bestaande uit God de Vader, God de Zoon en God de "heilige Geest". Is dit zo? Laten we eens zien wat de Bijbel ons over de Geest van God te zeggen heeft.

1. Is Gods Geest de KRACHT waardoor Hij schept? Jeremia 32:17; Genesis 1:1-3; Psalm 104:30.

OPMERKING: Het was door de Geest van God dat de Eeuwige God (JHWH) ? de logos (Christus) ? heel het onmetelijke heelal geschapen heeft. Onzichtbare geestelijke energie werd letterlijk omgezet in de stoffelijke schepping die wij om ons heen zien (Hebreeën 11:3). En door Zijn Geest vernieuwde God het oppervlak der aarde (Psalm 104:30). Geen wonder dus dat de Bijbel over de "kracht" van God spreekt!

2. Op welke manier wendde God Zijn Geest aan voor het in leven roepen van de vele vormen van leven in Zijn schepping? Psalm 148:1-5. Let op het woord "beval" in vers 5. Zie ook Psalm 33:8-9 en Genesis 1:2-3.

OPMERKING: God, de ultieme bron van alle kracht, wilde dat geestelijke energie die uitgaat van Hemzelf, omgezet werd in fysieke energie en materie. Christus ? de logos of het "Woord" (Johannes 1:1) ? "spreekt, en het is er". Hij is Degene die zei: "Daar zij licht!" Door middel van de Geest Gods werd het bevel uitgevoerd en "daar was licht" (Genesis 1:3).

3. Gebruikt God Zijn Geest ook om Zijn omvangrijke schepping in stand te houden en erover te heersen? Nehemia 9:6; Hebreeën 1:2-3; Psalm 66:7.

OPMERKING: God bestuurt en onderhoudt het gehele universum door de KRACHT van Zijn Geest!

4. Vervult Gods Geest het gehele heelal? Psalm 139:7; Jeremia 23:24. Maar hebben de Vader en Christus dan een bepaalde vorm en gedaante? Genesis 1:26; Johannes 14:9.

OPMERKING: De Geest van God is geen "derde persoon" in de God-familie. Het is Zijn goddelijke KRACHT die van Hem uitgaat en waarmee het heelal doortrokken is.

5. Maar hoe staat het dan met 1 Johannes 5:7 dat volgens velen zou bewijzen dat God uit drie personen bestaat?

OPMERKING: In de meeste hedendaagse bijbelvertalingen wordt dit vers weggelaten of het staat tussen vierkante haakjes. En wel om een heel goede reden! Het is een valsheid in geschrifte! Bijna iedere bijbelverklaring laat zien dat dit vers niet in de oude Griekse handschriften gevonden wordt, zelfs niet in de handschriften der Vulgata van vóór de 9e eeuw. Zie b.v. de Bijbelverklaring van Dächsel, laatste deel, blz. 316.

De mensen die in een "drieëenheid" geloven, grijpen dit vers aan ter ondersteuning van hun geloof, omdat zij verder geen enkel bijbels bewijs voor hun overtuiging hebben! De geschiedenis onthult echter dat de opvatting van de drieëenheid een uitvindsel van heidense oorsprong is, een geloof dat in vele landen uit de Oudheid werd aangetroffen. De Egyptische drieëenheid bestond uit Isis, Osiris en Horus. De verering van de drieëenheid gaat terug tot op de verering van Nimrod, Semiramis en Tammuz kort na de zondvloed!

6. Maar wordt in de Bijbel de heilige Geest niet als een persoon aangeduid? Johannes 16:13-14.

OPMERKING: Dat komt omdat in het Nederlands het woord "geest" taalkundig gesproken mannelijk is, waardoor het persoonlijk voornaamwoord "hij" en het betrekkelijk voornaam woord "die" gebruikt moeten worden om ernaar te verwijzen. Aangezien de vertalers van de Statenvertaling in de foutieve veronderstelling verkeerden dat de heilige Geest een persoon was, werden die voornaamwoorden bovendien met een hoofdletter geschreven. In de grond van de zaak is "geest", een ding, onzijdig. Zoals we reeds gezien hebben is de heilige Geest de KRACHT die van God uitgaat, de kracht waarmee Hij het heelal schiep en nu nog steeds in stand houdt.

Het feit waar het in deze hele kwestie om gaat en waarin slechts weinig mensen ooit erg hebben gehad, is dat de algemeen aanvaarde leer van de "drieëenheid" probeert de omvang van de God-familie voor altijd te beperken. Deze leer ontkent het eigenlijke DOEL, waarvoor elohim de mensheid schiep! U zult deze verbazingwekkende waarheid beter gaan begrijpen naarmate u met uw studie vordert.

De aard van God

1. Waaruit is God samengesteld? Johannes 4:24. En de mens? 1 Corinthiërs 15:47.

OPMERKING: Een van de grootste verschillen tussen het Godsrijk en het mensdom is dat God uit onzichtbare geest bestaat, terwijl de mens van sterfelijk vlees en bloed, het stof der aarde, gemaakt is.

2. Tot welke toestand vroeg Christus, vlak vóórdat Hij weggeleid werd om gekruisigd te worden, dat Zijn Vader Hem zou herstellen? Johannes 17:5. Zou Christus weer in de heerlijkheid van Zijn Vader in de God-familie mogen delen? Zelfde vers.

3. Hoe ziet het geestelijke, verheerlijkte lichaam van Christus eruit? Openbaring 1:13-16.

OPMERKING: "Verheerlijkt" zijn betekent GROTE KRACHT, MACHT en LUISTER te hebben. De kracht en macht van Christus is zo groot dat deze Zijn geestelijk lichaam een schittering geeft die zo verblindend is als de zon in haar kracht!

4. Welk ander groot verschil bestaat er tussen God en de mens ? welk specifiek kenmerk onderscheidt God van de mens? Psalm 99:9. Is er verder nog iemand zo "heilig" als God? 1 Samuël 2:2. Zou u de mens op zich als "heilig" beschouwen? Romeinen 3:10-18, 23.

OPMERKING: Het woord "heilig" betekent "vrij van zonde". De twee Personen die op het ogenblik deel uitmaken van de God-familie, hebben een zondeloze, "heilige", geestelijke instelling en gedachtengang.

Maar wat heeft dit allemaal te maken met uw wedergeboorte?

ALLES! Wanneer u wederom geboren bent, zult u dezelfde kracht, macht, heerlijkheid en heiligheid als God bezitten! Hierover later meer.

Een vader en zoon-verhouding

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de Vader en Zoon-verhouding in de God-familie ontstaan is? Dit te weten is van het allergrootste belang met betrekking tot ons begrip van het doel en het Plan van God ? en van onze wedergeboorte.

1. Wat zei Jezus over Zichzelf en over Zijn "Vader"? Johannes 10:30; 17:11. Wie heeft er echter groter gezag? Johannes 14:28; 1 Corinthiërs 11:3.

OPMERKING: Vader en Zoon zijn één wat doel en geestesgesteldheid betreft, maar de Vader heeft groter gezag aangezien Christus ? het "Woord" of de logos ? alle dingen op Zijn Vaders gezag heeft geschapen. De Vader heeft altijd aan het hoofd gestaan van de Familie of het Koninkrijk van God ? lang vóórdat het Woord vlees werd.

2. Waarom is het Woord (Christus) een mens van vlees en bloed geworden? Hebreeën 2:9, 14.

OPMERKING: De hele mensheid heeft gezondigd (Romeinen 3:23). En "de bezoldiging [het loon] der zonde is de eeuwige dood" (Romeinen 6:23). Het Woord is een sterfelijk mens geworden, opdat Hij kon sterven om de doodstraf voor de zonde van het GEHELE mensdom op zich te nemen. Christus kon dit doen omdat Zijn menselijk leven veel meer waarde had dan het leven van alle mensen bij elkaar. Hij was het vleesgeworden Woord ? GOD in het vlees! (Johannes 1:14.)

3. Maar hoe werd het Woord nu precies een mens van vlees en bloed? Mattheüs 1:18-21. Welke titel kreeg het andere lid van de God-familie als gevolg van deze wonderbaarlijke ontvangenis? Lukas 1:35; Johannes 1:14.

OPMERKING: Vóórdat de verwekking van Christus (het Woord) in Maria had plaatsgevonden, was Hij niet de "Zoon van God". Hij was een van de twee oorspronkelijke leden van het Godsrijk. Evenals degene die de "Vader" werd, had Hij eeuwig bestaan. Maar nergens in Gods Woord wordt er vóór Zijn ontvangenis in Maria over Hem gesproken als een ZOON van God. Zijn geboorte als mens was Zijn eerste geboorte. Hij gaf de heerlijkheid op, die Hij had met het andere goddelijke wezen die Zijn "Vader" werd, ten einde als mens in de wereld geboren te worden, een volmaakt leven te leiden en daarna Zijn leven als losprijs te geven om de straf van alle zonden der mensheid te betalen.

Jezus werd dus verwekt in Zijn menselijke moeder Maria. In tegenstelling tot alle andere mensen, werd Hij echter op wonderbaarlijke wijze verwekt door Degene die de Vader werd, door middel van de kracht van de Geest van God (Mattheüs 1:20; Johannes 1:14 ? dit is opnieuw een bewijs dat de Geest van God geen op zichzelf staande persoon is). Op deze wijze werd Christus de "Zoon" van God en noemde Hij de andere persoon van het Godsrijk Zijn "Vader". Daarmee begon de Vader en Zoon-verhouding, die een FAMILIEverhouding vertegenwoordigt!

Laten we nu eens precies nagaan wat dit alles te maken heeft met onze wedergeboorte.

De mens is geschapen naar Gods beeld

De mens is niet slechts een hogere diersoort zoals evolutionisten beweren. Het doel dat God met de schepping van de mens voorhad, gaat alles wat de mens ooit bedacht heeft verre te boven. Laten we het eerste hoofdstuk van Genesis opslaan en proberen inzicht te krijgen in de verbazingwekkendste Openbaring in uw Bijbel!

1. Naar welke "aard" werden de dieren geschapen? Genesis 1:20-25.

OPMERKING: Zonder dat er enige uitleg voor nodig is, staat in deze verzen duidelijk te lezen dat God de vissen naar hun eigen speciale aard schiep, vogels naar hún aard en het vee weer naar de aard van het vee. Elke soort kan wel vele variaties in zich bergen, maar alle schepselen brengen alleen naar hun eigen "aard" voort. Dat is de reden waarom honden honden reproduceren, apen apen, schapen schapen, enz.

2. Naar wiens "beeld" en "gelijkenis" werd de mens geschapen? Genesis 1:26-27.

OPMERKING: Volgens Gods patroon voor al het leven brengt iedere soort dezelfde soort voort. En evenals elke geschapen vorm van plant of dier naar zijn eigen aard voortbrengt, zo brengt ook de mens de mens voort. Maar in tegenstelling tot elk door God geschapen dier, werd de mens naar de gelijkenis van God geschapen.

Deze teksten weerleggen te enen male de theorie dat de mens slechts de "hoogste" vorm onder de dieren is en dat hij uit lagere zoogdieren "geëvolueerd" is. Deze verzen geven duidelijk aan dat God de mens naar Zijn eigen "beeld" en "gelijkenis" heeft geschapen! God maakte de mens zoals Hij zelf is ? met dezelfde vorm en gedaante. En Hij is nu bezig de mens naar ZIJN AARD te scheppen!

Slechts zeer weinig mensen hebben de geweldige betekenis van deze verbazingwekkende waarheid ten volle kunnen bevatten. Maar dit is het kernpunt van ons behoud. Deze Openbaring bevestigt dat God bezig is ZICHZELF TE REPRODUCEREN. Het is onze bestemming letterlijke "kinderen" van God te worden ? LEDEN van Zijn eigen goddelijke Familie!

3. Hoewel de mens naar de gelijkenis van God gemaakt is, zijn beiden nu al uit hetzelfde "materiaal" samengesteld? Johannes 4:24; Genesis 2:7.

OPMERKING: Tussen geest en stof bestaat een onmetelijk verschil. Ofschoon de mens inderdaad naar de gedaante en gelijkenis van God geschapen is, werd hij niet van hetzelfde materiaal geschapen. Hij werd uit het stof der aarde gemaakt en is onderhevig aan dood en bederf. Maar het is Gods doel hem uiteindelijk uit geest te scheppen!

In 1 Corinthiërs 15:46 lezen we: "Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, DAARNA het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens [Christus] is de Heer uit de hemel ... En gelijkerwijs wij [sprekend over bekeerde christenen] het beeld van het aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van het hemelse dragen" (vers 46-47 en 49).

Kennelijk is de mens veel meer dan enig dier. De mens heeft de mogelijkheid uit goddelijke geest samengesteld te worden en evenals God ook geest te zijn!

Onze ontzagwekkende bestemming!

Hoe verbazingwekkend het ook klinkt, God is nu bezig met het scheppingsproces van Zijn allerhoogste creatie ? Zijn suprème meesterstuk! Gods Plan omvat de schepping van geestelijke wezens met een volmaakt karakter uit sterfelijke mensen. Het bewijs hiervoor is overweldigend.

1. Is God nog steeds bezig de mens te modelleren zoals een pottenbakker met leem werkt? Jesaja 64:8.

OPMERKING: De schepping van de mens in de hof van Eden was alleen compleet wat het fysieke deel betrof. Adam was een fysiek volmaakte man ? maar geen volmaakte GEESTELIJKE schepping. Hij werd uit het stof geschapen, niet uit goddelijke GEEST. Hij was onderworpen aan de dood ? hij was niet onsterfelijk.

Maar het was niet Gods bedoeling dat de mens zo zou blijven!

2. Besefte Job dat God in zijn leven een bijzonder scheppingswerk aan het uitvoeren was? Job 14:14-15.

OPMERKING: Let speciaal op het laatste gedeelte van vers 15: "... dat Gij tot het werk van Uw handen zoudt begerig zijn". Dat "werk" was Job. Job wist dat hij slechts een werkstuk in de handen van de goddelijke Meester-Pottenbakker was.

3. Worden echte christenen voor een speciaal doel door God geschapen? Jesaja 43:7; Efeziërs 2:10.

OPMERKING: Het woordje "wij" in het Nieuwe Testament verwijst meestal naar christenen, zoals Paulus in vers 10 ook bedoelde. Wij zijn ? indien wij christenen zijn ? dus Gods "maaksel". Wij worden nu "geschapen" ? WAARTOE? ? "tot goede werken"! God is bezig, door middel van de heilige Geest die Hij in ons geplaatst heeft, volmaakt geestelijk karakter in ons te ontwikkelen! Hij is bezig ons naar het evenbeeld van Zijn karakter te scheppen! Hij is bezig ons tot het hoogste meesterstuk van Zijn gehele scheppingswerk te maken, persoonlijkheden die uiteindelijk in staat zullen zijn ontzagwekkende macht in het heelal uit te oefenen!

De mens, de stoffelijke schepping, vertegenwoordigt slechts het eerste stadium. Nu moet het kleimodel door ervaring en met de hulp van Gods heilige Geest gemodelleerd worden tot het volmaakte, geestelijke meesterwerk. Als analogie van dit proces zou een rups kunnen dienen die een metamorfose ondergaat en als een prachtige vlinder te voorschijn komt. De mens moet een geestelijke "metamorfose" of verandering ondergaan om als een volmaakt geestelijk lid te worden opgenomen in de GOD-FAMILIE!

Wat de wedergeboorte inhoudt

Het Evangelie dat Jezus aan de mensheid bracht is eenvoudig het "goede nieuws" van het Koninkrijk Gods ? en dat Koninkrijk is TWEELEDIG. Het is niet slechts de heerschappij die Christus op aarde gaat vestigen wanneer Hij wederkomt, maar het is tevens de FAMILIE van God ? het Godsrijk bestaande uit de geestelijke leden van de God-familie.

En hoe ongelooflijk het ook mag klinken, Jezus leerde dat mensen in die Familie of dat Koninkrijk van God "geboren" kunnen worden.

Op dit ogenblik zijn er maar twee leden in de Familie of het Koninkrijk Gods ? God de Vader en Jezus Christus de Zoon. Maar God is bezig Zijn Familie uit te breiden! En U kunt er in "geboren" worden!

1. Laat God duidelijk zien dat het Zijn bedoeling is Zijn goddelijke Familie groter te maken door er vele zonen in te brengen? Hebreeën 2:10; Openbaring 21:7. Is Christus in feite niet de "Eerstgeborene" onder vele zonen van God? Romeinen 8:29.

OPMERKING: Aan het "BEELD Zijns Zoons gelijkvormig te zijn" betekent worden zoals Hij ? verheerlijkt worden zoals Hij ? tot de FAMILIE VAN GOD behoren waartoe Christus nu behoort.

2. Maar wat moet er met christenen van vlees en bloed gebeuren vóórdat zij in Gods Familie kunnen worden opgenomen? 1 Corinthiërs 15:49-51; Johannes 3:3-8.

OPMERKING: Jezus heeft gezegd dat wij wederom geboren, d.w.z. tot geest veranderd moeten worden! Ja, opnieuw geboren ? deze keer uit de Geest Gods.

Nu verwekte zonen ? nog niet wedergeboren

1. Indien wij echte christenen zijn, zijn wij dan nu ? in dit leven ? reeds de kinderen van God? 1 Johannes 3:1-2. Hebben wij nu reeds het Koninkrijk Gods geërfd of zijn wij er slechts erfgenamen van? Romeinen 8:14-17.

OPMERKING: Let erop dat ofschoon we nu reeds "zonen" en "kinderen Gods" zijn, we toch slechts erfgenamen zijn die in de toekomst zullen erven. Waarom? Omdat we nu nog maar verwekte kinderen zijn. Pas wanneer we uit God geboren zijn, worden we erven van Gods Koninkrijk door goddelijke leden van de God-familie te worden.

Alvorens onze geestelijke schepping een aanvang kan nemen, moet God de Vader een ieder van ons eerst verwekken door Zijn heilige Geest in ons te plaatsen. Dan worden we om zo te zeggen met het "zaad" van eeuwig leven bevrucht. Het is de verwekking van het geestelijke leven van God in onze geest. En net zoals een pasverwekt fysiek embryo begint te groeien, beginnen wij in GEESTELIJK KARAKTER te groeien nadat wij door Gods Geest verwekt zijn. Deze groei komt door studie, gebed en leven met God.

2. Vergelijk nu Galaten 3:26 en Efeze 1:5 met Romeinen 8:14-17. Laten deze teksten dezelfde waarheid zien, n.l. dat christenen reeds de kinderen ? de ZONEN ? van God zijn, bestemd om eeuwig leven te beërven?

OPMERKING: In de Statenvertaling wordt de uitdrukking "aanneming tot kinderen" gebruikt. Hoewel dit taalkundig mogelijk is, geeft het de werkelijke betekenis niet weer. Het oorspronkelijk geïnspireerde woord huiothesia betekent "zoonschap". Wanneer we evenwel de "geest van het zoonschap" als een bevruchtend geestelijk zaad ontvangen (1 Petrus 1:23), dan is dat geen "aanneming". De heilige Geest maakt ons de letterlijk verwekte kinderen of zonen van God, want wij zullen er precies zo uitzien als onze hemelse Vader wanneer wij uiteindelijk in Zijn Koninkrijk geboren zijn.

En evenals een ongeboren menselijke foetus het kind van zijn menselijke ouders is, zo zijn alle door de Geest verwekte christenen dus de (nu nog ongeboren) kinderen van God de Vader!

3. Ontvangen wij eigenlijk iets van de goddelijke natuur die God eigen is wanneer wij door Zijn heilige Geest verwekt zijn? 2 Petrus 1:3-4. Wat zijn sommige van de kenmerken of "vruchten" van Gods natuur die in het leven van gehoorzame christenen tot uiting komen nadat zij door Gods Geest verwekt zijn? Galaten 5:22.

4. Is liefde de grootste op zichzelf staande eigenschap van Gods natuur die door Zijn heilige Geest op ons wordt overgedragen? 1 Johannes 4:16; Romeinen 5:5; 1 Corinthiërs 13:1-13 (let speciaal op vers 13). Is dit dezelfde liefde die ons in staat stelt Gods wet te "vervullen" of wel te GEHOORZAMEN? Romeinen 13:10.

OPMERKING: De heilige Geest die iemand van God kan ontvangen, kunnen we vergelijken met het zaad van een menselijke vader. Gods Geest draagt Zijn geestelijke eigenschappen op ons over, evenals een fysieke zaadcel de eigenschappen van een menselijke vader op zijn pasverwekte kroost overdraagt. De heilige Geest ? de kiem of het "zaad" (1 Petrus 1:23) waardoor wij geestelijk verwekt worden ? schenkt ons de natuur en het leven zelf van God onze hemelse Vader.

Indien u waarlijk een christen bent zoals in de Bijbel beschreven, dan bent u nu een verwekt kind of verwekte zoon van God. God de Vader plaatste Zijn Geest, het zaad als het ware, van eeuwig leven in uw geest. Hij verwekte u met de heilige Geest zoals het zaad van een menselijke vader het eitje in de moeder bevrucht. U werd bevrucht met de geestelijke kiem of het zaad van eeuwig leven, zodat u kon beginnen aan het geestelijke groeiproces. Maar u bent nog niet uit God geboren ? nog niet onsterfelijk. Indien u nog niet waarlijk bekeerd bent, dan bent u zelfs nog niet aan dit proces begonnen!

Wedergeboren in de opstanding

1. Kan vlees en bloed Gods Koninkrijk beërven? 1 Corinthiërs 15:50. Wat moet er gebeuren voordat wij als goddelijke zonen in Gods Familie geboren kunnen worden? Vers 51-53.

OPMERKING: Hetgeen uit de geest geboren is, dat IS geest, zei Jezus (Johannes 3:6), maar we zijn nog niet uit de geest geboren. Wij bestaan nog steeds uit vlees en bloed! Als u denkt dat u al "wedergeboren" bent, steek dan eens een speld in uw vinger. Voelt u pijn? Komt er bloed uit uw vinger? Dan bent u nog vlees en bloed ? u bent niet "wedergeboren".

Toen Christus was opgewekt ? "wedergeboren" ? kon Hij zich zomaar door muren bewegen (Johannes 20:19, 26). Kunnen degenen die beweren "wedergeboren" te zijn dit nadoen?

Mensen die beweren dat ze reeds wedergeboren zijn, zitten er kennelijk behoorlijk naast, want ze zijn nog steeds vlees. Jezus zei dat u "uit de Geest geboren" moet worden ? u moet uit geest worden samengesteld ? om ooit het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. En daarom is de wedergeboorte iets dat nog moet plaatsvinden in de opstanding!

Maar waarom precies zijn alle echte christenen nog niet uit God geboren?

2. Waartoe worden christenen in dit leven aangespoord? 2 Petrus 3:18. Hoe en door wie moeten zij "geweid" en verzorgd worden, zodat zij kunnen opgroeien tot de grootte van Christus? 1 Petrus 5:1-2; Efeziërs 4:11-13.

OPMERKING: De vader verwekt. Hij "baart" niet; dat doet de moeder, later. Ten tijde van de verwekking heeft er nog geen geboorte plaatsgevonden. Bij mensen volgt het ca. 9 maanden later.

Evenals de moeder in de tussenliggende periode haar ongeboren kind in haar baarmoeder voedt en beschermt, zo heeft de ware Kerk de opdracht echte christenen in haar geestelijke baarmoeder te voeden en te beschermen ? "de kudde te weiden". De door Gods Geest verwekte kinderen moeten met door God verstrekt geestelijk voedsel ? de Bijbel ? gevoed worden en bij alle Woord van God leven om geestelijk te kunnen opgroeien.

Indien wij bij de wederkomst van Jezus Christus gegroeid en in geestelijk karakter volwassen geworden zijn, zullen we geboren "kinderen Gods" worden en "kinderen der opstanding" zijn, zoals Christus in Zijn opstanding. Dan zullen we niet meer onderworpen zijn aan de dood (Lukas 20:35-36). Maar als het door de Geest verwekte kind van God niet geestelijk groeit, kan het een geestelijke miskraam worden.

3. Wat zei Paulus over het nieuwe lichaam dat christenen zullen krijgen, toen hij sprak over de opstanding ten tijde van de wedergeboorte? 1 Corinthiërs 15:42-44. Zullen zij worden zoals Christus nu is? Filippenzen 3:20-21; 1 Johannes 3:2; Mattheüs 13:43; 17:1-2; Openbaring 1:13-16.

OPMERKING: Omdat God Geest is, zal iemand wanneer hij uit zijn hemelse Vader "geboren" wordt, ook GEEST zijn. Hij zal een geestelijk lichaam krijgen zoals dat van Christus. Hij zal verheerlijkt worden en geweldige geestelijke kracht ontvangen. De geestelijke kracht en heerlijkheid die "wedergeboren" christenen zullen ontvangen in de opstanding, zal zo groot zijn dat er van hun geestelijk lichaam een glans afstraalt als van de zon!

En allen die op deze wijze "uit God geboren" zijn, zullen God kunnen zien omdat zij in het Koninkrijk ? in de Familie ? van God zullen zijn!

Het grote verschil tussen "verwekt" en "geboren"

De meeste zich christen noemende mensen veronderstellen dat zij "wedergeboren" waren toen zij voor het eerst "Christus aannamen". Door het foutief toepassen van 1 Johannes 3:9 waar staat: "Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren", veronderstellen velen bovendien dat zij in dit leven niet meer in staat zijn te zondigen.

Die veronderstelling is fout! Let op:

1. Heeft Johannes gezegd dat christenen soms zondigen? 1 Johannes 1:8-10. Gebruikte hij de tegenwoordige tijdsvorm van het werkwoord in vers 8? Dan bedoelde hij dus dat zij gezondigd hebben nadat zij christenen geworden waren, nietwaar? U ziet dat hij zichzelf insluit ("wij").

2. Ging Paulus lang nadat hij zich had bekeerd en de heilige Geest ontvangen had ? verwekt was ? gebukt onder steeds nieuwe zonde? Romeinen 7:14-25. Bestaat er een rechtvaardig mens op aarde die niet de een of andere keer zonde begaat? Prediker 7:20. Blijkt hieruit niet duidelijk dat christenen in dit sterfelijke vlees nu niet volmaakt, nog niet uit God geboren zijn?

Het Griekse woord gennao

Een groot gedeelte van de verwarring die ontstaan is over de wedergeboorte is te wijten aan een verkeerde interpretatie van het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe Testament. Met uitzondering van Jakobus 1:15 en 18 is het Griekse werkwoord dat gebruikt wordt in verband met de geestelijke verwekking en geboorte ? geestelijk behoud ? altijd gennao. Dit woord betekent zowel "ontvangen: zwanger worden" of "verwekken" als "baren" of "geboren worden" ? het geheel of een gedeelte van het volledige proces waardoor een nieuw mensenkind wordt voortgebracht. In het Nederlands gebruiken wij hiervoor twee verschillende werkwoorden, n.l. "verwekken" en "geboren worden".

Aangezien zowel verwekking als geboorte in de betekenis van gennao begrepen zijn, moeten we dikwijls de Bijbel de Bijbel laten uitleggen ten einde aan de weet te komen welke betekenis bedoeld wordt in een bepaald gedeelte.

Hier volgen verscheidene voorbeelden waarin het Griekse woord juister zou zijn weergegeven met verwekt i.p.v. geboren: Johannes 1:12-13; 1 Corinthiërs 4:15; Hebreeën 1:5; 1 Johannes 2:29; 4:7; 5:1 (driemaal); 5:4 en 1 Johannes 5:18 (de tweede keer).

Laten we dit laatste vers eens opslaan en zien waarvan hier precies sprake is.

Dit raadselachtige vers zegt ons eerst dat wanneer iemand uit God geboren is hij niet meer zondigt, maar voegt daar met een tegenstellend zinsverband aan toe dat zo iemand toch op z'n hoede moet zijn, opdat hij niet zou zondigen!

De voor de hand liggende verklaring is dat waar de vervoegde vorm van gennao voor de tweede keer voorkomt, de vertalers het werkwoord "verwekken" hadden moeten gebruiken.

De juiste vertaling van deze tekst dient derhalve als volgt te luiden: "Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die door God verwekt is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet."

Iemand die uiteindelijk "uit God geboren" is, zal inderdaad niet meer zondigen. Wanneer we in de opstanding eenmaal uit God geboren zijn, zullen we kunnen leven zonder ooit weer te zondigen. Hoe is dat mogelijk? Eenvoudig omdat we dan de volheid van Gods volmaakte karakter en goddelijke natuur bezitten. Dan hebben we niet langer een natuur die ten prooi valt aan zonde.

Maar zolang we slechts door God "verwekt" zijn, moeten we "onszelf bewaren" ? moeten we aan de verleidingen van het vlees weerstand blijven bieden. We kúnnen wel zonde begaan. In een onbedacht ogenblik of in een moment van zwakheid kunnen we zondigen. We kunnen echter niet doorgaan zonde te doen (of erin blijven leven) en toch de verwekte kinderen van God zijn.

Het leven van de verwekte christen is een constante strijd tegen de listen van de duivel, tegen de verleidingen in de wereld en tegen de neerwaarts gerichte kracht van zijn menselijke natuur. Ofschoon de goddelijke natuur in hem verwekt is (2 Petrus 1:4), heeft hij nog steeds zijn menselijke natuur, en de één strijdt tegen de ander (Galaten 5:17).

Maar de mannen van God uit het Oude Testament dan? Hoe kunnen we nagaan of zij door God verwekt dan wel uit Hem geboren waren?

1. Bezat David Gods heilige Geest? Psalm 51:12-13. En hoe staat het met alle "heilige mensen Gods", met inbegrip van Abraham, Izak en Jakob? 2 Petrus 1:21; Romeinen 8:14; Lukas 13:28. Maar was Jezus Christus niet de "EERSTgeborene uit de doden"? Colossenzen 1:15, 18.

OPMERKING: Aangezien deze personages uit het Oude Testament Gods heilige Geest hadden en Christus toch de eerste was die krachtens Zijn opstanding uit God geboren werd, volgt daaruit dat deze mannen uit het verleden slechts door God "verwekt" en nog niet in Zijn Familie "geboren" waren. En hetzelfde geldt voor iedere christen sinds Christus!

U MOET wederom geboren worden!

Wat God schiep in de periode die in het eerste hoofdstuk van Genesis beschreven wordt, was een fysieke schepping. De van het stof der aarde gemaakte mens was het STOFFELIJKE wezen dat God van plan was tot een volmaakte GEESTELIJKE creatie te modelleren.

God gebruikt de wijze waarop de mens zich vermeerdert om het proces uit te beelden waardoor Hij Zichzelf reproduceert. Elk menselijk wezen vanaf Adam en Eva begon als een heel klein eitje, nog kleiner dan een speldeknop, dat in het lichaam van de moeder ontstond. Maar het eitje is op zichzelf onvolledig. Het heeft volgens sommige autoriteiten slechts een levensduur van ongeveer 48 uur. Het sterft, tenzij het door de leven gevende zaadcel van de vader binnen die bepaalde tijd bevrucht wordt. Een menselijk leven kan pas beginnen wanneer die zaadcel het ei bevrucht door er in binnen te dringen.

Geestelijk gesproken is onze menselijke geest met een eicel te vergelijken. Wij werden allen ONVOLLEDIG GEBOREN ? slechts in staat een betrekkelijk korte tijd in leven te blijven. Wij werden op zo'n wijze gemaakt dat wij de bevruchting met het geestelijke leven van Gods heilige Geest nodig hebben om naar Gods geestelijk "beeld" geschapen te kunnen worden en eeuwig leven te hebben!

Het fysieke ei wordt, wanneer het eenmaal bevrucht is, een verwekt menselijk leven ? een "embryo". In de baarmoeder wordt het gevoed en beschermd op die plaats in het lichaam van de vrouw waar zij het het best kan beschermen tegen fysiek letsel totdat het groot genoeg is om geboren te worden. Na een paar weken ontwikkelt het embryo zich tot een "foetus" en bij de geboorte noemt men het een baby.

Op dezelfde manier beschermt Gods KERK verwekte christenen en voedt hen met het Woord van God, zodat zij GEESTELIJK kunnen groeien (2 Petrus 3:18) en Gods heilige karakter kunnen ontwikkelen, totdat zij gereed zijn om in Zijn Familie geboren te worden.

In deze analogie schuilt echter één groot verschil!

De fysieke foetus bereikt geen fysieke en mentale volwassenheid vóór de geboorte. De geestelijk verwekte christen moet echter wel een redelijke mate aan geestelijke volwassenheid bereiken vóórdat hij geestelijk geboren wordt. De voornaamste groeiperiode van de pasgeboren fysieke baby vindt ná de geboorte plaats, maar dit is een type van de geestelijke groei die geestelijk verwekte christenen moeten doormaken vóór hun geestelijke geboorte (1 Petrus 1:23; 2:1-2). Christus ontwikkelde geen geestelijke perfectie nadat Hij was opgestaan, maar tijdens Zijn menselijke leven en Hij gaf ons zodoende een voorbeeld van Zijn volmaaktwording (Hebreeën 2:10 en 5:8-9).

Niemand zal het in zijn hoofd halen te zeggen dat toen Christus als Gods eigen Zoon GEBOREN werd door de opstanding (Romeinen 1:4), Hij werd opgewekt als een zuigeling die uit geest bestond! Nee, Hij werd als een volwassene opgewekt. Hoe wisten de apostelen dat Hij dezelfde Jezus was?

Omdat zij wisten hoe Jezus eruitzag ? en Hij zag er in het lichaam na Zijn opstanding precies eender uit als voordien, behalve dat Hij nu uit geest in plaats van uit vlees en bloed bestond!

Wanneer wij "wedergeboren", d.w.z. in de opstanding uit God geboren zijn met een geestelijk lichaam, zullen wij er in wezen ook hetzelfde uitzien als nu wat onze gelaatstrekken betreft. Maar ons lichaam in de opstanding zal een ander lichaam zijn ? samengesteld uit GEEST in plaats van uit vlees en bloed (1 Corinthiërs 15:35-44).

Wat is nu eigenlijk geestelijke groei? Het is de ONTWIKKELING VAN JUIST KARAKTER!

Een goed karakter heeft iemand die uit eigen vrije wil in staat is onderscheid te maken tussen het goede en het verkeerde, tussen de echte waarden en de valse, tussen waarheid en dwaling en dan de juiste keuze te doen of beslissing te nemen, zelfs tegen zijn eigen verlangens en impulsen of tegen verleidingen in; en bovendien de wil en zelfdiscipline bezit weerstand aan het verkeerde te bieden en datgene te DOEN wat juist is.

Maar zoals eerder gezegd, moeten we BEGINNEN geestelijk karakter te ontwikkelen en naar geestelijke volwassenheid gaan groeien en wel tijdens dit leven ? niet nadat we in de opstanding uit God geboren worden! Onze arglistige natuur (Romeinen 8:7; Jeremia 17:9) moet geleidelijk veranderen ? NU! Deze geestelijke groei is mogelijk door voeding met het Woord van God, door te bidden en door van ganser harte deel te nemen aan het Werk van God.

Wanneer de verheerlijkte Christus op aarde wederkomt, zullen we worden opgewekt of ogenblikkelijk veranderd worden in wezens met een lichaam zoals dat van Hem (1 Johannes 3:1-2) geheel volgroeid ? volwassen! Op dat ogenblik zal ons huidige fysieke lichaam gelijk gemaakt worden aan Zijn verheerlijkte lichaam ? WEDERGEBOREN ALS LID VAN GODS EIgen FAMILIE ? als Zijn onsterfelijke ZOON die samen met Jezus Christus, onze oudere broeder, heerschappij zal voeren!

Dat is wat volgens uw Bijbel de "wedergeboorte" betekent. Moge God u helpen deze heerlijke waarheid te begrijpen en een van Zijn geestelijk verwekte kinderen te worden!

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)