Zult u naar de hemel gaan?

Ambassador College Bijbelcursus Les 7
1973

U heeft altijd gehoord dat u naar de hemel zult gaan als u "behouden" bent. En de meeste mensen nemen aan dat hun dierbaren na hun dood reeds "naar de hemel gegaan zijn". Maar wat zegt de Bijbel hierover? Is de hemel wel de beloning voor mensen die behouden zijn?

INDIEN de rechtvaardigen naar de hemel gaan, waarom schreef de apostel Johannes dan: "En NIEMAND is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel nedergekomen is" ? duidend op Jezus Christus zelf (Johannes 3:13)?

Als "behouden mensen" na hun dood naar de hemel gaan, waarom zei Petrus dan dat koning David, een man naar Gods hart (Handelingen 13:22) "beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag ... Want David is NIET opgevaren in de hemelen" (Handelingen 2:29, 34)?

Ja, WAAROM?

Wat een paradox! Miljoenen mensen geloven dat zij die "behouden" zijn naar de hemel gaan, maar David is er niet heengegaan!

En áls "behouden" mensen na hun dood naar de hemel gaan, waarvoor is er dan nog een opstanding uit de doden nodig? Waarom een opstanding als ze hun beloning reeds hebben?

Wordt het niet hoog tijd dat deze verbijsterende, maar toch zo ontzettend belangrijke vragen, eens beantwoord werden?

Wat men gelooft

Geloof in een hemel aan gene zijde van het graf beperkt zich niet tot de zich christen noemende mensen. Over de gehele wereld heen heeft er altijd een geloof bestaan in het een of andere hiernamaals, in de één of andere "beloning" na de dood. Het is een "erkend artikel van de geloofsbelijdenis van heidenen, joden en moslems ... Eeuwige gelukzaligheid was in de ogen van de heidenen in de Oudheid alleen gereserveerd voor degenen die zich onderscheidden door hun verheven deugden en die dienovereenkomstig tot het gezelschap van de goden werden toegelaten ..." (The Faiths of the World, deel 5, blz. 10).

Deze zelfde bron vermeldt: "De hemel van de Hindoe bestaat uit het opgaan in het Brahma en die van de boeddhist uit vernietiging of nirvana. De priesters van de oude Egyptenaren onderwezen de onsterfelijkheid van de ziel onder de naam Palingenese of wedergeboorte, zijnde een terugkeer van de ziel naar de hemelse sferen, of het weer absorberen ervan in het Allerhoogste Wezen ..." (blz. 11).

Moslems geloven in een hemel voor de belijders van de "ware godsdienst", de volgelingen van Mohammed. Naar hun mening zullen zij in het paradijs van eeuwigdurend licht en alle hemelse genoegens genieten. Volgens hun geloof bestaan er acht hemelen of verschillende niveaus van geluk.

Mohammed onderwees een paradijs van aards, zinnelijk genot, maar tegelijkertijd onderwees hij in de Koran dat het hoogste geluk zal bestaan uit het van aangezicht tot aangezicht aanschouwen van God en dat dit geluk alle andere zaligheden van het paradijs in het niet zal doen zinken.

Vele Australische stammen hebben altijd in een gelukkig hiernamaals geloofd. Vooral die stammen die verspreid over het zuidoostelijke gedeelte van Australië leefden, geloofden in een toekomstig gelukkig leven "aan gene zijde van het grote water" of in de lucht. Het pad naar dit hemelse land werd naar men geloofde gevormd door de stralen van de ondergaande zon of door de Melkweg.

De Germanen geloofden in een hemelse woning, die het walhalla werd genoemd. In deze hemel van de goden ? het krijgersparadijs ? hoopten alle dappere krijgers eens te komen. "Het is omheind met speren en bedekt met schilden, de banken zijn bezaaid met maliënkolders. Boven de westelijke ingang hangt een wolf en daarboven zweeft een arend ... Zo groot was het walhalla dat er wel vijfhonderd veertig deuren in waren. Iedere dag kwamen de krijgers in volle wapenuitrusting door de poorten naar buiten om zich in de strijd te vermaken en keerden 's avonds terug om te feesten en mede te drinken uit bekers die hun door de Walküren werden aangereikt" (Encyclopedia of Religion and Ethics, deel II, blz. 709).

Sommige Eskimo's op Groenland geloven nog steeds in twee afdelingen van het paradijs: de eerste in de koude hemelen of het bovenaardse, met heuvels en dalen en een uitspansel, en de andere een ondergronds domein, een gelukzalig oord met zonneschijn en een eeuwigdurende zomer.

Hieruit blijkt duidelijk dat het idee van naar de hemel gaan na iemands dood niet het alleenrecht van de zich christelijk noemende wereld is. De heidenen hebben sinds jaar en dag soortgelijke denkbeelden gehad!

De Egyptische "hemel"

Uit de geschiedenis blijkt dat vele van de denkbeelden over de hemel van het zich zo noemend christendom rechtstreeks van de Egyptenaren uit de Oudheid afkomstig zijn.

De Egyptenaren geloofden dat alvorens de zielen van de gestorvenen de Egyptische "hemel" ? de Velden van Iaroe ? konden bereiken en voor Osiris verschijnen, zij eerst door een uitgestrekt gebied, de Doeat, moesten trekken en dat deze onderwereld door goden, kwelduivels, demonen, goede en boze geesten en de zielen van de goddelozen, evenals slangen en monsters bewoond werd. Het Egyptische Dodenboek, schrijft toverformules, bezweringen, gebeden, tovermiddelen en amuletten voor om de overledene te helpen de gevaren van de Doeat te overwinnen, en Sekhet Aaroe en Sekhet Hetep ? andere namen voor de Egyptische hemel ? te bereiken en zijn plaats onder de onderdanen van Osiris in het "Land van Eeuwig Leven" in te nemen (E.A. Wallis Budge, The Literature of the Ancient Egyptians, blz. 40-41).

Volgens de opvattingen van de Egyptenaren werden de nieuw aangekomen doden een gerichtszaal binnengeleid waarin Osiris het presidentschap voerde. "Wanneer de uitspraak gunstig luidt en hij van iedere onreinheid is vrijgesproken, krijgt hij zijn hart terug en na verscheidene andere vuurproeven wordt hij de stralende Elyzeese velden (de Velden van Aloe) aan gene zijde van het water binnengeleid ... Van nu af aan kan hij genieten van het eeuwige leven der zaligen in de schaduw van de boom des levens of de wilde vijgeboom van Noet, de hemelgodin, een echte Osiris" (Kohler, Heaven and Hell in Comparative Religion, blz. 22).

Wat de jonge Kerk leerde

Maar hoe verbazingwekkend het ook mag zijn, noch Jezus, noch Zijn apostelen onderwezen dat de rechtvaardigen naar de hemel gaan! Let eens op wat een seculiere encyclopedie toegeeft:

"De overheersende opvatting in de jonge kerk schijnt geweest te zijn dat, tot aan de wederkomst van de Heer op de wolken des hemels om de doden op te wekken, degenen die gestorven waren in een doodsslaap lagen en dat zij plotseling zouden worden opgewekt om hun nieuwe lichaam te ontvangen, waarna zij met Hem duizend jaar lang op aarde zouden regeren ..." (The New International Encyclopedia, trefwoord "Heaven", deel 9, blz. 700-701).

Het is duidelijk dat de jonge Kerk niet het idee van "naar de hemel gaan" leerde. Een dergelijke leer begon pas opgang te maken lang nadat de apostelen gestorven waren!

Let echter op wat er gaandeweg gebeurde:

"Maar [allengs] begonnen er, voornamelijk onder de invloed van het Griekse denken, andere opvattingen te overheersen. Wat er met de aartsvaders, profeten en vrome mensen uit de oude bedeling zou gebeuren, hield vanzelfsprekend de gedachten zeer bezig en leidde tot de opvatting dat zij [hun "onsterfelijke zielen"] verbleven in een tijdelijk oord dat de kerkvaders het voorgeborchte der vaders noemden, waar de komst van de Verlosser werd afgewacht. De christenen huldigen over 't algemeen de opvatting dat de rechtvaardigen die vrij van zonde zijn, sinds Christus' opstanding onmiddellijk na hun dood tot de hemel worden toegelaten, waar hun grootste vreugde bestaat uit de aanschouwing van God" (id.).

De geschiedenis laat zien dat de leer van Clemens van Alexandrië, Origenes en anderen, gaandeweg de meeste zich christen noemende mensen van het geloof in een letterlijke 1000-jarige heerschappij van Christus op aarde afbracht. Er was nu geen houden meer aan. De Hellenistische filosofie die in hoge mate aan de oud-Egyptische mythologie ontleend was, begon de leer van de Bijbel als de bron van doctrines opzij te schuiven. Heersende opvattingen zoals die van de onsterfelijkheid van de ziel, een eeuwig brandende hel, het vagevuur en de hemel, waren allemaal rechtstreeks afkomstig uit de heidense mythologie! De volkskerk, die universeel wilde worden, nam deze in zwang zijnde heidense filosofieën aan en onderwees ze in plaats van de klare leer van de Bijbel!

Het huidige idee van de hemel als de beloning voor behouden mensen heerst nagenoeg universeel in de kerken. De overgrote meerderheid van de zich christen noemende mensen ziet uit naar een hemel waar de rechtvaardigen van eeuwigheid tot eeuwigheid op wolken zitten en op harpen tokkelen, harpmuziek doorbladeren en naar het gelaat van de Meester opzien! Dit is het vage idee dat miljoenen mensen hebben over hoe het er in de "hemel" zal zijn. Maar zoals we spoedig zullen zien, was dit algemeen heersend geloof NIET afkomstig van Christus of de apostelen!

Wat is de zuivere waarheid over de hemel? Wat leert uw Bijbel over de beloning voor degenen die behouden zijn?

LES 7

"Het Beloofde Land"

In de brief aan de Galaten staat een uitspraak die in feite het hele DOEL en PLAN van God voor de mensheid opsomt. De hoop van een christen op een eeuwige "beloning" hangt geheel en al af van het onderwerp dat in dit grotelijks misverstane schriftgedeelte behandeld wordt!

Toen de apostel Paulus zich tot de bekeerlingen van heidense afkomst in Galatië richtte, werd hij door goddelijke inspiratie geleid te schrijven: "Nu zo zijn de BELOFTENISSEN tot Abraham en zijn zaad gesproken ... En indien GIJ van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen" (Galaten 3:16, 29).

De christen is nog niet in het bezit van zijn beloning ? hij is nu nog maar een "erfgenaam". Wat christenen zullen beërven als zij "behouden" zijn ? wat ook de beloning van behouden mensen zal zijn ? waar ze de eeuwigheid dan ook zullen doorbrengen ? is een duidelijk omschreven, specifieke BELOFTE van God. En die belofte werd gedaan aan Abraham, die in deze zelfde brief aan de Galaten, geschreven voor bekeerlingen uit de heidenen, de "vader" van de gelovigen genoemd wordt (Galaten 3:7).

Als iemand bekeerd is, als iemand van Christus, d.w.z. een christen is, dan wordt hij ongeacht ras, kleur of sekse, een van Abrahams kinderen en een "erfgenaam" van de BELOFTE aan Abraham gedaan. Hetgeen hij zal erven is dus datgene wat aan Abraham beloofd werd!

Laten we eens zien of het de hemel was.

1. Wat heeft God precies aan Abraham beloofd? Genesis 12:2-3, 6-7.

OPMERKING: "Zaad" betekent nazaten. De belofte aan Abraham en zijn nazaten ? zijn nakomelingen ? was dus het LAND KANAÄN!

2. Abraham ging voor een korte tijd naar Egypte (Genesis 12:10). Herhaalde God Zijn belofte aan Abraham en zijn nazaten toen hij naar Kanaän terugkeerde? Genesis 13:14-15. Welke grenzen had dit land? Genesis 15:18. ("De rivier Frath" van de Statenvertaling is de Eufraat.)

OPMERKING: Het land Kanaän, dat nu voor een groot gedeelte door de joden bewoond wordt, werd aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd. Daarom wordt het "het Beloofde Land" genoemd! Let wel dat het een gebied hier op aarde en niet ergens in de hemel is!

3. Voor hoelang beloofde God Abraham dat hij en zijn nazaten het land zouden bezitten? Genesis 13:15.

OPMERKING: Aangezien de erfenis een EEUWIGDURENDE erfenis zal zijn, moet het noodzakelijkerwijs EEUWIG LEVEN insluiten! Later meer hierover.

4. Werd deze belofte nog uitgebreid totdat ze uiteindelijk de gehele wereld omvatte? Romeinen 4:13.

OPMERKING: Geen woord over de hemel! Via Abraham wordt aan alle echte christenen de aarde beloofd!

5. Werden dezelfde beloften die God aan Abraham deed ook aan zijn zoon Izak gedaan? Genesis 26:1-5.

6. En werden dezelfde beloften daarna aan Jakob, Izaks zoon, herhaald? Genesis 35:9-12. En aan Jakobs kinderen ? de Israëlieten? Romeinen 9:4.

OPMERKING: Jakob, wiens naam werd veranderd in "Israël", had twaalf zonen. Elke zoon was de stamvader van een der twaalf stammen van Israël die tezamen als de "kinderen Israëls" of de Israëlieten bekendstonden.

Erven NA gehoorzaamheid

1. Toen God deze belofte aan Abraham deed, stelde Hij gehoorzaamheid als voorwaarde. Wat zei God dat Abraham moest doen? Genesis 12:1.

2. Verzette Abraham zich, bedacht hij uitvluchten of redetwistte hij met God over het verlaten van zijn vaderland? Of dééd hij precies wat hem opgedragen werd? Genesis 12:4, Hebreeën 11:8. Naar welk land voerde God Abraham? Genesis 12:5.

OPMERKING: God riep Abram (zoals zijn naam toen was) uit Ur der Chaldeeën, zijn geboorteland. Dit land stond onder de heerschappij van het politieke systeem dat in Babel begonnen was en dat symbolisch gesproken het geestelijke "Babylon" is waarin wij tegenwoordig leven! God roept vandaag ook ons uit deze huidige wereld ? dit moderne Babylon! (Openbaring 18:1-4.)

Abraham gehoorzaamde! Hij verliet zijn geboorteland, zijn vrienden en familie, zijn vroegere levenswijze ? hij liet ALLES in de steek en ging waarheen God hem leidde. Maar hiermee was Gods beproeving van Abrahams bereidwilligheid om Hem te gehoorzamen nog niet afgelopen. Laten we eens zien.

3. Op welke manier beproefde God Abraham nog meer? Genesis 22:1-2.

OPMERKING: De juiste vertaling van het woord "verzocht" zoals dat hier wordt gebruikt, is "beproefde". God verzoekt niemand (Jakobus 1:13). Toen de Statenvertaling gemaakt werd, betekende het woord "verzoeken" beproeven of op de proef stellen. Vandaar dat de vertalers het woord "verzoeken" gebruikten in Genesis 22:1.

4. Toen Abraham voor deze test kwam te staan, begon hij toen de zaak te beredeneren, uitvluchten te zoeken of in opstand te komen? Of GEHOORZAAMDE hij God in geloof en stond zelfs 's morgens vroeg op om aan Zijn bevel gevolg te geven? Genesis 22:3.

5. Liet God toe dat Abraham zijn enige Zoon doodde? Genesis 22:10-12.

OPMERKING: God wilde in werkelijkheid geen einde aan Izaks leven maken ? Hij wilde alleen maar zien of Abraham bereid was Hem in geloof te gehoorzamen! Omdat Abraham God in geloof gehoorzaam was, spreekt de Bijbel over hem als de "vader" van allen die uit het geloof leven (Romeinen 4:11; Galaten 3:7).

6. Waren er, nadat Abraham gehoorzaamd had, op de proef was gesteld en getrouw bevonden was, nog andere voorwaarden aan Gods oorspronkelijke belofte verbonden? Genesis 22:15-18. Let op de woorden "daarom dat gij deze zaak GEDAAN HEBT" in vers 16; en de woorden "naardien [omdat] gij MIJN STEM GEHOORZAAM geweest zijt" in vers 18.

OPMERKING: Nu was de belofte ONVOORWAARDELIJK! Abraham had ZIJN deel van het verbond of de afspraak vervuld.

7. Welke andere tekst laat ons zien dat deze belofte absoluut vaststaat? Genesis 26:5.

Iedereen kan een "erfgenaam" van de belofte worden!

Laten we eens zien hoe mensen van álle landen "erfgenaam" kunnen worden van dezelfde beloften die aan de rechtvaardige Abraham en zijn nakomelingen gedaan werden.

1. Beloofde God aan Abraham dat door zijn "zaad" alle volken der aarde gezegend zouden worden? Genesis 12:3; 22:18. Wie is dat "zaad"? Galaten 3:8, 16.

OPMERKING: Het woord "zaad" in Genesis 22:18 verwijst uitdrukkelijk naar één Zaad, Christus, en niet naar Abrahams "zaad" of nazaten vermeld in Genesis 13:16; 17:8.

2. Bewijst Lukas 3:23, 34 dat Jezus een directe afstammeling, een "zaad", van Abraham was? Was Hij kennelijk uit de stam van Juda, een van de zonen van Jakob of Israël, voortgekomen? Vers 33-34. Zie ook Johannes 4:22 en Hebreeën 7:14.

OPMERKING: Lukas vermeldt de stamboom van Jezus van moeders zijde. Jozef, in Lukas 3:23, was in feite de schoonzoon van Heli, Maria's vader. Lukas toont hiermee aan dat Maria rechtstreeks van Abraham afstamde (vers 34).

3. Hoe kan iemand die van geboorte geen directe afstammeling van Abraham is, een "erfgenaam" worden van de beloften die aan Abraham gedaan werden? Galaten 3:28-29.

OPMERKING: Alle mensen die niet door Izak en Jakob (Israël) van Abraham afstammen, worden in de Bijbel "heidenen" genoemd. Daarom maakte Paulus deze Galaten van heidense afkomst duidelijk dat er maar één manier was, waarop zij erfgenamen konden worden van de beloften aan Abraham. En dat was om door Christus kinderen ("zaad") van Abraham te worden!

4. Wat zei Paulus dat de christenen van heidense afkomst te Efeze waren vóórdat zij tot bekering kwamen? Efeziërs 2:11-12.

OPMERKING: Als heidenen waren zij "vreemdelingen van de verbonden der belofte, GEEN HOOP hebbende, en zonder God in de wereld".

5. Maar werden zij door Christus en Zijn offer nabij de belofte gebracht? Efeziërs 2:13. En waren zij nu nog vreemdelingen en bijwoners? Vers 19.

Werden zij toen geestelijke huisgenoten van God? Zelfde vers.

OPMERKING: En zo kan tegenwoordig, uit ELKE natie, iedereen die wil een "erfgenaam" worden van de beloften die God aan Abraham deed door zijn "zaad" te worden door Christus!

In Galaten 3:7 lezen we: "Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn." Indien u, ongeacht uw ras, een bekeerde christen bent, dan is Abraham uw "vader" en dan zult u alles wat God hem beloofd heeft, beërven. Dat is toch duidelijk, nietwaar?

En derhalve zijn alle echte christenen erfgenamen met Abraham om (1) EEUWIG LEVEN en (2) de EEUWIGDURENDE ERFENIS VAN HEEL DE AARDE te beërven. De "hemel" was NIET inbegrepen bij de beloften die God aan Abraham deed!

Maar wanneer zullen Abraham en zijn "kinderen" hun erfenis in ontvangst nemen? Wanneer zullen zij de beloften ontvangen? Is Abraham al in het bezit van zijn beloning ? heeft hij de beloften reeds geërfd?

Beloften nog onvervuld

1. Heeft Abraham de erfenis die God hem beloofd heeft al ontvangen? Handelingen 7:2-5. Let speciaal op vers 5.

OPMERKING: Deze geïnspireerde woorden van Stefanus geven duidelijk te kennen dat Abraham de beloofde erfenis ? zelfs al was Gods belofte ONVOORWAARDELIJK vanwege zijn gehoorzaamheid ? nooit ontvangen heeft.

2. Waren Abraham, Izak en Jakob alleen maar bijwoners ? d.w.z. tijdelijke inwoners of bezoekers ? in het land dat God hun beloofd had? Hebreeën 11:8-10. Hadden zij de beloften ontvangen toen de brief aan de Hebreeën geschreven werd? Vers 1:3, 39-40. Was Abraham nog steeds dood tijdens het leven van Christus en dat van de apostelen? Johannes 8:52-53.

OPMERKING: Beseft u ten volle wat deze door God geïnspireerde schriftgedeelten willen zeggen? Daar staat in duidelijke taal dat al deze mensen in geloof gestorven zijn, terwijl ze de beloften niet ontvangen hebben! Zelfs de aartsvaders aan wie de beloften gedaan werden, hebben bij hun dood niet hun beloning ontvangen! Zelfs jaren na de opstanding en hemelvaart van Christus wordt van hen gezegd dat zij niet naar de hemel zijn gegaan!

3. Hoe staat het met David, een erfgenaam van Abraham en een van Gods profeten in de oudtestamentische tijd? Heeft hij de beloften beërfd, of is hij nog steeds dood en ligt hij in zijn graf? Handelingen 2:29.

OPMERKING: In het Nieuwe Testament kunnen we lezen dat Abraham en alle patriarchen zelfs tot op de dag van vandaag de beloofde erfenis niet ontvangen hebben! Zij en alle christenen die door Christus Abrahams kinderen worden, zijn nu nog slechts ERFGENAMEN van de beloften. Een "erfgenaam" is iemand die nog niet geërfd heeft. Zij hebben dus nog geen erfenis ontvangen!

De grote vraag die nu nog overblijft is dus: Wanneer zullen zij de beloofde erfenis ontvangen?

Het "Koninkrijk Gods" beërven

Ten einde te weten te komen wanneer de beloften beërfd zullen worden, laten we iets uitgebreider gaan bestuderen wat Abraham en zijn erfgenamen dan wel zullen beërven.

1. Wat "bevestigde" Jezus Christus toen Hij op aarde was? Romeinen 15:8. En welke boodschap bracht Hij? Markus 1:14; Mattheüs 9:35.

OPMERKING: Ter bevestiging van de beloften van een eeuwige erfenis die God de "vaderen" (Abraham, Izak en Jakob) heeft gedaan, predikte Christus steeds het Evangelie ? het GOEDE NIEUWS ? van het KONINKRIJK GODS dat bezit van de aarde zal nemen en heerschappij zal voeren ? dezelfde aarde die aan Abraham en zijn erfgenamen als een eeuwig erfdeel beloofd werd. Bestaat er enig verband? Absoluut!

2. Zullen alle rechtvaardige aartsvaders "in" het Koninkrijk Gods zijn'? Lukas 13:28; Mattheüs 8:11.

OPMERKING: De beloften die God de vaderen deed hielden TOEGANG tot het Koninkrijk Gods in! En daarom zal hun erfenis bestaan uit (1) het EEUWIGE LEVEN in (2) het KONINKRIJK GODS en (3) de AARDE waarop dat Koninkrijk heerschappij zal uitoefenen ? precies DEZELFDE ERFENIS die u en ik door Christus kunnen ontvangen!

3. Waar moet volgens Christus door christenen naar gestreefd worden? Mattheüs 6:33; 7:21.

OPMERKING: In Mattheüs 7:21 wordt gesproken van het Koninkrijk "der" hemelen ? niet in de hemelen! "Der" of "van de" betekent niet "in". Het is het Koninkrijk van, of in het bezit van en bestuurd vanuit de hemel.

In het evangelie naar Mattheüs wordt steeds de uitdrukking "Koninkrijk der hemelen" gebruikt om precies hetzelfde aan te geven wat Markus, Lukas en Johannes met "Koninkrijk Gods" betitelen. Dat betekent net zo min een koninkrijk in de hemel als het een koninkrijk in God betekent! Maar het betekent wél een koninkrijk dat God, wiens troon in de hemel is, toebehoort en dat door Hem bestuurd wordt.

4. Wat zouden volgens Jezus de "zachtmoedigen" beërven? Mattheüs 5:5. Maar wat zei Hij over de "armen van geest"? Mattheüs 5:3. Is hier sprake van een tegenstrijdigheid?

OPMERKING: Natuurlijk niet! De "zachtmoedigen" en de "armen van geest" ? m.a.w. de ootmoedige christenen ? zullen als een eeuwigdurend bezit DE AARDE beërven en zij zullen het "Koninkrijk der hemelen" binnengaan dat op aarde gevestigd zal worden! Dat Koninkrijk is, zoals we in een voorgaande les geleerd hebben, de goddelijke heerschappij ? het Koninkrijk Gods ? die Christus bij Zijn wederkomst op aarde zal vestigen.

Het Koninkrijk Gods binnen te gaan of te "beërven" is een toekomst van zo'n wonderbaarlijke heerlijkheid dat ons menselijk verstand dit niet ten volle kan bevatten! De mensen van deze tijd kunnen zich geen voorstelling maken van wat degenen wacht die God gehoorzamen. Het erfdeel dat iedere echte christen te wachten staat overtreft dan ook alles wat ooit in uw gedachten is opgekomen!

Zoals we in 1 Corinthiërs 2:9 lezen: "Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben." Het natuurlijke denken van de mens kan zich de volle omvang van de erfenis die God de rechtvaardige heeft beloofd zelfs in de verste verte niet voorstellen, maar God openbaart het ons "door Zijn Geest" (vers 10). Wat God precies openbaart zal in de volgende les behandeld worden!

5. Wat zegt Mattheüs 6:10 ons nog meer over Gods Koninkrijk?

OPMERKING: Christenen in deze tijd dienen met aandrang te bidden: "Uw KONINKRIJK KOME"! Daaruit blijkt dus dat het nu nog niet op aarde is.

6. Waar wordt de erfenis van de christen bewaard? 1 Petrus 1:3-4; Mattheüs 5:12; Lukas 6:23.

OPMERKING: In deze verzen staat NIET: "Uw loon is groot wanneer u in de hemel komt." Er blijkt niet uit wanneer of waar christenen hun erfenis en loon zullen ontvangen ? er staat alleen dat die voor hen "bewaard" worden in de hemel!

7. Wanneer zullen de rechtvaardigen het Koninkrijk Gods beërven en hun erfenis en loon ontvangen! Mattheüs 25:31-34. Hieruit blijkt duidelijk dat Abraham en zijn kinderen erfgenamen van de beloften zullen worden WANNEER CHRISTUS WEDERKOMT!

Maar let op wat er verder nog moet plaatsvinden bij de wederkomst van Christus.

Betekenis van de opstanding

1. Kan iemand het Koninkrijk Gods beërven, terwijl hij nog een sterfelijk wezen van vlees en bloed is? 1 Corinthiërs 15:50.

OPMERKING: Geen MENS als zodanig kan het Koninkrijk Gods beërven. Gods Koninkrijk is geen menselijk koninkrijk ? het bestaat niet uit mensen. Het is een goddelijk koninkrijk ? het GODSRIJK!

2. Wat moet er volgens Paulus met ons sterfelijk lichaam gebeuren voordat wij dat Koninkrijk kunnen beërven en er deel van kunnen uitmaken! 1 Corinthiërs 15:51, 53. Wannéér zal ons lichaam van vlees in geest veranderd worden? Vers 52. Weerklinkt die bazuin bij de WEDERKOMST van Christus? 1 Thessalonicenzen 4:13-l6. Is dit het tijdstip waarop Abraham, Izak, Jakob, David en anderen de beloften zullen beërven? Zelfde verzen. Hoe noemde Jezus deze verandering toen hij dit aan Nicodemus uitlegde? Johannes 3:6-8. En als we "uit de Geest geboren" zijn, kunnen we dan uiteindelijk het geestelijke Koninkrijk Gods "zien", d.w.z. INGAAN? Vers 3.

OPMERKING: Bij de wederkomst van Christus zullen alle gestorvenen in Christus opgewekt worden met een nieuw GEESTELIJK LICHAAM; en die sterfelijke christenen die bij Zijn wederkomst nog in leven zijn, zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden tot wezens met een zelfde GEESTELIJK LICHAAM, een lichaam dat wél het Koninkrijk Gods kan beërven. Ons huidige vlees is verderfelijk, onderhevig aan dood en bederf. Maar een geestelijk wezen is EEUWIG NIEUW ? onsterfelijk, onverderfelijk, nimmer onderhevig aan dood en bederf!

3. Maakte Jezus bekend dat Abraham, Izak en Jakob in de toekomst zullen worden opgewekt om in Gods Koninkrijk te zijn? Mattheüs 22:31-32

OPMERKING: Deze tekst wordt vaak verdraaid om ermee te bewijzen dat Abraham niet dood is ? dat hij reeds naar de hemel is gegaan zonder een opstanding te hebben meegemaakt ? iets dat precies het TEGENOVERGESTELDE is van wat Jezus in dit voorbeeld, duidelijk wilde maken.

God is een God der levenden, niet der doden. Jezus sprak over hun toekomstige opstanding tot onsterfelijk leven! Want Hij zei onmiskenbaar: "Wat aangaat de OPSTANDING der doden ..."

Hieruit kunnen we zien waarom Abraham en zijn kinderen in Christus tot op heden de beloften nog niet geërfd hebben. Deze EEUWIGE ERFENIS kan hun eenvoudig niet ten deel vallen vooraleer zij EEUWIG LEVEN hebben ontvangen! Dit zal, zoals Paulus uiteenzette, bij de opstanding der doden gebeuren!

Zonder een opstanding zouden de doden nimmer meer leven! (l Corinthiërs 15:16, 18.) Daarom staat de opstanding der doden centraal in Gods plan. En tenzij Abraham, Izak en Jakob, en alle gestorven christenen bij de wederkomst van Christus worden OPGEWEKT uit hun graf, kunnen zij de beloften niet beërven!

Laten we een paar punten eens kort samenvatten: De opstanding der doden zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus ? wanneer Hij komt als Koning der koningen en Heer der heren om heerschappij over alle volken der aarde te voeren. Wanneer Hij komt om Zijn Koninkrijk te vestigen, zullen Abraham en zijn geestelijke kinderen in Christus onsterfelijkheid ontvangen en het Koninkrijk Gods beërven ? een wereldomvattende heerschappij met Christus aan het hoofd als heerser, gevestigd in precies dát land wat aan Abraham beloofd was ? het land dat zich uitstrekt van de Nijl tot aan de Eufraat. En dit Koninkrijk of deze heerschappij, bestaande uit GEESTELIJKE WEZENS, zal regeren over alle volken der aarde die uit mensen van vlees en bloed bestaan!

Hoe geheel anders is de zuivere waarheid van Gods Woord dan de oeroude heidense fabels en mythen die de wereld van vandaag aanhangt!

Hoe Christus een eeuwige erfenis mogelijk maakte

Jezus Christus kwam om de beloften te "bevestigen" die aan de vaderen gedaan waren (Romeinen 15:8). Wij dienen te begrijpen wat dit betekent. Laten we eens zien hoe Christus het voor de gehele mensheid mogelijk maakte deze glorierijke beloften te beërven.

1. Wat is zonde? "De zonde is de wetsovertreding", zoals de Leidse Vertaling van 1 Johannes 3:4 het 't duidelijkst weergeeft. Zal iemand die zondigt het Koninkrijk Gods beërven? Efeziërs 5:5; 1 Corinthiërs 6:9-10. Wat is de straf ? het "loon" ? voor de zonde? Romeinen 6:23. Hebben alle mensen gezondigd? Romeinen 3:23.

OPMERKING: God is de Schepper van het gehele universum. Bovendien is Hij de grote Wetgever. Al wie Hem ongehoorzaam is, doet zonde. Zonde veroorzaakt verdriet, lijden, ellende en de DOOD! En daarom laat de Bijbel ons zien dat een ieder die God ongehoorzaam is de dood ? de EEUWIGE DOOD schuldig is! Aangezien ALLEN gezondigd hebben, zijn allen onder dezelfde straf komen te staan. Indien een ieder van ons de straf voor onze eigen zonden zou moeten voldoen, dan zou niemand eeuwig leven kunnen ontvangen ? niemand zou de beloften aan de vaderen kunnen beërven.

2. Maar heeft Jezus Christus vrijwillig Zijn ZONDELOZE LEVEN opgeofferd voor ons, zodat wij de straf voor onze zonden niet zouden hoeven te betalen en daardoor verstoken zouden blijven van de eeuwige erfenis in het Koninkrijk Gods? Johannes 10:17-18; 1 Timotheüs 2:5-6; Romeinen 5:8-10.

OPMERKING: God de Vader heeft alle dingen geschapen door Jezus Christus (Efeziërs 3:9; Johannes 1:1-3). Jezus was God in het vlees (Johannes 1:14). Daarom was het fysieke leven van Jezus als God en onze Maker, van veel GROTERE WAARDE dan alle menselijke levens die ooit geboren zijn bij elkaar! Daarom was Christus door te sterven in staat de doodstraf te voldoen voor ALLE zonden van het GEHELE mensdom! Christus "bevestigde" de beloften die God aan Abraham gedaan had door het Evangelie van het Koninkrijk Gods te prediken en daarna voor onze zonden te sterven. Zijn dood maakte het voor ons mogelijk eeuwig leven te ontvangen! (Johannes 3:16.)

3. Maar aan welke voorwaarden moeten wij voldoen voordat het offer van Christus de schuld kan uitwissen die wij met onze zonden opgelopen hebben? Handelingen 2:38. Wat moeten we worden? Galaten 3:29, eerste zes woorden; Romeinen 8:9.

OPMERKING: Of we nu rechtstreeks van Abraham afstammen of van een heiden, we moeten ALLEMAAL aan Christus gaan toebehoren, d.w.z. een christen worden, om in aanmerking te komen voor het ontvangen van eeuwig leven.

4. Werd Jezus de "overste Leidsman" of voorloper van ons behoud door Zijn lijden, dood en daaropvolgende opstanding tot heerlijkheid en eer? Hebreeën 2:9-10. Waarvan werd Jezus door de Vader tot "Erfgenaam" gemaakt? Hebreeën 1:1-2. En zullen wij, indien wij Christus gaan toebehoren, d.w.z. christenen worden en onszelf overwinnen, met Hem als medeërfgenamen ALLES BEËRVEN? Romeinen 8:16-17; Openbaring 21:6-7.

OPMERKING: Bij Zijn opstanding heeft Jezus Christus alle beloften die aan Abraham gedaan zijn, beërfd! En door een leven zonder zonde te leiden, maakte Hij het voor allen die Zijn offer aannemen, mogelijk MEDEËRFGENAMEN van dezelfde beloften te worden, samen met Hem!

5. Heeft Christus een testament of laatste wilsbeschikking nagelaten? Hebreeën 9:15. Wat voor erfenis zullen de erfgenamen ontvangen? Zelfde vers. Moet iemand, die een testament gemaakt heeft, eerst overlijden vóórdat het van kracht wordt? Vers 16-17. (De woorden "Want een testament is vast in de doden" in vers 17 worden begrijpelijk in de Nieuwe Vertaling waar staat: "Een testament wordt toch alleen van kracht, indien er iemand gestorven is.")

OPMERKING: Christus heeft een wilsbeschikking ? een "testament" ? gemaakt. Dat is de reden waarom het laatste vierde gedeelte van uw Bijbel het "Nieuwe Testament" wordt genoemd. Daarin wordt ons geleerd wat we doen moeten om met Christus medeërfgenamen van de belofte van een eeuwige erfenis in het Koninkrijk Gods te worden.

Maar een testament of wilsbeschikking wordt pas van kracht wanneer degene die deze gemaakt heeft, sterft. Daarom is Christus gestorven, zodat wij door Hem de beloften kunnen beërven. Maar nu leeft Christus en is gezeten aan de rechterhand van de Vader, gereed om ons tot een voorspraak te zijn (Hebreeën 7:25), om ons te helpen en ons kracht te geven zodat we allemaal over de zonde kunnen zegevieren en de glorierijke beloften van God kunnen beërven!

Is iemand naar de hemel gegaan?

In heel de Bijbel is absoluut geen enkele tekst te vinden waarin DE HEMEL beloofd wordt als de beloning voor behouden mensen. GEEN ENKELE tekst spreekt over de heiligen ? echte christenen ? die na hun sterven naar de hemel gaan!

En toch schijnen de meeste mensen onkundig te zijn van de klare leer van Gods Woord en hebben zomaar, zonder zich iets af te vragen, als vanzelfsprekend het onware idee van "naar de hemel gaan" aangenomen! Laten we nog enkele teksten nagaan die óf over het hoofd zijn gezien, óf zonder voldoende aandacht uitgelegd werden door degenen die in deze valse leer willen geloven.

1. Wat zei Jezus tot Zijn discipelen volgens Johannes 13:33, 36?

OPMERKING: Sommige mensen hebben verondersteld dat Christus Zijn discipelen leerde dat zij Hem "naderhand" naar de hemel zouden volgen. Alle schriftgedeelten die we tot nu toe in deze les bestudeerd hebben, laten onmiskenbaar zien dat Christus dit niet gezegd heeft! Petrus is later ook gestorven en ligt nog steeds zonder bewustzijn in zijn graf. Hij zal later ? bij de wederkomst van Christus ? samen met de andere heiligen in een opstanding worden opgewekt en een onsterfelijke deelgenoot van het Koninkrijk Gods worden!

2. Geeft de Bijbel ons een goed idee van de plaats waar de herrezen heiligen zullen zijn en van wat zij na de wederkomst van Christus zullen gaan doen? Openbaring 5:10. Wat zal Christus voor hen bereiden? Johannes 14:2-3.

OPMERKING: "Woningen" is een ongelukkige vertaling. De juiste weergave is "vertrekken" of "verblijfplaatsen". In dit geval verwijzen de verblijven naar vertrekken in het "huis des Vaders" of Gods tempel (zie Johannes 2:16). In de tijd van het Oude Testament werden de vertrekken in de tempel door Gods priesters bewoond. Deze vertrekken vertegenwoordigen bestuursfuncties ? die posten die bij de wederkomst van Christus aan de heiligen in Gods Koninkrijk gegeven zullen worden!

Deze posten zullen niet in de hemel zijn. Christus heeft duidelijk gezegd dat Hij naar de hemel ging om voor elke christen een plaats, een bestuursfunctie, gereed te maken. Maar pas bij Zijn wederkomst op aarde zullen deze bestuursfuncties toegekend worden.

Wanneer Jezus als Koning der koningen op aarde terugkomt, zal Hij tot de heiligen zeggen: "Komt, gij gezegenden ... beërft dat Koninkrijk, HETWELK U BEREID IS" (Mattheüs 25:34). En de Bijbel zegt dat zij in die bestuursfuncties in Gods Koninkrijk over alle volkeren hier op aarde zullen heersen!

3. Deelt de Bijbel dogmatisch mede dat niemand, behalve Jezus zelf, ooit ten hemel is opgevaren? Johannes 3:13. Duidelijker kan het niet!

4. Maar de "moordenaar aan het kruis" dan? Is hij niet op dezelfde dag met Jezus naar de hemel gegaan? Lukas 23:43. Het eenvoudige, onomwonden antwoord is NEE! Laten we eens zien waarom niet.

OPMERKING: In de eerste plaats ging Christus zelf die dag niet naar de hemel, maar werd Hij in het graf, de "hel", bijgezet waar Hij gedurende de volgende drie hele dagen en nachten levenloos bleef liggen.

Ten tweede betekent het woord "paradijs" helemaal niet de hemel. Het woord beschrijft in werkelijkheid de aarde wanneer God erop zal wonen. "Paradijs" is een Perzisch leenwoord dat gewoon "omheinde ruimte", "park" of "tuin" betekent (zie Bijbels Historisch Woordenboek, Aula-boek 394, deel IV).

En ten derde is in dit vers in vele vertalingen van de Bijbel de punctuatie verkeerd. Toen het Nieuwe Testament geschreven werd gebruikte het Grieks geen komma's. Toen de vertalers in het Nederlands de komma's aanbrachten, plaatsten zij ze daar waar zij dáchten dat ze hoorden. Christus zei in feite niet: "Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.", maar: "Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het Paradijs zijn."

Door het woord "heden" te gebruiken, legde Jezus de nadruk op het tijdstip van Zijn belofte ? niet op het tijdstip waarop Hij in het Paradijs zou zijn. Jezus onderkende de berouwvolle houding van de man en kon hem zeggen dat hij uiteindelijk, met Christus, in een prachtige wereld herboren zou worden. Dat "paradijs" is echter nog niet op aarde gekomen, en de berouwvolle moordenaar is nog steeds dood!

5. Wat zullen degenen die "de Heer verwachten" beërven? Psalm 37:9. Wat zullen "de gezegenden" erfelijk bezitten? Vers 22. Wat zullen de "rechtvaardigen" beërven en hoe lang zullen zij daar wonen? Vers 29. En wat belooft God aan degenen die "Zijn weg houden"? Vers 34.

OPMERKING: Is er iets verkeerds aan de aarde als een eeuwige erfenis te bezitten? Zou u "genoegen nemen" met de aarde?

De aarde zou vandaag de dag in alle opzichten een schitterend oord zijn om te leven, ware het niet dat zonde ? opstand tegen God en Zijn eeuwige geestelijke wetten die vrede, geluk en blijdschap brengen ? alles bedorven heeft! Geluk en blijdschap zijn niet beperkt tot een geografische plaats. Gelukkig zijn is een geestesgesteldheid!

In het geestelijke Koninkrijk Gods zal GEEN ZONDE zijn. Geen leugenaars, moordenaars, dieven of rovers. Denkt u zich dat eens in ? er zal geen duivel zijn om wie dan ook te misleiden; geen sloten op de deuren, geen gevangenissen, ziekenhuizen of armenhuizen! Geen strijd of oorlog, geen kwalen of ziekten, geen armoede, honger en gebrek! Wat een heerlijke erfenis!

Wanneer we alle schriftgedeelten erbij halen, dan wordt het kristalhelder dat de beloning van de heiligen niet bestaat uit ten eeuwige dage boven in de hemel op een harp te zitten tokkelen. De beloning is oneindig heerlijker en bevredigender!

De hemel op aarde

In een van de voorgaande lessen hebben we gezien hoe het er tijdens de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde uit zal zien. We zagen dat de gehele wereld dan een prachtig UTOPISCH PARADIJS zal worden ? even schitterend als de hof van Eden!

Maar hoe zal de aarde eruitzien wanneer het duizendjarige rijk voorbij is ? wanneer alle rechtvaardigen onsterfelijkheid en eeuwig leven ontvangen hebben en alle goddelozen tot as verbrand zijn?

1. Zal er een NIEUWE aarde en een NIEUWE hemel komen nadat het oppervlak van de huidige aarde gezuiverd is? 2 Petrus 3:7-13; Openbaring 21:1.

2. Wat zal de hoofdstad van de nieuwe aarde zijn? Openbaring 21:2, 10-14. Hoe groot zal deze stad zijn? Vers 15-17. Zal het een schitterende, stralende stad zijn met straten van zuiver goud? Vers 18-21. Waar zal deze stad vandaan komen? Vers 2, 10.

OPMERKING: Hoe duidelijk is het dus dat, hoewel christenen niet naar de hemel gaan wanneer zij sterven of wanneer zij worden opgewekt, het "HEMELSE JERUZALEM" DAARENTEgen OP AARDE ZAL KOMEN!

3. Zal God de Vader dan zelf ook op de aarde komen wonen en het nieuwe Jeruzalem als plaats uitkiezen waar Zijn troon zal staan? Openbaring 21:3, 22-23; 22:3. Zullen degenen die deze stad binnenkomen Gods aangezicht kunnen zien? Openbaring 22:3-4.

OPMERKING: Het nieuwe Jeruzalem ? met haar straten van goud ? zal op aarde nederdalen en Gods hoofdzetel worden voor alle eeuwigheid! De AARDE is voorbestemd het centrum van alle activiteiten in het heelal te worden!

Wanneer we de grote toekomstplannen die God voor de aarde heeft gemaakt, begrijpen, en wanneer we weten dat de Vader zelf Zijn hoofdzetel uiteindelijk naar deze aarde zal verplaatsen, hoe zou iemand dan nog naar de hemel willen gaan? Om bij God te zijn? Maar God zal hier op aarde zijn!

Na een zorgvuldige bestudering van de Bijbel, zoals we in deze les gedaan hebben, blijkt de onontkoombare waarheid dat de hemel niet de beloning voor behouden mensen is; dat christenen NIET naar de hemel gaan na hun dood of wanneer zij opgewekt worden. Integendeel, de hemel zal op aarde komen. De aarde zal juist de hoofdzetel worden van waaruit God de Vader Zijn hele schepping zal regeren!

Zult u op die nieuwe aarde wonen? Zult u deel uitmaken van die fantastisch heerlijke wereld?

Wanneer Jezus Christus wederkomt, zal Hij zeggen: "Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, BEËRFT DAT KONINKRIJK, hetwelk u bereid is ..." (Mattheüs 25:34). Zult u bij degenen behoren die samen met Abraham, Izak en Jakob het Koninkrijk Gods zullen beërven?

Moge God u helpen dit te begrijpen ? en u te bekwamen deel te hebben aan dat glorierijke Koninkrijk!

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)