Het komende utopia . . . De ideale wereld van morgen!

Ambassador College Bijbelcursus Les 4
1972

Al eeuwenlang heeft de mens van een utopisch paradijs op aarde gedroomd. Op hun speurtocht naar dit paradijs hebben de volkeren elkaar beoorloogd en hebben miljoenen mensen er hun leven bij verloren. Maar met al zijn pogingen is de mens het Utopia ontgaan. Hoe komt dat? Is een Utopia werkelijk mogelijk? Zijn wereldvrede en welvaart spoedig op komst? Hier volgen de antwoorden uit uw Bijbel die u zullen verbazen!

VIJF JAAR na het einde van de Tweede Wereldoorlog drukte Winston Churchill zich in een speech te Kopenhagen als volgt uit: "Tenzij er spoedig een doeltreffende superwereldregering in het leven geroepen kan worden, ziet het er maar somber en bedenkelijk uit voor de vredesvoorstellen en de menselijke vooruitgang".

In het begin van de jaren '60 liet de bekende kernfysicus Edward Teller, die bijdroeg aan de ontwikkeling van de H-bom, de waarschuwing horen: "We móeten werken aan de oprichting van een wereldomvattend gezag, geschraagd door morele en fysieke macht — een wereldregering die in staat is voor de gehele wereld geldende wetten te handhaven".

In 1970 vroeg de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, om de oprichting van een wereldgezagsorgaan met vérgaande bevoegdheden om milieuproblemen voor zijn rekening te nemen. Hij zei: "We hebben iets nieuws nodig — en wel in de kortst mogelijke tijd — een wereldomvattend gezagsorgaan met de steun en goedkeuring van regeringen en andere geïnteresseerde machten dat alle stuksgewijze pogingen die nu in het werk gesteld worden, kan samenbundelen".

Er zijn al veel stemmen opgegaan voor de oprichting van een wereldregering. Ernstig gestemde geleerden en staatshoofden wéten dat wereldvrede een onmogelijkheid is, tenzij alle volken in een alles overkoepelende wereldregering samenwerken!

Is een wereldregering mogelijk?

Maar A.F.K. Organski zegt in het boek World Politics: "Een wereldregering is nog toekomstmuziek ... De instelling van een wereldregering met de vrijwillige medewerking van de bestaande volken is zo onwaarschijnlijk dat we gerust kunnen zeggen dat ze nooit tot stand zal komen" (Nadruk door de gehele les van ons).

En Hans J. Morgenthau betoogde in zijn boek Politics Among Nations: "Men kan zich niet aan de conclusie onttrekken dat internationale vrede niet van blijvende aard kán zijn zonder een wereldstaat, en dat het onmogelijk is een wereldstaat te stichten onder de huidige morele, sociale en politieke situatie in de wereld".

Wat een paradox! De leiders in de wereld erkennen het feit dat tegenwoordig WERELDBESTUUR de dringendste noodzaak is. Maar anderen geven toe dat een dergelijk bestuur nog toekomstmuziek is — dat het onder de gegeven wereldomstandigheden een ABSOLUTE ONMOGELIJKHEID is!

Als we de geschiedenis van de mensheid beschouwen, kan iedereen duidelijk zien dat de mens te enen male onbekwaam gebleken is wereldvrede en welvaart tot stand te brengen. Door heel de geschiedenis heen hebben vrees, ziekte, armoede, onderdrukking en onrecht hoogtij gevierd.

Hoe staat het er nu mee? Is wereldbestuur onmogelijk — is het een ijdele droom van irrationele optimisten? Is het idee van een spoedig op komst zijnd Utopia op aarde een hallucinatorische fantasie — een absurde mythe?

Als uw enige hoop op mensen is gesteld, dan is er GEEN Utopia mogelijk, en dan is er geen hoop voor het mensdom!

Gods wereldheerschappij

De mensen kunnen tegenwoordig niet inzien dat er buiten de mens zelf nog een macht zou zijn die een letterlijk "Utopia" op aarde kan teweegbrengen.

Welke grote macht kan en zál dit tot stand brengen?

DE ALMACHTIGE GOD! Hij heeft de macht en de wijsheid een Utopia te verwezenlijken!

Dit is de boodschap waarmee God Jezus Christus naar de wereld zond. Het is het "Evangelie" — het GOEDE NIEUWS — dat Christus terug zal komen met de macht van God om ons ten langen leste universele vrede en welvaart te schenken!

Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die begrijpen dat God de mensheid zesduizend jaar de tijd heeft gegeven om zichzelf te besturen. Gedurende die tijd heeft Hij zich niet met de zaken van de mens bemoeid. Hij heeft de mens de koers laten volgen die hem juist toescheen (Spreuken 16:25). God heeft de mens de gelegenheid geboden door ervaring de fundamentele tekortkomingen van welke vorm van menselijk bestuur dan ook aan het licht te brengen — of het nu communisme, fascisme, socialisme of zelfs democratie is.

God laat het mensdom voor zichzelf vaststellen dat GEEN ENKELE menselijke vorm van bestuur ons wereldvrede kan brengen!

Wanneer Jezus Christus terugkomt, zal Hij op aarde de heerschappij van God instellen. Over de gehele wereld zal men leren Gods wetten te gehoorzamen. En de heerschappij van Christus zal de macht en wijsheid bezitten om Zijn wetten kracht bij te zetten. Zij zal voorkómen dat de sterken de zwakken knechten — alle mensen zullen rechtvaardig behandeld worden.

Uw Bijbel laat zien dat er een letterlijk UTOPIA op komst is! Het zal een tijd van geestelijke en lichamelijke opleving zijn — duizend jaar van onbegrensde vrede en welvaart! En met behulp van deze les heeft God u de mogelijkheid gegeven door middel van Zijn profetieën in de toekomst te zien, zodat u wéten kunt hoe die ideale wereld van morgen eruit zal zien!

LES 4

Utopia ten langen leste!

De Bijbel zegt ons dat Gods heerschappij onder het leiderschap van Jezus Christus een utopisch paradijs tot stand zal brengen. Te beginnen met de nakomelingen van de kinderen van Jakob die als model en voorbeeld zullen dienen, zal God ALLE volken weer opbouwen en zegenen! Laten we deze fascinerende waarheid eens bestuderen.

1. Wat zegt God uitdrukkelijk in de Bijbel over de nakomelingen van Jakob? Jeremia 46:27; Ezechiël 36:8-11; Zacharia 8:7-8. Zie ook Amos 9:7-12 en Jesaja 27:6.

OPMERKING: Na Zijn wederkomst zal Jezus Christus de nakomelingen van Jakob (? Israël, zie Genesis 32:28) uit de grote verdrukking naar het Heilige Land voeren, waar zij zich opnieuw zullen vestigen.

2. Zullen de verwoeste steden weer opgebouwd worden? Amos 9:14-15; Ezechiël 36:33-35. (Lees ook de rest van het 36e hoofdstuk. Let erop dat wanneer dit bijeenbrengen en herstel plaatsvindt, Israël nooit meer heidense gebruiken zal navolgen, of ooit uit zijn land verwijderd zal worden, in moeilijkheden zal raken of weer in gevangenschap zal komen.) Zal er in deze steden blijdschap zijn? Jeremia 33:10-14; Zacharia 8:4-5.

OPMERKING: In de sterk vervuilde en overbevolkte wereldsteden van tegenwoordig nemen spanningen tussen minderheden en allerlei kwaad hand over hand toe. Deze toestanden zullen niet voorkomen in de steden van morgen. In het millennium zullen de steden door het gehele land verspreid liggen. Zij zullen klein genoeg zijn om een gezond en gelukkig gezinsleven te bevorderen, maar toch ook groot genoeg om een juist evenwicht te vormen tussen industrie en die noodzakelijke dingen die een vreugdevol bestaan mogelijk maken.

3. Zal Christus Jeruzalem de hoofdstad van de wereld — het centrum van Zijn heerschappij op aarde maken? Zacharia 8:3; Jeremia 3:17. Zal deze stad een voorbeeld voor heel de wereld zijn? Jesaja 62:1-2, 7.

OPMERKING: Aangezien Jeruzalem dicht bij het geografische middelpunt van het landoppervlak der aarde ligt, is het het ideale bestuurscentrum voor de gehele wereld. De stad zal tot absolute volmaaktheid herbouwd worden. Geen enkele stad uit het verleden zal haar luister en grootsheid kunnen evenaren. Het zal de toekomstige MODELSTAD — het patroon voor alle steden in de wereld van morgen worden.

4. Zullen de nakomelingen van Israël (Jakob) veilig in hun eigen land kunnen wonen? Ezechiël 28:25-26. Zal er wereldvrede heersen? Jesaja 2:1-4; Micha 4:1-4.

5. Zal God de wetten der natuur voor het welzijn van Zijn volk laten werken? Deuteronomium 28:12; Jesaja 41:18.

OPMERKING: Aanvankelijk had God beloofd de Israëlieten grote zegeningen te zullen schenken als zij Hem slechts zouden gehoorzamen (Leviticus 26; Deuteronomium 28). De Bijbel laat zien dat zij ongehoorzaam waren en GESTRAFT werden. In het millennium zullen de nakomelingen van Jakob God wél gehoorzaam zijn en daarom deze geweldige zegeningen ontvangen!

6. Het Midden-Oosten is nu een betrekkelijk onvruchtbaar gebied. De profetieën wijzen er echter op dat het na de wederkomst van Christus meer dan enig ander land de meest opzienbarende gedaanteverwisseling zal ondergaan. Zal het onvruchtbare land weer vruchtbaar worden en zullen er overal prachtige bossen komen in het duizendjarige rijk? Jesaja 41:14-20; 35:1-2, 7.

OPMERKING: Kunt u zich zo'n fantastisch panorama voorstellen? Woestijnen die groen worden, vruchtbaar land met bomen en struiken, borrelende bronnen en bruisende beken; gebergten geëffend en bewoonbaar gemaakt.

Bossen onderbroken door bouwland zullen ook het klimaat beïnvloeden zodat het gezonder en versterkender wordt.

Hout, dat tegenwoordig schaars begint te worden vanwege de roofbouw door de mens zal naarmate de bevolking toeneemt weer meer beschikbaar komen, zodat het voor iedereen mogelijk is een mooi huis met prachtige meubelen te bewonen.

7. Zal God "Sion" en het omliggende gebied herscheppen in een oord dat op de hof van Eden zal lijken? Jesaja 51:3.

OPMERKING: Sion is een heuvel in de stad Jeruzalem zelf. Het is het oorspronkelijke stadsgebied — de "Davidstad". "Sion" vertegenwoordigt hier als hoofdstad het gehele land van alle stammen van Israël.

Alle volken zullen gezegend worden

De profetieën laten zien dat de rest van de wereld zal delen in de grote welvaart die Christus Jeruzalem en de nakomelingen van Jakob zal brengen. De gehele aarde zal een opmerkelijke verandering ondergaan.

1. Zullen alle volkeren Christus onderdanig — gehoorzaam ? worden? Jesaja 2:1-3.

2. Aangezien de heidenen Christus in het duizendjarige rijk zullen gehoorzamen, zullen zij Hem dan toebehoren — Zijn onderdanen en dienstknechten zijn? Romeinen 6:16.

3. Zullen de heidenen dus geestelijk gesproken ook Abrahams "kinderen" worden? Galaten 3:29. En wat werd er aan Abrahams fysieke nazaten beloofd? Lees zowel Leviticus 26:1-13 als Deuteronomium 28:1-14.

OPMERKING: Israël uit de oudheid was nooit in staat voor lange periodes op alle zegeningen van Deuteronomium 28 en Leviticus 26 aanspraak te maken, omdat het volk God niet trouw bleef dienen. Maar onder de heerschappij van Christus in het millennium zullen alle volken gehoorzaam zijn en daarom ook deel hebben aan de geweldige zegeningen die oorspronkelijk aan de stammen van Israël beloofd waren.

Vrijheid en grote overvloed

1. Er zal geweldig veel aan wederopbouw gedaan moeten worden in het millennium. Maar hoe zwaar zal dit werk de mensen toeschijnen nadat zij verlost zijn uit de ellende, het leed en de harde slavernij van de hedendaagse boze wereld? Jesaja 11:10; 14:3. Zal de overgave aan Christus en Zijn wetten een zegen van vrijheid en rust voor de mensen zijn? Mattheüs 11:28-30.

OPMERKING: God zal het leven voor de mensen in het duizendjarige rijk prettig, aangenaam en bevredigend maken — zolang zij Zijn wetten blijven gehoorzamen.

Gods levenswijze is waarlijk de levenswijze van VRIJHEID ? de weg van 't VRIJ ZIJN van het gesloof en gezwoeg die de levenswijze van deze wereld met zich meebrengt. De mensheid van vandaag is evenwel niet overtuigd dat dat zo is. God laat de mensen er nu door ondervinding achter komen hoe moeilijk hun eigen wegen in werkelijkheid zijn!

2. Er wordt tegenwoordig heel wat ingebracht tegen het privaat bezit. Communisten en socialisten zijn er in het bijzonder tegen, deels omdat mensen er misbruik van gemaakt hebben. Is God van mening dat privé-bezit verkeerd is? Micha 4:4; Jesaja 62:8-9.

OPMERKING: In het millennium zal men wat men bezit in eigendom hebben. Men zal verlost zijn van regeringen die iemand de welverdiende vruchten van zijn eigen harde werk afnemen! God zal evenmin toestaan dat privé-bezit misbruikt wordt.

3. En hoe staat het met de gezondheid in de wereld van morgen? Zal God de mens ook verlossen van ziekte en kwalen? Jesaja 33:21-24; Jeremia 30:17; Jesaja 35:3-6; 58:8.

OPMERKING: De gecombineerde invloed van juiste voorlichting aangaande echte gezondheid en onmiddellijke GENEZING van alle ziekten zal VOLMAAKTE GEZONDHEID voor iedereen betekenen!

4. De agrarische rijkdom van een land is over het algemeen het grootste goed dat het kan bezitten. Vandaag de dag is het merendeel van de aarde onproduktief — circa tien procent van het aardoppervlak is eigenlijk maar cultuurgrond. Er zijn vele woestijnen, en bergachtige en woeste gebieden. Precies het tegenovergestelde zal het geval zijn in het Utopia van morgen, wanneer God de gehele wereld begint te zegenen! Zal Hij ervoor zorgen dat de regen in de juiste tijd van het jaar valt? Ezechiël 34:26; Jesaja 30:23.

OPMERKING: Hoe het weer zou uitvallen is voor landbouwers door de eeuwen heen altijd een kwestie van afwachten geweest. Het sensationeelste voor hen zou wel zijn dat hun werk altijd goede resultaten zou opleveren — zolang zij God gehoorzaam zijn.

5. Zal er grote vreugde zijn over de overvloedige oogsten die God in de ideale wereld van morgen zal schenken? Jeremia 31:12. Zal er in feite meer dan genoeg voedsel zijn? Amos 9:13.

De grote rivier

1. Wat zal er gebeuren wanneer de voeten van de terugkerende Christus op de Olijfberg staan? Zacharia 14:4.

2. Zal de grote vallei die daardoor ontstaat de bedding worden van een machtige rivier die in Jeruzalem zal ontspringen? Vers 8. Zal de ene helft van deze machtige rivier naar het oosten, naar de Dode Zee, stromen en de andere helft naar het westen in de richting van de Middellandse Zee? Zelfde vers.

3. Is het oostwaartse stroombed van deze rivier — waardoor "levend water" in de Dode Zee uitstroomt — dezelfde als de rivier die in Ezechiël 47:1-12 beschreven wordt? Laat vers 8 zien dat wanneer het zoete of "gezondmakende" water van deze leven-gevende rivier door de woestijn in de Dode Zee begint uit te stromen, de Dode Zee dan LEVEN zal kunnen onderhouden en dus "genezen" zal zijn? Zal er veel vis aanwezig zijn? Vers 9. Zal deze rivier ook leven geven aan de dorre plaatsen waar zij doorheen stroomt? Vers 12.

OPMERKING: De Dode Zee, 394 meter onder de zeespiegel, is het laagstgelegen punt op aarde. Op iedere kaart van het Heilige Land kunt u zien dat de Jordaan in het uiterste noorden van de Dode Zee uitmondt. Hoewel de Dode Zee geen afwatering heeft, blijft de waterstand ongeveer op hetzelfde peil. Dit komt doordat de hoge temperatuur het water in ongeveer dezelfde mate doet verdampen als waarmee het de Dode Zee binnenstroomt.

Het water in deze zee is zo zout dat er geen plante- of waterleven in voortbestaan kan. Maar wanneer deze nieuwe rivier — de rivier van "levend water" — in de Dode Zee begint te stromen, zal het water ervan stijgen totdat het in het zuiden de woestijn instroomt en waarschijnlijk in de Golf van Akaba uit zal monden. Overal langs de overstroomde gebieden (behalve daar waar zich zoutpoelen en moerassen zullen vormen — vers 11) zullen planten en vissen zich vermenigvuldigen.

4. Ontspringt deze rivier van "levend water" vanuit de plaats waar Gods tempel zal staan — vanuit de troon van Christus? Ezechiël 47:1 en het laatste gedeelte van vers 12; Joël 3:18, laatste gedeelte. Wordt de heilige Geest met "levend water" vergeleken? Johannes 4:10; 7:37-39. Is het dan niet duidelijk dat deze rivier een fysieke tegenhanger van Gods heilige Geest is?

OPMERKING: De heilige Geest zal evenals de fysieke rivier van Jeruzalem uitgaan en de mentale en geestelijke problemen van de mensheid "genezen"!

Alle tekenen wijzen erop dat de wereld van morgen een utopisch paradijs van vrede, welvaart en schoonheid zal zijn! Alle volkeren zullen deel hebben aan de heerlijke zegeningen van God. Heel de wereld zal in vrede leven. In dat duizendjarige tijdperk zal het grootste deel van het aardoppervlak bebouwbaar zijn. Prachtige bossen, landbouwgebieden, meren en beken vol met vis zal men kunnen aantreffen over heel de wereld zonder dorre toendra's, vervuilde rivieren, uitgemergelde landstreken, onherbergzame woestijnen of woeste gebieden.

Maar hoe zal zo'n wereld tot stand komen? Hoe zullen dergelijke omvangrijke veranderingen plaatsvinden?

Laten we eens zien wat de Bijbel te zeggen heeft over de wijze waarop utopische toestanden zullen aanbreken en wie ermee te maken zullen hebben. U kunt het geloven of niet, maar u kunt deel hebben aan de totstandkoming van die ideale wereld van morgen!

De kroning van de toekomstige koning

Denk eens even na over wat er door de engel tot Maria, de moeder van Jezus, gezegd werd: "Gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn ... en God, de Heer, zal Hem de TROON van ZIJN VADER DAVID geven. En Hij zal over het huis Jakobs KONING zijn in der eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn" (Lukas 1:31-33).

Let ook op het relaas in Johannes 18:37: "Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen ..."

Jezus werd geboren om als koning over alle volken der aarde te heersen en te regeren. Bijna 2000 jaar geleden verwierf Jezus de bevoegdheid heerser van de wereld te worden doordat Hij Satan de duivel overwon (Mattheüs 4:1-11). Maar Hij verwijderde en verving Satan toen niet. Hij werd niet tot koning gekroond. Hij werd GEKRUISIGD! Jezus zou de verantwoordelijkheid van Zijn nieuwe functie toen nog niet opnemen — Hij zou op dat tijdstip nog niet officieel in Zijn functie geïnstalleerd en als koning gekroond worden (Johannes 18:36).

Toen de discipelen van Jezus dachten dat het Koninkrijk Gods in hun tijd opgericht zou worden, gaf Hij hun een gelijkenis om duidelijk te maken wannéér Hij de wereld zou gaan regeren.

1. Wáár ging Jezus volgens deze gelijkenis in Lukas 19:12-17 na Zijn opstanding heen om de koningstitel en het Koninkrijk in ontvangst te nemen? Ging Hij naar de keizer te Rome? Ging Hij tot het volk om zich door hen te laten inhuldigen? Vers 12. Wie alléén heeft het gezag Jezus "Koning der koningen" te maken? Romeinen 13:1.

OPMERKING: Jezus legde Zijn discipelen uit dat Hij naar Zijn Vader in de hemel (het "vergelegen land" in de gelijkenis van Lukas 19) moest reizen om het gezag over de volken te ontvangen.

2. Nadat Jezus naar de hemel was opgevaren en daar ongeveer zestig jaar was geweest, openbaarde Hij zich aan de apostel Johannes. Was er al een kroon op het hoofd van Jezus toen Johannes Hem zag? Openbaring 1:12-18. Toont dit aan dat Jezus na Zijn aankomst in de hemel nog niet gekroond was geworden? Waarmee werd Jezus tot dusverre gekroond? Hebreeën 2:9.

OPMERKING: Hebreeën 2:9 is figuurlijk. Dit vers verwijst niet naar de letterlijke kroningsplechtigheid of naar een werkelijke kroon. Dit vers vergelijkt veeleer de huidige geestelijke heerlijkheid en eer van Christus met een kroon. Volgens de beschrijving van Jezus Christus in het eerste hoofdstuk van Openbaring, droeg Hij tot op ca. 100 n.Chr. nog steeds geen koninklijke kroon. De functie van Jezus vanaf toen tot heden is die van Hogepriester geweest (Hebreeën 3:1) — nog niet die van "Koning der koningen".

3. Zal Jezus tegen de tijd dat Hij wederkomt gekroond zijn? Openbaring 14:14. Welke tekst beschrijft de eigenlijke inontvangstneming van het Koninkrijk waarvoor Hij naar de hemel gegaan was? Daniël 7:13-14.

OPMERKING: Hier wordt de eigenlijke kroning van Jezus Christus beschreven! De "Oude van dagen" is de hemelse Vader. De titel "Vader" werd hier niet gebruikt omdat Jezus nog niet als mens verwekt was geworden toen Daniël dit gezicht zag.

Let er ook op dat "Een ... als eens mensen zoon" voor de "Oude van dagen" verscheen om het koningschap te ontvangen. De Logos of het "Woord" (Johannes 1:1) was als de zoon des mensen. Hij was nog niet als een zoon geboren, maar aangezien Hij later een zoon des mensen zou worden, was Hij, in Daniëls tijd, "als eens mensen zoon" — de Jezus die geboren zou worden uit een menselijke moeder.

Gekroond als "KONING der koningen"

1. Hoeveel grote kronen zal Jezus dragen? Openbaring 14:14. Maar hoe staat het dan met de "vele koninklijke hoeden" die in Openbaring 19:12 genoemd worden?

OPMERKING: Jezus zal slechts één grote gouden kroon dragen. Die kroon beduidt dat Hij de opperste Koning over alle volken — over de gehele wereld — zal zijn. De juiste vertaling van Openbaring 19:12 is: "En op Zijn hoofd waren vele diademen". Een diadeem is een kleine kroon of hoofdband, het zinnebeeld van soeverein gezag. Deze diademen symboliseren de lagere koninklijke functies die Jezus zal waarnemen.

2. Hoe zal Christus' officiële titel luiden wanneer Hij terugkomt? Openbaring 19:16. Maar wie zijn deze andere "koningen" dan? Laten we eens kijken.

3. Zullen christenen eveneens een onvergankelijke kroon ontvangen — als zij overwinnen? 1 Corinthiërs 9:25. Zullen degenen die in dit leven bekwaamheid verworven hebben als "koningen" met Christus over de volkeren regeren? Openbaring 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4; Daniël 7:22, 27.

4. Wanneer zullen de "heiligen" — christenen — hun loon in de vorm van een kroon en een bestuursfunctie ontvangen? 2 Timotheüs 4:8. Vergelijk ook Openbaring 11:15, 18; 22:12 met Jesaja 40:10.

OPMERKING: Jezus is naar de hemel gegaan om door de Vader te worden gekroond, maar een van de redenen dat Jezus naar de aarde zal terugkeren is om beloningen in de vorm van bestuursfuncties aan Zijn opgestane heiligen te brengen!

5. Wat zou naar Christus' zeggen het loon zijn van hen die de talenten die God hun nu gegeven heeft met wijsheid gebruiken? Lukas 19:16-19.

6. Zullen de opgestane heiligen eveneens priesters zijn? Openbaring 5:10; 20:6. En rechters? Vers 4.

OPMERKING: Opgestane christenen zullen koningen en priesters zijn en zij zullen tijdens het duizendjarige rijk rechtspreken over de volken der aarde.

Volmaakt en krachtig bestuur

De heerschappij van Christus zal uitgaan van Jeruzalem waar Zijn hoofdzetel gevestigd zal zijn (Jeremia 3:17). Naarmate Zijn bestuur zich over heel de aarde uitbreidt, zullen alle opstandige volken gedwongen worden zich aan Hem te onderwerpen.

1. Wat zal Christus doen met die volken die weigeren naar Jeruzalem te komen om God te aanbidden op de manier die Hij gebiedt? Zacharia 14:16-19.

2. Welk algemeen beleid zal Christus bij het besturen van de volkeren volgen? Openbaring 12:5; 19:15. Let op de woorden "ijzeren roede".

OPMERKING: Wanneer God ermee begint de mensheid te verlossen, zal Hij gebruik maken van een "ijzeren roede", het symbool voor absoluut gezag. Hij zal met MACHT heersen en Hij zal niet aarzelen die macht zo nodig te gebruiken! De door zijn eigen menselijke natuur beïnvloede mens moet wel met ijzeren vuist geregeerd worden totdat hij zijn les leert en gaat inzien dat Gods levenswijze het beste is voor iedereen.

Jezus Christus zal een absolute heerschappij over de wereld voeren, maar Hij zal met volmaakte rechtvaardigheid en barmhartigheid regeren daar Hijzelf ook eens mens is geweest (Hebreeën 2:9-10; 4:15). In het begin zal Hij de mensen letterlijk moeten dwingen gelukkig te zijn! Hij zal de opstandige en hardnekkige mensheid Zijn barmhartig bestuur opleggen en de wereld VERPLICHTE BLIJDSCHAP brengen!

Hoewel God met macht en gezag zal regeren, is het toch niet Zijn bedoeling de mensen Zijn godsdienst op te dringen. Hij zal niemand dwingen Zijn waarheid aan te nemen.

God is geen bars, wreed monster zoals sommige agnostici ten onrechte willen impliceren. God wil dat wij te allen tijde werkelijk gelukkig zijn! Maar God weet dat de enige manier om blijvend gelukkig te zijn gehoorzaamheid aan Zijn wetten inhoudt!

Naarmate de mensen Gods wetten gehoorzamen, zullen zij geleidelijk aan de wijsheid en rechtvaardigheid van Gods regering gaan inzien en zullen zij zich graag aan Zijn gezag onderwerpen. Dan zal er geen "ijzeren roede" meer nodig zijn.

Heropvoeding in het millennium

Met betrekking tot de duizendjarige regering van Christus zegt de Bijbel: "De aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9).

Gedurende het millennium zal God de mensheid ONDERWIJZEN in de wetten die een gelukkig leven tot gevolg hebben. Hij zal een ieder persoonlijk, nadat hij of zij Zijn wetten heeft leren houden en heeft ondervonden dat zij de oorzaak zijn van een gelukkig leven, de KEUZE geven Gods wetten al dan niet te willen gehoorzamen. De overgrote meerderheid van het mensdom zal inzien dat Gods levenswijze waarlijk de beste is en zal vrijwillig de keuze maken Hem te GEHOORZAMEN.

Maar voordat de mensen werkelijk een keuze kunnen maken, moeten zij eerst duidelijk de twee mogelijkheden voor zich zien. Zij moeten opnieuw worden opgevoed om de oude vooroordelen te kunnen onderkennen en de echte waarden te onderscheiden.

Educatie zal in het duizendjarige rijk een rol van essentieel belang spelen. Maar wáárom is opvoeding eigenlijk van zo'n groot belang? Laten we eens zien.

1. Is onvolmaakte educatie, die het inzicht van de wereld heeft beneveld, als een sluier die de waarheid voor onze geest verborgen houdt? Jesaja 25:7.

2. Wie is er in de grond van de zaak verantwoordelijk voor dat de gehele wereld misleid is? Openbaring 12:9. Bestempelt dat hem niet als de geestelijke vader van foutieve educatie? Johannes 8:44. Zal de duivel toegestaan worden de mensen te misleiden wanneer Christus de heropvoeding van de wereld ter hand neemt? Openbaring 20:1-3.

3. Heeft de duivel de volken hoofdzakelijk door middel van valse godsdienst misleid — met inbegrip van valse godsdiensten die Christus BELIJDEN, maar Hem met hun werken VERLOOCHENEN? 2 Corinthiërs 11:13-15; Titus 1:16.

4. Welke kennis ontbreekt het meest in de wereld vandaag? Is het geestelijke kennis? Hosea 4:6. Wat is het tragische gevolg van dit gebrek aan geestelijke kennis? Zelfde vers.

Wat is ware opvoeding?

1. Hoe denkt God over de wijsheid van de wereld? 1 Corinthiërs 3:19-20. Waarheen leidt de wijsheid van deze wereld? Spreuken 14:12.

2. Maar wat is dan waarheid? Johannes 17:17. Wat zal de waarheid doen voor mensen in de wereld van morgen? Johannes 8:31-32.

OPMERKING: Een algemeen heersende maar verkeerde opvatting in de wereld van tegenwoordig is dat opvoeding niets te maken hoort te hebben met een "levenswijze". Veel mensen zijn van mening dat opvoeding of onderwijs iemand alleen maar hoeft te leren hoe hij zijn brood verdienen kan, maar NIET hóe hij moet léven! Op de campussen van Ambassador College is dit niet het geval. Daar wordt de studenten ook bijgebracht "de echte waarden te hervinden" uit de GRONDSLAG van alle kennis — de BIJBEL!

3. Beschikken wij over een verslag waarin staat dat de ware apostolische kerk een van God afkomstige levenswijze ? een "weg" ? verkondigde? Handelingen 19:9, 23. Hecht de wereld haar goedkeuring aan Gods "weg"? Handelingen 24:14.

OPMERKING: De door God ingestelde levenswijze is het gevolg van juist onderwijs. Het is gefundeerd op de vaste grondslag van WAARHEID. Gods waarheid is echter door deze wereld totaal verworpen geworden. De Bijbel wordt door het hedendaagse onderwijs volkomen genegeerd!

4. De wereld gaat met rasse schreden op een allesvernietigende climax af die de mensen met een schok tot het besef zal brengen dat er iets radicaal verkeerd is met onze moderne manier van leven. Wat zullen de mensen dan erkennen? Jeremia 16:19. Zouden zij het verlangen hebben een ándere weg te leren indien hun huidige levenswijze beter was?

OPMERKING: De mensen in deze wereld hebben vanaf hun geboorte leugens geërfd — nutteloze ideeën waarmee hun goedgelovige geest werd volgegoten. Als volwassenen blijven zij bij de drogredenen die ze als kind geleerd hebben en bouwen zij hun leven op langs deze vooringenomen ideeën en vooroordelen.

Wanneer Christus de wereld van zelfvernietiging gered heeft, zullen de mensen hun onwetendheid toegeven — hun gebrek aan deugdelijk onderwijs. Deze erkenning van dwaling is in feite de eerste stap in de richting van "bekering"!

5. Wat houdt bekering eigenlijk in? Jesaja 55:6-9. Is dit niet duidelijk een zich afkeren van de verkeerde weg waarop men zich bevindt? Vers 7.

OPMERKING: Bekering is eenvoudig het uitbannen van alle verkeerde opvattingen over het leven die we altijd voor lief genomen hebben zonder ze bewezen te zien, en ons tot Gods waarheid te keren!

6. Zal de heropvoeding in het 1000-jarige rijk noodzakelijkerwijs de manier waarop de mens zaken doet, hervormen? 2 Corinthiërs 8:21. En alle andere aspecten van het leven in het algemeen? 1 Corinthiërs 10:31.

Gods systeem van herscholing

Al het kwaad in de wereld van vandaag kan worden toegeschreven aan verkeerd onderwijs. Vele pedagogen komen er eindelijk achter dat onze grote universiteiten een mislukking zijn! Ze zijn broeinesten van ontevredenheid, twist, opstand en oproer. Het ligt voor de hand dat het huidige onderwijssysteem verandering dient te ondergaan!

Door welk systeem zal het vervangen worden?

1. Zal Christus, behalve dat Hij als allerhoogste koning over de volken regeert, ook nog de allerhoogste leraar zijn? Jesaja 2:3; Psalm 25:8-10.

OPMERKING: Christus zal deze twee functies in Zichzelf verenigen. Het is dus duidelijk dat in Gods patroon voor wereldbestuur kerk en staat niet gescheiden zullen zijn!

2. Wie zal er onder Christus over de huidige nakomelingen van Jakob regeren? Jeremia 30:7-9. Wat bedoelde Jeremia met "verwekken"? 1 Corinthiërs 6:14. Zal David een vorst over Israël zijn? Ezechiël 34:23-24.

OPMERKING: David zal worden opgewekt om over de vleselijke nakomelingen van Israël te regeren. Zijn koningschap zal ook de verantwoordelijkheid inhouden, de mensen te ONDERWIJZEN in Gods wetten.

3. Zullen de twaalf apostelen aan het hoofd van de twaalf stammen van Israël gesteld worden? Mattheüs 19:28. Zal elke apostel op een troon zitten? Lukas 22:29-30. Zullen zij de individuele stammen van Israël onderrichten in Gods WAARHEID? Mattheüs 28:19-20.

OPMERKING: De apostelen verkondigden 1900 jaar geleden het Evangelie aan al de volken, en Gods Kerk verkondigt het aan al de volken in deze tijd. Maar stelt u zich eens voor in hoeveel grótere mate alle volken en de gehele wereld Gods waarheid gedurende het duizendjarig rijk te horen zullen krijgen!

4. Wie zal er nog meer in de wereld van morgen regeren en onderwijzen? Openbaring 2:26; 5:10.

OPMERKING: De herrezen christenen in Openbaring 5:10 zullen zowel "priesters" als koningen worden. En de eigenlijke functie van een priester is te onderwijzen (Maleachi 2:7).

Wanneer God in de menselijke aangelegenheden ingrijpt, zal het niet aan de mensen worden overgelaten hun eigen regeerders te kiezen of hun eigen onderwijzers uit te zoeken. In de wereld van morgen zal God Zijn heiligen die zijn opgewekt, tot bestuurders en opvoeders aanstellen, en geen lobby of andere pressiegroepen zullen hen kunnen omkopen. Zij zullen de mensen onderwijzen in al Gods wetten en inzettingen die leiden tot vrede, welvaart en geluk!

5. Zullen de herrezen heiligen naar eigen goeddunken in een stoffelijk lichaam kunnen verschijnen? Jesaja 30:20-21. Wat zullen zij doen? Vers 21.

OPMERKING: In de wereld van morgen zullen degenen die zich nu bekwamen om onder Christus te regeren, altijd aanwezig zijn en klaar staan te spreken of te handelen, zowel om te onderwijzen als om iedere poging tot ongehoorzaamheid in de kiem te smoren.

Omdat zij uit geest zullen bestaan, zullen zij door muren kunnen gaan of gewoon verdwijnen wanneer dit nodig is, precies zoals Christus dat na Zijn opstanding kon (Johannes 20:17, 19, 25-27; Lukas 24:31).

Het resultaat van universeel onderwijs

1. Zullen alle mensen op aarde tot de kennis van Gods waarheid komen? Habakuk 2:14; Jesaja 11:9; Jeremia 31:34. Zullen zelfs degenen die tegen God murmureren Zijn waarheid aannemen? Jesaja 29:24.

2. Zullen de Egyptenaren in die tijd "de Heer kennen"? Jesaja 19:21. Hoe zullen de Egyptenaren, evenals alle andere mensen, God eigenlijk leren kénnen? Jesaja 55:6-7; 1 Johannes 2:3-4. Zal Ethiopië [Morenland] ook pogingen in het werk stellen, de vruchten van gehoorzaamheid aan Christus te plukken? Psalm 68:32.

OPMERKING: De landen rondom Israël, waarover in de Bijbel wordt gesproken, zijn typen van alle volken in de wereld van morgen. Alle volken op aarde zullen leren dat wáár christendom werkelijk loont!

3. Zullen heidense vorsten Christus geschenken brengen als waardering voor Zijn zegeningen op het gebied van onderwijs en het materiële? Psalm 68:30. Op welke voorwaarden heeft God altijd beloofd grote materiële welvaart te zullen schenken? Maleachi 3:10-12.

OPMERKING: Gehoorzaamheid aan Gods wetten is wat universele welvaart, vrede en voldoening teweeg zal brengen in de wereld van morgen! Wordt het hierdoor niet duidelijk dat de grondslag van juist onderwijs de kennis van God en Zijn wet is?

Nieuwe natuur

1. Zal God in het millennium de aard van de dieren veranderen? Jesaja 11:6-8; Hosea 2:17. Zullen alle schepselen in vrede leven? Ezechiël 34:25.

2. God spreekt in de Bijbel over het hart van de mens als symbool van zijn geest. Hoe ziet het hart — de geest — van de mens er vandaag de dag werkelijk uit? Jeremia 17:9. Is de geest van de mens van nature aan God en Zijn wet onderworpen? Romeinen 8:7.

3. Wat zegt God dat Hij in het millennium aan de menselijke geest zal toevoegen ten einde de fundamentele mentaliteit van de mens te veranderen? Ezechiël 36:26-27; Jeremia 31:33.

OPMERKING: Evenals God het aangeboren verlangen van de leeuw naar vlees als voedsel gaat veranderen in een begeerte naar plantaardig voedsel en zoals Hij alle andere schepselen een vreedzame aard zal geven, zo zal Hij ook een wonderbaarlijke VERANDERING in de vijandig gezinde geest van de mens tot stand brengen. Deze mentaliteitsverandering zal door bekering en door het ontvangen van Gods HEILIGE GEEST teweeg worden gebracht! Dit is het wat in werkelijkheid de ideale wereld van morgen een letterlijk "Utopia" zal maken!

Door een wonder zal God Zijn eigen natuur van onbaatzuchtige liefde in het mensdom plaatsen (Romeinen 5:5). Door de heilige Geest van God zal er echte liefde in de mens tot uitdrukking komen. De mensen zullen dan hun naasten liefhebben en ernaar streven hen gelukkig te maken!

Het zou een dik boek vergen om zelfs maar een begin te maken met de beschrijving van de ideale toestanden die op aarde zouden kúnnen heersen — en die er uiteindelijk zúllen heersen wanneer het menselijke hart door de heilige Geest ONDERDANIG gemaakt, BEKEERD is en Gods eigen natuur ontvangen heeft (2 Petrus 1:4).

Gods weg toch de BESTE!

Kunt u de volle betekenis vatten van wat u met behulp van deze les in uw Bijbel bestudeerd heeft? God heeft lang geleden een tijd voorspeld waarin Hij de bewoners der aarde van grote overvloed zou laten genieten. Dat is de tijd waarin de ogen van de wereld zullen opengaan voor een grote waarheid — namelijk dat GODS WEG ALLES WELBESCHOUWD TOCH DE BESTE IS!

De tijd is bijna aangebroken waarin "De Here der heerscharen ... op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen [zal] aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn" — hun geestelijke blindheid (Jesaja 25:6-7, N. Vert.).

God zal de dwaze race van deze wereld naar een nucleaire cosmocide weldra een halt toeroepen. Hij zal Jezus Christus sturen om in te grijpen in de aangelegenheden van de wereld en om alle opstand de kop in te drukken. Daarna zullen Hij en Zijn heiligen beginnen de volken onderwijs te geven in Gods waarheid, Zijn wetten en Zijn levenswijze die zegeningen, welvaart, vrede en geluk brengt.

Het utopische paradijs waarnaar de mensheid altijd al verlangd heeft, zal ten laatste ingeluid worden. De mens zal eindelijk WAKKER WORDEN! Eindelijk zal hij door de sluier van vooroordelen heen zien die hem belet hebben de WEG te volgen die al zijn passende wensen vervuld zou hebben.

In die ideale wereld van morgen zal niemand meer misleid worden zoals dat met de overgrote meerderheid van de huidige mensheid het geval is! Er zal geen duivel aanwezig zijn om de mens van de rechte weg af te brengen. IEDEREEN zal de WAARHEID kennen! Geen godsdienstige verwarring meer. Ieders ogen zullen opengaan voor Gods geopenbaarde waarheid. Men zal openstaan voor onderwijs. Men zal op Góds wijze gaan leven — de weg van onbaatzuchtige bezorgdheid voor anderen — de weg van de ECHTE WAARDEN — de weg van VREDE, GELUK, WELZIJN en BLIJDSCHAP!

Misdaad, ziekten, kwalen en lijden zullen VERDWENEN zijn! Armoede en onwetendheid zullen uitgebannen zijn. Het gezicht van de mensen zal door een lach ophelderen en stralen van aanstekelijke VREUGDE! Wilde dieren zullen mak zijn. Lucht-, water- en bodemvervuiling zullen tot het verleden behoren! Men zal kristalhelder water kunnen drinken; schone, frisse, zuivere lucht kunnen ademen; waar eens woestijnen waren, zal rijke, vruchtbare grond zijn die heerlijk smakend voedsel oplevert; en een fantastische schoonheid aan bloemen, struiken en bomen.

De wereld in het duizendjarige rijk zal vol GELUKKIGE mensen zijn die door Christus en de heiligen geleid, geholpen, beschermd en bestuurd worden — en alle mensen zullen horen dat ook zij door God geroepen zijn om een EEUWIG LEVEN van het hoogste geluk en de diepste blijdschap te beërven.

WAT EEN FANTASTISCHE WERELD ZAL DAT ZIJN!

Ofschoon een utopisch paradijs door mensenhand inderdaad een onmogelijkheid is — ofschoon geen der regeringen in deze wereld ware vrede, welvaart en overvloed kan garanderen — laat uw Bijbel zien dat DE GROTE GOD VAN HEMEL EN AARDE EEN UTOPIA OP AARDE KAN EN ZAL TEWEEGBRENgen ... en wel SPOEDIG!

Dat God die heerlijke dag verhaaste!

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)