De opzienbarende wederkomst van Jezus Christus

Ambassador College Bijbelcursus Les 3
1972

Wanneer en op welke plaats zal Christus terugkeren? Zal Hij terugkomen zonder opzien te baren of zal de hele wereld ervan weten? Is Hij reeds heimelijk teruggekomen? Hier volgt de verbazingwekkende waarheid over de WEDERKOMST van Jezus Christus!

GEEN NIEUWSBERICHT zou ons meer kunnen schokken. Geen krantekop zou meer spectaculair kunnen zijn dan: JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG! ... of meer bespottelijk gemaakt worden.

Voor de doorsnee persoon is het denkbeeld van Jezus Christus' wederkomst op aarde een fantastisch fabeltje dat helemaal niets met de realiteit van het leven te maken heeft.

Miljoenen zich christen noemende mensen verwachten echter nog steeds de wederkomst van Christus ? hoewel ze onder elkaar hevig verdeeld zijn over de vraag waarom, wanneer en hoe Hij zal verschijnen.

De belofte van Christus' wederkomst

Vlak vóór Zijn dood en opstanding ? vóórdat Hij meer dan 1900 jaar geleden de aarde verliet ? beloofde Jezus Christus dat Hij terug zou keren (Johannes 14:3).

Slechts enkele ogenblikken na Zijn hemelvaart werden de apostelen opgeschrikt door de verschijning van twee goddelijke boodschappers die hen verzekerden: "Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren" (Handelingen 1:11). Zij bevestigden Jezus' belofte dat Hij terug zou komen en beschreven de wijze waarop Zijn terugkeer zou geschieden.

De jonge nieuwtestamentische Kerk geloofde wat Jezus zei en onderwees anderen Zijn boodschap. Let op wat Edward Gibbon in zijn beroemde geschiedenis The Decline and Fall of the Roman Empire over de jonge Kerk schreef:

"De oude en algemeen verbreide leer van het millennium was nauw verbonden met de wederkomst van Christus. Evenals het scheppingswerk in zes dagen werd voltooid, werd de duur ervan in z'n huidige staat op zesduizend jaar vastgesteld volgens een aan de profeet Elia toegeschreven traditie. Volgens dezelfde analogie werd afgeleid dat deze lange periode van moeite en strijd, die nu bijna voorbij was, door een duizendjarige Sabbat vol blijdschap zou worden gevolgd; en dat Christus, samen met de triomferende schare heiligen en uitverkorenen die de dood ontkomen waren of die op wonderbaarlijke wijze waren opgewekt, op aarde zou regeren, tot aan de tijd die was vastgesteld voor de laatste en algemene opstanding" (Gibbon, Deel II, blz. 546, uitgave van 1899, nadruk van ons door de gehele les).

Maar die waarheid werd gaandeweg verworpen!

Gibbon gaat verder met aan te tonen dat men het feit dat Jezus andermaal zou komen om in de wereldaangelegenheden in te grijpen, als een vergissing begon te beschouwen. Anderhalve eeuw na de hemelvaart van Christus werd het al als een diepzinnige allegorie, die niet letterlijk genomen moest worden, opgevat. De leer dat Christus zou terugkeren om de aarde te regeren "werd tenslotte verworpen als het onzinnige bedenksel van ketterij en fanatisme" (id., blz. 547).

De wereld van nu vindt het idee van de wederkomst van Christus nog steeds bespottelijk. Niettemin vormt deze boodschap de kern van het ware Evangelie van het Koninkrijk Gods!

Drie algemene opvattingen

Onder de miljoenen zich christen noemende mensen die nog steeds de wederkomst van Christus verwachten, bestaan honderden verschillende opvattingen over het tijdstip en de wijze van Zijn wederkomst. De drie hoofdgedachten zijn: 1) de wederkomst na het duizendjarige rijk, 2) de opname der Gemeente en 3) de geestelijke wederkomst.

Pas rond de 17e eeuw kwam een Engelse dominee op het idee dat de wederkomst van Christus zou volgen op het millennium ? het tijdperk waarin volgens de profetieën Gods Koninkrijk op aarde heerschappij zou uitoefenen. Maar degenen die déze mening zijn toegedaan, hebben steeds meer moeite te geloven dat de mens van nu ooit nog tot wereldvrede en welvaart kan komen zonder de tussenkomst van Christus (Jesaja 40:10).

De mens staat nu letterlijk op het punt zichzelf ? en al het aardse leven ? van deze planeet weg te vagen! Alleen dat feit zou ons al moeten zeggen waarom ? en ten dele WANNEER ? Christus moet wederkomen.

De "opname der Gemeente"

De tweede opvatting die bij miljoenen zogenaamde christenen in deze wereld heerst, is die van de "opname der Gemeente". Volgens deze gedachte zal Jezus in twee stadia naar de aarde terugkomen. De eerste keer zal Hij wederkomen om in stilte alle echte christenen naar de hemel weg te voeren om hen voor de grote verdrukking te beschermen. Vandaar dat men denkt dat de veilige plaats die aan de Kerk beloofd is, zich niet op aarde, maar boven in de hemel bevindt. Het tweede stadium zal zogenaamd Zijn "zichtbare" wederkomst zijn, wanneer iedereen Hem zal kunnen zien en horen.

Maar deze theorie is in feite een nog modernere uitvinding dan de eerstgenoemde. De jonge nieuwtestamentische Gemeente van God had er nog nooit van gehoord. Noch iemand anders tot ongeveer 1830 toen dit idee door enkele mensen in Engeland werd omhelsd en later bekendheid verkreeg in de vermaarde Schofield Reference Bible.

Die eerste enkele voorstanders van de "opname"-theorie geloofden er vast in dat zij in de laatste drie en een half jaar van de geschiedenis leefden. Toen die periode werd overschreden en Christus hen nog steeds niet had "weggenomen", waren ze wel gedwongen hun leer te wijzigen in een algemene verwachting dat Christus waarschijnlijk ieder moment ? onaangekondigd ? kon wederkomen!

Is Christus reeds op aarde?

De derde algemeen heersende gedachte is dat Christus reeds wedergekomen is. Velen veronderstellen dat Jezus voor de tweede keer als de heilige Geest op de Pinksterdag kwam. Zijn Koninkrijk was de kerk die Hij op die dag oprichtte, zo zeggen de voorstanders van deze theorie, en daarom vormen alle kerken te zamen tegenwoordig het "koninkrijk Gods".

Maar een dergelijk koninkrijk zou ettelijke tientallen profetieën niet vervullen. Bovendien negeert deze theorie het feit dat de apostel Paulus en alle eerste ware christenen lang ná die bepaalde Pinksterdag nog steeds naar de wederkomst van Christus en Zijn Koninkrijk uitkeken.

Wat is nu de WAARHEID?

Laten we in deze les met behulp van de Bijbel voor onszelf de feiten van de spectaculaire wederkomst van Christus onderzoeken en bewijzen!

LES 3

Is Christus reeds gekomen?

Laten we de waarschuwingen in verband met de beloofde wederkomst van Christus die Hij zelf gaf eens onder de loep nemen.

1. Waarschuwde Jezus ervoor dat sommige mensen zouden zeggen dat Hij al gekomen was vóórdat Zijn wérkelijke wederkomst zou plaatsvinden? Mattheüs 24:26; Markus 13:21.

2. Hebben valse leraren ditzelfde idee na Zijn opstanding verkondigd? 2 Thessalonicenzen 2:1-2. (De woorden "aanstaande ware" in de Statenvertaling van vers 2 zijn verwarrend. Andere vertalingen, zoals die van prof. Brouwer, geven de Griekse grondtekst juister weer met "reeds aangebroken".) Weerlegde de apostel Paulus deze verkeerde veronderstelling met klem? Vers 3.

3. Bleef Paulus doorgaan met waarschuwen dat er eerst, vóór de terugkeer van Jezus Christus, een verder overgaan tot dwalingen ? een afval van de waarheid ? moest komen? Zelfde vers. Sprak Christus hierover ook als over iets dat vóór Zijn terugkeer moest plaatsvinden? Vergelijk mattheus 24:5, 11, 24 met Openbaring 6:2.

OPMERKING: Christus, die de Openbaring gaf (Openbaring 1:1), gebruikte het symbool van een ruiter op een wit paard om valse geestelijken en profeten, die Christus en Zijn Kerk beweerden te vertegenwoordigen, weer te geven. De ware Christus komt op het witte paard dat in Openbaring 19:11 beschreven wordt. Let erop dat Christus Zichzelf beschrijft als terugkerend met een zwaard ? het Woord van God ? (Openbaring 19:15; Hebreeën 4:12), terwijl de vervalsing van de duivel uitgebeeld wordt met een boog in zijn hand (Openbaring 6:2).

Let er ook op dat de verdraaiing van Gods waarheid slechts het begin kenmerkte van een lange reeks gebeurtenissen (een periode van meer dan 1900 jaar) die hun hoogtepunt zullen bereiken in de wederkomst van Christus en de oprichting van Gods Koninkrijk.

4. Maakte Jezus het vóór Zijn opstanding duidelijk dat Zijn Koninkrijk toentertijd niet en ook in de toekomst nooit "van deze wereld" zou zijn? Johannes 18:36. Zouden dan, zoals zoveel mensen schijnen te denken, enige of alle kerken van deze wereld deel kunnen uitmaken van Gods Koninkrijk? Zelfde vers.

OPMERKING: Deze "wereld" of dit systeem (Grieks: kosmos) omvat alles wat voor het tijdperk van de mens typerend is. En zoals de geschiedenis laat zien vormen de kerken beslist een DEEL van dit tijdperk! Zij hebben zich in de politieke strijd gewikkeld, zij hebben wereldrijken overheerst en waren de oorzaak van veel bloedvergieten, vooral in de middeleeuwen. Als de kerken van het christendom dus Gods Koninkrijk uitmaken, dan IS dat koninkrijk een deel van deze wereld en wist Jezus niet waar Hij over praatte!

Jezus zei onomwonden: "Maar nu is Mijn KONINKRIJK niet van hier [begon tóen niet]" ? hoewel Zijn geestelijke KERK (Mattheüs 16:18) metterdaad op de Pinksterdag begon (Handelingen 2).

Jezus Christus zelf ontkende dus al van tevoren met klem het valse begrip dat later het fundament voor de politiek-religieuze overheersing in de middeleeuwen zou vormen.

5. Toen Zijn discipelen vroegen of Hij het Koninkrijk in hun dagen weer zou oprichten, wat was Zijn antwoord? Handelingen 1:6-8. Zouden zij echter spoedig kracht ontvangen die NIET van politieke aard was? Vers 8. Wat moesten zij met die kracht doen? Zelfde vers en Mattheüs 28:18-20.

OPMERKING: Let erop dat het de apostelen niet vergund was de tijd van de oprichting van het Koninkrijk te weten, maar wél dat ze op Pinksteren met de heilige Geest vervuld zouden worden.

Jezus' discipelen ontvingen op dat tijdstip geen politieke macht om over de naties te regeren. Het Koninkrijk Gods zou niet in die tijd worden opgericht. Zij zouden echter geestelijke kracht ontvangen die hun in staat zou stellen voor de wereld "GETUIGEN" van Christus' opstanding te zijn en al de volken Gods wegen te onderwijzen.

Terwijl Jezus zelf in de hemel verbleef, beloofde Hij alleen in de geest met hen (en met degenen die ná hen zouden komen) te zijn tot aan het einde van dit tijdperk ? tot aan het einde van deze huidige wereld met haar menselijke wanbestuur ? tot aan Zijn wederkomst om het Koninkrijk Gods op aarde op te richten!

6. Welke tekst bewijst op afdoende wijze dat het Koninkrijk Gods nog niet op aarde gevestigd had kunnen zijn? 1 Corinthiërs 15:50. Zou u zeggen dat de mensen die de verschillende kerken bezoeken nog steeds uit vlees en bloed bestaan?

Wanneer Christus NIET terug zal keren

Volgens een andere en modernere opvatting zal Jezus komen NADAT de aarde duizend jaar lang van vrede en eensgezindheid vervuld is en alle volken in volkomen harmonie met elkaar leven! Zou dit, in het licht van de Bijbel, werkelijk zo kunnen zijn?

1. Wat heeft Handelingen 3:21 ons te zeggen met betrekking tot de wederoprichting van alle dingen?

2. Wat zullen de vredeboden doen wanneer Jezus terugkomt, en hoe zal de algemene toestand op aarde eruitzien? Jesaja 33:7-8.

OPMERKING: Er zal vóórdat Christus terugkomt kennelijk volslagen CHAOS ? geen vrede ? op aarde heersen!

3. Welke schriftgedeelten bewijzen zonder een zweem van twijfel dat Christus terugkeert vóórdat de aarde duizend jaar lang met vrede en eensgezindheid vervuld is geweest en niet daarna? Openbaring 5:10; 20:4.

OPMERKING: Uw Bijbel laat zien dat Christus niet ná een millennium (1000 jaar) van volmaakte menselijke heerschappij komt. De reden voor de wederkomst van Christus is het menselijke wanbestuur af te schaffen, en het Koninkrijk ? de heerschappij ? van God op te richten. Daar opgestane christenen samen met Christus duizend jaar lang zullen regeren, moet Hij kennelijk wel vóór het begin van de duizend jaar komen!

De opdracht voor de eindtijd moet eerst vervuld worden

1. Verwachtten de volgelingen van Christus vóór diens kruisiging dat het Koninkrijk Gods heel spoedig opgericht zou worden? Lukas 19:11. Wat zei Jezus in antwoord op dit foutieve idee? Vers 12.

OPMERKING: In deze gelijkenis heeft de "welgeboren man" betrekking op Jezus, het "vergelegen land" is de hemel, waarheen Hij na Zijn opstanding terugkeerde en de "dienstknechten" zijn ware christenen.

2. Zal Christus een Koninkrijk ontvangen terwijl hij in de hemel is? Vergelijk Lukas 19:12 met Daniël 7:13-14.

OPMERKING: De gelijkenis in Lukas 19 behandelt kennelijk de tijd vanaf Zijn opname in de hemel (het "vergelegen land") tot Zijn wederkomst om het Koninkrijk Gods op aarde te stichten.

3. Moeten, terwijl de welgeboren man ? Christus ? weg is, de dienstknechten zich nuttig maken door hun talenten te vermeerderen? Lukas 19:13, 15; Mattheüs 25:16-19.

4. Welke plicht moeten de dienstknechten ? ware christenen ? vooral vervullen vóór het einde van deze eeuw en de wederkomst van Christus? Mattheüs 24:14; 28:18-20.

OPMERKING: Jezus maakte duidelijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in deze laatste dagen vóór Zijn komst naar alle landen moet gaan!

Kunnen wij het exacte tijdstip weten?

Kort voor Zijn hemelvaart liet Jezus het ook heel duidelijk uitkomen dat Hij na een bepaalde reeks gebeurtenissen zou terugkeren. Op de Olijfberg gaf Hij Zijn discipelen een omschrijving van deze gebeurtenissen. In les 2 hebben we die omschrijving zoals zij in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 vermeld staat bestudeerd. U zou Mattheüs 24 nog eens moeten doorlezen en goede nota nemen van al de gebeurtenissen die volgens de profetieën vóór Christus' wederkomst moeten plaatsvinden.

Kunnen we uit deze profetieën werkelijk het exacte tijdstip van Zijn komst te weten komen?

1. Zal Gods ingreep in de wereldaangelegenheden alsmede de wederkomst van Christus algemeen verwacht worden? Lukas 21:35.

2. Met welke periode in de wereldgeschiedenis vergeleek Jezus Zijn terugkeer? Mattheüs 24:37. Verwachtten de mensen vóór de zondvloed Gods bovennatuurlijke interventie eigenlijk wel? Vers 38 en 39. Zouden de mensen tegenwoordig Gods tussenkomst en de wederkomst van Christus verwachten? Dezelfde drie verzen.

3. Zullen degenen die acht slaan op de wereldgebeurtenissen en die zich voorbereiden, de dag en het uur van Christus' wederkomst wéten? Mattheüs 25:13.

OPMERKING: Aan deze uitspraken van Jezus is vaak de betekenis gegeven dat alleen de apostelen de dag of het uur niet zouden weten, maar dat wíj het in deze laatste dagen wél zouden weten. Dit is beslist NIET waar! Zie maar:

4. Vroeg Petrus aan Jezus of Hij bedoelde dat alléén de apostelen de dag of het uur niet zouden kunnen weten, of dat Hij bedoelde dat allen ? zelfs wij in onze tijd ? het niet zouden weten? Lukas 12:40-41. Wat was Jezus' antwoord? Vers 42-43. Is Jezus' waarschuwing vooral voor onze generatie bestemd ? voor degenen die leven "wanneer Hij komt"? Let weer op Jezus' antwoord in vers 43.

OPMERKING: Hier blijkt duidelijk uit dat Jezus bedoelde dat Zijn dienstknechten van deze generatie NOCH de dag NOCH het uur zouden weten!

5. Aangezien we de dag en het uur niet kunnen weten, kunnen we niettegenstaande dat toch ongeveer wel de werkelijke tijd van Zijn wederkomst te weten komen? Mattheüs 24:32-33.

OPMERKING: Denk eraan dat Jezus in dit hoofdstuk de tekenen die aan Zijn wederkomst vooraf zouden gaan al gegeven had.

Hoe Christus terug zal keren

Hoe zal Christus terugkomen? Zal hij in alle stilte, onzichtbaar of als een "dief in de nacht" komen? Zal Hij wederkomen om Zijn Kerk heimelijk op te nemen?

Komt Christus in twee stadia ? één keer om Zijn heiligen heimelijk mee naar de hemel te nemen en dan met hen terug te keren om Zijn Koninkrijk op te richten?

De Bijbel geeft ons hierop een duidelijk antwoord.

1. Wat komt er volgens 1 Thessalonicensen 5:2-3 als een "dief in de nacht" over de wereld? Dienen christenen waakzaam te zijn zodat deze periode van chaos ? de "dag des Heren" ? hen niet overvalt? Vers 4-6.

2. Maar wordt Christus ook niet voorgesteld alsof Hij als een "dief" komt? Openbaring 16:15. Betekent dit dat Hij heimelijk ? onzichtbaar ? op een clandestiene manier terugkeert?

OPMERKING: Dat is een billijke vraag. Maar hier volgt echter nóg een vraag om over na te denken: wanneer dieven of inbrekers een huis leegroven, komen zij dan op ONZICHTBARE wijze? Natuurlijk niet!

Een dief komt echter gewoonlijk 's nachts, wanneer de bewoners van huis zijn of slapen, m.a.w., hij komt onverwachts, terwijl ze niet op hun hoede zijn ? hij VERRAST hen! U weet nooit wanneer een dief in aantocht is. Als u het wist, zou u de politie opbellen en op hem voorbereid zijn. De grote vraag waarop u wel antwoord zou willen hebben als u al wist dat een dief van plan was uw huis leeg te roven zou zijn: wanneer?

Zo is het ook met de komst van Christus! Hij zal niet onzichtbaar komen ? net zo min als een dief onzichtbaar komt. Maar Hij zal onverwachts komen! Niemand zal precies weten wannéér Hij komt.

Jezus zelf verklaarde: "Waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij BEREID; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen" (Mattheüs 24:42-44).

En daarom vergeleek Jezus Zijn komst met die van een "dief" wat de tijd van Zijn komst en het element van VERRASSING betreft!

Hoe duidelijk!

3. Sla nu Mattheüs 24 op. Beschrijft Jezus een geweldig geluid dat bij Zijn komst de lucht zal verscheuren? Mattheüs 24:30-31. Is dit niet de tijd wanneer Hij "Zijn uitverkorenen bijeen vergadert"? Vers 31.

4. Zal de wederkomst van Christus uit de hemel ook vergezeld gaan door een geroep? 1 Thessalonicenzen 4:16. Is dit het tijdstip waarop de heiligen "opgenomen" worden om met Hem te zijn? Vers 16 en 17.

OPMERKING: Christus' komst zal kennelijk helemaal GEEN clandestien, heimelijk gebeuren zijn!

Christus zal ZICHTBAAR komen!

1. Wanneer Christus terugkomt zal Hij dan voor iedereen zichtbaar zijn? Mattheüs 24:27; Openbaring 1:7.

OPMERKING: Het Griekse woord astrape dat in Mattheüs 24:27 gebruikt werd, kan het lichten van onweer betekenen of elke andere schitterende verlichting. Welk stralend licht is het dat "uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen"? Natuurlijk de ZON! Kunt u de zon zien? Natuurlijk kunt u dat! Christus' verschijning zal zijn "gelijk de ZON schijnt in haar kracht" (Openbaring 1:16). Het zal duidelijk merkbaar zijn ? niemand zal het kunnen missen.

De uitdrukking "ook degenen, die Hem doorstoken hebben" in Openbaring 1:7 bewijst niet dat die éne Romeinse soldaat die letterlijk Christus' zijde doorstak, of de joden die toen leefden, bij Zijn komst nog in leven zullen zijn. In feite heeft het betrekking op heel de mensheid ? OP U EN OP MIJ! Onze zonden benamen Hem het leven (Zacharia 12:10). Openbaring 1:7 laat slechts zien dat allen die in leven zijn wanneer Hij terugkomt Hem zullen kunnen zien. En de rest van het mensdom zal Hem láter zien wanneer zij opgewekt worden.

2. Bevestigden de hemelse boodschappers die kort na Christus' hemelvaart van de Olijfberg tot de discipelen spraken dat Hij OP DEZELFDE WIJZE terug zou komen als waarop Hij heengegaan was? Handelingen 1:10-11. Op welke manier verliet Hij hen? ? "zagen" zij Hem totdat Hij in de wolken verdween? Vers 9. Zal Hij bij Zijn wederkomst weer zichtbaar "in de wolken" worden? 1 Thessalonicenzen 4:17.

3. Wat heeft Zacharia 14:4 tenslotte over Christus' wederkomst naar diezelfde Olijfberg bij Jeruzalem, vanwaar Hij opvoer, te zeggen?

OPMERKING: Christus' zichtbare, aangekondigde, onmiskenbare komst wordt duidelijk tot in de laatste details in de Bijbel beschreven!

Slechts EEN "wederkomst"!

Sommigen zullen hiertegen inbrengen dat deze zichtbare en hoorbare komst de tweede fase van Christus' wederkomst is. Hier volgen nog meer bewijzen dat dit idee volkomen fout is!

1. Zal de opstanding der doden in Christus onmiskenbaar bij Zijn wederkomst plaatsvinden? 1 Thessalonicenzen 4:15-16. Gebeurt het precies op het moment dat de bazuin, die in vers 16 genoemd wordt, weerklinkt? 1 Corinthiërs 15:51-52.

2. Is de bazuin die in 1 Thessalonicensen 4:16 en 1 Corinthiërs 15:52 genoemd wordt dezelfde als die waarop in Openbaring 11:15 geblazen wordt? Openbaring 11:18.

OPMERKING: Sommige mensen zullen beweren dat de laatste bazuin die in 1 Corinthiërs 15:52 genoemd wordt een andere is dan de zevende of laatste bazuin waarover Openbaring 11:15 spreekt. Maar let erop dat Johannes in Openbaring 11:18 geïnspireerd werd te schrijven dat de zevende bazuin het tijdstip van de opstanding is!

Johannes beschrijft hier dezelfde gebeurtenis van grote betekenis die Paulus in 1 Thessalonicensen 4 en 1 Corinthiërs 15 beschreef. Zo zien we dus dat Christus terug zal komen en de heiligen opgewekt zullen worden ten tijde van het machtige bazuingeschal dat over de gehele aarde gehoord zal worden!

De betekenis van het Griekse woord "parousia"

Degenen die blijven vasthouden aan de theorie van de opname der Gemeente, beweren dat het Griekse woord parousia, in Mattheüs 24:30 vertaald als "komende", in het geheel niet "komende" betekent. Zij zeggen dat het slaat op Zijn "ongeziene nabijheid", zodat toen Jezus' discipelen Hem om het "teken" van Zijn komst vroegen, zij in feite om een teken van de "opname" hadden gevraagd.

Hoe zit dat?

De schriftgedeelten die we reeds bestudeerd hebben, lieten duidelijk zien op welke wijze en op ongeveer welk tijdstip Christus zal wederkomen. Maar hoe zit het dan met dit woord parousia? Verwijst het dan toch naar een voorafgaande HEIMELIJKE wederkomst?

1. Het Griekse woord parousia wordt in vele verschillende teksten als "komende" of "toekomst" vertaald. 1 Thessalonicensen 3:13 is hiervan een voorbeeld. Staat er in dit vers dat de parousia van Christus zal zijn "met" al Zijn heiligen? Zou het dan werkelijk kunnen slaan op een heimelijke wederkomst om Zijn heiligen te halen, drie en een half jaar vóórdat Hij in het openbaar "met" hen wederkomt?

OPMERKING: Denkt u ook niet dat Christus, nadat Hij zo in detail op de vragen van de discipelen was ingegaan (Mattheüs 24:3), niet ten minste iets over de "opname" of over Zijn "onzichtbare tegenwoordigheid" zou hebben gezegd? Maar hierover wordt noch in dit hoofdstuk, noch in de rest van de Bijbel gesproken!

2. Maar kijk eens naar nog een andere tekst. Wat zal Christus bij Zijn "(toe)komst" (parousia) doen met "de ongerechtige" die zichzelf "als een god" in de tempel Gods heeft gezet? 2 Thessalonicenzen 2:4, 8.

OPMERKING: Het blijkt duidelijk dat de komst van Christus om gericht uit te oefenen Zijn parousia is ? Zijn zichtbare en MACHTIGE "wederkomst" op aarde!

Waar zullen christenen voor de grote verdrukking beschermd worden?

1. Wat zei Jezus dat er kort vóór Zijn enige wederkomst gebeuren zal? Mattheüs 24:21, 29. En wat gebeurt er daarna? Vers 30.

OPMERKING: Hier zien we dat er vóór de komst van Christus een grote verdrukking op aarde zal plaatsvinden. Deze verzen laten zien dat Christus niet zal terugkeren tot NA de grote verdrukking en NA de grote tekenen aan de hemel!

2. Wat raadde Christus Zijn volgelingen in Judea aan te doen wanneer zij een bepaalde "gruwel der verwoesting" opgesteld zien? Mattheüs 24:15-20; Lukas 21:20-21.

OPMERKING: Dit is precies wat de ware christenen deden voordat Jeruzalem in het jaar 70 n.Chr. verwoest werd. Maar deze profetie, vergeet dat niet, is tweeledig. Het geeft de christenen in Judea in de eindtijd eveneens instructies over wat zij moeten doen wanneer de "gruwel der verwoesting" wordt opgericht.

3. Belooft Christus de overwinnaars in Zijn Kerk veilig te bewaren in het "uur der verzoeking" ? de komende grote verdrukking? Openbaring 3:10.

4. In bijbelse taal symboliseert een "vrouw" een KERK (zie 2 Corinthiërs 11:1-2; Efeziërs 5:23-29; Galaten 4:26). Zal God de ware Kerk in de eindtijd een veilige plaats verschaffen, waar zij tevens voor de duivel (de "draak" ? Openbaring 12:9) beschermd zal worden? Openbaring 12:14-16. Waar zal die veilige plaats zijn? Zelfde verzen.

OPMERKING: Let erop dat de "aarde" de "vrouw" helpt. Er wordt hier geen gewag gemaakt van de hemel!

Het ligt dus voor de hand dat de "heiligen" ? ware christenen van Gods Kerk ? gedurende de grote verdrukking op de aarde ? niet boven in de hemel ? zullen zijn. Maar Christus belooft de "heiligen" een veilige plaats ? op aarde. Neem er echter goede nota van dat niet iedere christen voor deze bescherming in aanmerking zal komen en dat velen misschien die verdrukking mee zullen moeten maken!

Wie komen er met Christus terug?

Wanneer Christus op dezelfde wijze naar de Olijfberg terugkeert als Hij ervan is heengegaan (Handelingen 1:11), zal Hij beslist niet alleen zijn. Let eens op wie er met Hem meekomen:

1. Zullen alle "heiligen" (ware christenen) bij Christus zijn wanneer Hij naar de Olijfberg terugkeert? Zacharia 14:4, 5. Let op de laatste woorden van vers 5.

2. Sprak de apostel Paulus over Christus komende "met" Zijn heiligen, die nu in de doodsslaap liggen? 1 Thessalonicenzen 3:13 ("in de toekomst" ? bij de komst), 4:13-14. Komen zij uit de hemel terug, of alleen maar uit de dampkring van de aarde ? uit de wolken waarin zij opgestegen zullen zijn om Hem te ontmoeten? Hoofdstuk 4, vers 15-17.

OPMERKING: Zowel de in Christus herrezen doden als de levende christenen (dan onsterfelijk gemaakt) zullen niet alleen opstijgen om de terugkerende Christus in de lucht te ontmoeten, maar zij zullen dan ook onmiddellijk met Hem op de aarde, vanwaar zij zijn opgestegen, neerdalen.

3. Zullen zij altijd bij Christus blijven? 1 Thessalonicenzen 4:17. Waar zal Hij zijn? Sla nogmaals Zacharia 14:4 op en Openbaring 5:10; 20:4.

4. Wie moeten er op dit tijdstip verder nog met Christus meekomen? Markus 8:38; Openbaring 19:14.

OPMERKING: Toen Christus voor de eerste keer op aarde kwam, werd hij gegeseld, bespot en mishandeld (Johannes 19:1-3). Maar wanneer Hij als Koning der koningen terugkeert om het Koninkrijk Gods op te richten, zal Hij met GROTE KRACHT EN HEERLIJKHEID terugkeren (Mattheüs 24:30) en een grote legermacht van engelen zal Hem begeleiden!

Wat Christus zal doen wanneer Hij terugkomt

Meer dan 1900 jaar geleden kwam Christus als een gedwee lam om voor de zonden van de wereld geslacht te worden. Maar wanneer Hij terugkomt, zal Hij met gramschap vervuld tegen alle kwaad optreden! Hij zal Zijn geweldige macht gebruiken om de levenswijzen te veranderen die al het verdriet en lijden op aarde veroorzaakt hebben.

1. Wat voorspelt Openbaring 6:16-17 over de tijd van Gods toorn over deze wereld? Voorspelde Zefanja deze zelfde tijd? Zefanja 1:14-15; 2:2-3. Sla ook Jesaja 13:6-7 en Ezechiël 7:19 op.

OPMERKING: De meeste mensen hebben weinig of niets over de "dag des Heren" gehoord ? en toch wordt de dag des Heren beschreven in meer dan 30 verschillende profetieën in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

2. Is God op het tijdstip wanneer de allerlaatste (de zevende) bazuin weerklinkt (Openbaring 11:15) en Christus terugkeert, toornig? Openbaring 11:18.

OPMERKING: De toorn van de "dag des Heren" begint met de zeven "bazuin"-plagen die achtereenvolgens over een periode van maanden (Openbaring, hoofdstuk 8; 9; 11:15-19) ontketend zullen worden en culmineert in de wederkomst van Christus en de zeven laatste plagen (Openbaring 15:1 en hoofdstuk 16).

3. Gaat het verheven personage dat in Openbaring 19:11 genoemd wordt, oorlog voeren? Wat voor titel draagt Hij? Vers 16. Hoe wordt Hij verder nog genoemd? Openbaring 17:14. Wie is het "Lam" Gods? Johannes 1:29.

OPMERKING: Deze verzen laten duidelijk zien dat Christus met een leger van engelen zal komen om de opstandige naties op aarde te straffen en aan zich te onderwerpen.

4. WAAROM precies zou God het mensdom moeten straffen? Openbaring 11:18, de laatste woorden, en Zefanja 1:17.

OPMERKING: Christus zal vertoornd zijn over de zonden van het mensdom. Ten einde de mensheid het leven te redden (Mattheüs 24:22), zal Hij komen om in liefde te straffen! De mens zou anders de gehele wereld en al het leven op aarde vernietigen!

Al bijna 6000 jaar lang heeft God de eigenwijze, opstandige en misleide mensen iedere kans gegeven om zich tot Zijn levenswijze van vrede en geluk te keren. In plaats daarvan hebben de mensen hun Schepper de rug toegedraaid ? zij hebben GEWEIGERD de levenswijze te volgen die de vervulling van hun wensen gebracht zou hebben. De mensen gaan door met middelen uit te denken die nu alle leven dreigen weg te vagen!

Zoals iedere liefhebbende vader zijn kind straft dat niet naar vriendelijke vermaningen wil luisteren, zal God deze wereld ook moeten straffen om deze tot bezinning te brengen! De verheerlijkte Christus zal in alle luister, macht en glorie van God komen om de escalatie van oorlogen, nucleaire massavernietiging, menselijk leed en lijden een halt toe te roepen. Hij zal komen om vrede, overvloedige welvaart, geluk en BLIJDSCHAP voor het hele mensdom in te voeren.

5. Zullen de volken op aarde op dat ogenblik ook toornig zijn? Kijk nog eens naar Openbaring 11:18.

OPMERKING: Deze wereld wil niet veranderen. De mens wil met alle geweld de samenleving die hij op deze aarde tot stand gebracht heeft, in stand houden. De mensen willen niet dat God tussenbeide komt en hun de weg naar wereldvrede en welvaart leert. In plaats daarvan willen zij vrede op hun eigen voorwaarden ? zelfs al leiden hun wegen naar "vrede" onvermijdelijk tot meer oorlogen en tenslotte tot de ondergang der wereld.

Wanneer Jezus Christus komt om deze zelfmoord van de wereld tegen te houden, zullen de volken snel hun onderlinge ruzies staken. De gezamenlijke strijdkrachten van de wereld zullen hun krachtsinspanningen tegen Christus richten en proberen Hem te bestrijden en te vernietigen!

De terugkerende Christus zal genoodzaakt zijn de volken van deze opstandige wereld aan te pakken op de enige manier die zij zullen begrijpen ? overweldigende macht! Wat een paradox dat de mensen GEDWONgen zullen moeten worden een levenswijze te gaan volgen die naar geluk, welvaart en overvloed voert!

Wat is "Armageddon"?

"Armageddon" is een uitdrukking die verband houdt met de toorn van God. Bijna iedereen heeft ervan gehoord. De leiders van deze wereld en wetenschapsmensen gebruiken deze bijbelse term herhaaldelijk wanneer zij het over het onvermijdelijke van een nucleaire oorlog en de vernietiging van het mensdom hebben.

Weinig mensen wéten echter wat "Armageddon" eigenlijk betekent!

Zoals met de meeste andere onderwerpen van de bijbelse profetieën het geval is, wordt dat wat in het algemeen over dit onderwerp onderwezen wordt, gewoonlijk zonder vragen aangenomen. En zoals met de meeste andere bijbelse onderwerpen zijn de mensen ertoe gebracht zich van de waarheid af te keren en fabels aan te nemen!

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak verkondigden velen opgewonden: "Dit is Armageddon!" Een generatie later veronderstelden veel mensen dat de Tweede Wereldoorlog de oorlog was die met een "Armageddon" zou eindigen.

Tegenwoordig is het algemeen aanvaarde idee dat "Armageddon" de laatste slag van een komende oorlog tussen het Westen en het communisme is. Het zal zogenaamd een slag zijn tussen het atheïstische communisme, dat Jeruzalem aanvalt enerzijds, terwijl anderzijds de westerse legers het verdedigen. En juist op het tijdstip van deze slag, zo wordt aangenomen, vindt de wederkomst van Jezus Christus plaats.

Maar wordt dit werkelijk in bijbelse profetieën voorspeld? U zult er misschien verbaasd over staan wie bij Christus' wederkomst tegen wie zal vechten en waar!

Vergis u niet. De Derde Wereldoorlog is op komst! De eerste twee wereldoorlogen waren slechts bescheiden voorlopers van de ALGEHELE VERNIETIGING die plotseling over de volken zal losbreken. Dit keer zal de verwoesting zo hels zijn dat alleen de wederkomst van Christus het mensdom voor uitroeiing zal kunnen bewaren.

Daarom gebiedt God ons te "WAKEN" (Lukas 21:36) ? op het wereldnieuws te letten, zodat we met de vervulling van bijbelse profetieën op de hoogte zullen zijn en waardig geacht worden te ontkomen aan de nuclaire vernietiging die weldra deze onachtzame, opstandige wereld zal overvallen!

1. Waarmee wordt de toorn van God voleindigd? Openbaring 15:1.

OPMERKING: De zevende of laatste bazuin (Openbaring 11:15) voleindigt ? VOLTOOIT ? Gods toorn. Hoe? Door de verschrikkelijke "zeven laatste plagen" in te luiden!

2. Waarmee worden deze plagen van toorn vergeleken? Openbaring 15:7. Sommige vertalingen bezigen het woord "schaal" in plaats van "fiool". Waarop zullen zij worden uitgegoten? Openbaring 16:1. Zullen zij de oorzaak zijn van veel lijden onder de verstokte mensen? Vers 2-11.

OPMERKING: Ondanks deze zware straffen zullen de volken onvermurwbaar blijven en weigeren zich van hun zonden te bekeren!

3. Wat zal er gebeuren wanneer de zesde symbolische fiool van Gods toorn uitgegoten wordt? Openbaring 16:12. Let erop uit welke richting deze koningen zullen komen. Wat gebeurt er op dit tijdstip nog meer? Vers 13, 14 en 16. Laten we eens zorgvuldig nagaan wat er door deze verzen uitgebeeld wordt.

Legermachten van de wereld komen bijeen

1. Tegen wie zullen de koningen der aarde strijden? Openbaring 17:14. We hebben reeds gezien dat Jezus Christus het Lam is.

2. Wie zal de volken ophitsen om tegen hun Schepper-God te strijden? Openbaring 16:13-14. Wie is de draak? Openbaring 12:9. Zijn deze "geesten" dus Satans demonen?

OPMERKING: Het woord "duivelen" in de Statenvertaling (en vele andere vertalingen) dient met "demonen" weergegeven te worden. Er bestaat één gevallen aartsengel (Jesaja 14:12-14; Ezechiël 28:12-17) die de "duivel" genoemd wordt, maar er zijn vele gevallen engelen van lagere rang die in de Bijbel "duivelen" genoemd worden.

3. Zijn deze demonen verantwoordelijk voor het bijeenroepen van legers uit alle volken? Openbaring 16:16.

OPMERKING: Op dit tijdstip zullen de demonen die in vers 14 genoemd worden een wereldomvattend verzet tegen Christus aanwakkeren. Let erop dat de strijd in werkelijkheid niet door mensen of volken alléén wordt aangewakkerd, maar door drie onreine demonen-geesten van Satan de duivel.

4. Welke middelen zullen deze onreine geesten aanwenden om de legers ertoe te brengen zich te verzamelen? Openbaring 16:14.

OPMERKING: Let erop dat deze geesten de leiders der volken rechtstreeks beïnvloeden ? hen met tekenen misleiden ? en hen tot een koortsachtige haat ophitsen om de nieuwe "indringer uit de ruimte" ? Christus ? te bevechten!

5. Wáár laten de demonen van de duivel de legermachten van de volkeren ter voorbereiding voor de grote slag tegen Christus precies samenkomen? Sla Openbaring 16:16 nog eens op. Waar vindt de eigenlijke slag dan plaats? Zacharia 14:2.

OPMERKING: De volken zullen hun legers op een plaats, Armageddon genoemd, opstellen. "Armageddon" is geen Nederlands woord, maar komt van de Griekse weergave van de Hebreeuwse naam Har Megiddo. (Het Hebreeuwse voorvoegsel "Har" betekent heuvel of berg.)

Megiddo was een sterke vesting uit de oudheid en lag ongeveer 90 km ten noorden van Jeruzalem. De puinheuvel ervan, die thans Tell el-Mutesallim heet, ligt een paar kilometer ten zuidoosten van Haïfa, waar een natuurlijke haven en industrieel centrum ideale mogelijkheden voor het aan land brengen van troepen bieden.

De ruïnes van Megiddo worden omgeven door de uitgestrekte vlakte van Megiddo, een groot schaalvormig dal dat de Vlakte van Jizreël heet. Het is een groot vlak gebied, ideaal voor het bijeenbrengen van troepen en hun uitrusting.

De heuvel van Megiddo was reeds in de dagen van koning Salomo zwaar versterkt (1 Koningen 9:15). Het was een letterlijk fort dat boven de omliggende vlakte uitrees. De versterkte heuvel van Megiddo dient als type, of voorloper, van het oorlogstuig dat weldra over het gehele omliggende gebied verspreid zal zijn.

Historici hebben gezegd dat er meer veldslagen in de Vlakte van Jizreël geleverd zijn dan waar ook ter wereld. Als Christus terugkomt, zullen de legers zich hier alleen maar verzamelen. Vanuit dit natuurlijke etappegebied zullen de legers naar het zuiden tot vlak bij Jeruzalem oprukken om tegen Hem te vechten. De laatste slag zal in de omstreken van Jeruzalem plaatsvinden!

De grote strijd van de almachtige God

1. Hoe heet de beslissende slag waardoor uitgemaakt zal worden WIE er op aarde regeren zal? Openbaring 16:14, laatste gedeelte.

OPMERKING: De strijd die volgt zal onthullen of de MENS dan wel GOD de aarde gedurende de volgende duizend jaar regeren zal. Het wordt de "krijg van die grote dag des almachtigen Gods" genoemd ? vaak genoemd: de "slag van Armageddon"!

2. Deze strijd wordt beschreven in Openbaring 19:11-21. Wie zal tegen wie vechten? Vers 14 en 19. Zal de Sovjetunie met haar communistische satellieten tegen de westerse legers vechten, zoals velen verondersteld hebben? Of zal het de legermacht zijn van de verbonden volken uit het oosten te zamen met de legers der "gehele wereld", die het wagen tegen Christus te strijden? Sla nog eens Openbaring 16:12-14 op.

OPMERKING: De volken, reeds in een strijd op leven en dood om wereldheerschappij verwikkeld, zullen toornig en verbeten zijn wanneer zij zien dat een hemelse "indringer" gekomen is om in menselijke aangelegenheden tussenbeide te komen. In een aanval van razernij zullen deze volken zich gereed maken tegen Christus ten strijde te trekken en te trachten Hem en Zijn legers te vernietigen!

3. Wáár zal deze strijd volgens de Bijbel precies plaatsvinden? Joël 3:1-2, 9-14. Vergelijk vers 13 met Openbaring 14:18-20; 19:15.

OPMERKING: "Josafat" betekent "Jahwe richt" (Algemene Bijbelse Encyclopaedie van M.S. & J. Miller). Het brandpunt van de strijd zal in het dal van Josafat zijn, dat in de Bijbel ook het "dal der beslissing" (Joël 3:14, N. Vert.) genoemd wordt. Dit dal is een diep ravijn met zeer steile hellingen. Het grenst aan de oostzijde van Jeruzalem. Volgens de Algemene Bijbelse Encyclopaedie van M.S. & J. Miller staat het dal van Josafat, dat tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt, nu bekend als het Kidron- of Kedrondal (blz. 364).

Zacharia 14:1-4 laat duidelijk uitkomen dat Christus tegen de met haat vervulde legers der aarde zal strijden wanneer Hij terugkomt en op de Olijfberg, even ten oosten van Jeruzalem, zal staan. En let erop dat Openbaring 14:20 uitdrukkelijk vermeldt dat het bloed van deze vijanden ? symbolisch weergegeven door het sap van druiven die in een wijnpersbak uitgetreden worden ? "buiten de stad" zal vloeien. Er zal zóveel bloed vergoten worden dat het bloed (op sommige plaatsen) "tot aan de tomen der paarden" zal stijgen!

Christus komt spoedig!

Er ligt een verschrikkelijke tijd in het verschiet. Het lijkt misschien ongelooflijk, maar de bijbelse profetieën zijn wat dit betreft heel duidelijk.

Door deze eerste drie lessen van de schriftelijke cursus van Ambassador College heeft u gezien dat het nu inderdáád de EINDTIJD is waarvan de bijbelse profetieën spreken! U heeft gezien dat God door zijn profeten, apostelen en dienstknechten een opeenvolging van gebeurtenissen heeft geopenbaard die leiden tot de spectaculaire wederkomst van Jezus Christus.

Deze gebeurtenissen zijn zo zeker als het opgaan en ondergaan van de zon!

Daarom dient u te "waken" (Lukas 21:36), op de wereldgebeurtenissen te letten, zoals nooit tevoren! Wees waakzaam. Blijf op de hoogte met het wereldnieuws. U dient per week tenminste één tijdschrift met wereldnieuws te lezen. En lees vooral De ECHTE WAARHEID. Zij is uiteraard gratis. Dit blad maakt het wereldnieuws duidelijk in het licht van bijbelse profetieën!

U heeft in uw eigen Bijbel duidelijk gezien dat Christus zichtbaar en met grote MACHT naar een wereld die God verwerpt zal komen om haar voor zichzelf te beschermen. Zijn opzienbarende komst zal het begin van het millennium inluiden ? 1000 jaar van vrede en welvaart voor het gehele mensdom!

De mensen zullen eindelijk leren een gelukkig en overvloedig leven onder de rechtvaardige heerschappij van Christus te leiden. Onder Zijn bestuur zal de gehele wereld Gods overvloedige zegeningen kunnen ontvangen. Maar meer over die ideale wereld van morgen in de volgende les!

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)