Wereldvrede — of wereldchaos?

Ambassador College Bijbelcursus Les 2
1972

Het streven naar wereldvrede gaat onverpoosd voort, terwijl arsenalen van dodelijke wapens in omvang toenemen. Deskundigen voorspellen dat er van de aarde spoedig alleen nog maar wat verkoolde restanten zullen overblijven, TENZIJ de wereldsituatie een drastische ommekeer ondergaat. Wat staat de mensheid nu precies te wachten? Deze les laat aan de hand van de profetieën in uw Bijbel de ANTWOORDEN zien!

STAATSLIEDEN en geleerden zijn eerlijk gezegd bang voor wat er ons in de toekomst te wachten staat!

Zij waarschuwen dat de mens nu over middelen beschikt om COSMOCIDE te plegen ? zelfmoord van heel het menselijk geslacht. Zij zijn zich ervan bewust dat er spoedig iets totaal onvoorziens moet gebeuren om de tegenwoordige loop der wereldgebeurtenissen een halt toe te roepen ? anders zál de mens uiteindelijk inderdaad zichzelf vernietigen!

Waar staatslieden voor waarschuwen

In 1961 zei wijlen president Kennedy waarschuwend tegen een in diepe stilte gehulde Algemene Vergadering der Verenigde Naties: "De mensheid moet een einde maken aan oorlogvoering, anders zal oorlogvoering een eind maken aan de mensheid."

"Elke bewoner van deze planeet", zei hij, "moet zich bezinnen op de dag waarop deze planeet wellicht niet langer bewoonbaar zal zijn ... Het bestaan van moderne wapens, 10 miljoen keer zo krachtig als enig ander wapen dat de wereld ooit gezien heeft en slechts enkele minuten verwijderd van welk doel op aarde ook, is op zichzelf een bron van verschrikking ..."

Op grimmige toon vervolgde president Kennedy: "Te zamen zullen we onze planeet redden ? of we zullen te zamen in de vlammen ervan omkomen". (Nadruk in de gehele les is van ons.)

Wat president Kennedy in 1961 tot de Verenigde Naties zei, was geen bombastische taal van een opgewonden fanatiekeling, maar de alledaagse werkelijkheid van de wereld waarin we leven.

Voormalig secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties waarschuwde in 1969: "Ik wil mezelf niet al te dramatisch voordoen, maar uit de informatie die mij als secretaris-generaal ter beschikking staat, kan ik slechts concluderen dat de leden der Verenigde Naties misschien nog 10 jaar de tijd hebben om hun eeuwenoude geschillen bij te leggen en een wereldomvattend partnership te organiseren, ten einde het menselijk milieu te verbeteren, de bom van de bevolkingsexplosie onschadelijk te maken en aan de krachtsinspanningen ten behoeve van de ontwikkeling de nodige impuls te verschaffen".

Vele andere staatslieden en wetenschapsmensen van wereldnaam, te talrijk om in deze les te citeren, spreken in bange bewoordingen over het EINDE DER WERELD ? de ONDERGANG der menselijke beschaving!

Maar de bewapeningswedloop gaat door

In weerwil van deze verbijsterende feiten die alle verbeelding te boven gaan, neemt de voortdurende escalatie van de bewapeningswedloop steeds meer de vorm van nucleaire krankzinnigheid aan!

Daar zijn bijvoorbeeld de raketten met meervoudige atoomkoppen, die ieder afzonderlijk naar een eigen doel kunnen worden gestuurd. In plaats van één raket met één atoomkop hebben Russische en Amerikaanse technologen nu raketten ontwikkeld die meerdere atoomkoppen kunnen vervoeren. Eén zo'n raket heeft dezelfde uitwerking als 10-14 raketten van vroeger. Tegen 1975 zullen de VS met dergelijke raketten in staat zijn de Sovjetunie meer dan 41 keer te vernietigen! Russische raketten met meervoudige atoomkoppen zullen tegen datzelfde jaar de VS 25 keer kunnen verwoesten! (Los Angeles Times, 13 jan. 1970.)

Om van te duizelen, maar het is een feit!

Het ziet er naar uit dat de bewapeningswedloop zich ook tot buiten de aardatmosfeer aan het uitbreiden is. Recente berichten tonen aan dat de Sovjets wellicht een "killer-satelliet" hebben ontwikkeld die in staat is andere, in een baan rond de aarde draaiende ruimteschepen op te blazen. Maar wat staat de mens eigenlijk in de weg om satellieten te ontwerpen die raketkoppen met waterstofbommen kunnen vervoeren en deze op tevoren geselecteerde doelen te laten neerkomen? Politieke leiders en militaire deskundigen zijn het er over het algemeen wel over eens dat degene die in de ruimte militair de overhand krijgt, ook in staat is de aarde te beheersen!

Wat staat ons nog meer te wachten?

Vele andere verschrikkelijke wapens verkeren in allerlei stadia van ontwikkeling. Ze omvatten het "pure fusion" wapen (een "schone" H-bom), de neutronenbom en de laserbom. Geleerden zeggen dat theoretisch gesproken elk van deze wapens potentieel voldoende vernietigingskracht bezit om al het leven op aarde weg te vagen!

Het klinkt ongelofelijk, maar het is niettemin waar! En de les der geschiedenis laat zien dat elk strijdmiddel dat de mens ooit ontwikkeld heeft, uiteindelijk werd toegepast!

Chemische en biologische oorlogvoering

Een atoomoorlog is slechts één van de vele manieren waarop in de nabije toekomst de totale vernietiging der mensheid veroorzaakt zou kunnen worden. Ofschoon er aan dit onderwerp weinig publiciteit is gegeven, zijn sommige landen bezig met de fabricatie van nieuwe superwapens die zelfs nog dodelijker kunnen zijn dan atoombommen! Vijftien landen, waaronder de VS en de Sovjetunie, bezitten reeds een arsenaal voor chemische en biologische oorlogvoering.

Tienduizenden liters dodelijk zenuwgas, dat reukloos, smaakloos en zo goed als onzichtbaar is, zijn al vervaardigd en opgeslagen. Eén fijn druppeltje ervan kan, wanneer ingeademd of in contact met de huid gebracht, iemand ogenblikkelijk doden!

Dr. Barry Commoner, directeur van het Centrum voor de biologie van natuurlijke stelsels aan de Washington-universiteit in St. Louis, waarschuwde er tijdens een toespraak over biologische oorlogvoering voor dat het gebruik van atoomwapens "maar kinderspel" is vergeleken bij chemische en biologische wapens.

Wapens van chemische of biologische aard zijn veel goedkoper te produceren dan gecompliceerde atoomwapens. Ieder land met een behoorlijk grote bierbrouwerij zou bijna even gemakkelijk bacteriën als bier kunnen vervaardigen!

Maar er staat een groot vraagteken achter de raadzaamheid om biologische wapens tegen een vijandelijke natie te gebruiken. Zelfs de meest ter zake kundige geleerden vrezen dat het effect van een totale biologische oorlogvoering wel eens een averechtse uitwerking kan hebben! Er zouden zich namelijk over de gehele wereld epidemieën kunnen uitbreiden.

Eén ding is echter zeker. Niemand kan voorspellen wat er in werkelijkheid zou kunnen gebeuren, omdat zulke biologische wapens nooit eerder in voldoende mate getest zijn (of ooit getest kunnen worden) voordat ze eerst op het slagveld worden toegepast!

Kunnen door de mens verwekte epidemieën beteugeld worden?

De geleerden staan tegenover de bedenkelijke vraag of epidemieën, die eenmaal door de mens verwekt zijn, eigenlijk wel beteugeld zouden kunnen worden, daar het verrichten van proefnemingen op grote schaal onmogelijk is. Dr. Commoner verklaarde dat men zelfs van natúúrlijke epidemieën onvoldoende afweet en dat we zelden kunnen voorspellen hoe snel ze zich zullen verbreiden of hoeveel mensen erdoor zullen worden getroffen.

Bovendien is het zeer wel mogelijk, zo waarschuwde hij, dat in biologische oorlogvoering de ziekteverwekkende stoffen niet dezelfde zullen zijn die ook bij natuurlijke epidemieën voorkomen, maar speciale varianten hiervan, geselecteerd of omgevormd in het laboratorium voor biologische oorlogvoering. In dit geval zou het nagenoeg onmogelijk zijn het eigenlijke verloop van een kunstmatige epidemie na het uitbreken ervan met zekerheid vast te stellen. Ze kan uitdoven, of ze kan zich zó onverwacht verbreiden dat zowel vriend als vijand erdoor wordt overrompeld!

Een experiment op het gebied van biologische oorlogvoering, dat de vrees van dr. Commoner passend illustreert, vond gedurende de Tweede Wereldoorlog plaats.

Engeland verrichtte al in 1941 proeven met biologische strijdmiddelen, toen er algemeen de vrees bestond dat de asmogendheden wellicht bacteriologische wapens zouden gaan gebruiken. In één van de proeven werd Gruinard, een afgelegen eiland aan de noordwestelijke kust van Schotland, met antraxbacteriën bespoten. Als proefkonijnen werden schapen gebruikt, die spoedig geïnfecteerd raakten en stierven. Maar de antraxbacteriën bleken zó duurzaam te zijn dat het eiland vandaag nog steeds voor mensen onveilig is! Men verwacht dat het nog minstens 100 jaar zo zal blijven!

Gezien de ernstige twijfel die gerezen is als gevolg van dergelijke experimenten, komen sommige waarnemers tot de onheilspellende conclusie, dat "de invoering van het gebruik van epidemische of antraxziekten die meer dan 90% gevallen met dodelijke afloop kunnen maken, gelijk zou staan met een OORDEELSDAGMECHANISME op de planeet in beweging te zetten ..." (Seymore M. Hersh, New York Times Magazine, 25 aug. 1968).

Andere vernietigingsmethoden!

Er zijn ook nog verschillende andere wereldomvattende crises, die in de nabije toekomst tot de totale destructie van de mensheid zouden kunnen leiden.

Het menselijk leven kan alleen maar in stand worden gehouden door middel van lucht, water en voedsel. Maar de mens vervuilt en vergiftigt tegenwoordig elk van deze drie behoeften. Luchtvervuiling wordt nu gezien als een groeiende internationale bedreiging ? een gevaar dat niet alleen de gezondheid van de mens bedreigt, maar het voortbestaan van álle leven ernstig beïnvloedt.

Ook watervervuiling vormt een kolossale bedreiging. Het merendeel van onze rivieren en meren is zo ernstig vervuild dat de voorraad drinkbaar water in vele delen van onze westerse wereld een CRISISSTADIUM heeft bereikt! Men komt er nu meer en meer achter dat de verontreiniging ook in onze ondergrondse watervoorraden doorsijpelt.

De mens heeft de slechte reputatie dat hij de grond waar zijn voedsel uit voort moet komen, heeft uitgemergeld en geruïneerd. De laatste tijd heeft hij het proces enorm versneld door kunstmeststoffen te gebruiken die in feite het doel waarvoor ze aangewend werden, voorbijstreven door andere bodemelementen onoplosbaar te maken, waardoor groenten, granen en vruchten die op dergelijke gronden worden verbouwd, beroofd worden van de levenskracht-gevende mineralen en vitaminen die voor een goede gezondheid noodzakelijk zijn. De moderne mens past nu eveneens vergiftige insecticiden toe die niet alleen meer nuttige dan schadelijke organismen in de grond en de lucht verdelgen, maar die ook de ecologische levenspiramide binnendringen en de hogere levensvormen met ondergang bedreigen. Zelfs de mens is mogelijk in gevaar!

Voeg dan bij deze urgente problemen nog de over de gehele aardbol voorkomende revolutie in het weer ? droogten, overstromingen en aardbevingen ? en epidemieën. En als al déze snel toenemende onheilen de mensheid binnenkort niet zullen vernietigen, dan zullen, volgens de deskundigen, de gevolgen van de BEVOLKINGSEXPLOSIE het zeer zeker doen!

De overbevolkingsbom

Vele vooraanstaande geleerden hebben ervoor gewaarschuwd dat de grootste crisis die de wereld tegemoet gaat, de bevolkingsexplosie is.

Eén van hen is de bioloog dr. Paul Ehrlich van de Stanford-universiteit, schrijver van de bestseller The Population Bomb. Dr. Ehrlich zegt dat de wereldbevolking bezig is de capaciteit van 's werelds natuurlijke hulpbronnen snel te overschrijden. Bij het tempo dat nu gevolgd wordt, zo waarschuwde hij, kan het niet anders of "de Verenigde Staten en de rest van de wereld zullen ergens tussen 1970 en 1985 door grote hongersnoden getroffen worden ? honderden miljoenen mensen zullen van honger omkomen."

"Dat wil zeggen, zij zullen verhongeren, tenzij de pest, een kernoorlog of een andere oorzaak hen al niet eerder gedood heeft. Velen zullen verhongeren, ondanks de urgentieprogramma's, waarmee nu misschien een begin gemaakt zal worden."

Etnologen zeggen ons dat als de toestand zich in dezelfde richting als nu blijft ontwikkelen, de wereldbevolking in het jaar 2000 ongeveer zeven miljard mensen zal tellen! Hoe zullen ze gevoed moeten worden? Hongerige mensen zijn rusteloze mensen. Mensen die verhongeren gaan zelden rustig zitten sterven. Ze worden oproerig, komen in opstand, plunderen en moorden om maar aan voedsel te komen! Honger op grote schaal zou wel eens een hongerstormloop op de vleespotten van andere landen kunnen ontketenen die uiteindelijk heel de wereld in een gruwelijke worsteling om het voortbestaan zou kunnen dompelen!

Gevraagd: "Een sterke hand ergens vandaan"

In 1965 verscheen in een vooraanstaand tijdschrift in de VS een nauwkeurige beschouwing over de enige hoop op het blijven voortbestaan van de mens. Deze beschouwing wees op de overheersende opinie die in officiële kringen steeds meer ingang vindt, dat de spanningen en wereldproblemen nu snel te diep geworteld gaan worden om nog opgelost te kunnen worden, tenzij, "door een sterke hand ergens vandaan".

Die sterke hand zal komen ? maar uit een andere hoek dan waaruit de meeste mensen hem verwachten! De profeet Jesaja maakt in uw Bijbel duidelijk, wáár deze vandaan komt: "Zie, de HERE HEER zal komen met KRACHT en zijn arm zal heerschappij oefenen" (Jesaja 40:10, N. V.).

Uw Bijbel laat zien dat er voor de mensheid wel degelijk hoop is! De grote God van uw Bijbel zegt dat Hij Jezus Christus zal terugzenden ? ditmaal om ons van onszelf te REDDEN en de heerschappij van God op aarde te vestigen! Hij zal het niet toelaten dat het verkeerd geleide wetenschappelijke genie van de mens al het leven op aarde vernietigt!

Denkt u zich dat eens goed in!

De verheerlijkte Christus ? die terugkeert in alle pracht, bovennatuurlijke MACHT en HEERLIJKHEID van de almachtige God ? die terugkomt om het bestaan der mensheid veilig te stellen ? om een EIND te maken aan oorlogen die zich steeds verder uitbreiden, aan nucleaire massavernietiging, menselijke pijn en lijden ? die terugkomt om een tijd van vrede, overvloedig welzijn, levensgeluk en vreugde voor heel de mensheid in te luiden!

Eeuwen geleden voorspeld

De treurige staat waarin onze wereld zich bevindt was voorspeld en tevoren op schrift gesteld. De grootste berichtgever die de wereld ooit gekend heeft, voorspelde meer dan 1900 jaar geleden de chaotische toestanden in de wereld van vandaag! Hij voorzag de hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen en technologische vooruitgang. En Hij voorzag ook, waar dit alles op uit zou lopen.

Hij wíst dat de mens de destructieve krachten zou produceren, waardoor nu cosmocide dreigt! Deze befaamde berichtgever waarschuwde: "En indien de Heer de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden" (Markus 13:20).

Deze grote nieuwsprofeet was Jezus Christus van Nazareth, dezelfde Jezus die terug zal keren om op het laatste nippertje voor deze wereld tussenbeide te komen. Wat Hij voorzei heeft al sinds eeuwen in uw Bijbel opgetekend gestaan. Geen enkel ander boek is zo up to date als uw Bijbel!

Jezus Christus heeft in sprekende bewoordingen de toestanden in de wereld van vandaag voorzegd. Hij voorspelde van tevoren de oorlogen, hongersnoden, epidemieën en natuurrampen die zich nu in toenemende mate voor onze eigen ogen voltrekken! Jezus gaf de nauwkeurige volgorde der gebeurtenissen, die zich in ons hedendaagse ruimtetijdperk zouden afspelen. Wetenschapsmensen en politieke leiders ? waarvan de meesten slecht met bijbelse profetieën op de hoogte zijn en de Bijbel zelfs verwerpen ? geven openlijk toe dat de voorvallen die Hij profeteerde, nú, in onze generatie, plaatsvinden!

Profetieën zijn voor VANDAAG!

Maar sommige mensen zullen desondanks toch nog tegenwerpen: "Onheilsprofeten zijn er altijd al geweest. Men dacht dat de wereld in de middeleeuwen, toen Europa door de pest getroffen werd, tot een eind kwam".

Deze sceptici begrijpen eenvoudig niets van Gods profetisch tijdschema. Het einde van de heerschappij van de mens moet, en zál, op het tijdstip komen dat God heeft vastgesteld. Hoewel sommige mensen in hun onkunde het anders hadden verwacht, viel het einde van de heerschappij door de mens niet in de middeleeuwen.

We moeten goed begrijpen dat elke profetie een vastgesteld tijdstip van vervulling heeft, dat meestal niet in het leven van de profeet zelf valt. De meeste profetieën in de Bijbel moeten nog in vervulling gaan, en zijn voor onze tijd bedoeld ? NU!

Jezus leerde dat er een profetisch tijdschema bestaat ? dat er, vóórdat Hij terugkeert om de mensheid voor vernietiging te redden, zekere vastomlijnde gebeurtenissen in de voor ons liggende maanden en jaren moeten plaatsvinden. Laten we deze profetieën gaan begrijpen. Laten we erachter komen wat de grootste berichtgever ter wereld precies voor onze tijd voorspeld heeft.

Maar voordat we beginnen, verzuim niet uw Bijbel erbij te halen. U moet alle verwijzingen naar teksten, die als antwoord gegeven worden op de vragen die we zullen stellen, opzoeken ? en ze met aandacht lezen. Overtuig uzélf, aan de hand van uw eigen Bijbel, van wat we zeggen!

Duizenden van onze cursisten hebben de ervaring opgedaan dat het maken van aantekeningen in hun lessen en Bijbel tijdens hun studie vooral van grote hulp is wanneer ze later hun lessen nog eens doornemen. Ook zijn er die deze verwijzingen naar teksten woord voor woord uitschrijven of uittypen.

LES 2

Spotters in de laatste dagen

Onze tijd is de tijd van het zogenoemde "christelijk atheïsme" waarin zelfs theologen spotten met het denkbeeld van het bestaan van God en de voorzegde tussenkomst van Christus.

"Men verwacht niet meer dat Christus terug zal keren", zeI John Robinson, bisschop van Woolwich in Engeland, in zijn boek The New Reformation. "Ik geloof dat we onze tijd als na-christelijk dienen te bestempelen, in die zin dat een Christus niet langer verwacht wordt."

"De tegenwoordige generatie is niet meer in staat Jezus als de Christus te erkennen. Ze vraagt: 'Waarom moeten we deze historische figuur als het centrale punt van al onze hoop, of als het antwoord op al onze vragen zien?' "

Neem er goed notitie van dat uw Bijbel deze tijd van spotters voorspelde!

1. Wat zou volgens de apostel Petrus tekenend zijn voor het "laatste der dagen"? 2 Petrus 3:3-4.

2. Richt God, vooral tot Israël, scherpe kritiek op zulk scepticisme? Ezechiël 12:21-23.

OPMERKING: Hoe verwonderlijk het ons ook mag toeschijnen, was profetie en trouwens het héle boek Ezechiël, in de eerste plaats voor ónze tijd geschreven! Toen dit boek geschreven werd, was Israël (niet te verwarren met de moderne staat Israël) al ruim 120 jaar eerder in ballingschap weggevoerd waar het nooit meer uit terugkeerde. Ten tijde dat God Ezechiël deze profetie aanzegde, werd Juda door vijanden belaagd. Ezechiël was reeds weggevoerd naar een Babylonisch slavenkamp (Ezechiël 1:1), ver verwijderd van de gebieden waarheen Assyrië, zoveel jaren daarvóór, Israël had weggevoerd. Hij bevond zich zelfs nóg verder verwijderd van de streken waar sommige Israëlieten naderhand waren heengetrokken.

God gaf Ezechiël een boodschap die aan Israël overgebracht moest worden ? een boodschap betreffende een toekomstige ballingschap. Toch was Israël, al 120 lange jaren daarvóór, in haar eerste en enige ballingschap gegaan! Zij die Ezechiël gevangen hielden, wilden hem niet naar Israël laten gaan ten einde daar zijn boodschap te brengen. Voordat God hem deze profetie gaf, wíst Hij dat Ezechiël niet zou kunnen gaan. En dus verwachtte God eenvoudig niet dat de boodschap daar op staande voet heengebracht zou worden.

Maar Ezechiël stelde de boodschap op schrift, zodat ze bewaard zou blijven. En ze is tegenwoordig in handen van de mensen aan wie ze gericht was ? juist op het tijdstip waarop ze het volgens Gods bedoeling moesten ontvangen!

3. Zegt God dat het spreekwoord van de twijfelaars zou verstommen en dat de tijd zou aanbreken, waarin elk gezicht vervuld zóu worden? Ezechiël 12:23, 25. Wat zegt de profetie die de huidige nazaten van Israël niet willen geloven? Vers 20.

OPMERKING: De mensen zeggen dat de tijd al zo ver verstreken is dat het meer dan duidelijk is dat het gezicht nooit in vervulling zal gaan. Gods antwoord is dat alles wat geprofeteerd is, precies volgens plan ? volgens Gods tijdschema ? uit zal komen!

4. Ook al erkennen de mensen het feit dat deze grote ramp zich zal voltrekken, op welke manier proberen zij dit weg te redeneren? Vers 27. Geeft God als antwoord dat er geen uitstel van dit vonnis zal zijn? Vers 28.

5. Maakt God, voordat Hij een volk een zware straf geeft, het altijd eerst aan Zijn dienaren bekend? Amos 3:6-7.

6. Hosea 5:9 noemt de eindtijd de "dag der straf". Wijzen vers 8 en 9 op het bestaan van een prediking in de eindtijd, waardoor de volken van Israël gewaarschuwd worden? Vergelijk deze verzen met Hosea 7:12.

7. Voor welke tijd werd Jesaja's profetie hoofdzakelijk opgetekend? Jesaja 30:8. Welk karakter zullen volgens God de mensen in "de laatste dag" hebben? Vers 9-11. Zal hun straf zodoende plotseling komen, hoewel er tevoren duidelijke tekenen te zien waren? Vers 13.

8. Is een van de tekenen die aantonen dat een verschrikkelijk grote ramp ophanden is, de neiging van de maatschappij om het komende gevaar te negeren en te ontkennen? 1 Thessalonicenzen 5:3.

9. Welke boodschap geeft Jesaja aan de spotters? Jesaja 28:22. Waarschuwt God hen voor een grote verdelging over de hele aarde? Zelfde vers. Staat deze verdelging in verband met de tijd van Gods tussenkomst in het wereldgebeuren? Vers 21.

De profetieën zijn in vervulling gegaan!

Laten we nu eens voor altijd begrijpen dat de profetieën altijd vervuld worden. We dienen ons ervan bewust te zijn dat elke profetie zich in een bepaalde periode afspeelt, die gewoonlijk niet met de tijd waarin de profeet zelf leefde samenvalt. Ruim een derde deel van de Bijbel bestaat uit profetieën, en ongeveer 90% van al die profetieën heeft betrekking op ONZE TIJD, nu!

Laten we nu met dit in gedachten eens op bepaalde sleutelprofetieën letten.

1. Was de profetie van Joël voor zijn eigen tijd bestemd of voor de verre toekomst? Joël 1:2-3, 15. Wat is de "dag des Heren"? Is het de tijd wanneer God tussenbeide komt in het wereldgebeuren? Joël 3:1-2, 11-14. Wanneer zal deze grote dag komen ? na grote tekenen aan de hemel? Vers 15-16. Handelt dit duidelijk over de tijd dat Christus zal wederkomen? Mattheüs 24:29-31.

OPMERKING: De "dag des Heren" staat in veel profetieën vermeld. Deze heeft altijd betrekking op de tijd wanneer God in de wereldaangelegenheden zal gaan ingrijpen ? wanneer Christus naar de aarde zal terugkeren.

2. Profeteerde Jesaja eveneens over deze tijd? Jesaja 24:17-21. Wat zal er "in het laatste der dagen" gebeuren? Jesaja 2:2, 11-12.

3. Zullen alle profetieën betreffende de "dag des Heren" vervuld worden? Openbaring 10:5-7.

4. Zal ooit één van de door God gegeven profetieën NIET uitkomen? Jesaja 55:11. Zal de waarschuwingsboodschap die de mensen door Gods dienaren gegeven wordt, vervuld worden? Ezechiël 33:30-33. Is het een prettige boodschap? Vers 25-29.

OPMERKING: De meeste mensen van tegenwoordig zijn het luisteren naar "slecht nieuws" beu. Niettemin houden Gods profetieën SLECHT NIEUWS in voor iedereen die tegen Hem rebelleert en Zijn wetten met voeten treedt! Maar ze bevatten eveneens veel GOED NIEUWS voor ná de geprofeteerde tijd van ellende en chaos in de wereld (Jesaja 2:1-4; Micha 4:1-4). Veel profetieën voorzeggen een tijd van vrede, geluk, herstel, vreugde, grote welvaart en materiële rijkdom voor degenen die God dienen en GEHOORZAMEN. We zullen in een van de eerstvolgende lessen meer over dit GOEDE NIEUWS vernemen.

Waarvan Christus het EERST profeteerde

1. Wat was het eerste waarschuwingsteken dat Jezus Christus Zijn discipelen gaf, toen ze Hem vragen stelden over de tijd van Zijn wederkomst? Mattheüs 24:3-4. Voorspelde Hij dat er VEEL verleiders zouden opstaan, die VEEL mensen zouden misleiden? Vers 5, 11 en 24. Zijn zij de dienaren van de aartsverleider zelf? 2 Corinthiërs 11:13-15. Is de gehele wereld misleid als gevolg van hun activiteiten? Openbaring 12:9.

2. Maar zal tevens de WAARHEID van God overal in de wereld met kracht gepredikt worden vóór de wederkomst van Christus? Mattheüs 24:14.

OPMERKING: God zal de wereld niet zonder een waarschuwend getuigenis aan haar lot overlaten. Via de media van radio, televisie en drukpers verkondigen Zijn dienaren vandaag met kracht Zijn waarheid. Zijn boodschap bent u nu, op dit moment, in uw Bijbel met behulp van deze schriftelijke cursus aan het bestuderen.

3. Zouden de verleiders intussen uiterst actief worden? 2 Timotheüs 3:13. Zou men slechts een uiterlijke schijn van godsvrucht hebben? Vers 5. Had Paulus het niet duidelijk over deze "laatste dagen" ? deze zware tijden? Vers 1.

4. Voorspelde Jezus dat sommige valse leraars zelfs zouden beweren dat Hij al wedergekeerd is? Mattheüs 24:23-26.

OPMERKING: Zoals we in de eerstvolgende les zullen zien, zal er, wanneer Zijn wederkomst werkelijk plaatsvindt, niet de minste twijfel over bestaan dat Christus wedergekomen is!

Wanneer zal Christus wederkomen?

Wellicht hebt u wel eens in kerken horen zeggen: "De Heer kan vannacht wederkomen". Maar is het wáár dat de wederkomst van Jezus Christus elk ogenblik zou kunnen plaatsvinden? Wat zei Christus daar zelf over?

Jezus waarschuwde: "Ziet, dat gij niet verleid wordt"!

1. Wat is een van de verleidingen die de valse zielenherders zouden prediken? Lukas 21:8. Let speciaal op de woorden "De tijd IS nabij gekomen" in het tweede deel van hun valse boodschap. Met andere woorden: "Er is niets dat eerst nog moet geschieden. De Heer zou vandaag terug kunnen komen."

Wat moeten we daar dan nu van denken? Zou Christus elk ogenblik kunnen terugkeren?

Uw Bijbel leert dat er een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen is die eerst z'n beloop moet hebben! Bestudeer met aandacht alles wat er in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 staat. Deze hoofdstukken laten heel duidelijk zien dat er een profetisch tijdschema bestaat ? dat er bepaalde vaststaande dingen moeten gebeuren vóórdat Christus wederkomt!

2. Liet Christus verder zien dat bepaalde gebeurtenissen zich voor "het einde" zouden voltrekken? Lukas 21:9-11.

OPMERKING: Zie ook de parallelle verzen in Mattheüs 24:6 en Markus 13:7: "Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet".

3. Wanneer de vreselijke gebeurtenissen die Christus in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 opnoemde, zich tenslotte beginnen af te spelen, zullen ze dan allemaal binnen de tijd van één generatie voltrokken worden? Mattheüs 24:34; Markus 13:30; Lukas 21:32.

De "tekenen der tijden"

Het wijdverspreide gebrek aan inzicht wat Gods profetisch tijdschema voor de wederkomst van Christus betreft, heeft een parallel. De joden uit de tijd van Zijn eerste komst toonden eveneens een gebrek aan inzicht en erkenden of aanvaardden Christus niet ten volle als de geprofeteerde Messias.

Jezus liet de godsdienstige leiders van Zijn tijd weten dat de "tekenen" die Zijn evangelieverkondiging vergezelden, voor hen voldoende bewijs hadden moeten zijn dat Hij de tevoren aangekondigde Christus was. De oudtestamentische profetieën, waar ze goed mee op de hoogte waren, hadden de nauwkeurige tijd en wijze van Zijn verschijnen voorzegd!

Toch weigerden ze Hem te geloven!

1. Wat vroegen deze schimpende Farizeeën en Sadduceeën Jezus hun te laten zien? Mattheüs 16:1. Hoe antwoordde Hij hen? Vers 2-3.

OPMERKING: De godsdienstige voormannen uit Christus' tijd verstonden de "tekenen der tijden" niet. Toch was het hun wel geleerd dat de Messias zou komen, want diezelfde boodschap werd in bijna elk boek van het Oude Testament herhaald. In vers 3 liet Jezus hun zien dat ze het wél konden verstaan ? als ze maar werkelijk wilden!

2. Welk ander teken gaf Jezus, naast de duidelijke oudtestamentische profetieën die ze al kenden? Mattheüs 16:4. Wat was het "teken van Jonas de profeet"? Mattheüs 12:39-40.

OPMERKING: Atheïsten en agnostici schimpen op het bijbelse verhaal van "Jona en de walvis". Niettegenstaande dat liet Jezus de Farizeeën weten dat Hij even lang in Zijn graf zou blijven als Jona in de grote vis. Dit zou het speciale "teken" voor Zijn generatie zijn dat Hij inderdaad de geprofeteerde Christus was!

3. Werd dit teken vervuld? Lees Mattheüs 27:57-66 en 28:1-6. Let speciaal op vers 6.

OPMERKING: Twee vrouwen kwamen het graf bezien waar Christus in neergelegd was. Toen ze erbij kwamen, zagen ze dat het leeg was. Hun werd gezegd dat Christus na drie dagen en drie nachten opgestaan was ? "gelijk Hij gezegd heeft".

Het teken was vervuld!

Jezus bewees zonder een zweem van twijfel dat Hij inderdaad de geprofeteerde Messias en Heiland der mensheid was!

"Tekenen" van ONZE tijden

1. Toen Jezus aan Zijn discipelen de juiste volgorde der gebeurtenissen uitlegde die aan Zijn tussenkomst zouden voorafgaan (Mattheüs 24:3-41), wat zou er, behalve de komst van veel valse profeten, volgens Hem verder nog gebeuren? Mattheüs 24:6-7.

OPMERKING: De Eerste Wereldoorlog begon in 1914. Sinds die tijd zijn volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk opgestaan. Alleen al sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er meer dan 70 gewapende conflicten geweest! Wij bevinden ons nu slechts in een korte pauze tussen de tweede en derde ronde van wereldomvattende oorlogvoering!

2. Is hongersnood een van de hoofdtekenen die laten zien dat het ogenblik van Gods ingrijpen in het wereldgebeuren zeer nabij is? Mattheüs 24:7.

OPMERKING: In de eerste tien jaar of zo na de Tweede Wereldoorlog hield de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden gelijke tred met de bevolkingsaanwas. Maar in 1958, een beslissend jaar, werden de bordjes verhangen. Van toen tot nu is de ooievaar aan de winnende hand geweest en heeft hij de ploeg gepasseerd. Meer en meer mensen hadden daarna steeds minder te eten.

Sedert 1958 is de crisis over het geheel genomen verergerd. De eerste ontzettende klap kwam in 1965-1966 met de ernstige droogte en dreigende hongersnood in India.

In 1966 werd een catastrofe nog maar net bijtijds voorkomen. Wat zal er gebeuren wanneer de wereld de volgende keer met droogte en hongersnood wordt bedreigd? Vergeet niet dat de wereldbevolking elk jaar met nog eens 70 miljoen mensen toeneemt. Vele gebieden op de wereld staan voor een ernstige crisis zodra de bevolkingsaanwas de voedselproduktie overtroffen heeft.

In Midden- en Zuid-Amerika kan men de meest ellendige en deprimerende armoede waarnemen. Toch wordt verwacht dat de bevolking in veel van deze naties binnen 25 jaar zal verdubbelen! Dit werd eens voor onmogelijk gehouden.

De feiten van een achterstand in de wereldproduktie van voedsel, gecombineerd met de realiteit van de bevolkingsexplosie komen neer op één ding: een crisis van ontzettende afmetingen staat voor de deur om plotseling los te barsten! De ettelijke miljoenen mensen die nú al elk jaar van honger omkomen zouden weleens spoedig verhonderdvoudigd kunnen worden. Honderden miljoenen mensen die nu nog leven, zouden dan in een wereldomvattende hongersnood kunnen omkomen! Het is bepaald geen plezierige gedachte.

Wereldomvattende pandemieën

1. Wat was er verder nog voorspeld dat zich na hongersnood zou aandienen? Mattheüs 24:7. Zijn pestziekten niet gedeeltelijk het natuurlijke gevolg van voedseltekorten?

OPMERKING: De weg is al gebaand voor een opleving van pestziekten. Steeds grotere opeenhopingen van mensen betekent meer rommel en afval, meer vuilnis, meer water-, lucht- en bodemverontreiniging. En meer ziekten!

Zeer hoge bevolkingsconcentraties zijn kant en klare kruitvaten van potentiële epidemieën. Waar veel mensen opeengepakt zitten, kan een epidemie zich razendsnel verbreiden. Al de grote pestziekten uit het verleden waren niets anders dan dergelijke besmettelijke ziekten.

Het is niet ondenkbaar dat een griepepidemie als die van 1918 zou kunnen uitbreken. Ondanks de medische wetenschap hebben ziektekiemen, bacteriën en virussen een verbazingwekkende weerstand tegen de "wonderpreparaten" van een paar jaar geleden ontwikkeld. Door mutatie en aanpassing wordt hun weerstand tegen de geneesmiddelen en vaccins van de mens zelfs groter. Het is zeer wel mogelijk dat een supergriep of een andere dodelijke pestilentie zich als een vloedgolf over de wereld zou kunnen verspreiden waarbij miljoenen mensen de dood zouden vinden.

Vergeet daarbij ook niet dat de mens van tegenwoordig reeds in een omgeving leeft die op zichzelf al vol vergiftige stoffen zit. Hij inhaleert vergiftige, verontreinigde lucht, drinkt bedorven, vuil water en eet voedingsmiddelen vol pesticiden. Het onvermijdelijke gevolg is dat het hart, de longen en het hele lichaam er over het geheel zwakker door worden, waardoor de weerstand tegen ziekte ? die bijna altijd de zwaksten het eerst treft ? wordt verminderd.

Jezus Christus sprak de waarheid op onverbloemde, duidelijke wijze, zonder dubbelzinnigheden. Hij zei dat onze wereld van tegenwoordig grote epidemieën te doorstaan zou krijgen!

Medische deskundigen raken meer en meer verontrust wanneer ze de situatie in de wereld bestuderen. Ze zien dat de voortekenen van dergelijke epidemieën zich steeds duidelijker beginnen af te tekenen. Cholera-epidemieën zíjn al in Oost- Europa, Azië en Afrika voorgekomen. Zelfs de builenpest ? de "Zwarte Dood" uit de middeleeuwen ? steekt tegenwoordig z'n kop weer op.

Dr. Paul Ehrlich, die de bevolkingsexplosie in de hedendaagse wereld bestudeert, schetste een beeld van wat er in de toekomst heel goed zou kunnen gebeuren. In een van zijn schijnbaar profetische scenario's voorspelde hij de afschrikwekkende mogelijkheid van grote pandemieën die vele miljoenen mensenlevens zouden eisen wanneer een nieuw type van de een of andere ernstige ziekte, dat immuun voor medicamenten is, uit zou breken en zich snel rond de wereld zou verbreiden!

Een dergelijke mogelijkheid doet de medische autoriteiten de haren te berge rijzen omdat het NIET zomaar "science-fiction" is. Met de komst van reusachtige straalvliegtuigen en het geweldig uitgebreide intercontinentale luchtverkeer van onze tijd zouden dergelijke ziekten zich zeer snel over de hele aardbol kunnen verspreiden.

Jezus' woorden, die meer dan 1900 jaar geleden werden uitgesproken, waren zeer zeker profetisch. De eerstkomende paar jaar zullen precies laten zien, hóe profetisch ze wel waren!

Aardbevingen!

1. Wat zal er verder nog met toenemende intensiteit plaatsvinden? Mattheüs 24:7. Wanneer de activiteit in aardbevingen een hoogtepunt bereikt, zal men dan tenslotte erkennen dat het God is die tussenbeide komt? Jesaja 2:19-21.

2. Zijn de tekenen die Jezus voorspelde slechts een begin der smarten? Mattheüs 24:8. Als deze voorzegde tijd van grote wereldomvattende benauwdheid zou voortduren, zou er nog wel iemand in leven blijven? Vers 21-22.

OPMERKING: Hongersnood, ziekte, pestilentiën, aardbevingen en andere natuurrampen eisen tegenwoordig een steeds groter aantal slachtoffers. En zoals we reeds eerder zagen, zijn de politieke leiders in de wereld er bang voor dat het verwoestende vermogen van de mens al het leven op aarde zal vernietigen!

De "apocalyptische ruiters"

1. Geeft Openbaring 6 niet een beeld van dezelfde toestanden die Jezus in Mattheüs 24 beschreef, maar dan in symbolische taal? Openbaring 6:2-8.

OPMERKING: Deze vier paarden en ruiters stellen de vier overheersende toestanden in de wereld voor die, zoals Jezus zei, in deze eindtijd zouden heersen ? en allemaal ernstiger zouden worden en elkaar in hun uitwerking op de gehele wereld zouden overlappen!

Het witte paard stelt het toenemende aantal valse leraars voor die een valse Christus en valse wegen naar "behoud" prediken. Het rode paard vertegenwoordigt het groeiende tempo van de verwoestingen door oorlogen. Het zwarte paard ? voortschrijdende hongersnood. En het vale paard ? hand over hand toenemende ziekten.

2. Hoe ontzettend groot zal het aantal slachtoffers zijn dat deze "vier ruiters van de Apocalyps" zullen maken? Openbaring 6:8.

OPMERKING: Stelt u zich dat eens voor als u kunt, een vierde deel van de mensheid dat in een periode, die nog maar het begin der smarten wordt genoemd, de dood vindt!!

Maar laten we niet vergeten dat de mens zich deze ontzettende ellende en dood zélf op de hals haalt! Jezus wist dat de mens, wanneer hij aan z'n lot werd overgelaten, zichzelf al dit leed zou aandoen en uiteindelijk alle leven zou vernietigen ? tenzij er iets totaal onvoorziens zou gebeuren om het tegen te houden. Dat is de reden waarom Hij beloofd heeft in de aangelegenheden van deze wereld in te zullen grijpen. Jezus Christus komt spoedig om ons tegen onszelf te beschermen, omdat de mens aan het eind van zijn Latijn gekomen is!

De "gruwel der verwoesting"

1. Welk ander teken gaf Jezus om te laten zien dat "het einde" nabij was? Mattheüs 24:14-16.

2. Vereenzelvigde Jezus de "gruwel der verwoesting" met die waar de profeet Daniël over sprak? Vers 15.

3. Werd Daniël gezegd dat er in de eindtijd een "gruwel die verwoesting brengt" zou bestaan? Daniël 9:27.

OPMERKING: Let er goed op dat deze "gruwel" iets is wat op de "heilige plaats" zal staan (Mattheüs 24:15) ? in Jeruzalem ? waar vroeger de offeranden werden gebracht.

4. Op welke andere plaats vermeldt Daniël de "gruwel der verwoesting"? Daniël 11:31.

OPMERKING: Dit vers werd reeds eenmaal in het verleden vervuld. De meeste bijbelgeleerden geven toe dat het grootste deel van het elfde hoofdstuk van Daniël in vroegere tijden door de oorlogen tussen de Seleucieden van Syrië en de Ptolemeeërs van Egypte werd vervuld ? die door Daniël de koningen van het noorden en het zuiden worden genoemd.

Vers 31 werd eenmaal vervuld toen Jeruzalem werd veroverd en Gods tempel werd ontheiligd in 168 v.Chr. door Antiochus Epiphanes, koning van Syrië (zie De Bijbel heeft toch gelijk door W. Keller).

5. Maar Jezus zei dat de "gruwel" nog in de toekomst lag, nietwaar? Mattheüs 24:15; Markus 13:14.

OPMERKING: Dan moet dus in elk geval een deel van Daniël 11 een TWEEDE vervulling hebben! En dat is duidelijk, want we zien dat dit hoofdstuk besluit met "de tijd van het einde" (vers 40) ? die met de opstanding der heiligen eindigt (hoofdstuk 12:2). (In de oorspronkelijke tekst bestaat er geen onderbreking tussen Daniël 11 en 12.)

Maar wat ís nu eigenlijk precies de "gruwel der verwoesting" die voor de "tijd van het einde" voorzegd is?

Door de bijbelse profetieën en de historische vervulling te combineren, kunnen we een idee krijgen van wat deze verwoesting zal zijn. De gruwel die Antiochus in vroeger dagen met behulp van zijn leger in de tempel in Jeruzalem plaatste, was het beeld van Zeus Olympios ? een Grieks-Romeinse god (id., blz. 320).

De moderne "gruwel der verwoesting" zal ook de een of andere valse "god" in Jeruzalem zijn!

Plotselinge verwoesting!

1. Wat zal er zich daar verder voordoen wanneer de "gruwel der verwoesting" zich in Jeruzalem bevindt? Lukas 21:20. Is het de tijd waarin AL de profetieën, waarvan de sceptici dachten dat ze niet zouden uitkomen, vervuld zullen worden? Vers 22.

OPMERKING: Ook hier is weer sprake van tweeledigheid in de profetie. De verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. door de Romeinse legers was slechts een type van wat er in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. De Romeinse legioenen die Jeruzalem veroverden waren zodoende alleen maar een type van de hedendaagse legioenen die spoedig opnieuw door het Midden-Oosten zullen trekken. Het jaar 70 n.Chr. was niet "het EINDE"! De "dag des Heren" was tóen nog niet aangebroken!

2. Zal er in diezelfde tijd een grote oorlog in het Midden-Oosten woeden? Lukas 21:23-24. Zal de stad Jeruzalem door de heidenen worden ingenomen? Vers 24; Zacharia 14:1-2.

3. Zal de helft van de bevolking van Jeruzalem in ballingschap weggevoerd en de hele stad geplunderd worden? Vers 2. Zal dit vooral een zware tijd voor vrouwen zijn? Zelfde vers. Is dat niet de reden waarom Jezus aan zwangere en zogende vrouwen een "wee" aanzegde? Mattheüs 24:16-19. Het zal voor hen uiterst moeilijk zijn om te vluchten!

4. Is het juist in deze tijd dat Jezus Christus wel móet ingrijpen om te voorkomen dat het moderne oorlogstuig al het leven op aarde zal wegvagen? Mattheüs 24:22.

OPMERKING: Nooit tevoren in heel de geschiedenis van zijn bestaan is de mens in staat geweest al het leven op aarde te vernietigen. Deze profetieën kunnen dus alleen maar op het heden en de nabije toekomst betrekking hebben!

Wereldbevolking gedecimeerd

1. Voorspelt de Bijbel een grote toekomstige oorlog? Openbaring 9:14-18. Hoeveel mensen zullen er in dit vreselijke conflict sterven? Vers 15, 18.

OPMERKING: Hoe afschuwelijk het ook klinkt, al de miljoenen mensen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen, zullen nog niets zijn vergeleken bij de ophanden zijnde enorme slachting van mensenlevens! Ruwweg een derde deel van de mensheid zal in deze oorlog omkomen. En vergeet niet dat dit aantal slachtoffers moet worden opgeteld bij al de anderen die door honger en ziekten zullen omkomen!

2. Wat zal er met de legers die tegen Jeruzalem optrekken gebeuren? Zacharia 14:12; Openbaring 19:19-21.

3. Samengevat: wat profeteert Jesaja aangaande de wereldbevolking in de tijd dat Christus terugkeert? Jesaja 24:1, 3. Waarom? Vers 5-6. Waar worden de "weinige mensen" die nog in leven blijven, mee vergeleken? Vers 13; Jesaja 17:4-6.

"Waakt dan te aller tijd ..."

1. Zal Christus' wederkomst de meeste mensen plotseling overvallen, omdat hun gedachten volledig door hun eigen problemen, verwachtingen, angsten, zorgen en pretjes in beslag genomen worden ? zelfs gedurende de verschrikkelijkste tijden die de wereld ooit gekend heeft? Mattheüs 24:37-39.

2. Waarschuwt Christus ons derhalve om op te letten en een waakzaam oog te houden op de tekenen van Zijn ophanden zijnde wederkomst? Lukas 21:34-36.

OPMERKING: Jezus laat ons duidelijk zien dat we steeds waakzaam op de wereldgebeurtenissen moeten letten, zodat we kunnen ontkomen aan de benauwdheid die de mensheid zichzelf op de hals haalt ? zodat we er niet door verstrikt raken en onvoorbereid zijn op Zijn wederkomst.

3. Zal het moeilijk zijn om de gebeurtenissen ? de "tekenen" ? die aan Christus' tussenkomst voorafgaan, te onderkennen? Of zullen ze (voor hen die waakzaam zijn) even duidelijk te herkennen zijn als het veranderen der jaargetijden? Zie Lukas 21:29-31 en Mattheüs 24:32-33.

OPMERKING: Volgt u waakzaam en oplettend de voortschrijdende vervulling van de bijbelse profetieën in het wereldgebeuren? Geeft u nauwlettend acht op Jezus' waarschuwende woorden? Moge God u helpen dit te doen, want uw leven en dat van uw gezin staan op het spel!

Slechts twee mogelijkheden

Wanneer we de tegenwoordige toestanden en tendensen in de wereld eens met een koele, scherpe en realistische blik bezien, dan blijkt dat die inderdaad op een snelnaderende WERELDCRISIS duiden ? een crisis veroorzaakt door oorlog, hongersnood, onbeteugelbare epidemieën en de uitroeiing van al het menselijke leven op deze planeet!

De mens heeft voor deze schrikwekkende problemen eenvoudig geen oplossingen! Hoe langer hij doorgaat, des te groter wordt de verwoesting als gevolg van zijn activiteiten. Zijn techniek is hem zó over het hoofd gegroeid dat hij niet langer in staat is deze met verstand te beheersen.

De politieke leiders in de wereld, de staatslieden en wetenschapsmensen bezien dit schrikwekkende wereldbeeld en geven toe dat ze uiterst bevreesd zijn! Ze waarschuwen ons dat de enige hoop voor de mens in de vorming van een SUPERWERELDREGERING ligt, die alle gezag en macht over de naties in handen heeft.

Maar de naties, vijandig als ze tegen elkaar zijn, zouden nooit zo'n regering kunnen vormen.

Laten we eerlijk zijn! Momenteel staan er voor de mensheid nog slechts twee mogelijkheden open. Of er bestaat een levende GOD met een suprème geest en totale MACHT, Die zeer binnenkort tussenbeide zal komen en in de aangelegenheden van deze wereld zál ingrijpen om DE MENSHEID TEgen ZICHZELF TE BESCHERMEN, of anders zal vroeg of laat ? zodra de mens de ontzagwekkende krachten die hij in zijn macht heeft op zijn medemens loslaat ? de UITROEIING van al het leven onvermijdelijk plaatsvinden!

Er bestaat geen andere keus!

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)