Waarom de bijbel bestuderen?

Ambassador College Bijbelcursus Les 1
1972

Waarom zouden we de Bijbel eigenlijk willen bestuderen? Is de Bijbel wel relevant in het ruimtetijdperk? Wat is de Bijbel precies, en hoe zouden we hem moeten bestuderen om hem werkelijk te begrijpen? Aan de hand van uw Bijbel geeft deze les u de antwoorden!

WAT ZIJN WIJ? Werden we met een BEDOELING op aarde geplaatst? Zo ja, wat ís die bedoeling dan?

Waarom is het leven van zoveel mensen leeg, onbevredigend en ongelukkig? Hoe kan iemands leven gelukkig, overvloedig, succesvol, welvarend en interessant worden?

Waardoor worden oorlogen eigenlijk veroorzaakt en wat is DE WEG naar wereldvrede? Wat volgt er ná de dood ? bestaat er inderdaad een weg naar eeuwig leven?

Zijn deze kwesties belangrijk? Men zou ook kunnen vragen of er wel iets anders bestaat dat van nog groter belang zou kunnen zijn! Als u de antwoorden op deze fundamentele levensvragen zou willen weten, waar zou u ze dan zoeken?

De GRONDSLAG van alle kennis

Denkt u eens even goed na! Zou een Schepper, Die de allesovertreffende intelligentie, wijsheid en liefde bezit om al het geschapene uit te denken, te ontwerpen en in het leven te roepen, Zijn schepselen in onwetendheid gelaten hebben inzake Zijn bedoeling ? het doel van hun bestaan ? en de WETTEN die hun vrede, geluk, vreugde en al wat goed is zouden brengen?

Nee, de Almachtige God heeft deze uiterst belangrijke waarheden niet voor het verstand van de mensen verborgen gehouden. Hij maakte ze voor de mensheid toegankelijk. Hij liet Zijn schatkamer van fundamentele kennis op schrift stellen. Hij openbaarde die kennis in de heilige Schrift ? de GRONDSLAG van alle kennis ? Zijn leerboek voor de mensheid. Toch heeft bijna niemand ooit de antwoorden gevonden die daar toch zo duidelijk in vermeld staan!

De Bijbel is niets anders dan Gods heilige Openbaring van de vereiste fundamentele kennis waar de mensheid op geen enkele andere wijze achter kan komen.

God rustte de mens uit met het vermogen en de bekwaamheid om de wetten der wetenschap te ontdekken en toe te passen. Maar geen enkel instrument of document der wetenschap kan u ooit vertellen of er leven na de dood bestaat, of de bedoeling duidelijk maken van het feit dát u leeft en wáár u heengaat, of u de weg wijzen naar een gelukkig, overvloedig leven en universele vrede. Onze wetenschapsmensen, wereldleiders en staatslieden hebben volkomen gefaald ons deze antwoorden te verschaffen, of ons het alomverlangde tijdperk van vrede binnen te leiden waarin geluk en overvloedig leven voor een ieder is.

De Bijbel maakt al deze dingen ? en nog veel meer ? duidelijk. Deze cursus laat u zien wáár die geopenbaarde kennis in de GRONDSLAG van alle kennis te vinden is!

Waar beginnen we?

Een vanzelfsprekend en correct uitgangspunt voor onze studie van de Bijbel zou bij het allereerste begin kunnen liggen ? waar God als Schepper optreedt ? in het allereerste hoofdstuk van Genesis, en daar dan het bijbels verslag van de schepping met de moderne evolutietheorie te vergelijken; om de schepping van de mens te gaan bestuderen, de achtergrond van Satan, de eerste zonde en daarvandaan verder door het Oude Testament te gaan.

Een ander logisch uitgangspunt is het begin van het Nieuwe Testament. Hoewel de allereerste woorden van heel de Bijbel luiden: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1), is volgens de eigenlijke tijdsindeling der gebeurtenissen Johannes 1:1 het werkelijke begin van het Nieuwe Testament: "In den beginne was het WOORD". Het verhaal van het voorbestaan, de geboorte en het werk van Jezus Christus ? die "het Woord" of de Woordvoerder van God wordt genoemd ? begint dus eveneens met de woorden: "In den beginne".

Maar er is ook nog een ander logisch uitgangspunt ? het punt dat wij aangenomen hebben.

Dat is te beginnen met de huidige tijd waarin wij nú leven ? deze tijd met zijn verwarde toestanden, waarbij heel de wereld plotseling in chaos en geweld schijnt te zijn losgebarsten ? deze tijd waarin wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen het destructief vermogen hebben voortgebracht dat nu al het leven op deze planeet met uitroeiing bedreigt ? deze "EINDTIJD" vlak voor het einde van dit tijdperk en de wederkomst van Jezus Christus!

Wij denken dat de Bijbel méér voor u zal gaan betekenen wanneer het essentiële verband tussen de Bijbel en uw leven van iedere dag ? de rechtstreekse betrekking met de hedendaagse wereldgebeurtenissen ? voor u volkomen duidelijk is.

Wanneer u een wereldkaart probeert te begrijpen, zou deze u niet zoveel zeggen tenzij u eerst met uw vinger de juiste plaats op de kaart zou kunnen aanwijzen waar u zich op dat moment bevindt. Dan pas zou u duidelijk het verband tussen de rest van de wereld en uw eigen positie op de kaart kunnen overzien.

Wij denken dat u de Bijbel beter zult gaan begrijpen en met meer interesse zult benaderen wanneer u alles ? de geschiedenis en de profetieën erin, de dingen die erin geleerd worden en de goddelijke openbaringen ? vanuit de ideale gezichtshoek van uw eigen bestaan, nu, in deze tijd, beziet. De Bijbel zal duidelijker worden als u ziet hoe de wereld tot de tijd en de omstandigheden gekomen is waarin u nu leeft ? en wáár het naar toe zal gaan.

Maar voordat we met deze boeiende studie beginnen, moeten we eerst weten waaróm zo weinig mensen de Bijbel werkelijk begrijpen ? en hoe u hem kunt gaan begrijpen.

Waarom zo'n verwarring?

WAAROM zeggen zoveel mensen die wel in staat zijn bijna elk ander boek te begrijpen: "De Bijbel kán ik eenvoudig niet begrijpen"?

Neem eens een erkend biologieleerboek. Geef dit boek aan tien verschillende docenten in de biologie die aan tien verschillende academies of universiteiten verbonden zijn. Vraag hen wat het boek leert. Ze zullen u allemaal fundamenteel hetzelfde antwoord geven.

Maar geef de Bijbel eens aan tien verschillende professoren in de theologie en u zult waarschijnlijk op om het even welke vraag die u erover zou stellen, tien verschillende antwoorden krijgen. De mensen zijn het zelden met elkaar oneens over wat erkende leerboeken leren, behalve wanneer 't het ene Boek der boeken, de Bijbel, betreft!

Weet u hoe dat komt?

Dit is beslist het raadsel aller tijden. Het meest belangrijke en toch het minst begrepen Boek van alle boeken is dé bestseller, het Boek dat meer mensen bezitten dan welk ander boek ook. Het is het enige Boek dat is blijven bestaan ondanks alle pogingen door de eeuwen heen om het uit te roeien.

De Bijbel is het enige boek dat eeuwen tevoren de chaotische en benarde toestanden in onze wereld heeft voorspeld en ons van tevoren laat zien wat de ideale, vredige, gelukkige wereld van morgen inhoudt. Het is het enige Boek dat tevoren de opkomst en ondergang van bepaalde naties en regeringen voorspelde en de uiteindelijke bestemming van de wereld openbaart. Geen enkel boek, onder menselijke inspiratie geschreven, zou zulke dingen hebben kunnen openbaren.

Het is het Boek dat ondanks menselijk wanbegrip meer mensenlevens heeft veranderd dan alle andere boeken bij elkaar. En toch ? het is het boek dat bijna niemand kent!

Waarom misverstaan?

De Bijbel is het boek dat van oudsher het meest wordt misverstaan. Het is tevens het meest verdraaide, verwrongen, verkeerd voorgestelde, belasterde en belogen boek.

HOE KOMT DAT?

Het antwoord staat in 2 Timotheüs 3:16-17: "Al de Schrift" ? niet alleen maar die enkele verzen of versgedeelten die we in praktijk willen brengen naar het óns uitkomt, maar ? "AL de Schrift is van God ingegeven". Het geheel is geïnspireerd ? "en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust".

De Schrift is dus nuttig om onze argumenten te weerleggen en ons terecht te wijzen!

Maar hoeveel mensen kent u, die, wanneer ze een fout gemaakt hebben, zich zelfs maar willen láten corrigeren en zich láten terechtwijzen voor de verkeerde dingen die ze doen? Men wil eenvoudig niet terechtgewezen en verbeterd worden. Men houdt ervan geprezen te worden, maar terechtwijzingen háát men beslist!

Kunt u nu zien waarom het voor mensen zo moeilijk is de Bijbel te begrijpen en het onderling eens te zijn over wat hij eigenlijk leert? De Bijbel is Gods grote geestelijke spiegel. Hij brengt elke fout in ons denken aan het licht en onthult elke smet in ons karakter. Hij beeldt ons af zoals we werkelijk zijn ? zoals God ons ziet, niet zoals we zelf graag dénken dat we zijn, of zoals we graag hebben dat andere mensen ons zien.

"Want het Woord Gods", zo staat in Hebreeën 4:12, "is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard" ? het snijdt diep ? " ... en is een OORDELER der gedachten en der overleggingen des harten". Ja, het legt onze allerintiemste gedachten bloot en ontmaskert ze.

Wanneer uw kinderen dingen doen die verkeerd zijn, geven ze het dan gewoonlijk ronduit toe? Of ontkennen ze het meestal zo lang mogelijk en proberen het daarna te verdoezelen, het goed te praten, zich te rechtvaardigen of de schuld aan iemand anders te geven ?

Wij zijn allemaal slechts groot geworden kinderen. Wanneer onze hemelse Vader in Zijn heilige Schrift tot ons spreekt en ons terechtwijst, berispt of corrigeert, willen we gewoonlijk niet graag onze dwalingen, onze fouten, onze verkeerde manier van handelen erkennen.

En zo kwam het dat men eeuwen geleden de Bijbel begon te interpreteren! Als gevolg daarvan is het Woord van God verdraaid, verwrongen en misbruikt geworden, waarbij er nagenoeg elke denkbare valse en bedrieglijke betekenis aan gehecht werd. In plaats dat de eenvoudige, oorspronkelijk bedoelde betekenis ervan wordt geleerd en verklaard, hebben we nu honderden menselijke uitleggingen van de Bijbel!

In plaats van de waarheid te erkennen, proberen de mensen hun eigen Handelingen goed te praten door het geïnspireerde en heilige Woord van God te verdraaien!

De apostel Paulus schreef onder inspiratie in 2 Timotheüs 4:1-4 dat er een tijd zou komen dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen. De mensen hebben inderdaad hun oren van de waarheid afgewend en zich naar fabels gekeerd die hen als de waarheid van Gods Woord worden voorgehouden. Jesaja profeteerde dat men in de laatste dagen zou eisen: "Schouwt [predikt] ons niet, wat recht is; spreekt tot ons ZACHTE DINGEN, schouwt ons BEDRIEGERIJEN" (Jesaja 30:8-10).

We kunnen nu duidelijk zien waarom de mensen de Bijbel niet begrijpen. Ze hebben zich niet aan de wil van de Eeuwige God onderworpen ? ze zijn vervuld van vrees voor MENSEN in plaats van voor God. Ze sidderen wanneer ze denken aan wat men zegt, in plaats van wat het woord van de levende God te zeggen heeft!

In Psalm 111:7, 8 en 10 lezen we: "AL Zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid; zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid ... De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid; allen, die ze doen [betrachten], hebben goed verstand."

David bezat inzicht. En David zei: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad" (Psalm 119:105).

De tegenwoordige generatie is als die uit Jezus' tijd, waarvan Hij zei: "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos" (Johannes 3:19).

Ja, de Bijbel is inderdaad een licht op ons pad. Maar de wereld daarentegen verkeert ontegenzeglijk in diepe duisternis.

Betekenis ervan tot nu toe verborgen!

De Amerikaanse schrijver Bruce Barton schreef eens een boek over de Bijbel, getiteld: Het boek dat niemand begrijpt. Deze titel is in grote lijn juist geweest ? tot nu toe! God voorspelde lang geleden dat de wáre boodschap van de Bijbel in onze tegenwoordige tijd begrepen zou worden!

Na eerst vele profetieën aan Daniël te hebben geopenbaard, droeg God hem op: "Verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden" (Daniël 12:4). In de tijd van het "einde" zou zowel de bijbelkennis als alle andere kennis vermenigvuldigd worden!

De hele wereld gaat nu een toestand van totale chaos tegemoet ? we zijn nu de crisis aan het einde van dit tijdperk ingegaan. God zei dat in deze tijd "geen van de goddelozen het zullen verstaan, maar de verstandigen zullen het VERSTAAN" (Daniël 12:10).

Ondanks het feit dat gedrukte exemplaren van Gods Woord overal te vinden zijn, heeft deze wereld nog steeds geen inzicht in de Bijbel. Ze is in godsdienstig, politiek en militair opzicht volslagen de kluts kwijt. De wereld is zich er in het geheel niet van bewust welke richting ze ingeslagen is en kan evenmin begrijpen hoe alles zo geworden is. Nog nooit heeft de wereld de kennis van God meer nodig gehad dan nu!

Nooit was geestelijke kennis harder nodig

Deskundigen laten ons weten dat wetenschappelijke en technische kennis de afgelopen 10 jaar is verdubbeld ? maar de wereldproblemen zijn dat eveneens! Hoe komt dat? Kennelijk hebben materiële kennis en wetenschappelijke en technologische know-how de mens niet de antwoorden op de wereldproblemen verschaft. Dit soort kennis heeft alleen maar geleid tot een versnelde toeneming van de problemen en het heeft de mensheid op de rand van nucleaire vernietiging gebracht!

Wijlen president Eisenhower zag in de toekomst toen hij in zijn inaugurele toespraak zei: "In de snelle vlucht die de grote gebeurtenissen genomen hebben, zien wij onszelf rondtasten om de volle zin en betekenis van de tijd waarin we leven te leren kennen. ... Hoever zijn wij gevorderd op de lange pelgrimstocht der mensheid van de duisternis naar het licht? Naderen wij het licht, een dag van vrijheid en vrede voor heel de mensheid? Of omringen de schaduwen van een tweede nacht ons aan alle kanten? ... De wetenschap schijnt klaar te staan ons als haar laatste gift de macht te schenken het menselijk leven van deze planeet weg te vagen."

Maar hoe zou een wereldramp afgewend kunnen worden? Wat is de oplossing voor de bewapeningswedloop ? voor een nucleair "armageddon"?

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, vlak na de overgave van Japan aan boord van het slagschip Missouri in de Baai van Tokio, wees generaal MacArthur op de enige mogelijke oplossing. Hij sprak deze profetische woorden: "De mensheid heeft sinds onheuglijke tijden vrede nagestreefd. Door de eeuwen heen zijn diverse methoden beproefd om een internationale procedure te ontwerpen ten einde geschillen tussen naties te voorkomen of bij te leggen. ... Militaire bondgenootschappen, machtsevenwicht, volkenbonden, alle faalden, de een na de ander, waardoor de enige weg die nog overbleef, de vuurproef van oorlog was. De algehele verwoesting door middel van oorlog haalt nu een streep door dit alternatief. Wij hebben onze laatste kans gehad. Wanneer wij niet een of ander grootser en deugdelijker systeem kunnen bedenken, zal armageddon voor de deur staan. Het probleem is in de grond van de zaak theologisch en sluit een geestelijke opleving en verbetering van het menselijk karakter in, dat in staat zal moeten zijn met onze haast weergaloze vooruitgang op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de laatste 2000 jaar gelijke tred te houden. Het moet uit de geest zijn willen wij het lichaam behouden" (Reminiscences, blz. 459. Nadruk in de gehele les van ons).

U moet deze merkwaardige woorden eens aandachtig lezen.

Hoewel hij een van de grootste generaals van onze tijd was, meende MacArthur dat onze wereld haar laatste kans op vrede gekregen heeft! Die kans te missen zou volgens hem op de vernietiging der mensheid uitlopen!

Maar hij zag eveneens de enige oplossing voor de kwalen en gebreken van deze wereld: een verbetering van het menselijk karakter!

Laten we eerlijk zijn. Er is een oorzaak voor elk gevolg! Omdat de mens verkozen heeft zijn eigen weg te gaan en hij de door God geopenbaarde kennis verworpen heeft, daarom krijgt de mensheid de consequenties ervan thuis gestuurd! 's Mensen eigen wegen zijn de oorzaak van het leed, de ellende en de moeilijkheden waar de wereld tegenwoordig vol mee is! Afgesneden van God heeft het misleide wetenschappelijke en technologische genie der mens hem op de rand van zelfvernietiging gebracht!

Het probleem is daarom fundamenteel theologisch van aard. In Zijn Woord zegt God heel duidelijk: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan [ware, geestelijke] kennis" (Hosea 4:6, N. Vert.).

Slechts één hoop

Mensen hebben de neiging zich een rad voor de ogen te draaien door te denken dat er nu, op dit moment, geen enkel speciaal gevaar dreigt ? dat de wereld altijd al even chaotisch is geweest zoals nu.

Het is natuurlijk zo dat de menselijke natuur fundamenteel hetzelfde gebleven is. De wegen van de natuurlijke mens zijn altijd op dood en verderf uitgelopen (Spreuken 14:12).

Maar toen hij over onze tijd profeteerde, zei de apostel Paulus: "Boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan" (2 Timotheüs 3:13). Dit feit, plus de grimmige realiteit dat de vernietiging van al het menselijk leven tot nu toe nooit eerder mogelijk is geweest, zou ons zeker WAKKER MOETEN SCHUDDEN!!

Jezus Christus, de grootste berichtgever die ooit geleefd heeft, wist welke vreselijke toestanden de mensen zich in deze eindtijd op de hals zouden halen. Hij voorspelde: "En zo die dagen niet verkort werden, GEEN VLEES ZOU BEHOUDEN WORDEN" (Mattheüs 24:22).

Desondanks laat uw Bijbel zien dat er toch wel degelijk hoop voor de mensheid is! De Almachtige God heeft beloofd in de gang van zaken op deze wereld te zullen ingrijpen. Hij zal NIET toestaan dat het wetenschappelijk genie der mens al het leven op deze planeet zal verdelgen. Hij heeft beloofd Jezus Christus terug te zullen zenden ? ditmaal om ons voor onszelf te BEWAREN en ons ten langen leste vrede te brengen!

U kunt inzicht verkrijgen

Hoe kunt u de Bijbel dan werkelijk leren begrijpen?

Hier volgt de manier waarop u een begin met dit spannend avontuur kunt maken.

Bestudeer de Bijbel met het doel WAARHEID te ontdekken. En vervolgens: geloof God ? geloof Zijn Woord ? neem de normale, vanzelfsprekende betekenis ervan aan, precies zoals u ook elk ander boek, waarin u vertrouwen zou hebben, zou aannemen.

Maar wees voorzichtig ? vermijd het maken van al te haastige gevolgtrekkingen, of het aannemen van dingen zonder meer. U dient alle dingen te beproeven (1 Thessalonicenzen 5:21).

En bovenal ? probeer niet de Bijbel te interpreteren. Volg niet de interpretatie van een mens ? of kerk. Vergeet niet dat de Bijbel zichzelf interpreteert!

Toen de apostel Paulus in de stad Berea was, merkten de mensen dat hij iets predikte dat totaal verschilde met wat ze voordien geleerd en geloofd hadden. Ze wisten niet of Paulus nu een valse profeet was, of iemand door God gezonden. Dit is wat ze deden: "Dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en DAGELIJKS de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren" (Handelingen 17:11, N. Vert.).

Bestudeer uw Bijbel zonder vooroordeel, maar wees voorzichtig: toets alle dingen zoals de mensen te Berea deden en onderzoek de Schriften om na te gaan óf deze dingen wel zo zijn!

Voordat u begint

Deze cursus is niet zo maar een studie van de lessen die we u sturen. De lessen zijn bedoeld om u te laten zien wáár in uw Bijbel de teksten te vinden zijn die op het onderwerp dat bestudeerd wordt, betrekking hebben én om die teksten bij elkaar te brengen ten einde een goed inzicht in het geheel te krijgen. Daarom moet u elke verwijzing naar een tekst die als antwoord op de door ons gestelde vraag wordt gegeven, in uw Bijbel opzoeken en dat schriftgedeelte zorgvuldig lezen en werkelijk bestuderen. (Onze cursus is gebaseerd op de Statenvertaling omdat wij deze vertaling de betrouwbaarste bevonden hebben.)

Het uitschrijven van de teksten is voor het volgen van deze cursus geen vereiste, hoewel in de afgelopen jaren velen van onze cursisten de ervaring opgedaan hebben dat het zeker helpt de antwoorden uit te schrijven en ze samen met de lessen in een aantekenboek te bewaren. Het uitschrijven van de verzen vergt wat meer tijd, maar het is een goede manier om wat u geleerd hebt, te onthouden en om uw lessen op elk gewenst ogenblik nog eens door te kunnen nemen.

Ook als u deze studiemethode liever niet wilt volgen, moet u toch wel de bijbelverzen die in antwoord op de vragen gegeven worden, opzoeken en werkelijk lezen. Op deze manier zult u zichzelf aan de hand van uw eigen Bijbel van de waarheid kunnen overtuigen en het studieonderwerp volkomen kunnen begrijpen.

Op pagina 16 zult u een test aantreffen. Het is een algemene herhaling van de leerstof die in deze les behandeld zal worden ? een leerzame manier om u te helpen de belangrijke feiten die u geleerd zult hebben te onthouden, en tevens om te zien welke vooruitgang u maakt. Vergelijk uw eigen antwoorden met de juiste antwoorden op bladzijde 15 en geef uzelf een puntenwaardering.
[Noot: Test en antwoorden zijn in deze internetversie niet opgenomen.]

LES 1

Wat is de "voleinding der wereld"?

1. Werden Jezus ooit vragen gesteld betreffende de "voleinding der wereld" en de tekenen die op Zijn wederkomst zouden wijzen? Mattheüs 24:3. Waar hadden Christus' discipelen het eigenlijk over toen ze Hem naar de "voleinding der wereld" vroegen?

OPMERKING: Het Nieuwe Testament, zoals het oorspronkelijk door God was geïnspireerd, was in het Grieks geschreven. Het Griekse woord dat hier in Mattheüs 24:3 met "wereld" vertaald is, is aion, hetgeen TIJDPERK betekent ? niet de fysieke planeet waarop we wonen.

Aan Jezus werden dus vragen gesteld betreffende het einde van een "tijdperk" en Zijn vastgestelde terugkeer, in plaats van over de verwoesting van de aarde.

Een tijd van grote verdrukking

1. Profeteerde Jezus dat er vlak vóór Zijn terugkeer een tijd van grote verdrukking op aarde zou komen? Mattheüs 24:21.

2. Wat liet Jezus weten dat er zou gebeuren als zou worden toegestaan dat deze dagen van verdrukking zouden voortduren? Mattheüs 24:22.

OPMERKING: De Willibrord-vertaling geeft dit vers duidelijker weer als "zou geen mens gespaard blijven". Dit vers heeft dus helemaal geen betrekking op geestelijke behoudenis, maar op het gered worden van een fysieke vernietiging ? van een vroegtijdige dood!

3. Profeteerde Jezus dat alleen de inwoners van Jeruzalem met totale vernietiging bedreigd zouden worden? Of zei Hij onomwonden dat niemand voor de dreigende vernietiging gevrijwaard zou zijn? Zelfde vers.

4. Wie zal in het wereldgebeuren ingrijpen om deze tijd van verdrukking in te korten en daardoor de uitroeiing van heel de mensheid te voorkomen? Markus 13:20.

OPMERKING: Deze verzen betekenen niet dat God de tijd van Christus' vastgestelde terugkeer zal veranderen, maar dat Hij, zoals Hij oorspronkelijk beraamd had, juist op het moment waarop de mensheid zich anders zou vernietigen, tussenbeide zal komen. Hij zal de dagen van menselijk bestuur, die anders op de vernietiging van al het menselijk leven zouden uitlopen, door zijn vastgestelde interventie inkorten.

Een tijd zonder weerga!

1. Is er ooit eerder een tijd van verdrukking geweest zoals er vlak voor Christus' terugkeer zal zijn? Mattheüs 24:21; Markus 13:19.

2. Had iemand der oudtestamentische profeten deze zelfde tijd van wereldomvattend gevaar voorzien? Jeremia 30:7; Daniël 12:1.

OPMERKING: Daar elk van de vier voorafgaande verzen duidelijk maakt dat een soortgelijke crisisperiode nooit eerder is voorgekomen en zich nadien ook nooit meer zal voordoen, kunnen ze alleen maar op één grote climax-vormende periode van wereldomvattende benauwdheid betrekking hebben!

3. Hoe beschreef de profeet Joël symbolisch de afgrijselijke gebeurtenissen die aan het einde van dit tijdperk zullen plaatsgrijpen? Joël 2:1-3. Zal er ooit weer een dergelijke tijd komen? Vers 2.

OPMERKING: De door God geïnspireerde profetie van Joël beschrijft precies dezelfde verschrikkelijke tijd die ook door Christus, Jeremia en Daniël was geprofeteerd. Vers 2 laat duidelijk zien dat er in de geschiedenis geen andere periode zal zijn die deze tijd zal evenaren. Daarom moet deze profetie op gebeurtenissen betrekking hebben die zich binnenkort, aan het eind van deze tegenwoordige eeuw, zullen afspelen. Want een dergelijke omvangrijke en algehele verdelging en uitroeiing van het menselijk leven is pas in deze eeuw met zijn nucleaire, chemische en biologische wapens mogelijk geworden!

4. Zouden de symbolen in Openbaring 9:2-10, 16-19 een aanwijzing kunnen zijn van de marteling en de slachting als gevolg van het gebruik van moderne wapens?

OPMERKING: Johannes beschreef kennelijk militaire wapens uit onze tijd, die hij in een visioen van God aanschouwd had. Hij moest symbolische taal gebruiken, omdat hij nog nooit eerder "tanks", "vliegtuigen", "raketten" of "waterstofbommen" gezien had!

5. Laten we voor een ogenblik in gedachten eens stilstaan bij een tijd, meer dan 4300 jaar geleden, toen God in de aangelegenheden van de mensen ingreep met de bedoeling om datgene, waar we nu de wereld door bedreigd zien, uit te stellen. Wilden de mensen zich een naam maken en de eenheid van de wereld onder een menselijk bestuur bewaren? Genesis 11:4. Wat deed God om hun plannen te verijdelen? Vers 5, 7-9.

6. Geeft vers 6 duidelijk te kennen dat God in Babel de taal verwarde en de mensen verstrooide met de bedoeling het onverstandige maar vindingrijke genie van de mens in te tomen ? hem te beletten datgene te bewerkstelligen wat hij tegenwoordig gedaan heeft, omdat het volgens Gods plan toen nog niet de juiste tijd was dit toe te laten?

OPMERKING: Vers 6 bewijst dat wanneer de mensen elkaars taal zouden leren spreken en tenslotte hun wetenschappelijke kennis zouden samenbundelen zoals ze dat vandaag gedaan hebben, het voor de mens mogelijk zou zijn om praktisch alles wat zijn brein zou kunnen bedenken, uit te voeren ? zelfs om de maan te exploreren en wapens uit te vinden die al het leven zouden kunnen vernietigen!

Duidelijker kan het haast niet! Kunt u nu zien dat we in de tijd leven waar Jezus in Mattheüs 24 over sprak? De tijd waarin de mensen over de macht zouden beschikken, al het leven van de aardbodem weg te vagen!

De OORZAAK van oorlog

God belooft dat Hij in het wereldgebeuren zal ingrijpen om de vernietiging der mensheid te voorkomen en ons wereldvrede te brengen. Maar om vrede te hebben, zal Hij tevens elke toekomstige oorlog moeten voorkómen door datgene te veranderen wat oorlogen veroorzaakt. Laten we eens zien en begrijpen wat dat is.

1. Laat de Bijbel duidelijk zien dat oorlog een gevolg is van het handelen volgens de onmatige begeerten in de mens? Jakobus 4:1-2.

OPMERKING: De ongebreidelde MENSELIJKE NATUUR met haar hoogmoed, ijdelheid, jaloezie, begeerte en hebzucht is duidelijk de oorzaak van oorlog!

2. Leidt kennis er gemakkelijk toe de hoogmoed te vergroten? 1 Corinthiërs 8:1. Omdat we in een tijd leven van een overstelpende toeneming in wetenschappelijke kennis, waardoor het mogelijk is dat slechts een paar mensen een reusachtige macht kunnen bezitten, zullen de onmatige begeerten van de mens er daarom de oorzaak van zijn dat die mensen ten goede veranderen of dat ze van kwaad tot erger komen? 2 Timotheüs 3:13.

3. Wat is het eindresultaat van daden en beslissingen die in het oog van de grote leidinggevende figuren en mensen in het algemeen juist schijnen te zijn? Spreuken 14:12.

OPMERKING: Dit principe is zó belangrijk dat het onder Gods inspiratie in Spreuken 16:25 werd herhaald.

4. Hoe wordt de mens er op een arglistige manier toe gebracht te geloven dat daden die in de dood eindigen, vrede zullen brengen? Jeremia 17:9. (Vergeet niet dat in de Bijbel het hart vaak spreekwoordelijk als het centrum, de zetel van de menselijke gedachten en gevoelens wordt aangeduid.) Kunnen bewindslieden dus door hun eigen begeerten misleid worden te geloven dat hun slechte daden juist en goed voor de wereld zijn? Zelfde vers.

OPMERKING: De overheden van deze wereld beloven vrede ? maar brengen niets anders dan OORLOG! Door hun ijdele pogingen ons vrede te brengen hebben de mensen deze wereld aan de rand van zelfvernietiging gebracht!

5. Ként de mensheid eigenlijk de weg naar vrede wel? Romeinen 3:17. Wat schreef Jesaja onder goddelijke inspiratie over wat de mens eigenlijk van de weg des vredes begrijpt? Jesaja 59:8.

6. Waar zullen de menselijke plannen voor "vrede" op uitlopen? Jesaja 33:7-9. Zal God gaan ingrijpen wanneer de vredeboden bitter wenen ? wanneer het land verwoest is? Vers 10.

OPMERKING: Oorlog wordt overal in de Bijbel afgebeeld als het resultaat van begeerte of hebzucht. Begeerte is een hoofdeigenschap van de menselijke natuur. Maar kunnen de regeringshoofden of de ambassadeurs van de naties de menselijke natuur veranderen? Natuurlijk niet! Bijna 6000 jaar van menselijke geschiedenis heeft bewezen dat de mens, overgelaten aan zichzelf, volkomen onbekwaam is deze ommekeer teweeg te brengen. Heel de geschiedenis door zijn vredesonderHandelingen steeds vergezeld gegaan van en ondersteund geworden door de grootste oorlogsvoorbereidingen!

En tegenwoordig is dit nog steeds het geval.

Is er daarom ook maar één overheid die permanent een eind aan oorlogvoering kan maken? Klaarblijkelijk niet! Wanneer u het van die kant bekijkt, wordt het antwoord duidelijk: alleen GOD kan permanent een eind aan alle oorlogvoering maken, omdat alleen God de macht bezit de menselijke natuur te veranderen!

Maar op welke manier precies zal God, nadat Jezus Christus teruggekeerd is, wereldvrede scheppen en handhaven?

De enige werkelijke en logische oplossing voor de problemen betreffende wereldvrede ligt al klaar. En het hele plan wordt geopenbaard in uw Bijbel.

Wereldregering zal vrede brengen

1. Grijpt God in het wereldgebeuren in zonder het eerst aan zijn profeten te openbaren? Amos 3:7.

2. Voorzag Jesaja duizenden jaren geleden een tijd waarop God Zijn Koninkrijk hier op aarde zou vestigen? Jesaja 2:1-3. Zal het een letterlijk koninkrijk zijn dat over héél de wereld zal heersen? Daniël 2:44; Psalm 67:5.

3. Zal er in Gods Koninkrijk twist en oorlog zijn zoals er nu tussen naties onderling bestaat? Jesaja 2:4. Zal de mensheid léren wat de weg naar vrede en produktiviteit is? Zelfde vers.

OPMERKING: Dezelfde Persoon die de mens schiep, komt om het Godsrijk op aarde te vestigen en de wereld te laten zien hóe de menselijke natuur VERANDERD kan worden ? en waarom we deze eigenlijk hebben.

In plaats van te leren hoe verdelgingsmiddelen te maken, zullen de mensen dan geleerd worden de menselijke natuur te beheersen. Ze zullen de kracht ontvangen de menselijke natuur te disciplineren en hun vindingrijke geest in vreedzame banen te leiden.

4. Voorspelde Micha eveneens de oprichting van Gods Koninkrijk op aarde? Micha 4:1-4.

5. Zie eens wie er volgens Jesaja's profetie over de aarde zal regeren. Jesaja 11:1-4. Is David de "tronk van Isaï" [Jesse]? Handelingen 13:22. Is dus het "rijsje" kennelijk Jezus Christus? Vers 23. Is de "scheut" of "spruit" die uit Isaï's wortels zou groeien, Christus? Jeremia 23:5-6.

OPMERKING: De profetie in Jesaja 11 voorspelde eeuwen tevoren dat Jezus Christus eenmaal op aarde zou regeren!

6. Zei een engel voordat Jezus geboren werd tegen Maria, Zijn moeder, dat het Zijn bestemming was een werkelijk bestaande TROON over te nemen en op de aarde te heersen? Lukas 1:32-33.

7. Voorzag Daniël de tijd wanneer de heiligen ? wedergeboren christenen ? samen met Christus in Gods Koninkrijk het koningschap over de hele aarde zullen ontvangen? Daniël 7:18, 21-22, 27.

Wat is het ware "Evangelie"?

1. Was Jezus bijna 2000 jaar geleden naar deze aarde gezonden om een specifieke boodschap te brengen? Johannes 12:49; 14:24. Wat was die boodschap? Markus 1:14; Mattheüs 9:35. Zei Jezus dat men dát "evangelie" moet geloven? Markus 1:15; 16:15-16.

OPMERKING: Het woord evangelie betekent "goed nieuws" of "blijde boodschap" ? het GOEDE NIEUWS van het komende Koninkrijk Gods op aarde! Jezus' Evangelie is niet in eerste instantie een boodschap over Zijn eigen Persoon of over het "aannemen van Jezus". Het is niet louter een boodschap over de voorvallen in Zijn leven en hoe Hij de Verlosser der wereld werd ? hoewel het dat alles wél insluit.

U moet bedenken dat er voor de samenstelling van een koninkrijk vier dingen nodig zijn: (1) grondgebied, (2) een koning of gezagsdrager, (3) onderdanen of staatsburgers, (4) wetten en een gezagsapparaat. Daarom zouden we het ware Evangelie kunnen definiëren als "het goede nieuws betreffende een koning die krachtens wetten en een gezagsapparaat over een grondgebied en onderdanen het bewind voert". Het ware Evangelie omvat daarom tevens de boodschap over Christus die de Koning zal zijn. Wanneer Hij komt, zal Christus de Soevereine Heerser over alle naties worden en volgens de wetten van God regeren.

2. Zond Jezus Zijn apostelen en ware dienaren uit om dat zelfde Evangelie aan de wereld te prediken? Lukas 9:1-2; Mattheüs 28:19-20. Zou Zijn Evangelie van het komende Koninkrijk Gods vlak vóór Zijn wederkomst in heel de wereld gepredikt worden? Mattheüs 24:14; Markus 13:10.

3. Welk evangelie verkondigde Filippus? Handelingen 8:12. En Paulus? Handelingen 14:22; 19:8. Predikte hij hetzelfde evangelie onder de heidenen in Efeze? Handelingen 20:25. Welk evangelie predikte hij aan zowel joden als heidenen in Rome? Handelingen 28:23, 28-31.

4. Probeerden sommige valse leraars in Paulus' tijd het Evangelie van Christus te verdraaien? Galaten 1:6-7. Welke veroordeling sprak hij uit over iedereen die zou trachten enig ander "evangelie" te verkondigen? Vers 8. Sprak hij een dubbele vloek uit? Vers 9.

OPMERKING: Uw Bijbel laat zien dat er slechts één waar Evangelie bestaat! We horen tegenwoordig veel "evangelies" over Christus, maar hoeveel mensen hoort u het "Evangelie van Christus", het "Evangelie van het Koninkrijk Gods", verkondigen?

Tijd om WAKKER TE WORDEN!

Gods weinig begrepen 7000-jarig plan voor de mensheid begon bijna 6000 jaar geleden. Het patroon voor dit plan wordt in de eerste twee hoofdstukken van Genesis gegeven. Het is de WEEK van zeven dagen.

1. Hoe lang lijken 1000 jaar in Gods ogen te duren? 2 Petrus 3:8.

2. In Hebreeën 4:4, 11 wordt de zevende dag als een type van de vredige "rust" voorgesteld die op Christus' wederkomst zal volgen. Wordt de tijd van Christus' heerschappij over de aarde, die na het wanbestuur en de zinloze oorlogvoering van deze tegenwoordige tijd zal komen, uitdrukkelijk met "de duizend jaren" aangeduid? Openbaring 20:4.

OPMERKING: Daar de laatste "dag" van Gods plan 1000 jaar lang is, volgt daar vanzelfsprekend uit dat de daaraan voorafgaande zes "dagen" 6000 jaren duren ? 7000 jaar in totaal.

3. Wat was Jezus' antwoord toen de discipelen Hem vroegen of Hij het Koninkrijk in hun tijd zou herstellen? Handelingen 1:6-7.

OPMERKING: Toen Christus nog bij hen was, begrepen de apostelen het plan van God niet helemaal. Ze dachten dat het Koninkrijk Gods in hún tijd zou worden opgericht. Maar voordat ze stierven, begrepen ze dat Christus op een veel later tijdstip zou terugkeren. Petrus zei: "De Heer vertraagt de belofte [van Christus' komst] niet ... maar is lankmoedig ..." (2 Petrus 3:9). God is geduldig. Hij heeft zich bijna 6000 jaar lang van inmenging in het wereldgebeuren onthouden.

Waarom?

Omdat God de mens 6000 jaar heeft toegewezen om daarin te leren dat zijn eigen wegen niets dan ellende en dood brengen!

Men heeft chronologische data uitgewerkt die laten zien dat het menselijk leven op deze aarde ongeveer 4004 jaren vóór Christus een aanvang nam. Ná Christus zijn er nog eens ongeveer 2000 jaar verstreken ? bij elkaar tot nu toe bijna 6000 jaar van menselijke beschaving.

Het is ontzagwekkend en veelbetekenend dat in onze tijd ? de tijd waarin de wereld met de uitroeiing van alle leven wordt bedreigd ? die 6000 jaar bijna verstreken zijn! Hoe opwindend te bedenken dat Christus zelf zei dat wanneer we al de gebeurtenissen die Hij voorspelde zich zouden zien voltrekken, Hij zou terugkeren ? ditmaal om deze wereld te redden, het Koninkrijk Gods hier te vestigen en ons eindelijk vrede te brengen!

U hebt nu in uw Bijbel een korte samenvatting gezien van Gods oplossing voor de problemen van deze wereld. U bent nu begonnen de noodzaak voor de beloofde wederkomst van Christus te begrijpen. In les 2 zult u meer over Christus' interventie in het wereldgebeuren te weten komen, zoals dat in de verbazingwekkende, gedetailleerde profetieën van uw Bijbel wordt geopenbaard.

Deze "historische" lessen worden u in deze vorm als dienstverlening gratis ter beschikking gesteld door de Kerk van de Grote God.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)