Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 2 Samuël 10         2 Samuël 12 >>

2 Samuël 11

11:1  En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab, en zijn knechten met hem, en gans Israel henenzond, dat zij de kinderen Ammons verderven, en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:2  Zo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een vrouw, zich wassende; deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:3  En David zond henen, en ondervraagde naar deze vrouw; en men zeide: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, den Hethiet? Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:4  Toen zond David boden henen, en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar, (zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd), daarna keerde zij weder naar haar huis. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:5  En die vrouw werd zwanger; zo zond zij henen, en liet David weten, en zeide: Ik ben zwanger geworden. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:6  Toen zond David tot Joab, zeggende: Zend Uria, den Hethiet, tot mij. En Joab zond Uria tot David. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:7  Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar den welstand van Joab, en naar den welstand des volks, en naar den welstand des krijgs. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:8  Daarna zeide David tot Uria: Ga af naar uw huis, en was uw voeten. En toen Uria uit des konings huis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:9  Maar Uria leide zich neder voor de deur van des konings huis, met al de knechten zijns heren; en hij ging niet af in zijn huis. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:10  En zij gaven het David te kennen, zeggende: Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria: Komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:11  En Uria zeide tot David: De ark, en Israel, en Juda blijven in de tenten; en mijn heer Joab, en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld, en zou ik in mijn huis gaan, om te eten en te drinken, en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal! Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:12  Toen zeide David tot Uria: Blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem, dien dag en den anderen dag. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:13  En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in den avond uit, om zich neder te leggen op zijn leger, met zijns heren knechten, maar ging niet af in zijn huis. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:14  Des morgens nu geschiedde het, dat David een brief schreef aan Joab; en hij zond dien door de hand van Uria. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:15  En hij schreef in dien brief, zeggende: Stel Uria vooraan tegenover den sterksten strijd, en keer van achter hem af, opdat hij geslagen worde en sterve. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:16  Zo geschiedde het, als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats, waarvan hij wist, dat aldaar strijdbare mannen waren. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:17  Als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk, van Davids knechten, en Uria, de Hethiet, stierf ook. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:18  Toen zond Joab heen, en liet David den gansen handel van dezen strijd weten. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:19  En hij beval den bode, zeggende: Als gij zult geeindigd hebben den gansen handel van dezen strijd tot den koning uit te spreken; Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:20  En het zal geschieden, indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt: Waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet, dat zij van den muur zouden schieten? Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:21  Wie sloeg Abimelech, den zoon van Jerubbeseth? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van den muur, dat hij te Thebez stierf? Waarom zijt gij tot den muur genaderd? Dan zult gij zeggen: Uw knecht, Uria, de Hethiet, is ook dood. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:22  En de bode ging heen, en kwam in, en gaf David te kennen alles, waar hem Joab om uitgezonden had. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:23  En de bode zeide tot David: Die mannen zijn ons zeker te machtig geweest, en zijn tot ons uitgetogen in het veld; maar wij zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:24  Toen schoten de schutters van den muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten dood gebleven zijn; en uw knecht, Uria, de Hethiet, is ook dood. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:25  Toen zeide David tot den bode: Zo zult gij tot Joab zeggen: Laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel dezen als genen; versterk uw strijd tegen de stad, en verstoor ze; versterk hem alzo. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:26  Als nu de huisvrouw van Uria hoorde, dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  

11:27  En als de rouw was overgegaan, zond David heen, en nam haar in zijn huis; en zij werd hem ter vrouwe, en baarde hem een zoon. Doch deze zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des HEEREN. Literatuur:

<< 2 Samuël 10         2 Samuël 12 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)