Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Numeri 28         Numeri 30 >>

Numeri 29

29:1  Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn. Literatuur:

29:2  Dan zult gij een brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE bereiden: een jongen var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;

29:3  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd; drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram.

29:4  En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe;

29:5  En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen;

29:6  Behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen, naar hun wijze, ten liefelijken reuk, ten vuuroffer den HEERE. Literatuur:

29:7  En op den tienden dezer zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben, en gij zult uw zielen verootmoedigen; geen werk zult gij doen; Literatuur:

29:8  Maar gij zult brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE offeren: een jongen var, een ram, zeven eenjarige lammeren; volkomen zullen zij u zijn. Literatuur:


Preken
Een nieuw begin  

29:9  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot den var, twee tienden tot den enen ram; Literatuur:


Preken
Een nieuw begin  

29:10  Tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe; Literatuur:


Preken
Een nieuw begin  

29:11  Een geitenbok ten zondoffer, behalve het zondoffer der verzoeningen, en het gedurig brandoffer; en zijn spijsoffer, met hun drankofferen. Literatuur:


Preken
Een nieuw begin  

29:12  Insgelijks op den vijftienden dag dezer zevende maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; maar zeven dagen zult gij den HEERE een feest vieren. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 6)  

29:13  En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten liefelijken reuk den HEERE: dertien jonge varren, twee rammen, veertien eenjarige lammeren; zij zullen volkomen zijn;

29:14  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, tot die dertien varren toe; twee tienden tot een ram, onder die twee rammen;

29:15  En tot elke een tiende tot een lam, tot die veertien lammeren toe;

29:16  En een geitenbok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:17  Daarna op den tweeden dag: twaalf jonge varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:18  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:19  En een geitenbok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen.

29:20  En op den derden dag: elf varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:21  En hun spijsofferen, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:22  En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:23  Verder op den vierden dag: tien varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:24  Hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:25  En een geitenbok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:26  En op den vijfden dag: negen varren, twee rammen, en veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:27  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:28  En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:29  Daarna op den zesden dag: acht varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:30  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:31  En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankofferen.

29:32  En op den zevenden dag: zeven varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;

29:33  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar hun wijze;

29:34  En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:35  Op den achtsten dag zult gij een verbodsdag hebben; geen dienstwerk zult gij doen. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 6)  

29:36  En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten liefelijken reuk den HEERE; een var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;

29:37  Hun spijsoffer, en hun drankofferen tot den var, tot den ram, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze;

29:38  En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.

29:39  Deze dingen zult gij den HEERE doen op uw gezette hoogtijden; behalve uw geloften, en uw vrijwillige offeren, met uw brandofferen, en met uw spijsofferen en met uw drankofferen, en met uw dankofferen.

29:40  En Mozes sprak tot de kinderen Israels naar al wat de HEERE Mozes geboden had.

<< Numeri 28         Numeri 30 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)